Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061111)

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Nov 11, 2006
1 parent c7c6c2e commit 440d212f5c6cfc1e7031418c20f22df647c90f4e
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 install/lang/ca_utf8/installer.php
  2. +1 −1 install/lang/ko_utf8/installer.php
@@ -201,6 +201,7 @@
$string['status'] = 'Estat';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Català';
+$string['unicoderecommended'] = 'Es recomana emmagatzemar totes les dades en Unicode (UTF-8). Les noves instal·lacions s\'haurien de realitzar en bases de dades que tinguin definit com a Unicode el conjunt de caràcters per defecte. Si esteu fent una actualització, hauríeu de passar el procés de migració a UTF-8 (vg. la pàgina d\'Administració).';
$string['user'] = 'Usuari';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Esteu veient aquesta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Felicitacions!';
@@ -121,7 +121,7 @@
$string['environmenthead'] = '구동환경을 점검합니다...';
$string['environmentrecommendinstall'] = '설치하거나 활성화할 것을 권고합니다.';
$string['environmentrecommendversion'] = '$a->needed 버전을 권장하고 있는 데 현재 $a->current 을 사용하고 있습니다.';
-$string['environmentrequireinstall'] = '설치하거나 활성화할 것을 권고합니다.';
+$string['environmentrequireinstall'] = '설치하거나 활성화해야만 합니다.';
$string['environmentrequireversion'] = '$a->needed 버전을 사용하여야 하는데 현재 $a->current 을 사용하고 있습니다.';
$string['environmentsub'] = '기존 운영체제가 무들의 여러 구성 요소들을 구동하는데 적합한지 점검합니다.';
$string['environmentxmlerror'] = '환경 설정 데이터 불러들이기 오류 ($a->error_code)';

0 comments on commit 440d212

Please sign in to comment.