Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
ethem
ethem committed Jun 16, 2005
1 parent 8f0953e commit 4253cd2c78db14f6153b60bed40678af6d9938ab
Showing with 14 additions and 5 deletions.
  1. +2 −1 lang/tr/assignment.php
  2. +12 −4 lang/tr/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['allowresubmit'] = 'Tekrar göndermeye izin ver';
@@ -54,6 +54,7 @@
$string['modulenameplural'] = 'Ödevler';
$string['newsubmissions'] = 'Gönderilmiş Ödevler';
$string['noassignments'] = 'Henüz bir ödev yok';
+$string['noattempts'] = 'Bu ödev için uygulama yapılmadı';
$string['notgradedyet'] = 'Henüz notlandırılmamış';
$string['notsubmittedyet'] = 'Henüz gönderilmemiş';
$string['overwritewarning'] = 'Uyarı: Yüklediğiniz dosyayla DEĞİŞTİRİLECEKTİR';
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 + (2005060201)
$string['action'] = 'Eylem';
+$string['actions'] = 'Eylemler';
$string['active'] = 'Etkin';
$string['activities'] = 'Etkinlikler';
$string['activity'] = 'Etkinlik';
@@ -498,6 +499,11 @@
$string['guestsyes'] = 'Kayıt anahtarı olmayan konuklara izin ver';
$string['guestuser'] = 'Konuk Kullanıcı';
$string['guestuserinfo'] = 'Bu özel bir kullanıcıdır ve bazı derslere sadece-okuma modunda girebilir.';
+$string['healthcenter'] = 'Servis Durumu';
+$string['healthproblemsdetected'] = 'Servis Sorunu Algılandı!';
+$string['healthproblemsolution'] = 'Servis Sorunu Çözümü';
+$string['healthreturntomain'] = 'Devam Et';
+$string['healthsolution'] = 'Çözüm';
$string['help'] = 'Yardım';
$string['helpemoticons'] = 'Yüz ifadeleri kullan';
$string['helpformatting'] = 'Yazı biçimlendirme hakkında';
@@ -907,6 +913,7 @@
$string['showlistofcourses'] = 'Ders listesini göster';
$string['showonlytopic'] = 'Sadece $a konularını göster';
$string['showonlyweek'] = 'Sadece $a. haftayı göster';
+$string['showperpage'] = 'Her sayfada $a göster';
$string['showrecent'] = 'Son etkinlikleri göster';
$string['showreports'] = 'Etkinlik raporlarını göster';
$string['showsettings'] = 'Ayarları göster';
@@ -927,9 +934,9 @@
$string['siteteachers'] = 'Site eğitmenleri';
$string['size'] = 'Boyut';
$string['sizeb'] = 'byte';
-$string['sizegb'] = 'Gb';
-$string['sizekb'] = 'Kb';
-$string['sizemb'] = 'Mb';
+$string['sizegb'] = 'GB';
+$string['sizekb'] = 'KB';
+$string['sizemb'] = 'MB';
$string['skypeid'] = 'Skype ID';
$string['socialheadline'] = 'Sosyal forum - son konular';
$string['someallowguest'] = 'Bazı derslerde konuk girişlerine izin verilmektedir';
@@ -1055,6 +1062,7 @@
$string['usingexistingcourse'] = 'Var olan kurs kullanılıyor';
$string['version'] = 'Sürüm';
$string['view'] = 'Bak';
+$string['viewsolution'] = 'çözüme bak';
$string['virusfound'] = 'Yöneticinin dikkatine! Clam AV, $a->course kursu için $a->user kullanıcısı tarafından gönderilen dosyada bir virüs buldu. Clamscan çıktısı:';
$string['virusfoundlater'] = '$a->course kursu için, $a->date tarihinde $a->filename olarak gönderdiğiniz dosyada bir virüs bulundu. Dosyanıza ne olduğu ile ilgili özet bilgi:

0 comments on commit 4253cd2

Please sign in to comment.