Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jan 1, 2004
1 parent 7808ee7 commit 431744ad946f16dd52b017b6eaada128a4a56b64
Showing with 31 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 lang/nl/help/groupmode.html
  2. +7 −0 lang/nl/help/groupmodeforce.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<p align="center"><b>Groepsmodus</b></p>
+
+<p>De groepsmodus kan één van drie niveaus zijn:
+ <ul>
+ <li>Geen groepen - er zijn geen subgroepen, iedereen is deel van één grote groep</li>
+ <li>Gescheiden groepen - Elke groep kan alleen zijn eigen groepsleden zien, alle anderen zijn onzichtbaar</li>
+ <li>Zichtbare groepen - elke groep werkt binnen zijn eigen groep, maar kan de andere groepen ook zien</li>
+ </ul>
+</p>
+
+<P>De groepsmodus kan op twee niveaus ingesteld worden:</p>
+
+<dl>
+ <dt><b>1. Op niveau van het vak</b></dt>
+ <dd>De groupsmodus die op het niveau van het vak wordt ingesteld, wordt de standaardinstelling voor alle activiteiten
+ die in het vak worden aangemaakt<br /><br /></dd>
+ <dt><b>2. Op niveau van de activiteit</b></dt>
+ <dd>Elke activitei dat groepen ondersteund kan zijn eigen groepsmodus krijgen. Als het vak wordt ingesteld op
+ "<a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">Verplicht groepsmodus</a>" dan wordt de instelling
+ op activeitsniveau genegeerd.</dd>
+</dl>
+
+<P>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Verplicht groepsmodus</b></p>
+
+<P>Als de groepsmodus "verplicht" wordt op vak-niveau, dan wordt deze groepsmodus toegepast voor elke activiteit in dat
+vak. Individuele groepsinstellingen op activiteitsniveau worden dan genegeerd.</p>
+
+<p>Dit is nuttig waneer iemand, bijvoorbeeld, een cursus wil opstarten voor een aantal compleet gescheiden groepen.</p>
+

0 comments on commit 431744a

Please sign in to comment.