Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Sep 9, 2013
1 parent 60a9a13 commit 46658b1dcfb67b0c48d2c131ce388d3ee0d274c9
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/pl/error.php
@@ -30,6 +30,7 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
+$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Nie można utworzyć bazy danych.</p> <p>Określona baza danych nie istnieje, a dany użytkownik nie ma uprawnień do tworzenia bazy danych.</p> <p>Administrator strony powinien sprawdzić konfigurację bazy danych.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Nie można utworzyć katalogu lang/';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Nie można utworzyć katalogu tymczasowego';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Nie można pobrać składowych (komponentów)';
@@ -39,6 +40,7 @@
$string['cannotsavezipfile'] = 'Nie można zapisać pliku ZIP';
$string['cannotunzipfile'] = 'Nie można rozpakować (unzip) pliku';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponent jest aktualny';
+$string['dmlexceptiononinstall'] = '<p> Wystąpił błąd bazy danych [{$a->errorcode}]. <br /> {$a->debuginfo} </p>';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Sprawdzenie pobranego pliku zakończyło się niepowodzeniem';
$string['invalidmd5'] = 'Niewłaściwy md5';
$string['missingrequiredfield'] = 'Brak wymaganego pola';

0 comments on commit 46658b1

Please sign in to comment.