Permalink
Browse files

Added package.html

  • Loading branch information...
1 parent 66fe745 commit 4560166d4dc515dc48890581ce93eaa91fd721fe vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 20 additions and 0 deletions.
  1. +20 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/package.html
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p><b>Tập tin gói</b></p>
+
+<p>Gói là một tập tin đặc biệt có phần mở rộng là <b>zip</b> (hoặc pif) bao gồm các
+ tập tin định nghĩa cua học AICC hoặc SCORM hợp lệ.</p>
+
+<p>Một gói <b>SCORM</b> phải chứa ở gốc của tập tin zip một tập tin tên là <b>imsmanifest.xml</b>,
+ là tập tin định nghĩa cấu trúc cua học SCORM, vị trí tài nguyên và nhiều thứ khác nữa.</p>
+
+<p>Một gói <b>AICC</b> được định nghĩa bởi vài tập tin (từ 4 đến 7) với phần mở rộng được định nghĩa trước.
+ Bạn sẽ thấy ý nghĩa của các phần mở rộng ở đây:</p>
+ <ul>
+ <li>CRS - Tập tin Mô tả cua học (bắt buộc)</li>
+ <li>AU - Tập tin Đơn vị khả chuyển (bắt buộc)</li>
+ <li>DES - Tập tin Ký hiệu (bắt buộc)</li>
+ <li>CST - Tập tin Cấu trúc cua học(bắt buộc)</li>
+ <li>ORE - Tập tin Quan hệ mục tiêu (không bắt buộc)</li>
+ <li>PRE - Tập tin Điều kiện ban đầu (không bắt buộc)</li>
+ <li>CMP - Tập tin Yêu cầu về tính hoàn thành (không bắt buộc)</li>
+ </ul>
+

0 comments on commit 4560166

Please sign in to comment.