Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

no message

  • Loading branch information...
commit 46956de552cff300484affe1c0bbc9fab1f4f180 1 parent a273084
minkowski authored
View
20 lang/th/assignment.php
@@ -8,27 +8,27 @@
$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
$string['duedate'] = "¡Ó˹´Êè§ ";
-$string['early'] = "\$a ·Ñ¹¡Ó˹´";
+$string['early'] = "\$a ¡è͹¡Ó˹´";
$string['failedupdatefeedback'] = "äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» \$a";
$string['feedback'] = "feedback ";
$string['feedbackupdated'] = "Êè§ feedback ä» \$a ¤¹";
$string['late'] = "\$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´";
-$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´";
+$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
$string['maximumsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´";
$string['modulename'] = "¡ÒúéÒ¹";
-$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹·Ñé§ËÁ´";
+$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹";
$string['newsubmissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ";
-$string['notsubmittedyet'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÂѧäÁèä´éÊè§";
-$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¤Ø³Êè§ä¿Åì«éÓ¤èÐ ¶éÒÊ觢Öé¹ä»Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['notsubmittedyet'] = "ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹";
+$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
$string['submissionfeedback'] = "feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§";
-$string['submissions'] = "§Ò¹·ÕèÊè§";
-$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹â´Âãªé¿ÍÃìÁµèÍ仹Õé";
+$string['submissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§";
+$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹";
$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
-$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂÍѾâËÅ´ä¿Åì";
+$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì";
$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
-$string['uploadedfiles'] = "ÍѾâËÅ´ËÅÒÂä¿Åì";
+$string['uploadedfiles'] = "ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ";
$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéͤèÐ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
@@ -37,6 +37,6 @@
$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
$string['viewsubmissions'] = "´Ù \$a ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觷Ñé§ËÁ´";
-$string['yoursubmission'] = "§Ò¹·Õè¤Ø³Êè§";
+$string['yoursubmission'] = "¡ÒúéÒ¹·Õè¤Ø³Êè§";
?>
View
7 lang/th/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
@@ -36,11 +36,12 @@
$string['forums'] = "¡Ãдҹ·Ñé§ËÁ´";
$string['forumtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ãдҹ";
$string['generalforum'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
-$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»·Ñé§ËÁ´";
+$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
$string['inforum'] = "ã¹ \$a";
$string['intronews'] = "¢èÒÇ áÅÐ »ÃСÒÈ";
$string['introsocial'] = "¡ÃдҹàÊÇ¹Ò áººà»Ô´ ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ";
$string['introteacher'] = "¡ÃдҹÊÓËÃѺ¤ÃÙà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
+$string['lastpost'] = "µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
$string['learningforums'] = "¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
$string['maxtimehaspassed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ (\$a) ¼èÒ¹ä»";
$string['message'] = "¢éͤÇÒÁ";
@@ -82,6 +83,7 @@
$string['ratingssaved'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹áÅéÇ";
$string['re'] = "Re:";
$string['readtherest'] = "ÍèÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ã¹ËÑÇ¢é͹Õé";
+$string['replies'] = "µÍº";
$string['repliesmany'] = "\$a ¤ÓµÍº";
$string['repliesone'] = "\$a ¤ÓµÍº";
$string['reply'] = "µÍº";
@@ -91,6 +93,7 @@
$string['sendinratings'] = "Ê觤Ðá¹¹·ÕèãËéÅèÒÊØ´";
$string['showsubscribers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
$string['singleforum'] = "¡ÃдҹËÑÇ¢éÍà´ÕÂÇÍÂèÒ§§èÒÂ";
+$string['startedby'] = "¶ÒÁ";
$string['subject'] = "ËÑÇ¢éÍ";
$string['subscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
View
139 lang/th/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
$string['action'] = "ÊÔ觷Õèµéͧ¡Ò÷Ó";
@@ -8,6 +8,7 @@
$string['activityreport'] = "ÃÒ§ҹ¼Å¡Ô¨¡ÃÃÁ";
$string['add'] = "à¾ÔèÁ";
$string['addadmin'] = "à¾ÔèÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['addcreator'] = "à¾Ô觼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
$string['added'] = "à¾ÔèÁ\$aáÅéÇ";
$string['addinganew'] = "à¾ÔèÁ \$a";
$string['addinganewto'] = "à¾ÔèÁ \$a->what to \$a->to";
@@ -31,6 +32,7 @@
$string['answer'] = "¤ÓµÍº";
$string['assessment'] = "¡ÒúéÒ¹";
$string['assignadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
+$string['assigncreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
$string['assignteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº";
$string['authentication'] = "¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
$string['availablecourses'] = "¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
@@ -39,7 +41,7 @@
$string['category'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['categoryadded'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ä´éÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁáÅéÇ";
$string['categorydeleted'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ¶Ù¡ÅºáÅéÇ";
-$string['categoryduplicate'] = "'\$a' »ÃÐàÀ·¹ÕéÁÕÍÂÙèáÅéǤèÐ";
+$string['categoryduplicate'] = "»ÃÐàÀ· '\$a' ÁÕÍÂÙèáÅéÇ";
$string['changedpassword'] = "ÃËÑʶ١à»ÅÕè¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
$string['changessaved'] = "¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä´éÃѺ¡Òúѹ·Ö¡áÅéÇ";
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['configcountry'] = "¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé";
$string['configdebug'] = "¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ";
$string['configerrorlevel'] = "àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Normal";
+$string['configframename'] = "ËÒ¡¤Ø³àÍçÁິâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top";
$string['configgdversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨";
$string['confightmleditor'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªé â¤é· HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é·´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»";
$string['configintro'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤èÒ default ¢Í§ â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é";
@@ -66,7 +69,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = "¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡¤ÍÃìÊ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ";
$string['configmaxeditingtime'] = "ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËé¼Ùéãªé á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÇÒÃÊÒà feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ";
$string['configproxyhost'] = "¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹àµÍÃìà¹ç· ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé";
-$string['configsessiontimeout'] = "éÒ¼ÙéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹áÅéÇäÁèä´éãªé§Ò¹º¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ (àªè¹ÇèÒäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒä˹àź¹àÇçº) Ãкº¨Ð·Ó¡Òà logout ãËéâ´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ¤èÒ¹Õéà»ç¹¡ÒáÓ˹´àÇÅÒÇèÒ ¤ÇÃà»ç¹à·èÒäËÃè";
+$string['configsessiontimeout'] = "éÒËÒ¡¼ÙéãªéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé";
$string['configslasharguments'] = "ä¿Åì àªè¹ ÀÒ¾ ÍѾâËÅ´ ¨Ð¶Ù¡Ê觼èҹʤÃÔ»µì â´Âãªéè 'slash arguments' (µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊͧ) ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé §èÒµèÍ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìäÇéã¹Ãкº¤ÇÒÁ¨ÓªÑèǤÃÒǺ¹àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì ËÃ×Í ¾ÃçÍ¡«Õèà«ÔÃì¿àÇÍÃì áµè¡ÃйÑé¹ ÊÓËÃѺ php à«ÃÔ¿ìàÇÍÃì ºÒ§»ÃÐàÀ· äÁèÊÒÁÒö¨ÐãªéÇÔ¸Õ¹Õéä´é ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒ㹡ÒôÙä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¡ÒôÙÀÒ¾ ãËéá¡é »Ñ­ËÒâ´Â¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇá»Ã¹Õéà»ç¹ µÑÇàÅ×Í¡·Õè˹Öè§";
$string['configsmtphosts'] = "ãÊèª×èÍàµçÁ¢Í§ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ Moodle ¨ÐãªéÊÓËÃѺÊè§àÁÅì (àªè¹ mail.a.acom ËÃ×Í mail.b.com; mail.c.com) ¶éÒËÒ¡¤Ø³·Ôé§ÇèÒ§äÇé moodle ¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéáÅéÇ ã¹¡ÒÃÊè§àÁÅì";
$string['configsmtpuser'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÃÐºØ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢éÒ§µé¹ áÅÐ à«ÔÃì¿àÇÍÃìµéͧ¡ÒÃÃËÑʼèÒ¹ãËé·Ó¡Òà ãÊè username áÅÐ password";
@@ -113,6 +116,7 @@
$string['deletingcourse'] = "¡ÓÅѧź \$a";
$string['department'] = "ËÁÇ´";
$string['description'] = "¤Ó͸ԺÒÂ";
+$string['displayingfirst'] = "áÊ´§ \$a->count \$a-> ¢éÍÁÙÅááà·èÒ¹Ñé¹";
$string['displayingrecords'] = "¡ÓÅѧáÊ´§ \$a ¢éÍÁÙÅ";
$string['displayingusers'] = "¡ÓÅѧáÊ´§ ¼Ùéãªé \$a->start to \$a->end";
$string['documentation'] = "¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé Moodle";
@@ -128,18 +132,18 @@
$string['edituser'] = "á¡éä¢ accounts ¢Í§ÊÁÒªÔ¡";
$string['email'] = "ÍÕàÁÅì";
$string['emailconfirm'] = "Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ";
-$string['emailconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ \$a->firstname,
-
-account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè '\$a->sitename'
-¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ì¢éÒ§ÅèÒ§¤èÐ
-
- \$a->link
-
-ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
-
-¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
+$string['emailconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ \$a->firstname,
+
+account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè '\$a->sitename'
+¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ì¢éÒ§ÅèÒ§¤èÐ
+
+ \$a->link
+
+ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
+
+¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
\$a->admin";
-$string['emailconfirmsent'] = " <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>\$a</B>
+$string['emailconfirmsent'] = " <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>\$a</B>
<P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡Òà ŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèÍ administrator";
$string['emaildisplay'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
$string['emaildisplaycourse'] = "ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊà·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì";
@@ -149,15 +153,16 @@
$string['emailformat'] = "ÅѡɳТͧÍÕàÁÅì";
$string['emailmustbereal'] = "ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì¨ÃÔ§";
$string['enrolmentkey'] = "ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒ¤ÍÃìÊ";
-$string['enrolmentkeyfrom'] = "¤ÍÃìʹÕé µéͧ¡Òà 'ÃËÑʼèÒ¹' <BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = "¤ÍÃìʹÕé µéͧ¡Òà 'ÃËÑʼèÒ¹' <BR>
¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ \$a";
-$string['enrolmentkeyhint'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
+$string['enrolmentkeyhint'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
(ãºé¤èÐ ¢Ö鹵鹴éÇ '\$a')";
$string['entercourse'] = "¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹";
$string['enteremailaddress'] = "ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ";
$string['error'] = "ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐ";
$string['errortoomanylogins'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè";
$string['existingadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['existingcreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['existingteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['feedback'] = "Feedback";
$string['filemissing'] = "\$a ËÒÂä»";
@@ -185,18 +190,18 @@
$string['gd2'] = "µÔ´µÑé§ GD 2.x áÅéÇ";
$string['gdneed'] = "µéͧÁÕ¡ÒõԴµÑé§ GD à¾×èÍáÊ´§¼Å¡ÃÒ¿";
$string['gdnot'] = "äÁèÁÕ¡ÒõԴµÑé§ GD ";
-$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
-
-This program is free software; you can redistribute it and/or modify
-it under the terms of the GNU General Public License as published by
-the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
-(at your option) any later version.
-
-This program is distributed in the hope that it will be useful,
-but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-GNU General Public License for more details:
-
+$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
+
+This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+it under the terms of the GNU General Public License as published by
+the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+(at your option) any later version.
+
+This program is distributed in the hope that it will be useful,
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+GNU General Public License for more details:
+
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
$string['grade'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é";
$string['grades'] = "¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´";
@@ -212,12 +217,13 @@
$string['helpquestions'] = "ÇÔ¸Õ¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ";
$string['helpreading'] = "µÑé§ã¨ÍèÒ¹";
$string['helprichtext'] = "à¡ÕèÂǡѺ Richtext HTML editor";
+$string['helpsummaries'] = "à¡ÕèÂǡѺ º·¤Ñ´ÂèÍ·Ñé§ËÁ´¹Õé";
$string['helptext'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹ text ";
$string['helpwriting'] = "à¢Õ¹ÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ";
$string['hide'] = "«è͹ ";
$string['hits'] = "¤ÃÑé§";
-$string['hitsoncourse'] = "¨Ó¹Ç¹à¢éÒªÁ \$a->coursename by \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "¨Ó¹Ç¹à¢éÒªÁÇѹ¹Õé \$a->coursename â´Â \$a->username ";
+$string['hitsoncourse'] = "Hits on \$a->coursename by \$a->username";
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Today's hits on \$a->coursename by \$a->username ";
$string['home'] = "˹éÒËÅÑ¡";
$string['hour'] = "ªÑèÇâÁ§";
$string['hours'] = "ªÑèÇâÁ§";
@@ -244,6 +250,8 @@
$string['latestnews'] = "¢èÒÇÅèÒÊØ´";
$string['leavetokeep'] = "ÇèÒ§äÇéËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªéÃËÑÊà´ÔÁ";
$string['license'] = "GPL License";
+$string['list'] = "ÃÒª×èÍ";
+$string['listfiles'] = "ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ \$a";
$string['listofallpeople'] = "ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡";
$string['livelogs'] = "logs àÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ";
$string['locale'] = "th_TH";
@@ -254,14 +262,14 @@
$string['loginas'] = "Login 㹪×è͹Õé";
$string['loginguest'] = "Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»";
$string['loginsite'] = "Login à¢éÒàÇçº";
-$string['loginsteps'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅФÍÃìʹÑé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé¤èÐ
-
-<OL size=2>
- <LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=\$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
- <LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
- <LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅÐ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
- <LI> àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
- <LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
+$string['loginsteps'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅФÍÃìʹÑé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé¤èÐ
+
+<OL size=2>
+ <LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=\$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
+ <LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
+ <LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅÐ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
+ <LI> àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
+ <LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>";
$string['loginstepsnone'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè";
$string['loginto'] = "Login \$a";
@@ -270,7 +278,7 @@
$string['logs'] = "Logs";
$string['mainmenu'] = "˹éÒËÅÑ¡";
$string['makeafolder'] = "ÊÃéÒ§á¿éÁ";
-$string['makeeditable'] = "if you make '\$a' editable by the web server process (eg apache) then you could edit this file directly from this page";
+$string['makeeditable'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ '\$a' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹";
$string['managedatabase'] = "¨Ñ´¡Òðҹ¢éÍÁÙÅ";
$string['markthistopic'] = "àÅ×Í¡ËÑÇ¢é͹ÕéãËéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
$string['maximumchars'] = "¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ \$a µÑÇÍÑ¡ÉÃ";
@@ -317,22 +325,22 @@
$string['new'] = "ãËÁè";
$string['newaccount'] = "account ãËÁè";
$string['newpassword'] = "password ãËÁè";
-$string['newpasswordtext'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ \$a->firstname,
-
-ÃËÑʢͧ¤Ø³ ·Õè '\$a->sitename' ¶Ù¡Êè§ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéǤèÐ
-áÅФسä´éÃѺÃËÑʪÑèǤÃÒǴѧµèÍ仹Õé
-
-ÊÓËÃѺ¡Òà Login ¤ÃÑ駵èÍä»ãËéãªé:
- username: \$a->username
- password: \$a->newpassword
-
-¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍá¡éä¢ÃËÑÊ:
- \$a->link
-
-ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
-
-¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
-\$a->signoff
+$string['newpasswordtext'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ \$a->firstname,
+
+ÃËÑʢͧ¤Ø³ ·Õè '\$a->sitename' ¶Ù¡Êè§ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéǤèÐ
+áÅФسä´éÃѺÃËÑʪÑèǤÃÒǴѧµèÍ仹Õé
+
+ÊÓËÃѺ¡Òà Login ¤ÃÑ駵èÍä»ãËéãªé:
+ username: \$a->username
+ password: \$a->newpassword
+
+¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍá¡éä¢ÃËÑÊ:
+ \$a->link
+
+ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
+
+¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
+\$a->signoff
";
$string['newpicture'] = "ÀÒ¾ãËÁè";
$string['newsitem'] = "¢èÒÇ";
@@ -343,19 +351,22 @@
$string['no'] = "äÁè";
$string['nocoursesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤ÍÃìÊã¹»ÃÐàÀ·¹Õé";
$string['noexistingadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé¤èÐ ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéǤèÐ";
+$string['noexistingcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
$string['noexistingteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì";
$string['nofilesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕä¿ÅìÍѾâËÅ´ÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
$string['nograde'] = "äÁèÁÕ¤Ðá¹¹";
$string['noimagesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÀÒ¾ÍѾâËÅ´ÁÒÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
$string['none'] = "äÁèÁÕ";
-$string['nopotentialadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкº ä´é";
-$string['nopotentialteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙ¼ÙéÊ͹ ä´é";
+$string['nopotentialadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкº ä´é";
+$string['nopotentialcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
+$string['nopotentialteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙ¼ÙéÊ͹ ä´é";
$string['normal'] = "»¡µÔ";
$string['nostudentsyet'] = "ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹㹤ÍÃìʹÕé";
$string['nosuchemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
$string['noteachersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì㹤ÍÃìʹÕé";
$string['notenrolled'] = "\$a äÁèä´éÊÁѤÃ㹤ÍÃìʹÕé";
$string['nothingnew'] = "äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
+$string['nousersmatching'] = "ËÒ¼Ùéãªé·ÕèµÃ§¡Ñº '\$a' äÁ辺";
$string['nousersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡¤èÐ";
$string['now'] = "µÍ¹¹Õé";
$string['numberweeks'] = "¨Ó¹Ç¹ (ÊÑ»´ÒËì/ËÑÇ¢éÍ)";
@@ -377,12 +388,13 @@
$string['passwordrecovery'] = "ãªè ,ªèÇ log in ´éÇÂ";
$string['passwordsdiffer'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¤èÐ";
$string['passwordsent'] = "Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['passwordsenttext'] = " <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè \$a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅìà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
+$string['passwordsenttext'] = " <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè \$a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅìà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
<P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=\$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé¤èÐ<</A>.";
$string['people'] = "ÊÁÒªÔ¡";
$string['personalprofile'] = "»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡";
$string['phone'] = "â·ÃÈѾ·ì";
$string['potentialadmins'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкºä´é";
+$string['potentialcreators'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
$string['potentialteachers'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙä´é";
$string['preferredlanguage'] = "ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ";
$string['preview'] = "Preview";
@@ -391,6 +403,7 @@
$string['readme'] = "ÍèÒ¹·Õè¹Õè¡è͹";
$string['recentactivity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´";
$string['removeadmin'] = "»Å´¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÍ¡";
+$string['removecreator'] = "»Å´¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊÍÍ¡";
$string['removeteacher'] = "»Å´ÍÒ¨ÒÃÂì ÍÍ¡";
$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
$string['requireskey'] = "¤ÍÃìʹÕéµéͧãªéÃËÑʼèÒ¹";
@@ -411,10 +424,13 @@
$string['serverlocaltime'] = "àÇÅҢͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì";
$string['settings'] = "¡ÒõÑ駤èÒ";
$string['shortname'] = "ª×èÍÂèÍ";
+$string['shortnametaken'] = "¤ÍÃìÊÍ×è¹ãªéª×èÍÂè͹Õéä»áÅéÇ (\$a)";
$string['shortsitename'] = "ª×èÍÂèͧ͢àÇçº";
$string['show'] = "áÊ´§";
+$string['showall'] = "áÊ´§ \$a ·Ñé§ËÁ´";
$string['showallcourses'] = "áÊ´§·Ø¡¤ÍÃìÊ";
$string['showalltopics'] = "áÊ´§·Ø¡ËÑÇ¢éÍ";
+$string['showallusers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´";
$string['showallweeks'] = "áÊ´§·Ø¡ÊÑ»´ÒËì";
$string['showlistofcourses'] = "áÊ´§ÃÒª×èͤÍÃìÊ";
$string['showonlytopic'] = "áÊ´§à©¾ÒÐËÑÇ¢éÍ \$a";
@@ -469,6 +485,7 @@
$string['unenrol'] = "ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
$string['unenrolme'] = "ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ \$a";
$string['unenrolsure'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡àÃÕ¹ \$a ¢Í§¤ÍÃìʹÕé";
+$string['unpacking'] = "ÃËÑÊäÁè»ÅÍ´ÀÑ ¡ÃسÒà»ÅÕè¹à»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹";
$string['unsafepassword'] = "ÃËÑʹÕéäÁè»ÅÍ´ÀѤèÐ ËÒÍѹãËÁè´Õ¡ÇèÒ";
$string['unusedaccounts'] = "Accounts äÁèä´éãªé à¡Ô¹ \$a Çѹ ¶×ÍÇèÒËÁ´ÊÔé¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾";
$string['unzip'] = "Unzip";
@@ -496,9 +513,9 @@
$string['week'] = "ÊÑ»´ÒËì";
$string['weeklyoutline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÊÑ»´ÒËì";
$string['welcometocourse'] = "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè \$a";
-$string['welcometocoursetext'] = "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè \$a->coursename!
-
-ÊÔ觷Õè¤Ø³¤Ç÷Óà»ç¹ÊÔè§áá ¤×Í¡Òà á¡é䢻ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ¤Ø³¤èÐ àÃÒ¨Ðä´éÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹
+$string['welcometocoursetext'] = "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè \$a->coursename!
+
+ÊÔ觷Õè¤Ø³¤Ç÷Óà»ç¹ÊÔè§áá ¤×Í¡Òà á¡é䢻ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ¤Ø³¤èÐ àÃÒ¨Ðä´éÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹
\$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "â´Âä¿Åì·ÕèàÅ×Í¡";
$string['wordforstudent'] = "¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¹Ñ¡àÃÕ¹";
View
30 lang/th/quiz.php
@@ -1,7 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
+$string['addquestions'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ";
+$string['addquestionstoquiz'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁŧã¹áºº·´Êͺ»Ñ¨¨ØºÑ¹";
$string['addselectedtoquiz'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ·ÕèàÅ×Í¡äÇéŧẺ·´Êͺ";
$string['allowreview'] = "͹حҵãËé·ÓẺ·´ÊͺãËÁè";
$string['alreadysubmitted'] = "à»ç¹ä»ä´éÇèҤسä´éÊ觤ӵͺä»áÅéÇ";
@@ -31,20 +33,28 @@
$string['choices'] = "µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['correctanswer'] = "¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ";
$string['correctanswers'] = "¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ";
+$string['createmultiple'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁ»Ã¹ÑÂ";
$string['createnewquestion'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁãËÁè";
+$string['custom'] = "ÊÃéÒ§ÃٻẺãËÁè";
$string['daysavailable'] = "¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà»Ô´ãËéµÍº ";
-$string['default'] = "DefauÊÐ";
+$string['default'] = "¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé";
+$string['defaultgrade'] = "¤Ðá¹¹·ÕèµÑé§äÇé";
$string['defaultinfo'] = "µÑ駤èÒ »ÃÐàÀ· ãËéà»ç¹ default ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ";
$string['deletequestioncheck'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź '\$a'?";
$string['editcategories'] = "á¡é䢻ÃÐàÀ·";
+$string['editingmatch'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺÊØèÁ";
$string['editingmultichoice'] = "á¡é䢤ӶÒÁ»Ã¹ÑÂ";
$string['editingquestion'] = "á¡é䢤ӶÒÁ";
$string['editingquiz'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢áºº·´Êͺ";
+$string['editingrandom'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁẺÊØèÁ";
+$string['editingrandomsamatch'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁ¨Ñº¤ÙèẺÊØèÁ";
$string['editingshortanswer'] = "¡ÓÅѧá¡é䢤ӶÒÁàµÔÁ¤Ó";
$string['editingtruefalse'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁàÅ×Í¡ ¶Ù¡/¼Ô´";
$string['false'] = "¼Ô´";
$string['feedback'] = "Feedback";
+$string['fileformat'] = "ÃٻẺä¿Åì";
$string['filloutoneanswer'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觤ӵͺ ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
+$string['filloutthreequestions'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁÍÂèÒ§¹éÍÂÊÒÁ¤Ó¶ÒÁ ¤Ó¶ÒÁ·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fillouttwochoices'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧ¤ÓµÍº ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fractionsaddwrong'] = "¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì¤èÐ
@@ -58,10 +68,14 @@
$string['grademethod'] = "ÇԸյѴà¡Ã´";
$string['guestsno'] = "¢ÍÍÀѤèÐ guest äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é ";
$string['imagedisplay'] = "ÀÒ¾·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§";
+$string['importquestions'] = "¹Óà¢éÒ¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ä¿Åì";
$string['introduction'] = "¤Ó¹Ó";
$string['marks'] = "¤Ðá¹¹";
+$string['match'] = "¤Ðá¹¹";
+$string['matchanswer'] = "¨Ñº¤Ùè¤ÓµÍº";
$string['missingname'] = "¢Ò´ª×èͤӶÒÁ";
$string['missingquestiontext'] = "¢Ò´à¹×éÍËÒ¤Ó¶ÒÁ";
+$string['missingword'] = "¢Ò´ÃٻẺ¤Ó";
$string['modulename'] = "Ẻ·´Êͺ";
$string['modulenameplural'] = "Ẻ·´Êͺ";
$string['multichoice'] = "»Ã¹ÑÂ";
@@ -71,7 +85,9 @@
$string['noquestions'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤Ó¶ÒÁã¹áºº·´Êͺ";
$string['noreview'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè";
$string['noreviewuntil'] = "¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËé·ÓẺ·´Êͺ¹ÕéãËÁè ¨¹¡ÇèÒ ";
+$string['notenoughsubquestions'] = "¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¤Ó¶ÒÁÂèÍÂæ ÂѧäÁèÊÁºÙÃ³ì ¤Ø³µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×ÍäÁè";
$string['publish'] = "à¼Âá¾Ãè";
+$string['qti'] = "ÃٻẺ IMS QTI ";
$string['question'] = "¤Ó¶ÒÁ";
$string['questioninuse'] = "¤Ó¶ÒÁ '\$a' ¡ÓÅѧ¶Ù¡ãªé";
$string['questionname'] = "ª×èͤӶÒÁ";
@@ -82,6 +98,11 @@
$string['quiznotavailable'] = "äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é¨¹¡ÇèÒ: \$a";
$string['quizopen'] = "àÃÔèÁ·ÓẺ·´Êͺä´é";
$string['random'] = "ẺÊØèÁ";
+$string['randomcreate'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺÊØèÁ";
+$string['randomsamatch'] = "ÊØèÁ¨Ñº¤Ùè¤ÓµÍºáººÊÑé¹æ";
+$string['randomsamatchcreate'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺ¨Ñº¤Ùè â´ÂÁդӵͺÍѵ¹ÑÂÊÑé¹æ";
+$string['randomsamatchintro'] = "ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁáµèÅТéÍ ãËéàÅ×Í¡¤ÓµÍº¨Ò¡àÁ¹Ù";
+$string['randomsamatchnumber'] = "¨Ó¹Ç¹¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃàÅ×Í¡";
$string['readytosend'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐÊè§áºº·´Êͺ¤èÐ µéͧ¡ÒÃÊè§ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['regrade'] = "ãËé¤Ðá¹¹áµèÅФÃÑ駷Õè·ÓãËÁè";
$string['regradecomplete'] = "ãËé¤ÐṹẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËÁèáÅéǤèÐ";
@@ -94,18 +115,23 @@
$string['savequiz'] = "ºÑ¹·Ö¡áºº·´Êͺ";
$string['score'] = "¤Ðá¹¹´Ôº";
$string['select'] = "àÅ×Í¡";
+$string['selectall'] = "àÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´";
$string['selectcategoryabove'] = "àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¢éÒ§º¹";
$string['shortanswer'] = "àµÔÁ¤Ó";
$string['show'] = "áÊ´§";
$string['showcorrectanswer'] = "µéͧáÊ´§¤ÓµÍº ã¹ feedback ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
$string['showfeedback'] = "µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
+$string['shuffleanswers'] = "ÊÅѺ¤ÓµÍº";
+$string['shufflequestions'] = "ÊÅѺ¤Ó¶ÒÁ";
$string['time'] = "àÇÅÒ";
$string['timecompleted'] = "·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ";
$string['timetaken'] = "àÇÅÒ·Õèãªé";
+$string['toomanyrandom'] = "¨Ó¹Ç¹¢Í§¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡Òà ÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ ¨Ó¹Ç¹·ÕèÁÕÍÂÙèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ (\$a)";
$string['true'] = "¶Ù¡";
$string['truefalse'] = "¶Ù¡/¼Ô´";
$string['type'] = "ª¹Ô´";
$string['viewallanswers'] = "´Ù \$a Ẻ·´Êͺ·ÕèàÊÃç¨áÅéÇ";
+$string['webct'] = "ãªéÃٻẺ WebCT";
$string['yourfinalgradeis'] = "¤Ðá¹¹·Õèä´é¤×Í \$a";
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.