Skip to content
Browse files

Merge branch 'install_20_STABLE' of git://github.com/amosbot/moodle i…

…nto MOODLE_20_STABLE
  • Loading branch information...
2 parents 70bc051 + 41ed419 commit 453e17a1595da026eeafcae2a63ab02a85cfbee7 Sam Hemelryk committed Jul 6, 2012
View
34 install/lang/ca_valencia/error.php
@@ -0,0 +1,34 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
+$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut alçar el fitxer md5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut alçar el fitxer zip';
View
55 install/lang/ca_valencia/install.php
@@ -0,0 +1,55 @@
+<?php
+
+// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
+//
+// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
+// it under the terms of the GNU General Public License as published by
+// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+// (at your option) any later version.
+//
+// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
+// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+// GNU General Public License for more details.
+//
+// You should have received a copy of the GNU General Public License
+// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+/**
+ * Automatically generated strings for Moodle installer
+ *
+ * Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
+ * needed during the very first steps of installation. This file was
+ * generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
+ * {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
+ * list of strings defined in /install/stringnames.txt.
+ *
+ * @package installer
+ * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
+ */
+
+defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+
+$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglés.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servidor actualment està definit en {$a}.</p>
+
+<p>Això pot causar que Moodle tinga problemes de memòria més avant, especialment si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
+
+<p>És recomanable que configureu el PHP amb un límit superior, com ara 40 MB, sempre que siga possible. Hi ha diverses maneres de fer això:</p>
+<ol>
+<li>Si podeu, recompileu el PHP amb <i>--enable-memory-limit</i>. Això permetrà que Moodle definisca el límit de memòria per si mateix.</li>
+<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 40 MB. Si no hi teniu accés podeu demanar al vostre administrador que ho faça ell.</li>
+<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins del directori de Moodle amb esta línia:
+<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
+</ol>';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle puga alçar els fitxers penjats. Este directori hauria de tindre permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que siga accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
+<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
+<p>Vos caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
+$string['welcomep20'] = 'Esteu veient esta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
+$string['welcomep30'] = 'Esta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
+$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'este paquet és governat per les seues llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
+<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
+sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';
+$string['welcomep60'] = 'Les pàgines següents vos guiaran per una sèrie de passos fàcils de seguir per configurar <strong>Moodle</strong> en el vostre ordinador. Podeu acceptar els paràmetres per defecte o, opcionalment, modificar-los perquè s\'ajusten a les vostres necessitats.';
View
1 install/lang/ja/langconfig.php
@@ -30,5 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = '日本語';
View
1 install/lang/zh_cn/langconfig.php
@@ -30,5 +30,6 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['parentlanguage'] = '';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = '简体中文';

0 comments on commit 453e17a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.