Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatic installer lang files (20101214)

  • Loading branch information...
commit 430ecb29fc99c7bc9fe56190f6ab4cacac5319e3 1 parent 2df1126
authored December 14, 2010
2  install/lang/da/admin.php
@@ -35,4 +35,4 @@
35 35
 $string['clitypevalue'] = 'tast værdi';
36 36
 $string['clitypevaluedefault'] = 'tast værdi eller brug standardværdien ved at trykke Enter';
37 37
 $string['environmentrequireinstall'] = 'skal være installeret og aktiveret';
38  
-$string['environmentrequireversion'] = 'version {$a->needed} er nødvendigt og du kører {$a->current}';
  38
+$string['environmentrequireversion'] = 'minimumskravet er version {$a->needed} og du kører {$a->current}';
8  install/lang/no/install.php
@@ -37,9 +37,9 @@
37 37
 $string['databasehost'] = 'Databasevert';
38 38
 $string['databasename'] = 'Databasenavn';
39 39
 $string['databasetypehead'] = 'Velg databasedriver';
40  
-$string['dataroot'] = 'Datamappe';
  40
+$string['dataroot'] = 'Dataområde';
41 41
 $string['dbprefix'] = 'Tabellprefix';
42  
-$string['dirroot'] = 'Moodles programfiler';
  42
+$string['dirroot'] = 'Moodles filområde';
43 43
 $string['environmenthead'] = 'Sjekker "omgivelsene" dine...';
44 44
 $string['environmentsub2'] = 'Hver Moodle-utgivelse har minimumskrav til PHP versjon og et sett med obligatoriske PHP-tillegg. En full sjekk av omgivelser gjøres før hver installering og oppgradering. Vær vennlig å kontakte serveradministrator hvis du ikke vet hvordan du skal installere nye versjoner eller slå på PHP-tillegg.';
45 45
 $string['errorsinenvironment'] = 'Omgivelseskontroll feilet!';
@@ -57,10 +57,10 @@
57 57
     <p>Uansett, på noen servere kan dette forhindre <b>alle</b> PHP sider fra å virke (du vil se feilmeldinger når du ser på sider) og da må du fjerne .htaccess fila.</p></li>
58 58
 </ol>';
59 59
 $string['paths'] = 'Stier';
60  
-$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalog ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
  60
+$string['pathserrcreatedataroot'] = 'Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke opprettes av installasjonsprogrammet.';
61 61
 $string['pathshead'] = 'Bekreft stier';
62 62
 $string['pathsrodataroot'] = 'Dataroot katalog er ikke skrivbar.';
63  
-$string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke lages av installasjonsprosessen.';
  63
+$string['pathsroparentdataroot'] = 'Overordnet katalog ({$a->parent}) er ikke skrivbar. Datakatalogen ({$a->dataroot}) kan ikke opprettes av installasjonsprogrammet.';
64 64
 $string['pathssubadmindir'] = 'Noen ganske få webhoteller bruker  /admin som en egen url for å få tilgang til et kontrollpanel. Dessverre kommer det i konflikt med standard lokalisering av Moodle sine admin-sider. Du kan fikse dette ved å endre navn på admin-mappen og deretter oppgi dette navnet her. F.eks. <em>moodleadmin</em>.  Dette vil fikse adminlenkene i Moodle.';
65 65
 $string['pathssubdataroot'] = 'Du trenger et sted hvor Moodle kan lagre opplastede filer. Denne mappen må være med lese og skriverettigheter for webserver-brukeren (veldig ofte \'nobody\' eller \'apache\'), men denne mappen må IKKE være direkte tilgjengelig via web. Installasjonsprogrammet vil forsøke å opprette den om den ikke finnes fra før.';
66 66
 $string['pathssubdirroot'] = 'Full mappesti til moodleinstallasjonen.';

0 notes on commit 430ecb2

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.