Permalink
Browse files

Few new files

  • Loading branch information...
1 parent 9d99687 commit 43502028477ed3b093c8a41ed4693c6086e1a98f adamtpaw committed Mar 25, 2004
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Raporty aktywności</b></p>
+<P>Raporty aktywności są dostępne dla każdego z partycypujących w kursie.
+ Raporty te zawierają dzienniki dostępu użytkownika a także informacje dotyczace aktywności użytkownika.</p>
+
+<p>Nauczyciele zawsze mają dostęp do tych raportów, używąc przycisku znajdującego się na stronie na której
+znajduje się profil danego studenta.<p>
+
+<p>Z kolei dostęp studentów do tych raportów kontrolowany jest przez nauczycieli. W przypadku niektórych kursów
+ umożliwienie takiego dostępu może okazać się bardzo pomocne, ponieważ pokaże to studentowi jego wysiłek i wkład w pracę online.
+Jednakże w przypadku niektórych kursów studenci mogą mieć ten dostęp ograniczony.
+ Ponadto, udostępnienie tych raportów studentom spowoduje dodatkowe obciążenie serwera co w przypadku licznych klas czy dłuższych
+ kursów może skłonić administratora do wyłączenia tej opcji.</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku w ramach jednego kursu.</B></P>
+
+<P>Ten paramter definiuje największy dopuszczalny rozmiar pliku
+który może być przesłany przez studenta w ramach danego kursu.
+Ten paramter nie może przekroczyć parametru maksymalnej wielkości pliku dla całej strony internetowej,
+którego sprecyzowanie należy do zadań administratora sieci.
+
+<P>Możliwe jest dalsze ograniczenie rozmiaru pliku poprzez odpowiednie zmiany
+ustawień w ramach każdego modułu aktywności (activity module).
@@ -0,0 +1,23 @@
+<p align="center"><b>Rodzaje grup</b></p>
+
+<p>Są trzy ustawienia dla grup:
+ <ul>
+ <li>brak grup</li>
+ <li>osobne grupy - każda grupa widzi tylko siebie, reszta jest niewidzialna</li>
+ <li>widoczne grupy - każda grupa pracuje w swoich ramach, ale widzi także inne grupy</li>
+ </ul>
+</p>
+
+<P>Grupy można stworzyć na dwóch poziomach:</p>
+
+<dl>
+ <dt><b>1. Poziom kursu</b></dt>
+ <dd>Jest to domyślne ustawienie dla wszystkich aktywności w ramach danego kursu<br /><br /></dd>
+ <dt><b>2. Poziom aktywności</b></dt>
+ <dd>Każda aktywność, która umożliwia grupową pracę pozwala określić tryb pracy w grupach.
+ Jeśli kurs wymusza pracę w grupach <a href="help.php?module=moodle&file=groupmodeforce.html">
+ wówczas ten parametr nie jest brany pod uwagę.</dd>
+</dl>
+
+<P>
+
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Wymuś pracę w grupach</b></p>
+
+<P>Wybór tego parametru oznacza, ze praca w grupach będzie zastosowana dla każdej aktywności w ramach danego kursu
+Odmienne ustawienia w ramach aktywności są ignorowane. </p>
+
+<p>Jest to użyteczne gdy ktoś chciałby stworzyć kurs dla paru osobnych grup.</p>
+
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Maksymalna liczba podejść studenta</b></p>
+
+<p>Ten parametr określa maksymalną liczbę podejść do odpowiadania na <b>jakiekolwiek</b> z pytań lekcyjnych.
+W przypadku pytań, które nie zawierają odpowiedzi, wartość ta stanowi "wentyl bezpieczeństwa", który
+i tak pozwoli przejść do następnej strony. </p>
+
+<p>Domyślna wartość wynosi 5. Niższa wartość może zniechęcić studenta do przemyślenia pytań. Z kolei zbyt wysoka
+wartość może skutkować frustracją. Ustawienie tego parametru na 1 daje studentowi tylko jedną szansę by odpowiedzieć
+na pytanie.</p>
+
+<p>Parametr ten ma globalny zasięg i znajduje zastosowanie do wszystkich pytań lekcyjnych bez względu na ich typ.</p>
+
+<p>Parametr ten nie dotyczy nauczyciela. W tym sensie, nauczyciel może próbować wielokrotnie odpowiadać na pytania.
+Założeniem jest bowiem, że nauczyciel zna odpowiedzi na pytania!</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Ilość stron (kart) do pokazania</b></p>
+
+<p>Ten parametr stosuje się tylko do lekcji typu Flash Card. Domyślna wartość to 0, co oznacza, że wszystkie
+strony (karty) są widoczne. Wskazanie liczby wyższej niż 0 wyświetli żądaną liczbę stron. Po wyświetleniu
+żądanej liczby stron, nastąpi zakończenie lekcji i student zobaczy swoją ocenę.</p>
+
+<p>Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na wartość wyższą niż
+ilość stron danej lekcji, wówczas koniec lekcji nastąpi po pokazaniu wszystkich stron.</p>
+
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p align="center"><b>Reakcja na poprawną odpowiedź<b/></p>
+
+<p>Domyślnym trybem jest przejście do strony wskazanej w linku. W większości przypadków system przejdzie
+do Następnej Strony lekcji.</p>
+
+<p>Jednakże lekcja może być także zorganizowana jako lekcja typu <i>Flash Card</i>.
+ W tym wariancie student po przedstawieniu mu pewnych informacji (co jest fakultatywne)
+ będzie mógł odpowiedzieć na losowe pytanie. Nie ma w tym wariancie ustalonego początku ani końca.
+ W tym typie lekcji jest tylko zestaw <i>Kart</i> wyświetlanych losowo jedna po drugiej. </p>
+
+<p>Ta opcja oferuje dwa dalsze podobne warianty zachowania się systemu. Opcja "Nigdy nie pokazuj tej
+samej strony dwuktronie"
+ nigdy nie pokaże tej samej strony dwa razy (nawet jeśli student <b>nie</b> odpowiedział na pytanie poprawnie).
+ Druga opcja "Umożliw wielokrotne przeglądanie stron z błędną odpowiedzią" pozwala na przeglądanie już wyświetlonych stron tylko
+ gdy student błędnie odpowiedział na pytanie na danej stronie.</p>
+
+<p>W każdym z powyższych wariantów lekcji typu Flash Card nauczyciel może użyć albo wszystkich stron (kart) albo losowo
+dobranego podzbioru zagadnień poprzez odpowiednie użycie paramateru &quot;Ilość stron (kart) do wyświetlenia&quot;</p>
+
+
@@ -0,0 +1,44 @@
+<p align="center"><b>Załączone pytania (Cloze)</b></p>
+
+<p>Ten bardzo elastyczny typ pytań jest podobny do formatu
+ znanego jako format Cloze.
+
+<p>Pytania zawierają fragmentów tekstu (w formacie Moodle), z
+ różnymi pytaniami załączonymi wewnątrz, wielokrotnego
+ wyboru, pytaniami do krótkiej odpowiedzi oraz pytaniami numerycznymi.
+
+<p>Nie istnieje w tej chwili graficzny interfejs ułatwiający tworzenie
+ takich pytań - konieczne jest określenie formatu pytania używając
+ pola tekstowego lub importując go z zewnętrznego pliku.
+
+<p>Oto przykład tekstu definiującego takie pytanie:
+
+<form>
+<center>
+<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj {1:MULTICHOICE:Błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla błędnej odpowiedzi~Inna błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla innej błędnej odpowiedzi~=Poprawna odpowiedź#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi~%50%Odpowiedź dająca połowę punktów#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów} , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi {1:SHORTANSWER:Błędna odpowiedź#Informacja zwrotna dla tej błędnej odpowiedzi~=Poprawna odpowiedź#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi~%50%Odpowiedź dająca połowę punktów#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów} i ostatecznie mamy pytanie numeryczne {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Informacja zwrotna dla poprawnej odpowiedzi, wynoszącej 23.8~%50%N/A#Informacja zwrotna dla odpowiedzi dającej połowę punktów}.
+
+Zauważ, że adresy, takie jak www.moodle.org i emotikony :-) działąją tak jak normalnie:
+ a) Czy podoba Ci się to? {:MULTICHOICE:=Tak#To świetnie~Nie#Mamy chyba różne poglądy}
+ b) Jaką ocenę byś za to przyznał? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Powodzenia!
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Ten przykład ukaże się uczniom w następujący sposób:</p>
+
+
+<form>
+<table align="CENTER" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width=100% cellspacing=10><tr><td nowrap width=100 valign=top><p align=center><b>3</b></p><p align=center><font size=1>8 Marks</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt=""><br />
+</td><td valign=top><p>To pytanie zawiera nieco tekstu z pytaniami załączonymi właśnie tutaj <select name="q4ma1" ><option></option><option value="4" >Błędna odpowiedź</option><option value="5" >Inna błędna odpowiedź</option><option value="6" >Poprawna odpowiedź</option><option value="7" >Odpowiedź dająca połowę punktów</option></select> , po czym należy poradzić sobie z pytaniem do krótkiej odpowiedzi <input name="q4ma2" value="" type="TEXT" size="8"/> i ostatecznie mamy pytanie numeryczne <input name="q4ma3" value="" type="TEXT" size="8"/> .<br />
+<br />
+Zauważ, że adresy, takie jak <a href="http://www.moodle.org" target="newpage">www.moodle.org</a> i emotikony <img border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"> działąją tak jak normalnie:<br />
+a) Czy podoba Ci się to? <select name="q4ma4" ><option></option><option value="13" >Tak</option><option value="14" >Nie</option></select> <br />
+b) Jaką ocenę byś za to przyznał? <input name="q4ma5" value="" type="TEXT" size="8"/> <br />
+<br />
+Powodzenia!</p></TD></TR></TABLE></td></tr></table>
+</form>
+
+<br />
+
@@ -0,0 +1,39 @@
+<p align="center"><b>Prześlij użytkowników</b></p>
+
+<p>Po pierwsze zwróć uwagę, że <strong> zwykle nie ma potrzeby importowania wszystkich użytkowników.</strong>.
+Aby zminimalizować nakład pracy zobacz czy można zastosować inne formy identyfikacji użytkowników, które nie wymagają
+żmudnej, manualnej pracy jak n.p. łączenie się z zewnętrzną bazą danych bądź pozwolenie na stworzenie użytkownikom
+własnych kont. </p>
+<p>Jeśli jesteś pewien, że chcesz zaimportować konta użytkowników z pliku tekstowego, musisz odpowiednio sformatować
+ten plik:</p>
+
+<ul>
+ <li>Jeden rekord na jednej linii</li>
+ <li>Każdy rekord zawiera dane oddzielone od siebie przecinkami</li>
+ <li>Pierwszy rekord zawiera listę pól. Ten rekord definiuje format całego pliku.
+ <blockquote>
+ <p><strong>Obowiązkowe pola:</strong> muszą być zawarte w pierwszym rekordzie i określone dla każdego użytkownika</p>
+ <p></p>
+ <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">użytkownik, hasło, imię, nazwisko, email</font></p>
+</p>
+ <p><strong>Domyślne pola:</strong> te są już opcjonalne - jeśli nie są zawarte, wówczas wartości te będą pobrane od
+ głównego administratora.</p>
+ <p><font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">uczelnia, wydział, miasto, kraj, język, strefa czasowa</font> </p>
+ <p><strong>Opcjonalne pola: </strong> te wartości są zupełnie opcjonalne. Nazwy przedmiotów mogą być skrócone.</p>
+ <p> <font color="#990000" face="Courier New, Courier, mono">numer legitymacji, icq, telefon, telefon 2, adres, url,
+ opis, format emaila, wygląd emaila, edytor html, autozapisywanie, kurs 1, kurs 2, kurs 3, kurs 4, kurs 5</font></p>
+ </blockquote>
+ </li>
+ <li>Przecinki powinny być zakodowane jako &amp;#44 - skrypt automatycznie odczyte ten znak jako przecinek. </li>
+ <li>Dla pól Fałsz/Prawda używaj 0 dla fałsz i 1 dla prawda. </li>
+ <li>Zauważ: Jeśli użytkownik jest już zapisany w bazie danych Moodle, skrypt odnajdzie numer użytkownika w indeksie bazy danych
+ i zapisze tego studenta na jakikolwiek z wymienionych kursów bez aktualizowania czy zmiany innych danych.</li>
+</ul>
+
+
+<p>Oto przykład pliku do importu:</p>
+<p><font size="-1" face="Courier New, Courier, mono">użytkownik, hasło, imię, nazwisko, email, język, numer identyfikacyjny,
+wygląd emaila, kurs 1<br>
+jonest, verysecret, Tom, Jones, jonest@someplace.edu, en, 3663737, 1, Intro101<br>
+reznort, somesecret, Trent, Reznor, reznort@someplace.edu, en_us, 6736733, 0, Advanced202</font></p>
+

0 comments on commit 4350202

Please sign in to comment.