Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090726)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Jul 26, 2009
1 parent 58cd93f commit 42f012ebb34769b7d94b1191a58e59c180c3e5cf
Showing with 14 additions and 14 deletions.
  1. +8 −8 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
  2. +6 −6 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -17,12 +17,12 @@
$string['bypassed'] = 'Избегнуто';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирање директоријума језика';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирање привременог директоријума.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузимање компоненти.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузети компоненте.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Није могуће преузимање архиве.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Није могуће проналажење компоненти.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Није могуће чување md5 датотеке.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Није могуће чување архиве.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распакивање датотеке.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Није могуће пронаћи компоненту.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Није могуће сачувати md5 датотеку.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Није могуће сачувти ZIP архиву.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распаковати ZIP датотеку.';
$string['caution'] = 'Опрез';
$string['check'] = 'Провери';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['ctyperecommended'] = 'Инсталирање опционе PHP екстензије ctype се строго препоручује да би се унапредило функционисање сајта, поготово ако Ваш сајт подржава не-латиничне језике.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP екстензије ctype је сада обавезна за Moodle, да би се унапредило функционисање сајта и да би се нудила вишејезична компатибилност.';
$string['curlrecommended'] = 'Инсталирање опционе Curl библиотеке је врло препоручљиво, јер је она неопходна за успешно коришћење функција за умрежавање.';
-$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима'; // ORPHANED
+$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима';
$string['customcheck'] = 'Друге провере';
$string['database'] = 'База података';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод.';
@@ -226,7 +226,7 @@
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP није био прописно конфигурисан са PGSQL екстензијом тако да може комуницирати са PostgreSQLом. Молимо Вас да проверите своју php.ini датотеку или опет компајлирате PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x има више познатих проблема, молимо унапредите PHP на верзије 5.1.x или инсталирајте верзију 4.3.x односно 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP верзија';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)';
+$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)'; // ORPHANED
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
<p>Тренутно имате верзију $a</p>
<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
@@ -273,5 +273,5 @@
$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
$string['wwwrooterror'] = 'Наведена \'веб адреса\' се чини невалидном - ова Moodle инсталација изгледа није на њој. Вредност наведена испод је ресетована.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Инсталирање опционог xmlrpc проширења је корисно за функционалност Moodle умрежавање.';
-$string['ziprequired'] = 'PHP Екстензија Zip сада је обавезна за Moodle, бинарне датотеке info-ZIP и библиотека PclZip више се не користе.';
+$string['ziprequired'] = 'PHP екстензија Zip сада је обавезна за Moodle, бинарне info-ZIP датотеке и библиотека PclZip више се не користе.';
?>
@@ -17,12 +17,12 @@
$string['bypassed'] = 'Izbegnuto';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nije moguće kreiranje direktorijuma jezika';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nije moguće kreiranje privremenog direktorijuma.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nije moguće preuzimanje komponenti.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nije moguće preuzeti komponente.';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Nije moguće preuzimanje arhive.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Nije moguće pronalaženje komponenti.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Nije moguće čuvanje md5 datoteke.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće čuvanje arhive.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće raspakivanje datoteke.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Nije moguće pronaći komponentu.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Nije moguće sačuvati md5 datoteku.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Nije moguće sačuvti ZIP arhivu.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Nije moguće raspakovati ZIP datoteku.';
$string['caution'] = 'Oprez';
$string['check'] = 'Proveri';
$string['chooselanguagehead'] = 'Izaberite jezik';
@@ -273,5 +273,5 @@
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Navedena \'Web adresa\' se čini nevalidnom - ova Moodle instalacija izgleda nije na njoj. Vrednost navedena ispod je resetovana.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instaliranje opcionog xmlrpc proširenja je korisno za funkcionalnost Moodle umrežavanje.';
-$string['ziprequired'] = 'PHP Ekstenzija Zip sada je obavezna za Moodle, binarne datoteke info-ZIP i biblioteka PclZip više se ne koriste.';
+$string['ziprequired'] = 'PHP ekstenzija Zip sada je obavezna za Moodle, binarne info-ZIP datoteke i biblioteka PclZip više se ne koriste.';
?>

0 comments on commit 42f012e

Please sign in to comment.