Skip to content
Browse files

Translation of Moodle 1.2dev .

 • Loading branch information...
1 parent 58fcf99 commit 45c93e2669e5c829b00d2bd039df0e26cd61026a adamtpaw committed Feb 12, 2004
Showing with 1,580 additions and 2,101 deletions.
 1. +48 −85 lang/pl/assignment.php
 2. +65 −123 lang/pl/auth.php
 3. +43 −75 lang/pl/chat.php
 4. +23 −37 lang/pl/choice.php
 5. +135 −253 lang/pl/forum.php
 6. +15 −29 lang/pl/help/forum/ratings.html
 7. +9 −36 lang/pl/journal.php
 8. +809 −705 lang/pl/moodle.php
 9. +174 −305 lang/pl/quiz.php
 10. +43 −79 lang/pl/resource.php
 11. +1 −1 lang/pl/survey.php
 12. +215 −373 lang/pl/workshop.php
View
133 lang/pl/assignment.php
@@ -1,85 +1,48 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul assignment.php
-
-$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania";
-
-$string['assignmentdetails'] = " Szczegóły zadania";
-
-$string['assignmentmail'] = " \$a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '\$a->assignment' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem \$a->url";
-
-$string['assignmentmailhtml'] = " \$a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\\\"\$a->url\\\"> swojego rozwiązania </a>.";
-
-$string['assignmentname'] = "Nazwa zadania";
-
-$string['assignmenttype'] = "Rodzaj zadania";
-
-$string['description'] = "Opis";
-
-$string['duedate'] = " Termin oddawania zadania";
-
-$string['early'] = " \$a przed terminem";
-
-$string['failedupdatefeedback'] = " Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika \$a";
-
-$string['feedback'] = " Informacja zwrotna";
-
-$string['feedbackupdated'] = " Informacja zwrotna została uaktualniona dla \$a osób";
-
-$string['late'] = " \$a zbyt późno";
-
-$string['maximumgrade'] = " Maksymalna ocena";
-
-$string['maximumsize'] = " Maksymalny rozmiar";
-
-$string['modulename'] = " Zadanie";
-
-$string['modulenameplural'] = " Zadania";
-
-$string['newsubmissions'] = " Przesłane rozwiązania";
-
-$string['notgradedyet'] = "Jeszcze nie oceniono";
-
-$string['notsubmittedyet'] = " Nic jeszcze nie przesłano";
-
-$string['overwritewarning'] = " UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie";
-
-$string['saveallfeedback'] = " Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
-
-$string['submissionfeedback'] = " Informacje zwrotne na temat rozwiązania";
-
-$string['submissions'] = " Rozwiązania";
-
-$string['submitassignment'] = " Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza";
-
-$string['submitted'] = " Przesłano";
-
-$string['typeoffline'] = "Działania wykonywane w trybie off-line";
-
-$string['typeuploadsingle'] = " Wymagane przesłanie jednego pliku";
-
-$string['uploadbadname'] = " Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana";
-
-$string['uploadedfiles'] = " Przesłane pliki";
-
-$string['uploaderror'] = " Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer";
-
-$string['uploadfailnoupdate'] = " Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania";
-
-$string['uploadfiletoobig'] = " Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : \$a bajtów)";
-
-$string['uploadnofilefound'] = " Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania";
-
-$string['uploadnotregistered'] = " '\$a' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane";
-
-$string['uploadsuccess'] = " Prawidłowo przesłano '\$a'";
-
-$string['viewfeedback'] = " Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie";
-
-$string['viewsubmissions'] = " Przejrzyj \$a przesłanych rozwiązań";
-
-$string['yoursubmission'] = " Twoje rozwiązanie";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Zezwól na wielokrotne przesyłanie rozwiązania';
+$string['assignmentdetails'] = ' Szczegóły zadania';
+$string['assignmentmail'] = ' $a->teacher umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'$a->assignment\' Możesz zobaczyć ją załączoną do swojego rozwiązania pod adresem $a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = ' $a-> umieścił informację zwrotną na temat twojego rozwiązania zadania \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br /> Możesz zobaczyć ją załączoną do <a href=\"$a->url\"> swojego rozwiązania </a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Nazwa zadania';
+$string['assignmenttype'] = 'Rodzaj zadania';
+$string['configmaxbytes'] = 'Domyślna wielkość plików dla wszystkich prac na tej stronie (chyba, że przedmiot bądź ustawienia strony nakładają jeszcze inne ograniczenia)';
+$string['description'] = 'Opis';
+$string['duedate'] = ' Termin oddawania zadania';
+$string['duedateno'] = 'Brak terminu oddania pracy';
+$string['early'] = ' $a przed terminem';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Plik $a został usunięty';
+$string['failedupdatefeedback'] = ' Nie udało się uaktualnić informacji zwrotnej dla użytkownika $a';
+$string['feedback'] = ' Informacja zwrotna';
+$string['feedbackupdated'] = ' Informacja zwrotna została uaktualniona dla $a osób';
+$string['late'] = ' $a zbyt późno';
+$string['maximumgrade'] = ' Maksymalna ocena';
+$string['maximumsize'] = ' Maksymalny rozmiar';
+$string['modulename'] = ' Zadanie';
+$string['modulenameplural'] = ' Zadania';
+$string['newsubmissions'] = ' Przesłane rozwiązania';
+$string['notgradedyet'] = 'Jeszcze nie oceniono';
+$string['notsubmittedyet'] = ' Nic jeszcze nie przesłano';
+$string['overwritewarning'] = ' UWAGA: Ponowne przesłanie zastąpi twoje aktualne rozwiązanie';
+$string['saveallfeedback'] = ' Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne';
+$string['submissionfeedback'] = ' Informacje zwrotne na temat rozwiązania';
+$string['submissions'] = ' Rozwiązania';
+$string['submitassignment'] = ' Prześlij swoje rozwiązanie korzystając z poniższego formularza';
+$string['submitted'] = ' Przesłano';
+$string['typeoffline'] = 'Działania wykonywane w trybie off-line';
+$string['typeuploadsingle'] = ' Wymagane przesłanie jednego pliku';
+$string['uploadbadname'] = ' Nazwa pliku zawierała nieprawidłowe znaki i nie mogła zostać przesłana';
+$string['uploadedfiles'] = ' Przesłane pliki';
+$string['uploaderror'] = ' Wystąpił błąd podczas próby zapisu na serwer';
+$string['uploadfailnoupdate'] = ' Plik został przesłany prawidłowo, ale nie można było uaktualnić twojego rozwiązania';
+$string['uploadfiletoobig'] = ' Niestety rozmiar pliku jest zbyt duży (limit : $a bajtów)';
+$string['uploadnofilefound'] = ' Nie znaleziono pliku - upewnij się, że wybrałeś plik do przesłania';
+$string['uploadnotregistered'] = ' \'$a\' został przesłany prawidłowo, ale rozwiązanie nie zostało zarejestrowane';
+$string['uploadsuccess'] = ' Prawidłowo przesłano \'$a\'';
+$string['viewfeedback'] = ' Obejrzyj wyniki i informacje zwrotne za zadanie';
+$string['viewsubmissions'] = ' Przejrzyj $a przesłanych rozwiązań';
+$string['yoursubmission'] = ' Twoje rozwiązanie';
+
+?>
View
188 lang/pl/auth.php
@@ -1,123 +1,65 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul auth.php
-
-$string['auth_dbdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.";
-
-$string['auth_dbextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu";
-
-$string['auth_dbfieldpass'] = "Nazwa pola zawierającego hasła";
-
-$string['auth_dbfielduser'] = "Nazwa pola zawierającego nazwy użytkowników";
-
-$string['auth_dbhost'] = "Komputer będący hostem serwera bazy danych.";
-
-$string['auth_dbname'] = "Nazwa bazy danych";
-
-$string['auth_dbpass'] = "Hasło dla powyższej nazwy użytkownika";
-
-$string['auth_dbpasstype'] = "Określ format stosowany przez pole hasła. Kodowanie MD5 przydatne jest przy łączeniu się z innymi popularnymi aplikacjami sieci WWW, takimi jak PostNuke";
-
-$string['auth_dbtable'] = "Nazwa tabeli w bazie danych";
-
-$string['auth_dbtitle'] = "Korzystaj z zewnętrznej bazy danych";
-
-$string['auth_dbtype'] = "Rodzaj bazy danych (szczegółowe informacje: <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A>";
-
-$string['auth_dbuser'] = "Nazwa użytkownika mającego prawo dostępu do odczytu z bazy";
-
-$string['auth_emaildescription'] = "Potwierdzenie e-mailem jest domyślną metodą uwierzytelniania. Użytkownik rejestruje się wybierając własną, nową nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wysyłane jest potwierdzenie na adres jego konta pocztowego. E-mail ten zawiera bezpieczny odnośnik do strony, na której użytkownik może potwierdzić zarejestrowanie swojego konta. Przy kolejnych logowaniach dokonywane jest tylko porównanie nazwy użytkownika i hasła z wartościami zapisanymi w bazie danych Moodle.";
-
-$string['auth_emailtitle'] = "Uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej";
-
-$string['auth_imapdescription'] = "Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
-
-$string['auth_imaphost'] = "Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
-
-$string['auth_imapport'] = "Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.";
-
-$string['auth_imaptitle'] = "Użyj serwera IMAP";
-
-$string['auth_imaptype'] = "Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.";
-
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
-
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Hasło dla funkcji bind-user";
-
-$string['auth_ldap_contexts'] = "Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem ';', np. 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
-
-$string['auth_ldap_create_context'] = "Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.";
-
-$string['auth_ldap_creators'] = "Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem ';'. Przykładowa lista: 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
-
-$string['auth_ldap_host_url'] = "Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL'ldap://ldap.myorg.com/' lub 'ldaps://ldap.myorg.com/'";
-
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to 'member'";
-
-$string['auth_ldap_search_sub'] = "Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów";
-
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php";
-
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle 'cn'.";
-
-$string['auth_ldapdescription'] = "Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.";
-
-$string['auth_ldapextrafields'] = "Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.";
-
-$string['auth_ldaptitle'] = "Użyj serwera LDAP";
-
-$string['auth_manualdescription'] = "Metoda ta uniemożliwia użytkownikom tworzenie własnych kont. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez administratora (Admin User).";
-
-$string['auth_manualtitle'] = "Tylko konta utworzone ręcznie";
-
-$string['auth_nntpdescription'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer NNTP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
-
-$string['auth_nntphost'] = "Adres serwera NNTP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
-
-$string['auth_nntpport'] = "Port serwera (najczęściej 119)";
-
-$string['auth_nntptitle'] = "Użyj serwera NNTP";
-
-$string['auth_nonedescription'] = "Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.";
-
-$string['auth_nonetitle'] = "Brak uwierzytelniania";
-
-$string['auth_pop3description'] = "Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.";
-
-$string['auth_pop3host'] = "Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.";
-
-$string['auth_pop3port'] = "Port serwera (najczęściej 110)";
-
-$string['auth_pop3title'] = "Użyj serwera POP3";
-
-$string['auth_pop3type'] = "Typ serwera. Jeżeli Twój serwer wykorzystuje certyfikaty bezpieczeństwa, wybierz pop3cert.";
-
-$string['auth_user_create'] = "Włącz opcję tworzenia użytkowników";
-
-$string['auth_user_creation'] = "Nowi (anonimowi) użytkownicy mogą tworzyć konta użytkownika używając zewnętrznego źródła uwierzytelniania z potwierdzeniem pocztą elektroniczną. Jeżeli włączysz tę opcję, pamiętaj również o skonfigurowaniu związanych z modułami opcji tworzenia użytkowników.";
-
-$string['auth_usernameexists'] = "Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.";
-
-$string['authenticationoptions'] = "Opcje uwierzytelniania";
-
-$string['authinstructions'] = "Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.";
-
-$string['changepassword'] = "Zmień adres URL hasła";
-
-$string['changepasswordhelp'] = "Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.";
-
-$string['chooseauthmethod'] = "Wybierz sposób uwierzytelniania";
-
-$string['guestloginbutton'] = "Przycisk logowania jako gość";
-
-$string['instructions'] = "Instrukcje";
-
-$string['md5'] = "Kodowanie MD5";
-
-$string['plaintext'] = "Zwykły tekst";
-
-$string['showguestlogin'] = "Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <B>pól zewnętrznej bazy danych</B>, które tutaj określasz. <P>Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Nazwa pola zawierającego nazwy użytkowników';
+$string['auth_dbhost'] = 'Komputer będący hostem serwera bazy danych.';
+$string['auth_dbname'] = 'Nazwa bazy danych';
+$string['auth_dbpass'] = 'Hasło dla powyższej nazwy użytkownika';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Określ format stosowany przez pole hasła. Kodowanie MD5 przydatne jest przy łączeniu się z innymi popularnymi aplikacjami sieci WWW, takimi jak PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Nazwa tabeli w bazie danych';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Korzystaj z zewnętrznej bazy danych';
+$string['auth_dbtype'] = 'Rodzaj bazy danych (szczegółowe informacje: <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A>';
+$string['auth_dbuser'] = 'Nazwa użytkownika mającego prawo dostępu do odczytu z bazy';
+$string['auth_emaildescription'] = 'Potwierdzenie e-mailem jest domyślną metodą uwierzytelniania. Użytkownik rejestruje się wybierając własną, nową nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie wysyłane jest potwierdzenie na adres jego konta pocztowego. E-mail ten zawiera bezpieczny odnośnik do strony, na której użytkownik może potwierdzić zarejestrowanie swojego konta. Przy kolejnych logowaniach dokonywane jest tylko porównanie nazwy użytkownika i hasła z wartościami zapisanymi w bazie danych Moodle.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'Uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
+$string['auth_imaphost'] = 'Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
+$string['auth_imapport'] = 'Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Użyj serwera IMAP';
+$string['auth_imaptype'] = 'Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Hasło dla funkcji bind-user';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem \';\', np. \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem \';\'. Przykładowa lista: \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Użyj serwera LDAP';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Metoda ta uniemożliwia użytkownikom tworzenie własnych kont. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez administratora (Admin User).';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Tylko konta utworzone ręcznie';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Można wskazać więcej komputerów-hostów np. host1.com; host2.com; host3.com';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje serwer NNTP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
+$string['auth_nntphost'] = 'Adres serwera NNTP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Port serwera (najczęściej 119)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Użyj serwera NNTP';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Brak uwierzytelniania';
+$string['auth_pop3description'] = 'Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
+$string['auth_pop3host'] = 'Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Port serwera (najczęściej 110)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Użyj serwera POP3';
+$string['auth_pop3type'] = 'Typ serwera. Jeżeli Twój serwer wykorzystuje certyfikaty bezpieczeństwa, wybierz pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Włącz opcję tworzenia użytkowników';
+$string['auth_user_creation'] = 'Nowi (anonimowi) użytkownicy mogą tworzyć konta użytkownika używając zewnętrznego źródła uwierzytelniania z potwierdzeniem pocztą elektroniczną. Jeżeli włączysz tę opcję, pamiętaj również o skonfigurowaniu związanych z modułami opcji tworzenia użytkowników.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Opcje uwierzytelniania';
+$string['authinstructions'] = 'Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.';
+$string['changepassword'] = 'Zmień adres URL hasła';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Wybierz sposób uwierzytelniania';
+$string['guestloginbutton'] = 'Przycisk logowania jako gość';
+$string['instructions'] = 'Instrukcje';
+$string['md5'] = 'Kodowanie MD5';
+$string['plaintext'] = 'Zwykły tekst';
+$string['showguestlogin'] = 'Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość';
+
+?>
View
118 lang/pl/chat.php
@@ -1,75 +1,43 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
-//Modul chat.php
-
-$string['modulename'] = "Czat";
-
-$string['modulenameplural'] = "Czaty";
-
-$string['beep'] = "bzzz";
-
-$string['chatintro'] = "Tekst wprowadzaj±cy";
-
-$string['chatname'] = "Nazwa tego czat-pokoju";
-
-$string['chatreport'] = "Sesje czat";
-
-$string['chattime'] = "Czas nastêpnego czatu";
-
-$string['configrefreshroom'] = "Jak czêsto czat-pokój powinien byæ od¶wie¿any? (w sekundach). Ustawienie niskiej warto¶ci spowoduje szybsze dzia³anie, mo¿e jednak obci±¿aæ serwer, kiedy wiele osób rozmawia";
-
-$string['configrefreshuserlist'] = "Jak czêsto lista u¿ytkowników powinna byæ od¶wie¿ana? (w sekundach)";
-
-$string['configoldping'] = "Po jakim czasie braku reakcji powinno uwa¿aæ siê, ¿e u¿ytkownik opu¶ci³ czat?";
-
-$string['currentchats'] = "Aktywne sesje chat";
-
-$string['currentusers'] = "Bie¿±cy u¿ytkownicy";
-
-$string['donotusechattime'] = "Nie pokazuj czasów czatu";
-
-$string['enterchat'] = "Naci¶nij tu, aby wej¶æ na czat";
-
-$string['errornousers'] = "Nie znaleziono ¿adnych u¿ytkowników!";
-
-$string['helpchatting'] = "Pomoc z czatem";
-
-$string['idle'] = "Bezczynny";
-
-$string['messagebeepseveryone'] = "\$a bzyczy do wszstkich!";
-
-$string['messagebeepsyou'] = "\$a w³a¶nie do Ciebie zabzycza³!";
-
-$string['messageenter'] = "\$a w³a¶nie wszed³ na czat";
-
-$string['messageexit'] = "\$a opu¶ci³ czat";
-
-$string['messages'] = "Wiadomo¶ci";
-
-$string['neverdeletemessages'] = "Nigdy nie usuwaj wiadomo¶ci";
-
-$string['nextsession'] = "Nastêpna zaplanowana sesja";
-
-$string['nomessages'] = "Póki co brak wiadomo¶ci";
-
-$string['repeatnone'] = "Nie powtarzaj - jedynie okre¶lony czas";
-
-$string['repeatdaily'] = "Codziennie w tym samym czasie";
-
-$string['repeattimes'] = "Powtórz sesje";
-
-$string['repeatweekly'] = "Co tydzieñ w tym samym czasie";
-
-$string['savemessages'] = "Zachowaj minione sesje";
-
-$string['sessions'] = "Sesje czat";
-
-$string['seesession'] = "Zobacz sesjê";
-
-$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
-
-$string['studentseereports'] = "Ka¿dy mo¿e ogl±daæ minione sesje";
-
-$string['viewreport'] = "Zobacz minione sesje czat";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // chat.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['beep'] = 'bzzz';
+$string['chatintro'] = 'Tekst wprowadzaj±cy';
+$string['chatname'] = 'Nazwa tego czat-pokoju';
+$string['chatreport'] = 'Sesje czat';
+$string['chattime'] = 'Czas nastêpnego czatu';
+$string['configoldping'] = 'Po jakim czasie braku reakcji powinno uwa¿aæ siê, ¿e u¿ytkownik opu¶ci³ czat?';
+$string['configrefreshroom'] = 'Jak czêsto czat-pokój powinien byæ od¶wie¿any? (w sekundach). Ustawienie niskiej warto¶ci spowoduje szybsze dzia³anie, mo¿e jednak obci±¿aæ serwer, kiedy wiele osób rozmawia';
+$string['configrefreshuserlist'] = 'Jak czêsto lista u¿ytkowników powinna byæ od¶wie¿ana? (w sekundach)';
+$string['currentchats'] = 'Aktywne sesje chat';
+$string['currentusers'] = 'Bie¿±cy u¿ytkownicy';
+$string['deletesession'] = 'Usuñ sesjê';
+$string['deletesessionsure'] = 'Jeste¶ pewien/a ¿e chcesz usun±æ t± sesjê';
+$string['donotusechattime'] = 'Nie pokazuj czasów czatu';
+$string['enterchat'] = 'Naci¶nij tu, aby wej¶æ na czat';
+$string['errornousers'] = 'Nie znaleziono ¿adnych u¿ytkowników!';
+$string['helpchatting'] = 'Pomoc z czatem';
+$string['idle'] = 'Bezczynny';
+$string['messagebeepseveryone'] = '$a bzyczy do wszstkich!';
+$string['messagebeepsyou'] = '$a w³a¶nie do Ciebie zabzycza³!';
+$string['messageenter'] = '$a w³a¶nie wszed³ na czat';
+$string['messageexit'] = '$a opu¶ci³ czat';
+$string['messages'] = 'Wiadomo¶ci';
+$string['modulename'] = 'Czat';
+$string['modulenameplural'] = 'Czaty';
+$string['neverdeletemessages'] = 'Nigdy nie usuwaj wiadomo¶ci';
+$string['nextsession'] = 'Nastêpna zaplanowana sesja';
+$string['nomessages'] = 'Póki co brak wiadomo¶ci';
+$string['repeatdaily'] = 'Codziennie w tym samym czasie';
+$string['repeatnone'] = 'Nie powtarzaj - jedynie okre¶lony czas';
+$string['repeattimes'] = 'Powtórz sesje';
+$string['repeatweekly'] = 'Co tydzieñ w tym samym czasie';
+$string['savemessages'] = 'Zachowaj minione sesje';
+$string['seesession'] = 'Zobacz sesjê';
+$string['sessions'] = 'Sesje czat';
+$string['strftimemessage'] = '%%H:%%M';
+$string['studentseereports'] = 'Ka¿dy mo¿e ogl±daæ minione sesje';
+$string['viewreport'] = 'Zobacz minione sesje czat';
+
+?>
View
60 lang/pl/choice.php
@@ -1,37 +1,23 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul choice.php
-
-$string['modulename'] = " Głosowanie";
-
-$string['modulenameplural'] = " Głosowania";
-
-$string['answered'] = " z udzieloną odpowiedzią";
-
-$string['choice'] = "Wybór \$a";
-
-$string['choicename'] = " Nazwa wyboru";
-
-$string['choicetext'] = " Treść pytania";
-
-$string['notanswered'] = " Jeszcze nie udzielono odpowiedzi";
-
-$string['publish'] = " Opublikuj wyniki";
-
-$string['publishanonymous'] = " Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów";
-
-$string['publishnames'] = " Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory";
-
-$string['publishnot'] = " Nie publikuj wyników studentom";
-
-$string['responses'] = " Odpowiedzi";
-
-$string['responsesto'] = " Odpowiedzi na \$a";
-
-$string['savemychoice'] = " Zapisz mój wybór";
-
-$string['viewallresponses'] = " Przejrzyj \$a odpowiedzi";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // choice.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['answered'] = ' z udzieloną odpowiedzią';
+$string['choice'] = 'Wybór $a';
+$string['choicename'] = ' Nazwa wyboru';
+$string['choicetext'] = ' Treść pytania';
+$string['modulename'] = ' Głosowanie';
+$string['modulenameplural'] = ' Głosowania';
+$string['mustchooseone'] = 'Musisz wybrać odpowiedź przed zapisaniem. W tej chwili nic nie zostało zapisane';
+$string['notanswered'] = ' Jeszcze nie udzielono odpowiedzi';
+$string['publish'] = ' Opublikuj wyniki';
+$string['publishanonymous'] = ' Opublikuj wyniki anonimowo, bez pokazywania imion studentów';
+$string['publishnames'] = ' Opublikuj wyniki w pełni, pokazując imiona studentów i ich wybory';
+$string['publishnot'] = ' Nie publikuj wyników studentom';
+$string['responses'] = ' Odpowiedzi';
+$string['responsesto'] = ' Odpowiedzi na $a';
+$string['savemychoice'] = ' Zapisz mój wybór';
+$string['showunanswered'] = 'Pokaż kolumnę \"nieodpowiedziane\"';
+$string['viewallresponses'] = ' Przejrzyj $a odpowiedzi';
+
+?>
View
388 lang/pl/forum.php
@@ -1,253 +1,135 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul forum.php
-
-$string['modulename'] = "Forum";
-
-$string['modulenameplural'] = "Fora dyskusyjne";
-
-$string['addanewdiscussion'] = "Dodaj nowy temat dyskusji";
-
-$string['addanewtopic'] = " Dodaj nowy temat";
-
-$string['allowchoice'] = "Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór";
-
-$string['allowdiscussions'] = "Czy \$a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?";
-
-$string['allowratings'] = "Czy posty mog± byæ oceniane?";
-
-$string['allowsdiscussions'] = "W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.";
-
-$string['anyfile'] = "Jakikolwiek plik";
-
-$string['attachment'] = "Za³±cznik";
-
-$string['bynameondate'] = " \$a->name w dniu \$a->date napisa³(a)";
-
-$string['configdisplaymode'] = " Domy¶lny tryb wy¶wietlania dyskusji, je¶li nie wybrano innego.";
-
-$string['configlongpost'] = " Ka¿dy post o d³ugo¶ci przekraczaj±cej t± liczbê (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za d³ugi.";
-
-$string['configmanydiscussions'] = " Maksymalna ilo¶æ dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.";
-
-$string['configshortpost'] = " Ka¿dy post o d³ugo¶ci mniejszej od tej liczby (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za krótki";
-
-$string['couldnotadd'] = "Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
-
-$string['couldnotdeleteratings'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych";
-
-$string['couldnotdeletereplies'] = "Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.";
-
-$string['couldnotupdate'] = "Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu";
-
-$string['delete'] = "Usuñ";
-
-$string['deleteddiscussion'] = "Usuniêto temat dyskusji";
-
-$string['deletedpost'] = "Post zosta³ usuniêty";
-
-$string['deletesure'] = "Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?";
-
-$string['discussion'] = "Dyskusja";
-
-$string['discussionmoved'] = "Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do '\$a '.";
-
-$string['discussions'] = "Dyskusje";
-
-$string['discussionsstartedby'] = "Dyskusje rozpoczête przez \$a";
-
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = " Dyskusje rozpoczête ostatnio przez \$a";
-
-$string['discussthistopic'] = "Podyskutuj na ten temat";
-
-$string['eachuserforum'] = "Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji";
-
-$string['edit'] = "Edycja";
-
-$string['editing'] = "Edycja";
-
-$string['emptymessage'] = "Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane";
-
-$string['everyonecanchoose'] = "Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum";
-
-$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¿dy jest zapisany na to forum";
-
-$string['forcesubscribe'] = "Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum";
-
-$string['forcesubscribeq'] = "Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?";
-
-$string['forum'] = "Forum";
-
-$string['forumintro'] = "Wstêp";
-
-$string['forumname'] = "Nazwa Forum";
-
-$string['forums'] = "Fora dyskusyjne";
-
-$string['forumtype'] = "Rodzaj forum";
-
-$string['generalforum'] = "Forum standardowe do u¿ytku ogólnego";
-
-$string['generalforums'] = "Fora ogólne";
-
-$string['inforum'] = "w \$a";
-
-$string['intronews'] = "Wiadomo¶ci i og³oszenia";
-
-$string['introsocial'] = "Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat";
-
-$string['introteacher'] = "Forum wy³±cznie dla prowadz±cych";
-
-$string['lastpost'] = "Ostatni post";
-
-$string['learningforums'] = "Forum dydaktyczne";
-
-$string['maxtimehaspassed'] = "Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu (\$a) min±³!";
-
-$string['message'] = "Wiadomo¶æ";
-
-$string['modeflatoldestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku";
-
-$string['modeflatnewestfirst'] = "Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku";
-
-$string['modenested'] = "Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie";
-
-$string['modethreaded'] = "Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami";
-
-$string['more'] = "Wiêcej";
-
-$string['movethisdiscussionto'] = "Przenie¶ tê dyskusjê do ...";
-
-$string['namenews'] = "Forum aktualno¶ci";
-
-$string['namesocial'] = "Forum towarzyskie";
-
-$string['nameteacher'] = "Forum nauczycielskie";
-
-$string['newforumposts'] = "Nowe wiadomo¶ci na forum";
-
-$string['nodiscussions'] = "Nie ma ¿adnych tematów na tym forum";
-
-$string['noguestpost'] = "Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum";
-
-$string['nomorepostscontaining'] = " Nie znaleziono wiêcej postów zawieraj±cych '\$a'";
-
-$string['nonews'] = " Nie umieszczono jeszcze ¿adnych nowo¶ci";
-
-$string['noposts'] = "Brak wiadomo¶ci";
-
-$string['nopostscontaining'] = "Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych '\$a '";
-
-$string['nosubscribers'] = "Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum";
-
-$string['nownotsubscribed'] = "\$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
-
-$string['nowsubscribed'] = "\$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie '\$a->forum' poczt± elektroniczn±.";
-
-$string['numposts'] = "\$a wiadomo¶ci";
-
-$string['olderdiscussions'] = "Starsze dyskusje";
-
-$string['openmode0'] = "¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi";
-
-$string['openmode1'] = "¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone";
-
-$string['openmode2'] = "Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone";
-
-$string['parentofthispost'] = "Wiadomo¶æ nadrzêdna";
-
-$string['postadded'] = "Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz \$a na edycjê.";
-
-$string['postincontext'] = "Zobacz ten post w kontek¶cie";
-
-$string['postmailinfo'] = "To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis \$a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:";
-
-$string['postrating1'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne";
-
-$string['postrating2'] = "Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane";
-
-$string['postrating3'] = "Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane";
-
-$string['posts'] = "Posty";
-
-$string['postupdated'] = "Twój post zosta³ zaktualizowany";
-
-$string['processingpost'] = "Post \$a jest w trakcie przetwarzania";
-
-$string['rate'] = "Oceñ";
-
-$string['ratingeveryone'] = " Ka¿dy mo¿e oceniæ posty";
-
-$string['ratingno'] = " Brak ocen";
-
-$string['ratingonlyteachers'] = " Tylko \$a mo¿e oceniaæ posty";
-
-$string['ratings'] = "Oceny";
-
-$string['ratingssaved'] = "Oceny zosta³y zapisane";
-
-$string['rating'] = " Oceny";
-
-$string['ratingsuse'] = " Wykorzystanie ocen";
-
-$string['ratingtime'] = " Ogranicz wystawianie ocen do postów w nastêpuj±cym przedziale czasowym :";
-
-$string['readtherest'] = "Przeczytaj resztê tematu";
-
-$string['re'] = "Odp:";
-
-$string['replies'] = "Odpowiedzi";
-
-$string['repliesmany'] = "\$a odpowiedzi (jak dot±d)";
-
-$string['repliesone'] = "\$a odpowied¼ (jak dot±d)";
-
-$string['reply'] = "Odpowiedz";
-
-$string['search'] = "Szukaj";
-
-$string['searcholderposts'] = "Przeszukaj dawniejsze posty...";
-
-$string['searchresults'] = "Szukaj w rezultatach";
-
-$string['searchforums'] = "Szukaj w forach";
-
-$string['sendinratings'] = "Wy¶lij moje ostatnie oceny";
-
-$string['showsubscribers'] = "Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum";
-
-$string['singleforum'] = "Pojedyncza prosta dyskusja";
-
-$string['startedby'] = "Rozpoczêta przez";
-
-$string['subject'] = "Temat";
-
-$string['subscribe'] = "Zapisz siê na to forum";
-
-$string['subscribed'] = "Zapisany na forum";
-
-$string['subscribers'] = "Zapisani na forum";
-
-$string['subscribersto'] = "Zapisani na '\$a '";
-
-$string['subscribestart'] = "Przesy³aj mi kopie postów z tego forum poczt± elektroniczn±";
-
-$string['subscribestop'] = "Nie chcê otrzymywaæ kopii postów z tego forum";
-
-$string['subscription'] = "Zapisanie siê na forum";
-
-$string['subscriptions'] = "Zapisy na fora";
-
-$string['unsubscribe'] = "Wypisz siê z tego forum";
-
-$string['unsubscribed'] = "Wypisany z forum";
-
-$string['youratedthis'] = "Oceni³e¶(a¶) to";
-
-$string['yournewtopic'] = "Twoja nowa dyskusja";
-
-$string['yourreply'] = "Twoja odpowied¼";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // forum.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
+$string['addanewtopic'] = ' Dodaj nowy temat';
+$string['allowchoice'] = 'Zezwól ka¿demu u¿ytkownikowi na wybór';
+$string['allowdiscussions'] = 'Czy $a mo¿e wysy³aæ wiadomo¶ci na to forum?';
+$string['allowratings'] = 'Czy posty mog± byæ oceniane?';
+$string['allowsdiscussions'] = 'W tym forum ka¿dy mo¿e utworzyæ tylko jeden temat dyskusji.';
+$string['anyfile'] = 'Jakikolwiek plik';
+$string['attachment'] = 'Za³±cznik';
+$string['bynameondate'] = ' $a->name w dniu $a->date napisa³(a)';
+$string['configdisplaymode'] = ' Domy¶lny tryb wy¶wietlania dyskusji, je¶li nie wybrano innego.';
+$string['configlongpost'] = ' Ka¿dy post o d³ugo¶ci przekraczaj±cej t± liczbê (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za d³ugi.';
+$string['configmanydiscussions'] = ' Maksymalna ilo¶æ dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.';
+$string['configmaxbytes'] = 'Domy¶lna wielko¶æ plików dla wszystkich za³±czników na tej stronie (chyba, ¿e przedmiot b±d¼ ustawienia strony nak³adaj± jeszcze inne ograniczenia)';
+$string['configshortpost'] = ' Ka¿dy post o d³ugo¶ci mniejszej od tej liczby (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za krótki';
+$string['couldnotadd'] = 'Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu';
+$string['couldnotdeleteratings'] = 'Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ inni u¿ytkownicy ju¿ na niego odpowiedzieli.';
+$string['couldnotupdate'] = 'Nie mo¿na zaktualizowaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu';
+$string['delete'] = 'Usuñ';
+$string['deleteddiscussion'] = 'Usuniêto temat dyskusji';
+$string['deletedpost'] = 'Post zosta³ usuniêty';
+$string['deletesure'] = 'Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?';
+$string['discussion'] = 'Dyskusja';
+$string['discussionmoved'] = 'Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do \'$a \'.';
+$string['discussions'] = 'Dyskusje';
+$string['discussionsstartedby'] = 'Dyskusje rozpoczête przez $a';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = ' Dyskusje rozpoczête ostatnio przez $a';
+$string['discussthistopic'] = 'Podyskutuj na ten temat';
+$string['eachuserforum'] = 'Ka¿dy wysy³a jeden temat dyskusji';
+$string['edit'] = 'Edycja';
+$string['editing'] = 'Edycja';
+$string['emptymessage'] = 'Co¶ nie tak z twoim postem. Byæ mo¿e by³ pusty lub za³±cznik by³ zbyt du¿y. Twoje zmiany nie zosta³y zapisane';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na forum';
+$string['everyoneissubscribed'] = 'Ka¿dy jest zapisany na to forum';
+$string['forcesubscribe'] = 'Ka¿dy jest automatycznie zapisywany na to forum';
+$string['forcesubscribeq'] = 'Wymusiæ u ka¿dego zapis na to forum?';
+$string['forum'] = 'Forum';
+$string['forumintro'] = 'Wstêp';
+$string['forumname'] = 'Nazwa Forum';
+$string['forums'] = 'Fora dyskusyjne';
+$string['forumtype'] = 'Rodzaj forum';
+$string['generalforum'] = 'Forum standardowe do u¿ytku ogólnego';
+$string['generalforums'] = 'Fora ogólne';
+$string['inforum'] = 'w $a';
+$string['intronews'] = 'Wiadomo¶ci i og³oszenia';
+$string['introsocial'] = 'Forum otwarte do dyskusji na dowolny temat';
+$string['introteacher'] = 'Forum wy³±cznie dla prowadz±cych';
+$string['lastpost'] = 'Ostatni post';
+$string['learningforums'] = 'Forum dydaktyczne';
+$string['maxattachmentsize'] = 'Maksymalna wielko¶æ za³±cznika';
+$string['maxtimehaspassed'] = 'Niestety, maksymalny czas dozwolony na edycjê tego postu ($a) min±³!';
+$string['message'] = 'Wiadomo¶æ';
+$string['modeflatnewestfirst'] = 'Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najnowszymi na pocz±tku';
+$string['modeflatoldestfirst'] = 'Wy¶wietl odpowiedzi p³asko, z najdawniejszymi na pocz±tku';
+$string['modenested'] = 'Wy¶wietl odpowiedzi tematycznie';
+$string['modethreaded'] = 'Wy¶wietl odpowiedzi w±tkami';
+$string['modulename'] = 'Forum';
+$string['modulenameplural'] = 'Fora dyskusyjne';
+$string['more'] = 'Wiêcej';
+$string['movethisdiscussionto'] = 'Przenie¶ tê dyskusjê do ...';
+$string['namenews'] = 'Forum aktualno¶ci';
+$string['namesocial'] = 'Forum towarzyskie';
+$string['nameteacher'] = 'Forum nauczycielskie';
+$string['newforumposts'] = 'Nowe wiadomo¶ci na forum';
+$string['nodiscussions'] = 'Nie ma ¿adnych tematów na tym forum';
+$string['noguestpost'] = 'Niestety go¶cie nie mog± zabieraæ g³osu na tym forum';
+$string['nomorepostscontaining'] = ' Nie znaleziono wiêcej postów zawieraj±cych \'$a\'';
+$string['nonews'] = ' Nie umieszczono jeszcze ¿adnych nowo¶ci';
+$string['noposts'] = 'Brak wiadomo¶ci';
+$string['nopostscontaining'] = 'Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych \'$a \'';
+$string['nosubscribers'] = 'Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum';
+$string['nownotsubscribed'] = '$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii \'$a->forum\' poczt± elektroniczn±.';
+$string['nowsubscribed'] = '$a->name bêdzie otrzymywaæ kopie \'$a->forum\' poczt± elektroniczn±.';
+$string['numposts'] = '$a wiadomo¶ci';
+$string['olderdiscussions'] = 'Starsze dyskusje';
+$string['openmode0'] = '¯adnych dyskusji, ¿adnych odpowiedzi';
+$string['openmode1'] = '¯adnych dyskusji, ale odpowiedzi s± dozwolone';
+$string['openmode2'] = 'Dyskusje i odpowiedzi s± dozwolone';
+$string['parent'] = 'Przejd¼ do wiadomo¶ci wy¿ej (&#8222;parent&#8221;)';
+$string['parentofthispost'] = 'Wiadomo¶æ nadrzêdna';
+$string['postadded'] = 'Twój post zosta³ dodany. <P>Je¿eli chcesz co¶ jeszcze zmieniæ masz $a na edycjê.';
+$string['postincontext'] = 'Zobacz ten post w kontek¶cie';
+$string['postmailinfo'] = 'To jest kopia wiadomo¶ci wys³anej przez serwis $a. Aby dodaæ odpowied¼ poprzez stronê WWW kliknij poni¿szy link:';
+$string['postrating1'] = 'Demonstruje g³ównie poznawanie odrêbne';
+$string['postrating2'] = 'Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane';
+$string['postrating3'] = 'Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane';
+$string['posts'] = 'Posty';
+$string['postupdated'] = 'Twój post zosta³ zaktualizowany';
+$string['processingpost'] = 'Post $a jest w trakcie przetwarzania';
+$string['rate'] = 'Oceñ';
+$string['rating'] = ' Oceny';
+$string['ratingeveryone'] = ' Ka¿dy mo¿e oceniæ posty';
+$string['ratingno'] = ' Brak ocen';
+$string['ratingonlyteachers'] = ' Tylko $a mo¿e oceniaæ posty';
+$string['ratingpublic'] = '$a mo¿e zobaczyæ oceny wszystkich';
+$string['ratingpublicnot'] = '$a mo¿e zobaczyæ tylko swoje oceny';
+$string['ratings'] = 'Oceny';
+$string['ratingssaved'] = 'Oceny zosta³y zapisane';
+$string['ratingsuse'] = ' Wykorzystanie ocen';
+$string['ratingtime'] = ' Ogranicz wystawianie ocen do postów w nastêpuj±cym przedziale czasowym :';
+$string['re'] = 'Odp:';
+$string['readtherest'] = 'Przeczytaj resztê tematu';
+$string['replies'] = 'Odpowiedzi';
+$string['repliesmany'] = '$a odpowiedzi (jak dot±d)';
+$string['repliesone'] = '$a odpowied¼ (jak dot±d)';
+$string['reply'] = 'Odpowiedz';
+$string['replyforum'] = 'Odpwiedz forum';
+$string['search'] = 'Szukaj';
+$string['searchforums'] = 'Szukaj w forach';
+$string['searcholderposts'] = 'Przeszukaj dawniejsze posty...';
+$string['searchresults'] = 'Szukaj w rezultatach';
+$string['sendinratings'] = 'Wy¶lij moje ostatnie oceny';
+$string['showsubscribers'] = 'Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum';
+$string['singleforum'] = 'Pojedyncza prosta dyskusja';
+$string['startedby'] = 'Rozpoczêta przez';
+$string['subject'] = 'Temat';
+$string['subscribe'] = 'Zapisz siê na to forum';
+$string['subscribed'] = 'Zapisany na forum';
+$string['subscribers'] = 'Zapisani na forum';
+$string['subscribersto'] = 'Zapisani na \'$a \'';
+$string['subscribestart'] = 'Przesy³aj mi kopie postów z tego forum poczt± elektroniczn±';
+$string['subscribestop'] = 'Nie chcê otrzymywaæ kopii postów z tego forum';
+$string['subscription'] = 'Zapisanie siê na forum';
+$string['subscriptions'] = 'Zapisy na fora';
+$string['unsubscribe'] = 'Wypisz siê z tego forum';
+$string['unsubscribed'] = 'Wypisany z forum';
+$string['youratedthis'] = 'Oceni³e¶(a¶) to';
+$string['yournewtopic'] = 'Twoja nowa dyskusja';
+$string['yourreply'] = 'Twoja odpowied¼';
+
+?>
View
44 lang/pl/help/forum/ratings.html
@@ -1,41 +1,27 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Oceny uczestników forum</B></P>
+Poszczególne posty można oceniać przy pomocy skali opartej na teorii <strong> odrębnego poznania i powiązanego poznania</strong>.
-<P>Poszczególne posty można oceniać przy pomocy skali opartej na teorii <strong> odrębnego poznania i powiązanego poznania</strong>.</P>
+Teoria ta może pomóc na nowo spojrzeć na stosunki międzyludzkie. Opisuje dwa różne sposoby uczenia się i oceniania tego co widzimy i słyszymy.
-<p>Teoria ta może pomóc na nowo spojrzeć na interakcje międzyludzkie. Opisuje dwa różne sposoby uczenia się i oceniania tego co widzimy i słyszymy.</P>
-
-<p> Mimo, iż każdy z nas może wykorzystywać te dwie metody w różnym stopniu w różnym
-czasie, warto wyobrazić sobie dwie przykładowe osoby. Jedna z nich jest posługuje się głównie odrębnym poznaniem (Jaś), a druga głównie poznaniem powiązanym (Małgosia).</p>
+Mimo, iż każdy z nas może wykorzystywać te dwie metody w różnym stopniu w różnych sytuacjach, warto wyobrazić sobie dwie przykładowe osoby. Jedna z nich jest posługuje się głównie odrębnym poznaniem (Jaś), a druga głównie poznaniem powiązanym (Małgosia).
<ul>
<li>Jaś chce zachowywać "obiektywizm" w największym możliwym stopniu, nie angażując swych uczuć
-ani emocji. W dyskusji z innymi ludźmi, którzy mają odmienne zdania, Jaś woli bronić swych racji używając logiki do znajdywania luk w racjach przedstawianych przez przeciwników. Do nowych poglądów podchodzi krytycznie, chyba, że są one faktami popartymi przez cieszące się dobrą opinią źródła takie jak książki, szanowani nauczyciele, lub własne
-bezpośrednie
-doświadczenie. Jaś w dużym stopniu posługuje się <strong>poznaniem odrębnym</strong>.<br><br>
+ani emocji. W dyskusji z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie, Jaś woli bronić swych racji używając logiki do znajdywania luk w racjach przedstawianych przez rozmówców. Do nowych poglądów podchodzi krytycznie, chyba, że są one faktami popartymi przez cieszące się dobrą opinią źródła takie jak książki, szanowani nauczyciele, lub własne bezpośrednie doświadczenie. Jaś w dużym stopniu posługuje się <strong>poznaniem odrębnym</strong>.
</li>
- <li>Małgosia jest bardziej wrażliwa na ludzi. Ma rozwiniętą empatię i
-często
- słucha innych oraz zadaje im pytania tak długo aż ma wrażenie, że potrafi powiązać i &quot;zrozumieć
- sprawy z ich punktu widzenia&quot;. Uczy się poprzez wymianę
-doświadczeń,
- które zaowocowały zdobyciem wiedzy u innych osób. W rozmowach z innymi unika konfrontacji i często, jeśli znajdzie sposób, stara się pomagać drugiej osobie, sugerując logiczne rozwiązania. Małgosia w bardzo dużym stopniu wykorzystuje
-<strong>poznanie
- powiązane</strong>.</li>
+ <li>Małgosia jest bardziej wrażliwa na ludzi. Ma rozwiniętą empatię i często słucha innych oraz zadaje im pytania tak długo aż ma wrażenie, że potrafi powiązać i &quot;zrozumieć sprawy z ich punktu widzenia&quot;. Uczy się poprzez wymianę doświadczeń, które zaowocowały zdobyciem wiedzy u innych osób. W rozmowach unika konfrontacji i często, jeśli znajdzie sposób, stara się pomagać drugiej osobie, sugerując logiczne rozwiązania. Małgosia w bardzo dużym stopniu wykorzystuje <strong>poznanie powiązane</strong>.</li>
</ul>
-<p>Czy w powyższych przykładach zauważyłeś, że poznaniem odrębnym posługuje się mężczyzna, a
-powiązanym kobieta? Niektóre badania wykazują, że statystycznie jest to pewna prawidłowość, choć poszczególne osoby mogą plasować się w dowolnym miejscu pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.</p>
-<p>Dla współpracującej i efektywnej grupy uczących się najlepiej byłoby gdyby wszyscy
-mogli stosować OBA sposoby poznania.</p>
-<p>W szczególnej sytuacji, tak jak na forum on-line pojedynczy post danej osoby może ujawniać jedną z tych dwóch cech lub nawet obie. Osoba, która
-ogólnie
-posługuje się poznaniem powiązanym może wysyłać sygnał typowy dla poznania odrębnego i odwrotnie. Celem oceny każdego postu przy pomocy tej skali jest:</p>
+
+Czy w powyższych przykładach zauważyłeś, że poznaniem odrębnym posługuje się mężczyzna, a powiązanym kobieta? Niektóre badania wykazują, że statystycznie jest to pewna prawidłowość, choć poszczególne osoby mogą plasować się w dowolnym miejscu pomiędzy tymi dwoma skrajnościami.
+
+Dla współpracującej i efektywnej grupy uczących się najlepiej byłoby gdyby wszyscy mogli stosować OBA sposoby poznania.
+
+W szczególnej sytuacji, tak jak na forum on-line pojedynczy post danej osoby może ujawniać jedną z tych dwóch cech lub nawet obie. Osoba, która ogólnie posługuje się poznaniem powiązanym może wysyłać sygnał typowy dla poznania odrębnego i odwrotnie. Celem oceny każdego postu przy pomocy tej skali jest:</p>
<blockquote>
- <p>a) pomóc Tobie w zastanawianiu się nad tymi kwestiami w trakcie czytania innych postów<br>
- b) przedstawić każdemu autorowi opinie na temat tego, jak postrzegani są przez innych</p>
+a) pomóc Tobie w zastanawianiu się nad opisanymi tu kwestiami w trakcie czytania postów
+b) przedstawić każdemu autorowi opinie na temat tego, jak postrzegani są przez innych
</blockquote>
-<p>Wyników nie stosuje się do oceny studentów, lecz do usprawnienia komunikacji i procesu uczenia się.</p>
+Wyników nie stosuje się do oceny studentów, lecz do usprawnienia komunikacji i procesu uczenia się.
<hr>
-<p><br>
- Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami, odsyłamy do publikacji autorów tych koncepcji:</p>
+Jeśli jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami, odsyłamy do publikacji autorów tych koncepcji:
<ul>
<li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986).
Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York,
View
45 lang/pl/journal.php
@@ -1,59 +1,32 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul journal.php
+<?PHP // $Id$
+ // journal.php - created with Moodle 1.1.1 (2003091111)
-$string['modulename'] = "Dziennik";
-
-$string['modulenameplural'] = "Dzienniki";
$string['alwaysopen'] = "Zawsze dostêpny";
-
$string['blankentry'] = "Wpis pusty";
-
$string['daysavailable'] = "Okres dostêpno¶ci";
-
-$string['editingends'] = "Okres edycji kończy się";
-
$string['editingended'] = "Okres edycji skoñczy³ siê";
-
+$string['editingends'] = "Okres edycji koñczy siê";
$string['entries'] = "Wpisy";
-
$string['feedbackupdated'] = "Informacje zwrotne zaktualizowane dla \$a wpisów";
-
-$string['journalmail'] = "\$a->teacher umieścił komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '\$a->journal' Możesz go zobaczyć dodanego do twojego wpisu pod adresem : \$a->url";
-
-$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher umieścił komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Możesz go zobaczyć dodanego do twojego <a href=\\\"\$a->url\\\">wpisu do dziennika</a>.";
-
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '\$a->journal' Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie pod adresem : \$a->url";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher umie¶ci³ komentarz na temat twojego wpisu do dziennika '<i>\$a->journal</i>'<br /><br /> Mo¿esz go zobaczyæ przy Twoim wpisie <a href=\\\"\$a->url\\\"> do dziennika</a>.";
$string['journalname'] = "Nazwa dziennika";
-
$string['journalquestion'] = "Temat dziennika";
-
$string['journalrating1'] = "Niezadowalaj±cy";
-
$string['journalrating2'] = "Zadowalaj±cy";
-
$string['journalrating3'] = "Celuj±cy";
-
+$string['modulename'] = "Dziennik";
+$string['modulenameplural'] = "Dzienniki";
$string['newjournalentries'] = "Nowe wpisy do dziennika";
-
$string['noentry'] = "Brak wpisu";
-
+$string['noratinggiven'] = "Ocena nie zosta³a wystawiona";
$string['notopenuntil'] = "Dziennik bêdzie zamkniêty do";
-
$string['notstarted'] = "Jeszcze nie zacz±³e¶ dokonywaæ wpisów do tego dziennika";
-
-$string['noratinggiven'] = "Ocena nie została wystawiona";
-
$string['overallrating'] = "Ocena ogólna";
-
$string['rate'] = "Oceñ";
-
$string['saveallfeedback'] = "Zapisz moje wszystkie informacje zwrotne";
-
$string['startoredit'] = "Rozpocznij lub edytuj mój wpis do dziennika";
-
$string['viewallentries'] = "Poka¿ \$a wpisów do dziennika";
-$string[''] = "";
-
-?>
+?>
View
1,514 lang/pl/moodle.php
809 additions, 705 deletions not shown because the diff is too large. Please use a local Git client to view these changes.
View
479 lang/pl/quiz.php
@@ -1,305 +1,174 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
-//Modul quiz.php
-
-$string['modulename'] = "Quiz";
-
-$string['modulenameplural'] = "Quizy";
-
-$string['acceptederror'] = "Zaakceptowany błąd";
-
-$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = "Odpowiedzi z zaakceptowanym błedem muszą być numeryczne";
-
-$string['countdown'] = "Odliczanie";
-
-$string['countdownfinished'] = "Quiz jest zamykany, powinieneś wysłać swoje odpowiedzi natychmiast.";
-
-$string['countdowntenminutes'] = "Quiz zostanie zamknięty za 10 minut";
-
-$string['description'] = "Opis";
-
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = "Każda nowa próba na podstawie poprzedniej";
-
-$string['editingdescription'] = "Edycja opisu";
-
-$string['editingmultianswer'] = "Edycja załączonych odpowiedzi";
-
-$string['editingnumerical'] = "Edycja pytania numerycznego";
-
-$string['missingcorrectanswer'] = "Poprawna odpowiedź musi być określona";
-
-$string['multianswer'] = "Załączone odpowiedzi";
-
-$string['numerical'] = "Numeryczne";
-
-$string['quizcloses'] = "Quiz kończy się";
-
-$string['recentlyaddedquestion'] = "Ostatnio dodane pytanie!";
-
-$string['reportoverview'] = "Przegląd";
-
-$string['reportregrade'] = "Ponownie oceń próby";
-
-$string['reportsimplestat'] = "Proste statystyki";
-
-$string['review'] = "Przegląd";
-
-$string['viewallreports'] = "Obejrzyj raporty dla próby \$a";
-
-$string['addquestions'] = "Dodaj pytania";
-
-$string['addingquestions'] = "Na tej stronie obywa się zarządzanie twoją bazą danych pytań. Pytania przechowywane są w kategoriach w celu ułatwienia ich organizacji. Pytania mogą być wykorzystane w dowolnym quizie wchodzącym w skład twojego kursu, lub nawet w innych kursach, jeśli zdecydujesz się je opublikować. <br /><br /> Gdy wybierzesz kategorię wciśniesz przycisk \'Pokaż\' będziesz mógł tworzyć i edytować pytania. Dowolne z tych pytań będziesz mógł następnie dodać do swojego quizu.";
-
-$string['addquestionstoquiz'] = "Dodaj pytania do aktualnego quizu";
-
-$string['addselectedtoquiz'] = "Dodaj wybrane pozycje do quizu";
-
-$string['allowreview'] = "Udostępnij przegląd";
-
-$string['alwaysavailable'] = "Zawsze dostępne";
-
-$string['alreadysubmitted'] = "Najprawdopodobniej próba została już przesłana";
-
-$string['answer'] = "Odpowiedź";
-
-$string['answerhowmany'] = "Jedna lub wiele odpowiedzi";
-
-$string['answersingleyes'] = "Wyłącznie jedna odpowiedź";
-
-$string['answersingleno'] = "Odpowiedź wielokrotna jest dozwolona";
-
-$string['attempt'] = "Próba \$a";
-
-$string['attemptfirst'] = "Pierwsza próba";
-
-$string['attemptlast'] = "Ostatnia próba";
-
-$string['attemptquiznow'] = "Spróbuj teraz rozwiązać quiz";
-
-$string['attempts'] = "Próby";
-
-$string['attemptsallowed'] = "Próby dostępne";
-
-$string['attemptsunlimited'] = "Nielimitowana liczba prób";
-
-$string['backtoquiz'] = "Powrót do edycji quizu";
-
-$string['bestgrade'] = "Najlepsza ocena";
-
-$string['blackboard'] = "Tablica";
-
-$string['casesensitive'] = "Uwzględnianie wielkości liter";
-
-$string['caseyes'] = "Tak, wielkość liter musi się zgadzać";
-
-$string['caseno'] = "Nie, wielkość liter jest nieważna";
-
-$string['categories'] = "Kategorie";
-
-$string['category'] = "Kategoria";
-
-$string['categoryinfo'] = "Informacje na temat kategorii";
-
-$string['categorymove'] = "Kategoria '\$a->name\' zawiera \$a->count pytań. Wybierz kategorię, do której mają one zostać przeniesione";
-
-$string['categorymoveto'] = "Przenieś je do tej kategorii";
-
-$string['choice'] = "Wybór";
-
-$string['choices'] = "Możliwe odpowiedzi";
-
-$string['correctanswer'] = "Poprawna odpowiedź";
-
-$string['correctanswers'] = "Poprawne odpowiedzi";
-
-$string['createmultiple'] = "Utwórz wiele pytań";
-
-$string['createnewquestion'] = "Utwórz nowe pytanie";
-
-$string['custom'] = "Niestandardowy format";
-
-$string['daysavailable'] = "Dni dostępności";
-
-$string['default'] = "Domyślny";
-
-$string['defaultgrade'] = "Domyślna ocena za pytanie";
-
-$string['defaultinfo'] = "Domyślna kategoria pytań";
-
-$string['deletequestioncheck'] = "Czy masz całkowitą pewność, że chcesz usunąć '\$a\'?";
-
-$string['editcategories'] = "Modyfikuj kategorie";
-
-$string['editingmatch'] = "Modyfikowanie pytania typu \'Dopasuj Odpowiedź\'";
-
-$string['editingmultichoice'] = "Modyfikowanie pytania wielokrotnego wyboru";
-
-$string['editingquiz'] = "Modyfikowanie quizu";
-
-$string['editingquestion'] = "Modyfikowanie pytania";
-
-$string['editingrandom'] = "Modyfikowanie pytania wybieranego losowo";
-
-$string['editingrandomsamatch'] = "Modyfikowanie losowo wybieranego pytania typu \'Dopasuj Odpowiedź\'";
-
-$string['editingshortanswer'] = "Modyfikowania pytania do krótkiej odpowiedzi";
-
-$string['editingtruefalse'] = "Modyfikowanie pytania prawda/fałsz";
-
-$string['false'] = "Fałsz";
-
-$string['feedback'] = "informacja zwrotna";
-
-$string['filloutoneanswer'] = "Musisz stworzyć przynajmniej jedną odpowiedź. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane";
-
-$string['fillouttwochoices'] = "Musisz stworzyć przynajmniej dwie odpowiedzi. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane";
-
-$string['filloutthreequestions'] = "Musisz stworzyć przynajmniej trzy odpowiedzi. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane";
-
-$string['fileformat'] = "Format pliku";
-
-$string['fractionsaddwrong'] = "Wybrane odpowiedzi pozytywne nie sumują się do 100%% <BR>Zamiast tego jest sumują się \$a%% <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
-
-$string['fractionsnomax'] = "Jedna z odpowiedzi powinna być warta 100%, dzięki czemu <BR>możliwe jest uzyskanie maksymalnej oceny za to pytanie. <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
-
-$string['gradeaverage'] = "Średnia ocena";
-
-$string['gradehighest'] = "Najwyższa ocena";
-
-$string['grademethod'] = "Metoda oceniania";
-
-$string['grades'] = "Oceny";
-
-$string['guestsno'] = "Niestety, goście nie mogą oglądać ani rozwiązywać quizów";
-
-$string['imagedisplay'] = "Grafika do wyświetlenia";
-
-$string['importquestions'] = "Importuj pytania z pliku";
-
-$string['introduction'] = "Wprowadzenie";
-
-$string['marks'] = "Punkty";
-
-$string['match'] = "Dopasuj odpowiedź";
-
-$string['matchanswer'] = "Pasująca odpowiedź";
-
-$string['missingname'] = "Pominięto nazwę pytania";
-
-$string['missingquestiontext'] = "Pominięto treść pytania";
-
-$string['missingword'] = "Brak formatu słowa";
-
-$string['multichoice'] = "Wielokrotny wybór";
-
-$string['noanswers'] = "Nie wybrano odpowiedzi!";
-
-$string['noattempts'] = "Nie podjęto próby rozwiązania quizu";
-
-$string['nomoreattempts'] = "Dalsze próby nie są dostępne";
-
-$string['noquestions'] = "Nie dodano jeszcze żadnego pytania";
-
-$string['noreview'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu";
-
-$string['noreviewuntil'] = "Nie możesz przeglądać tego quizu do \$a";
-
-$string['notenoughsubquestions'] = "Nie zdefiniowano wystarczającej liczby podpunktów pytań! <br> Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?";
-
-$string['publish'] = "Opublikuj";
-
-$string['qti'] = "Format IMS QTI";
-
-$string['question'] = "Pytanie";
-
-$string['questioninuse'] = "Pytanie '\$a\' jest w użyciu:";
-
-$string['questions'] = "Pytania";
-
-$string['questionname'] = "Nazwa pytania";
-
-$string['quizavailable'] = "Quiz jest dostępny do: \$a";
-
-$string['quizclose'] = "Zamknij quiz";
-
-$string['quizclosed'] = "Ten quiz został zamknięty \$a";
-
-$string['quizopen'] = "Otwórz quiz";
-
-$string['quiznotavailable'] = "Quiz nie będzie dostępny do dnia \$a";
-
-$string['random'] = "Pytanie wybierane losowo";
-
-$string['randomcreate'] = "Utwórz pytania wybierane losowo";
-
-$string['randomsamatch'] = "Losowo wybierane pytania typu \'Dopasuj odpowiedź\'";
-
-$string['randomsamatchcreate'] = "Utwórz Losowo wybierane pytania typu \'Dopasuj odpowiedź\'";
-
-$string['randomsamatchintro'] = "Dla każdego z poniższych pytań wybierz z menu pasującą odpowiedź";
-
-$string['randomsamatchnumber'] = "Liczba pytań do wybrania";
-
-$string['readytosend'] = "Za chwilę Twój cały quiz zostanie przesłany do ocenienia. Czy chcesz kontynuować?";
-
-$string['regrade'] = "Ponownie oceń wszystkie próby";
-
-$string['regradecomplete'] = "Wszystkie próby zostały ocenione ponownie";
-
-$string['regradecount'] = "Zmieniono \$a->changed z \$a->attempt ocen";
-
-$string['rename'] = "Zmień nazwę";
-
-$string['report'] = "Raporty";
-
-$string['save'] = "Zapisz";
-
-$string['savegrades'] = "Zapisz oceny";
-
-$string['savemyanswers'] = "Zapisz moje odpowiedzi";
-
-$string['savequiz'] = "Zapisz cały quiz";
-
-$string['score'] = "Wynik";
-
-$string['select'] = "Wybierz";
-
-$string['selectall'] = "Wybierz wszystkie";
-
-$string['selectcategoryabove'] = "Wybierz jedną z powyższych kategorii";
-
-$string['shortanswer'] = "Krótka odpowiedź";
-
-$string['show'] = "Pokaż";
-
-$string['showfeedback'] = "Wyświetlić informację zwrotną po udzieleniu odpowiedzi?";
-
-$string['showcorrectanswer'] = "Czy informacja zwrotna ma zawierać poprawne odpowiedzi?";
-
-$string['shuffleanswers'] = "Wymieszaj kolejność odpowiedzi";
-
-$string['shufflequestions'] = "Wymieszaj kolejność pytań";
-
-$string['time'] = "Czas";
-
-$string['timetaken'] = "Wykorzystany Czas";
-
-$string['timecompleted'] = "Zakończono";
-
-$string['toomanyrandom'] = "Liczba potrzebnych pytań wybieranych losowo jest większa od liczby pytań w tej kategorii! (\$a)";
-
-$string['true'] = "Prawda";
-
-$string['truefalse'] = "Prawda/Fałsz";
-
-$string['type'] = "Typ";
-
-$string['viewallanswers'] = "Przeglądaj \$a ukończonych quizów";
-
-$string['webct'] = "Format WebCT";
-
-$string['yourfinalgradeis'] = "Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi \$a";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['acceptederror'] = 'Zaakceptowany błąd';
+$string['addingquestions'] = 'Na tej stronie obywa się zarządzanie twoją bazą danych pytań. Pytania przechowywane są w kategoriach w celu ułatwienia ich organizacji. Pytania mogą być wykorzystane w dowolnym quizie wchodzącym w skład twojego kursu, lub nawet w innych kursach, jeśli zdecydujesz się je opublikować. <br /><br /> Gdy wybierzesz kategorię wciśniesz przycisk \'Pokaż\' będziesz mógł tworzyć i edytować pytania. Dowolne z tych pytań będziesz mógł następnie dodać do swojego quizu.';
+$string['addquestions'] = 'Dodaj pytania';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Dodaj pytania do aktualnego quizu';
+$string['addselectedtoquiz'] = 'Dodaj wybrane pozycje do quizu';
+$string['aiken'] = 'Format Akien';
+$string['allowreview'] = 'Udostępnij przegląd';
+$string['alreadysubmitted'] = 'Najprawdopodobniej próba została już przesłana';
+$string['alwaysavailable'] = 'Zawsze dostępne';
+$string['answer'] = 'Odpowiedź';
+$string['answerhowmany'] = 'Jedna lub wiele odpowiedzi';
+$string['answersingleno'] = 'Odpowiedź wielokrotna jest dozwolona';
+$string['answersingleyes'] = 'Wyłącznie jedna odpowiedź';
+$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Odpowiedzi z zaakceptowanym błedem muszą być numeryczne';
+$string['answertoolong'] = 'Zbyt długa odpowiedź (maks. 255 znaków)';
+$string['aon'] = 'Format AON';
+$string['attempt'] = 'Próba $a';
+$string['attemptfirst'] = 'Pierwsza próba';
+$string['attemptlast'] = 'Ostatnia próba';
+$string['attemptquiznow'] = 'Spróbuj teraz rozwiązać quiz';
+$string['attempts'] = 'Próby';
+$string['attemptsallowed'] = 'Próby dostępne';
+$string['attemptsunlimited'] = 'Nielimitowana liczba prób';
+$string['backtoquiz'] = 'Powrót do edycji quizu';
+$string['bestgrade'] = 'Najlepsza ocena';
+$string['blackboard'] = 'Tablica';
+$string['caseno'] = 'Nie, wielkość liter jest nieważna';
+$string['casesensitive'] = 'Uwzględnianie wielkości liter';
+$string['caseyes'] = 'Tak, wielkość liter musi się zgadzać';
+$string['categories'] = 'Kategorie';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['categoryinfo'] = 'Informacje na temat kategorii';
+$string['categorymove'] = 'Kategoria \'$a->name\' zawiera $a->count pytań. Wybierz kategorię, do której mają one zostać przeniesione';
+$string['categorymoveto'] = 'Przenieś je do tej kategorii';
+$string['choice'] = 'Wybór';
+$string['choices'] = 'Możliwe odpowiedzi';
+$string['correctanswer'] = 'Poprawna odpowiedź';
+$string['correctanswers'] = 'Poprawne odpowiedzi';
+$string['corrresp'] = 'Właściwa odpowiedź';
+$string['countdown'] = 'Odliczanie';
+$string['countdownfinished'] = 'Quiz jest zamykany, powinieneś wysłać swoje odpowiedzi natychmiast.';
+$string['countdowntenminutes'] = 'Quiz zostanie zamknięty za 10 minut';
+$string['createmultiple'] = 'Utwórz wiele pytań';
+$string['createnewquestion'] = 'Utwórz nowe pytanie';
+$string['custom'] = 'Niestandardowy format';
+$string['daysavailable'] = 'Dni dostępności';
+$string['default'] = 'Domyślny';
+$string['defaultgrade'] = 'Domyślna ocena za pytanie';
+$string['defaultinfo'] = 'Domyślna kategoria pytań';
+$string['deletequestioncheck'] = 'Czy masz całkowitą pewność, że chcesz usunąć \'$a\'?';
+$string['description'] = 'Opis';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Każda nowa próba na podstawie poprzedniej';
+$string['editcategories'] = 'Modyfikuj kategorie';
+$string['editingdescription'] = 'Edycja opisu';
+$string['editingmatch'] = 'Modyfikowanie pytania typu \'Dopasuj Odpowiedź\'';
+$string['editingmultianswer'] = 'Edycja załączonych odpowiedzi';
+$string['editingmultichoice'] = 'Modyfikowanie pytania wielokrotnego wyboru';
+$string['editingnumerical'] = 'Edycja pytania numerycznego';
+$string['editingquestion'] = 'Modyfikowanie pytania';
+$string['editingquiz'] = 'Modyfikowanie quizu';
+$string['editingrandom'] = 'Modyfikowanie pytania wybieranego losowo';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Modyfikowanie losowo wybieranego pytania typu \'Dopasuj Odpowiedź\'';
+$string['editingshortanswer'] = 'Modyfikowania pytania do krótkiej odpowiedzi';
+$string['editingtruefalse'] = 'Modyfikowanie pytania prawda/fałsz';
+$string['editquestions'] = 'Edytuj pytania';
+$string['errorsdetected'] = 'Wykryto $a błędów ';
+$string['false'] = 'Fałsz';
+$string['feedback'] = 'informacja zwrotna';
+$string['fileformat'] = 'Format pliku';
+$string['filloutoneanswer'] = 'Musisz stworzyć przynajmniej jedną odpowiedź. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane';
+$string['filloutthreequestions'] = 'Musisz stworzyć przynajmniej trzy odpowiedzi. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane';
+$string['fillouttwochoices'] = 'Musisz stworzyć przynajmniej dwie odpowiedzi. Pola odpowiedzi pozostawione puste będą ignorowane';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Wybrane odpowiedzi pozytywne nie sumują się do 100%% <BR>Zamiast tego jest sumują się $a%% <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Jedna z odpowiedzi powinna być warta 100%%, dzięki czemu <BR>możliwe jest uzyskanie maksymalnej oceny za to pytanie. <BR>Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?';
+$string['gift'] = 'format GIFT';
+$string['gradeaverage'] = 'Średnia ocena';
+$string['gradehighest'] = 'Najwyższa ocena';
+$string['grademethod'] = 'Metoda oceniania';
+$string['guestsno'] = 'Niestety, goście nie mogą oglądać ani rozwiązywać quizów';
+$string['imagedisplay'] = 'Grafika do wyświetlenia';
+$string['importquestions'] = 'Importuj pytania z pliku';
+$string['indivresp'] = 'Indywidualne odpowiedzi na dane pytanie';
+$string['introduction'] = 'Wprowadzenie';
+$string['itemanal'] = 'Analiza indywidualnych odpowiedzi na pytania';
+$string['listitems'] = 'Lista pytań w tym quizie';
+$string['marks'] = 'Punkty';
+$string['match'] = 'Dopasuj odpowiedź';
+$string['matchanswer'] = 'Pasująca odpowiedź';
+$string['missingcorrectanswer'] = 'Poprawna odpowiedź musi być określona';
+$string['missingname'] = 'Pominięto nazwę pytania';
+$string['missingquestion'] = 'Pominięto opis pytnia (linia $a)';
+$string['missingquestiontext'] = 'Pominięto treść pytania';
+$string['missingword'] = 'Brak formatu słowa';
+$string['modulename'] = 'Quiz';
+$string['modulenameplural'] = 'Quizy';
+$string['multianswer'] = 'Załączone odpowiedzi';
+$string['multichoice'] = 'Wielokrotny wybór';
+$string['name'] = 'Imię';
+$string['noanswers'] = 'Nie wybrano odpowiedzi!';
+$string['noattempts'] = 'Nie podjęto próby rozwiązania quizu';
+$string['nomoreattempts'] = 'Dalsze próby nie są dostępne';
+$string['noquestions'] = 'Nie dodano jeszcze żadnego pytania';
+$string['noresponse'] = 'Brak odpowiedzi';
+$string['noreview'] = 'Nie możesz przeglądać tego quizu';
+$string['noreviewuntil'] = 'Nie możesz przeglądać tego quizu do $a';
+$string['notenoughsubquestions'] = 'Nie zdefiniowano wystarczającej liczby podpunktów pytań! <br> Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?';
+$string['numerical'] = 'Numeryczne';
+$string['percentcorrect'] = 'Procent poprawnych odpowiedzi';
+$string['publish'] = 'Opublikuj';
+$string['qti'] = 'Format IMS QTI';
+$string['question'] = 'Pytanie';
+$string['questioninuse'] = 'Pytanie \'$a\' jest w użyciu:';
+$string['questionname'] = 'Nazwa pytania';
+$string['questionnametoolong'] = 'Nazwa pytania jest zbyt długa (maks. 255 liter). Nazwa została skrócona.';
+$string['questions'] = 'Pytania';
+$string['quizavailable'] = 'Quiz jest dostępny do: $a';
+$string['quizclose'] = 'Zamknij quiz';
+$string['quizclosed'] = 'Ten quiz został zamknięty $a';
+$string['quizcloses'] = 'Quiz kończy się';
+$string['quiznotavailable'] = 'Quiz nie będzie dostępny do dnia $a';
+$string['quizopen'] = 'Otwórz quiz';
+$string['random'] = 'Pytanie wybierane losowo';
+$string['randomcreate'] = 'Utwórz pytania wybierane losowo';
+$string['randomsamatch'] = 'Losowo wybierane pytania typu \'Dopasuj odpowiedź\'';
+$string['randomsamatchcreate'] = 'Utwórz Losowo wybierane pytania typu \'Dopasuj odpowiedź\'';
+$string['randomsamatchintro'] = 'Dla każdego z poniższych pytań wybierz z menu pasującą odpowiedź';
+$string['randomsamatchnumber'] = 'Liczba pytań do wybrania';
+$string['readytosend'] = 'Za chwilę Twój cały quiz zostanie przesłany do ocenienia. Czy chcesz kontynuować?';
+$string['recentlyaddedquestion'] = 'Ostatnio dodane pytanie!';
+$string['regrade'] = 'Ponownie oceń wszystkie próby';
+$string['regradecomplete'] = 'Wszystkie próby zostały ocenione ponownie';
+$string['regradecount'] = 'Zmieniono $a->changed z $a->attempt ocen';
+$string['rename'] = 'Zmień nazwę';
+$string['report'] = 'Raporty';
+$string['reportfullstat'] = 'Szczegółowa statystyka';
+$string['reportmulti_percent'] = 'Multi-Procenty*';
+$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Wybory wielu studentów*';
+$string['reportmulti_resp'] = 'Indywidualne odpowiedzi';
+$string['reportoverview'] = 'Przegląd';
+$string['reportregrade'] = 'Ponownie oceń próby';
+$string['reportsimplestat'] = 'Proste statystyki';
+$string['review'] = 'Przegląd';
+$string['save'] = 'Zapisz';
+$string['savegrades'] = 'Zapisz oceny';
+$string['savemyanswers'] = 'Zapisz moje odpowiedzi';
+$string['savequiz'] = 'Zapisz cały quiz';
+$string['score'] = 'Wynik';
+$string['select'] = 'Wybierz';
+$string['selectall'] = 'Wybierz wszystkie';
+$string['selectcategoryabove'] = 'Wybierz jedną z powyższych kategorii';
+$string['shortanswer'] = 'Krótka odpowiedź';
+$string['show'] = 'Pokaż';
+$string['showcorrectanswer'] = 'Czy informacja zwrotna ma zawierać poprawne odpowiedzi?';
+$string['showfeedback'] = 'Wyświetlić informację zwrotną po udzieleniu odpowiedzi?';
+$string['shuffleanswers'] = 'Wymieszaj kolejność odpowiedzi';
+$string['shufflequestions'] = 'Wymieszaj kolejność pytań';
+$string['time'] = 'Czas';
+$string['timecompleted'] = 'Zakończono';
+$string['timetaken'] = 'Wykorzystany Czas';
+$string['toomanyrandom'] = 'Liczba potrzebnych pytań wybieranych losowo jest większa od liczby pytań w tej kategorii! ($a)';
+$string['true'] = 'Prawda';
+$string['truefalse'] = 'Prawda/Fałsz';
+$string['type'] = 'Typ';
+$string['viewallanswers'] = 'Przeglądaj $a ukończonych quizów';
+$string['viewallreports'] = 'Obejrzyj raporty dla próby $a';
+$string['webct'] = 'Format WebCT';
+$string['wronggrade'] = 'Błędna ocena (linia $a)';
+$string['yourfinalgradeis'] = 'Twoja ostateczna ocena za ten quiz wynosi $a';
+
+?>
View
122 lang/pl/resource.php
@@ -1,79 +1,43 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona (crow1@interia.pl)
-//Modul resource.php
-
-$string['modulename'] = " Zasób";
-
-$string['modulenameplural'] = " Zasoby";
-
-$string['addresource'] = " Dodaj zasób";
-
-$string['configframesize'] = " Kiedy strona WWW lub przes³any plik jest wy¶wietlany wewn±trz ramki, ta warto¶æ jest rozmiarem (podanym w pikselach) górnej ramki (zawieraj±cej nawigacjê)";
-
-$string['editingaresource'] = " Modyfikacja zasobu";
-
-$string['example'] = " Przyk³ad";
-
-$string['examplereference'] = " Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.";
-
-$string['exampleurl'] = " http://www.example.com/somedirectory/somefile.html";
-
-$string['filename'] = " Nazwa pliku";
-
-$string['fulltext'] = " Pe³na tre¶æ";
-
-$string['htmlfragment'] = " Fragment HTML";
-
-$string['neverseen'] = " Nigdy nie widziany";
-
-$string['newdirectories'] = "Pokazuj odno¶niki do katalogów";
-
-$string['newfullscreen'] = "Zape³nij ca³y ekran";
-
-$string['newheight'] = "Domy¶lna wysoko¶æ okna (w pikselach)";
-
-$string['newlocation'] = "Pokazuj pasek lokacji";
-
-$string['newmenubar'] = "Pokazuj pasek menu";
-
-$string['newresizable'] = "Zezwól na zmianê rozmiaru okna";
-
-$string['newscrollbars'] = "Zezwól na przewijanie okna";
-
-$string['newstatus'] = "Pokazuj pasek statusu";
-
-$string['newtoolbar'] = "Pokazuj pasek narzêdzi";
-
-$string['newwidth'] = "Domy¶lna szeroko¶æ okna (w pikselach)";
-
-$string['newwindow'] = " Nowe okno";
-
-$string['newwindowopen'] = " Pokazuj zasoby w nowym oknie";
-
-$string['note'] = " Uwaga";
-
-$string['notefile'] = " Aby przes³aæ wiêcej plików (tak, by pojawi³y siê na tej li¶cie) u¿yj <A HREF=\$a > menad¿era plików</A>.";
-
-$string['notypechosen'] = " Musisz wybraæ typ. Skorzystaj z przycisku cofania i spróbuj ponownie";
-
-$string['resourcetype'] = " Typ zasobu";
-
-$string['resourcetype1'] = " Odniesienie";
-
-$string['resourcetype2'] = " Strona WWW";
-
-$string['resourcetype3'] = "Przes³any plik";
-
-$string['resourcetype4'] = " Zwyk³y tekst";
-
-$string['resourcetype5'] = " Odno¶nik WWW";
-
-$string['resourcetype6'] = " Tekst HTML";
-
-$string['resourcetype7'] = " Program";
-
-$string['resourcetype8'] = " Tekst Wiki";
-
-$string[''] = "";
-
-?>
+<?PHP // $Id$
+ // resource.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+
+
+$string['addresource'] = ' Dodaj zasób';
+$string['chooseafile'] = 'Prze¶lij plik';
+$string['configframesize'] = ' Kiedy strona WWW lub przes³any plik jest wy¶wietlany wewn±trz ramki, ta warto¶æ jest rozmiarem (podanym w pikselach) górnej ramki (zawieraj±cej nawigacjê)';
+$string['editingaresource'] = ' Modyfikacja zasobu';
+$string['example'] = ' Przyk³ad';
+$string['examplereference'] = ' Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
+$string['exampleurl'] = ' http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
+$string['filename'] = ' Nazwa pliku';
+$string['fulltext'] = ' Pe³na tre¶æ';
+$string['htmlfragment'] = ' Fragment HTML';
+$string['modulename'] = ' Zasób';
+$string['modulenameplural'] = ' Zasoby';
+$string['neverseen'] = ' Nigdy nie widziany';
+$string['newdirectories'] = 'Pokazuj odno¶niki do katalogów';
+$string['newfullscreen'] = 'Zape³nij ca³y ekran';
+$string['newheight'] = 'Domy¶lna wysoko¶æ okna (w pikselach)';
+$string['newlocation'] = 'Pokazuj pasek lokacji';
+$string['newmenubar'] = 'Pokazuj pasek menu';
+$string['newresizable'] = 'Zezwól na zmianê rozmiaru okna';
+$string['newscrollbars'] = 'Zezwól na przewijanie okna';
+$string['newstatus'] = 'Pokazuj pasek statusu';
+$string['newtoolbar'] = 'Pokazuj pasek narzêdzi';
+$string['newwidth'] = 'Domy¶lna szeroko¶æ okna (w pikselach)';
+$string['newwindow'] = ' Nowe okno';
+$string['newwindowopen'] = ' Pokazuj zasoby w nowym oknie';
+$string['note'] = ' Uwaga';
+$string['notefile'] = ' Aby przes³aæ wiêcej plików (tak, by pojawi³y siê na tej li¶cie) u¿yj <A HREF=$a > menad¿era plików</A>.';
+$string['notypechosen'] = ' Musisz wybraæ typ. Skorzystaj z przycisku cofania i spróbuj ponownie';
+$string['resourcetype'] = ' Typ zasobu';
+$string['resourcetype1'] = ' Odniesienie';
+$string['resourcetype2'] = ' Strona WWW';
+$string['resourcetype3'] = 'Przes³any plik';
+$string['resourcetype4'] = ' Zwyk³y tekst';
+$string['resourcetype5'] = ' Odno¶nik WWW';
+$string['resourcetype6'] = ' Tekst HTML';
+$string['resourcetype7'] = ' Program';
+$string['resourcetype8'] = ' Tekst Wiki';
+
+?>
View
2 lang/pl/survey.php
@@ -284,7 +284,7 @@
$string['helpsurveys'] = "Pomoc na temat różnych rodzajów ankiet";
-$string['howlong'] = "Jak długo zajęło Ci wypełnienie tej ankiety>";
+$string['howlong'] = "Ile czasu zajęło Ci wypełnienie tej ankiety>";
$string['howlongoptions'] = "mniej niż 1 min, 1-2 min, 2-3 min,3-4 min,4-5-min,5-10 min, więcej niż 10 min";
View
588 lang/pl/workshop.php
@@ -1,373 +1,215 @@
-<?php
-//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
-//Modul workshop.php
-
-$string['absent'] = "Nieobecny";
-
-$string['amendtitle'] = "Popraw tytu³";
-
-$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Potwierd¼ usuniêcie \$a";
-
-$string['correct'] = "Poprawnie";
-
-$string['criterion'] = "Kryterium";
-
-$string['deleting'] = "Usuwane";
-
-$string['excellent'] = "Wspaniale";
-
-$string['good'] = "Dobrze";
-
-$string['incorrect'] = "Niepoprawnie";
-
-$string['leaguetable'] = "\'Tabela ligowa\' nades³anych prac";
-
-$string['liststudentsassessments'] = "Wymieñ oceny studentów";
-
-$string['mail1'] = "Twoje zadanie '\$a\' zosta³o ocenione przez";
-
-$string['mail2'] = "Komentarze i stopieñ mog± zostaæ obajrzane w Zadaniach Warsztatów '\$a\'";
-
-$string['mail3'] = "Mo¿esz to obejrzeæ w Zadaniach Warsztatów";
-
-$string['mail4'] = "Komentarz zosta³ dodany do zadania '\$a\' przez";
-
-$string['mail5'] = "Nowy komentarz mo¿e byæ obejrzany w Zadaniach Warsztatów '\$a\'";
-
-$string['mail6'] = "Twoja ocena zadania '\$a\' zosta³a przejrzana";
-
-$string['mail7'] = "Komentarze dane przez \$a mog± byæ obejrznae w Zadaniach Warsztatów";
-
-$string['movingtophase'] = "Przejd¼ do fazy \$a";
-
-$string['newassessments'] = "Nowe oceny";
-
-$string['newgradings'] = "Nowe stopnie";
-
-$string['newsubmissions'] = "Nowe propozycje";
-
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Proszê oceñ swoj± propozycjê";
-
-$string['poor'] = "S³abo";
-
-$string['present'] = "Obecny";
-
-$string['rubric'] = "Rubyka";
-
-$string['select'] = "Wybierz";
-
-$string['studentassessments'] = "Oceny \$a";
-
-$string['submission'] = "Praca";
-
-$string['suggestedgrade'] = "Proponowany stopieñ";
-
-$string['teacherassessments'] = "Oceny \$a";
-
-$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Oto informacja zwrotna od: \$a";
-
-$string['verypoor'] = "Bardzo s³abo";
-
-$string['weightforteacherassessments'] = "Waga ocen \$a";
-
-$string['accumulative'] = "Sumacyjna";
-
-$string['action'] = "Akcja";
-
-$string['addacomment'] = "Dodaj komentarz";
-
-$string['afterdeadline'] = "\$a po terminie";
-
-$string['agreetothisassessment'] = "Zgadzam siê z t± ocen±";
-
-$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Maksymalna warto¶æ ocen : \$a";
-
-$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesy³anie rozwi±zania";
-
-$string['alreadyinphase'] = "Warsztaty s± w fazie \$a";
-
-$string['amendassessmentelements'] = "Zmieñ sk³adowe zadania";
-
-$string['assess'] = "Oceñ";
-
-$string['assessedon'] = "Oceniono na \$a";
-
-$string['assessment'] = "Ocena";
-
-$string['assessmentby'] = "Ocenione przez : \$a";
-
-$string['assessmentgrade'] = "Ocena stopnia : \$a";
-
-$string['assessmentnotyetagreed'] = "Jeszcze nie uzgodniono oceny";
-
-$string['assessmentsby'] = "Oceny wykonane przez \$a";
-
-$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Ocena musi byæ uzgodniona";
-
-$string['assessments'] = "Oceny";
-
-$string['assessmentsareok'] = "Oceny s± prawid³owe";
-
-$string['assessmentsdone'] = "Zakoñczono ocenê";
-
-$string['assessmentwasagreedon'] = "Ocenê ustalono na \$a";
-
-$string['assessor'] = "Oceniaj±cy";
-
-$string['assessthissubmission'] = "Oceñ t± pracê";
-
-$string['assessmentofthissubmission'] = "Ocena tej pracy";
-
-$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Warsztaty nie znajduj± siê w odpowiedniej fazie";
-
-$string['authorofsubmission'] = "Autor pracy";
-
-$string['awaitinggradingbyteacher'] = "Oczekiwanie na stopieñ od \$a";
-
-$string['beforedeadline'] = " \$a przed terminem";
-
-$string['calculationoffinalgrades'] = "Liczenie oceny koñcowej";
-
-$string['closeassignment'] = "Zamknij zadanie";
-
-$string['comment'] = "Komentarz";
-
-$string['commentby'] = "Skomentowane przez";
-
-$string['criteria'] = "Zale¿na od zgodno¶ci z kryteriami";
-
-$string['deadline'] = "Termin";
-
-$string['deadlineis'] = "Termin : \$a";
-
-$string['description'] = "Opis";
-
-$string['delete'] = "Usuñ";
-
-$string['detailsofassessment'] = "Szczegó³y oceny";
-
-$string['disagreewiththisassessment'] = "Nie zgadzam siê z ocen±";
-
-$string['displayoffinalgrades'] = "Wy¶wietl oceny koñcowe";
-
-$string['dontshowgrades'] = "Nie pokazuj stopni";
-
-$string['edit'] = "Edytuj";
-
-$string['editacomment'] = "Edytuj komentarz";
-
-$string['editingassessmentelements'] = "Edycja sk³adowych zadania";
-
-$string['element'] = "Sk³adowa";
-
-$string['elementweight'] = "Waga sk³adowej";
-
-$string['errorbanded'] = "Zale¿na od ilo¶ci b³êdów";
-
-$string['feedbackgoeshere'] = "Informacja zwrotna";
-
-$string['generalcomment'] = "Komentarz ogólny";
-
-$string['grade'] = "Stopieñ";
-
-$string['gradeassessment'] = "Sklasyfikuj wystawion± ocenê";
-
-$string['graded'] = "Oceniono";
-
-$string['gradedbyteacher'] = "Ocenione przez \$a";
-
-$string['gradeforassessments'] = "Stopieñ za wystawione oceny";
-
-$string['gradeforbias'] = "Stopieñ za przek³amania";
-
-$string['gradeforreliability'] = "Stopieñ za rzetelno¶æ";
-