Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 208fb2d commit 42655a6ace520b59e3593fe41109c1af45c9ca93 koenr committed Feb 27, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/lesson/maxattempts.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Maximum aantal pogngen (door een leerling)</b></p>
+<p align="center"><b>Maximum aantal pogingen (door een leerling)</b></p>
<p>Deze waarde bepaalt het maximum aantal pogingen dat een leerling mag doen om <b>gelijk welke</b> vraag in de les te beantwoorden. Voor vragen waarin geen mogelijke antwoorden voorgesteld worden, zoals kort antwoordvragen of numerieke vragen, heeft deze instelling een <i>ontsnappingsroute</i> naar de volgende pagina in de les.</p>

0 comments on commit 42655a6

Please sign in to comment.