Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed May 15, 2013
1 parent e2637d1 commit 45b0d9e1916e9aa3a269e118fa442fbea2d852d0
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 install/lang/eu/install.php
@@ -33,7 +33,9 @@
$string['admindirname'] = 'Admin direktorioa';
$string['availablelangs'] = 'Hizkuntza eskuragarrien zerrenda';
$string['chooselanguagehead'] = 'Aukeratu hizkuntza bat';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Instalazio-prozesurako hizkuntza aukeratu, mesedez.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Mesedez, aukeratu instalaziorako hizkuntza bat. Hizkuntza hori erabiliko da gunearen berezko hizkuntza gisa, baina aurrerago alda daiteke.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'File config.php fitxategia badago, mesedez erabili admin/cli/install_database.php gune hau instalatu nahi baduzu.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'File config.php fitxategia badago, mesedez erabili admin/cli/upgrade.php zure gunea eguneratu nahi baduzu.';
$string['databasehost'] = 'Datu-basearen ostalaria';
$string['databasename'] = 'Datu-basearen izena';
$string['dataroot'] = 'Datu-direktorioa';

0 comments on commit 45b0d9e

Please sign in to comment.