Permalink
Browse files

update for Moodle 1.1

  • Loading branch information...
1 parent 07bc243 commit 4382b8f2e3eba02cb03f41b110fbec2f87a478df adamtpaw committed Sep 14, 2003
View
2 lang/pl/assignment.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul assignment.php
View
2 lang/pl/auth.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul auth.php
View
2 lang/pl/chat.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
//Modul chat.php
View
6 lang/pl/choice.php
@@ -1,10 +1,10 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul choice.php
-$string['modulename'] = " Wybór";
+$string['modulename'] = " Głosowanie";
-$string['modulenameplural'] = " Wybory";
+$string['modulenameplural'] = " Głosowania";
$string['answered'] = " z udzieloną odpowiedzią";
View
32 lang/pl/docs/faq.html
@@ -61,15 +61,15 @@
<p class="questionlink"><a href="#headerssent">Dlaczego otrzymuję komunikaty &quot;headers already sent&quot; (&quot; nagłówki już wysłano&quot;)?</a></p>
<p class="questionlink"><a href="#failedopen">Ci±gle pojawia się bł±d &quot;Failed opening required '/web/moodle/lib/setup.php'&quot; (&quot;Nie udało się otworzyć wymaganego pliku ... &quot;)</a></p>
-<p class="questionlink"><a href="#quotes">Każdy tekst zawieraj±cy apostrofy (') lub códzysłowy (&quot;) powoduje błędy lub jest zwracany z znakami 'łamane na' </a></p>
+<p class="questionlink"><a href="#quotes">Każdy tekst zawieraj±cy apostrofy (') lub cudzysłowy (&quot;) powoduje błędy lub jest zwracany z znakami 'łamane na' </a></p>
<p class="questionlink"><a href="#sessiontmp">Ci±gle otrzymuję komunikaty o błędzie session_start (rozpoczęcia sesji)</a></p>
<p class="questionlink">&nbsp;</p>
<h3 class="question"><a name="filenotfound"></a>
Za każdym razem gdy próbuje obejrzeć, lub w inny sposób uzyskać dostęp do przesłanego przeze mnie pliku otrzymuje komentarz &quot;File not Found&quot; (&quot; Nie znaleziono pliku&quot;) </h3>
-<p class="answer">Przykład : Not Found : The requested URL /moodle/file.php/2/myfile.jpg
+<p class="answer">Przykład : Not Found : The requested URL /moodle/file.php/2/myfile.jpg
was not found on this server.<br> (Nie znaleziono : podany adres URL ... nie został znaleziony na serwerze)</p>
<p class="answer">Twój serwer musi być skonfigurowany tak, aby umożliwiał przekazywanie czę¶ci adresu URL, po nazwie skryptu, bezpo¶rednio do skryptu. Opcja jest domy¶lnie wł±czona w Apache 1, ale na ogół jest domy¶lnie wył±czona w Apache 2. Aby j± wł±czyć dodaj poniższ± linijkę do httpd.conf, albo do .htaccess w twoim lokalnym katalogu (szczegóły : <a href="./?file=install.html#webserver">Dokumentacja instalacji</a> ) : </p>
@@ -81,40 +81,40 @@ <h3 class="question"><a name="filenotfound"></a>
<p class="answer">Aby użyć tej alternatywnej metody : zaloguj się jako administrator, przejdĽ do sekcji 'konfiguruj zmienne' i zmień ustawienie dla '<b>slasharguments</b>'. Teraz powiniene¶ już bez problemów otrzymywać dostęp do przesłanych plików.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
-
+
<h4 class="question"><a name="php"></a>PHP - czy jest już zainstalowane i którš wersję posiadam?</h4>
<p class="answer">Utwórz nowy plik na twoim serwerze. Nazwij go info.php i zamie¶ć w nim podany poniżej tekst, a następnie uruchom go w przegl±darce internetowej :</p>
-
+
<p class="answercode">&lt;?PHP phpinfo() ?&gt;</p>
<p class="answer">Je¶li nic się nie wydarzy, to znaczy, że PHP nie jest zainstalowane. Obejrzyj dokumentacje instalacji, aby dowiedzieć się sk±d je ¶ci±gn±ć na twój komputer.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
-<h4 class="question"><a name="blankpages"></a>Dlaczego wszystkie strony s± puste?</h4>
+<h4 class="question"><a name="blankpages"></a>Dlaczego wszystkie strony s± puste?</h4>
<p class="answer">W katalogu głównym sprawdĽ zmienne zapisane w config.php. Musisz używać pełnych, bezwzględnych ¶cieżek dostępu, np :</p>
<p class="answercode"> $CFG->dirroot = "d:\inetpub\sites\www.yoursite.com\web\moodle";</p>
<p>&nbsp; </p>
<h4 class="question"><a name="errorgetstring"></a>Na stronach pojawiaj± się krytyczne błędy takie jak "call to undefined function: get_string()" ("odwołanie do niezdefiniowanej funkcji get_string()")</h4>
<p class="answer">Je¶li pokazuj± się błędy takie jak:</p>
-<p class="answercode">Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in c:\program
+<p class="answercode">Parse error: parse error, unexpected T_VARIABLE in c:\program
files\easyphp\www\moodle\config.php on line 94 <br>
- Fatal error: Call to undefined function: get_string() in c:\program files\easyphp\www\moodle\mod\resource\lib.php
+ Fatal error: Call to undefined function: get_string() in c:\program files\easyphp\www\moodle\mod\resource\lib.php
on line 11</p>
<p class="answer">wtedy prawdopodobne jest, iż przeoczyłe¶ ¶rednik, albo koniec cytatu z pewnej linii pliku config.php (znajduj±cej się przed lini± 94)</p>
<p class="answer">Inn± przyczyn± może być to, że otworzyłe¶ config.php w programie takim jak WORD, a po edycji zapisałe¶ go jako stronę HTML, zamiast zwykłego pliku tekstowego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 class="question"><a name="headerssent"></a>Dlaczego otrzymuję komunikaty "headers already sent" (" nagłówki już wysłano")?</h4>
<p class="answer">Je¶li otrzymujesz błędy takie jak:</p>
-<p class="answercode">Warning: Cannot add header information - headers already
- sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+<p class="answercode">Warning: Cannot add header information - headers already
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
on line 1322 </p>
-<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
- sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
+<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/lib/moodlelib.php
on line 1323 </p>
-<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
- sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/login/index.php
+<p class="answercode"> Warning: Cannot add header information - headers already
+ sent by (output started at /webs/moodle/config.php:87) in /webs/moodle/login/index.php
on line 54 </p>
<p class="answer">Masz puste linie lub znaki odstępu po końcowym znaku ?> w pliku config.php . Czasami edytory tekstu - przykładowo Notatnik Windows - dodaj± je. Możliwe, że będziesz musiał użyć innego edytora, aby usun±ć te puste linie lub znaki odstępu.</p>
@@ -127,8 +127,8 @@ <h4 class="question"><a name="failedopen"></a>Ci
<p class="answer">Niektóre osoby umieszczaj± tylko ¶cieżkę dostępu z ich katalogu domowego, albo w odniesieniu do katalogu serwera.</p>
<p class="answer">&nbsp;</p>
-<h4 class="question"><a name="quotes" id="quotes"></a>Każdy tekst zawieraj±cy apostrofy (') lub códzysłowy (") powoduje błędy lub jest zwracany z znakami 'łamane na' </h4>
-<p class="answer">Problemy z apostrofami pojawiaj± się z powodu nieprawidłowego ustawienia &quot;magic
+<h4 class="question"><a name="quotes" id="quotes"></a>Każdy tekst zawieraj±cy apostrofy (') lub cudzysłowy (") powoduje błędy lub jest zwracany z znakami 'łamane na' </h4>
+<p class="answer">Problemy z apostrofami pojawiaj± się z powodu nieprawidłowego ustawienia &quot;magic
quotes&quot;. Moodle wymaga następuj±cych ustawień (na ogół s±to ustawienia domy¶lne): </p>
<p class="answercode">magic_quotes_gpc = On<br>
magic_quotes_runtime = Off</p>
@@ -157,7 +157,7 @@ <h4 class="question"><a name="sessiontmp"></a>Ci
<hr>
<p align="right"><strong><em>Podziękowania dla John'a Eyre za pomoc w utrzymaniu tego FAQ.</em></strong></p>
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentacja Moodle</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id: faq.html,v 1.6 2003/03/30 13:54:28
moodler Exp $</font></p>
</body>
View
2 lang/pl/forum.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul forum.php
View
2 lang/pl/help/chat/mods.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Czaty</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Czaty</B></P>
<UL>
<P>Moduł Czat pozwala uczestnikom na przeprowadznaie na żywo
dyskusji poprzez sieć. Jest to użyteczny sposób na lepsze zrozumienie
View
2 lang/pl/help/coursecategory.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Kategorie kursów</B></P>
-<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł określić kilka kategorii kursów.</p>
+<P>Administrator Twojej platformy Moodle mógł określić kilka kategorii kursów.</p>
<P>Przykładowo: &quot;Nauki Ścisłe&quot;, &quot;Nauki humanistyczne&quot;, &quot;Ochrona zdrowia&quot; itp.</p>
View
6 lang/pl/help/enrolmentkey.html
@@ -1,12 +1,12 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Klucz dostępu do kursu</B></P>
-<P>Klucz dostępu do kursu ma na celu uniemożliwić udział w kursie osobom niepożądanym.</p>
+<P>Klucz dostępu do kursu ma na celu uniemożliwienie udziału w kursie osobom niepożądanym.</p>
-<P>Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, to każda osoba, która posiada konto na tym serwisie będzie mogła zapisać się na Twój kurs po prostu wchodząc na stronę kursu.</p>
+<P>Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, to każda osoba, która posiada konto w tym serwisie będzie mogła zapisać się na Twój kurs po prostu wchodząc na stronę kursu.</p>
<P>Jeżeli wpiszesz tutaj jakieś hasło, to studenci próbujący PO RAZ PIERWSZY uzyskać dostęp zostaną poproszeni o wpisanie tego hasła.</p>
-<P>Klucz został zastosowany po to aby można było go przekazać uprawnionym osobom za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie lub nawet ustnie podczas bezpośredniego spotkania na zajęciach.</p>
+<P>Klucz został zastosowany po to, aby można było go przekazać uprawnionym osobom za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie lub nawet ustnie podczas bezpośredniego spotkania na zajęciach.</p>
<P>Jeżeli hasło stanie się znane osobom niepożądanym i zapiszą się one na kurs, to możesz je skreślić (zobacz stronę ich profilów użytkownika) i zmienić hasło. Nie będzie to miało wpływu na uprawnionych studentów, którzy już są zapisani, a osoby niepożądane nie będą mogły ponownie wejść na strony kursu.</p>
View
4 lang/pl/help/questions.html
@@ -75,5 +75,5 @@
<HR>
<FONT SIZE=1><I> Pytania opracowano na podstawie: Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
View
6 lang/pl/help/quiz/import.html
@@ -9,7 +9,7 @@
Każda odpowiedź jest oddzielana tyldą (~), a prawidłowa odpowiedź poprzedzona jest znakiem równości (=). Poniżej podano przykład :
<BLOCKQUOTE>Już wtedy gdy rozpoczynamy odkrywać części naszego ciała jako noworodki zostajemy studentami {=anatomii i fizjologii ~refleksologii ~nauki ~doświadczenia}, i w pewnym sensie pozostajemy studentami przez całe życie.</BLOCKQUOTE>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("formatmissingword", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>AON</B></P>
@@ -22,12 +22,12 @@
<UL><P>Ten moduł umożliwia importowanie pytań zapisanych w formacie eksportowym Blackboard. Polega on na umieszczaniu funkcji XML w twoim pliku PHP</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("formatblackboard", "", "quiz")?></P></UL>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("formatblackboard", "", "quiz")?></P></UL>
<P><B>Niestandardowy</B></P>
<UL><P>Jeśli masz swój własny format, który chcesz zaimportować możesz zaimplementować ten proces samodzielnie edytując mod/quiz/format/custom.php
<P>Dodać musisz jedynie niewielką ilość kodu - jedynie tyle ile potrzeba by wyróżnić pojedyncze pytanie z danego tekstu.</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("formatcustom", "", "quiz") ?></P></UL>
<P>Planowana jest obsługa większej ilości formatów, wliczając w to WebCT, IMS QTI i wszelkie inne formaty, które mogą dostarczyć użytkownicy Moodle! </p>
View
8 lang/pl/help/quiz/questiontypes.html
@@ -5,28 +5,28 @@
<P><B>Pytania wielokrotnego wyboru</B></P>
<UL>
<P>Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadający wybiera z kilku proponowanych odpowiedzi. Są dwa typy pytań wielokrotnego wyboru - z jedną poprawną odpowiedzią i z wieloma poprawnymi odpowiedziami.
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("multichoice", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>Pytania do krótkiej odpowiedzi</B></P>
<UL>
<P>W odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wpisuje słowo lub wyrażenie. Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, z różną punktacją. Przy wpisywaniu odpowiedzi, wielkość liter może mieć znaczenie lub nie.
</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("shortanswer", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>Pytania typu prawda/fałsz</B></P>
<UL>
<P>Odpowiadając na pytanie (które może zawierać grafikę) respondent wybiera spośród dwóch opcji: Prawda lub Fałsz.
</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("truefalse", "", "quiz") ?></P>
</UL>
<P><B>Pytania wybierane losowo</B></P>
<UL>
<P>Funkcja jeszcze nie wdrożona. Umożliwia Tobie wybranie szeregu innych pytań, z których jedno jest losowo wybrane za każdym razem gdy student próbuje rozwiązać quiz.
</P>
-<P>Więcej informacji: <?php helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
+<P>Więcej informacji: <? helpbutton("random", "", "quiz") ?></P>
</UL>
View
4 lang/pl/help/reading.html
@@ -6,5 +6,5 @@
<P> Pomocne może również być zastanowienie się nad tym czego autor NIE powiedział albo nie wyjaśnił jednoznacznie - może to pomóc Ci ułożyć swoje własne pytania.</P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
View
4 lang/pl/help/richtext.html
@@ -1,7 +1,7 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Informacje na temat edytora Richtext HTML</B></P>
-<P>Dostêpnoœæ: <B>
-<?php if (!$CFG->htmleditor) {
+<P>Dostêpno¶æ: <B>
+<? if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabled");
View
6 lang/pl/help/writing.html
@@ -11,6 +11,6 @@
<P>Odpowiadając innym, spróbuj zadawać interesujące pytania. Pomoże to zarówno Tobie jak i tej drugiej osobie przemyśleć dyskutowany przez Was temat, jak również więcej się nauczyć.</P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("questions", get_string("helpquestions"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("ratings", get_string("separateandconnected"), "forum", true, true) ?></P>
View
2 lang/pl/journal.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul journal.php
View
20 lang/pl/moodle.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul moodle.php
@@ -538,7 +538,7 @@
$string['firstname'] = "Imię";
-$string['firsttime'] = "Czy jesteś na tym serwisie po raz pierwszy?";
+$string['firsttime'] = "Czy jesteś w tym serwisie po raz pierwszy?";
$string['followingoptional'] = "Następujące punkty są opcjonalne";
@@ -648,9 +648,9 @@
$string['home'] = "Strona główna";
-$string['hour'] = "godzina";
+$string['hour'] = "godz.";
-$string['hours'] = "godziny";
+$string['hours'] = "godz.";
$string['howtomakethemes'] = "Jak utworzyć nowy temat";
@@ -740,7 +740,7 @@
$string['loginsite'] = "Zaloguj się do serwisu";
-$string['loginsteps'] = "Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto na tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny. <br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział. <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie) aby zalogować się i otrzymać dostęp do dowolnego kursu na który jesteś zapisany.";
+$string['loginsteps'] = "Witaj! Aby otrzymać pełny dostęp do kursów musisz poświęcić chwilkę aby stworzyć sobie konto w tym serwisie. <br>Każdy z kursów może wymagać podania jednorazowego &quot;klucza dostępu do kursu&quot;, który będzie niezbędny tylko przy zapisywaniu się na kurs. Później nie będzie już potrzebny. <br> Oto kroki, które musisz wykonać: <OL size=2> <LI>Wypełnij formularz <A HREF=\$a> Nowe konto</A> swoimi danymi. <LI>Niezwłocznie zostanie wysłany do Ciebie e-mail na podany przez Ciebie adres.<LI>Przeczytaj e-mail i kliknij zawarty w nim link. <LI>Twoje konto zostanie potwierdzone i zostaniesz zalogowany. <LI>Wybierz kurs, w którym chcesz wziąć udział. <LI>Jeżeli zostaniesz poproszony(a) o podanie &quot;klucza dostępu do kursu&quot; - wpisz otrzymany od prowadzącego klucz. To spowoduje zapisanie Cię na kurs. <LI>Od tego momentu będziesz mieć dostęp do kursu. Aby zalogować się i uzyskać dostęp do kursów, na które się zapisałeś(aś), konieczne będzie tylko wpisanie Twojej nazwy użytkownika i hasła (w formularzu na tej stronie) aby zalogować się i otrzymać dostęp do dowolnego kursu na który jesteś zapisany.";
$string['loginstepsnone'] = "Dla uzyskania pełnego dostępu do kursów niezbędne jest utworzenie konta.<p>Wszystko co musisz zrobić to wymyślić nazwę użytkownika i hasło oraz użyć w formularza na tej stronie!<p> Jeżeli ktoś inny wybrał już taką nazwę użytkownika będziesz musiał(a) powtórzyć operację używając innej nazwy.";
@@ -958,9 +958,9 @@
$string['numdays'] = "\$a dni";
-$string['numhours'] = "\$a godzin";
+$string['numhours'] = "\$a godz.";
-$string['numminutes'] = "\$a minut";
+$string['numminutes'] = "\$a min.";
$string['numviews'] = "\$a wglądów";
@@ -1226,7 +1226,7 @@
$string['summaryof'] = "Streszczenie \$a";
-$string['supplyinfo'] = "Proszę wpisać garść informacje o sobie";
+$string['supplyinfo'] = "Proszę wpisać kilka informacji o sobie";
$string['teacheronly'] = "wyłącznie dla \$a";
@@ -1416,4 +1416,6 @@
$string['zippingbackup'] = " Archiwizacja kopii zapasowej";
-?>
+$string[''] = "";
+
+?>
View
2 lang/pl/quiz.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
//Modul quiz.php
View
2 lang/pl/resource.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul resource.php
View
2 lang/pl/survey.php
@@ -1,4 +1,4 @@
-<?php
+<?
//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
//Modul survey.php

0 comments on commit 4382b8f

Please sign in to comment.