Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Nov 4, 2011
1 parent 5b82b2d commit 4384a6805bfdbc8b854f94c52c759c9c84a2f5cd
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/hu/install.php
@@ -32,6 +32,7 @@
$string['availablelangs'] = 'Elérhető nyelvek listája';
$string['chooselanguagehead'] = 'Nyelv kiválasztása';
$string['chooselanguagesub'] = 'Válasszon nyelvet a telepítéshez! Ez lesz a portál alapbeállítás szerinti nyelve, de később módosíthatja.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'A config.php már létezik, a portál telepítéséhez használja az admin/cli/install_database.php állományt.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'A config.php már létezik, a portál frissítéséhez használja az admin/cli/upgrade.php állományt.';
$string['cliinstallheader'] = 'A Moodle {$a} parancssori telepítő programja';
$string['databasehost'] = 'Az adatbázis gazdagépe';

0 comments on commit 4384a68

Please sign in to comment.