Permalink
Browse files

no message

  • Loading branch information...
minkowski
minkowski committed Apr 28, 2003
1 parent a273084 commit 46956de552cff300484affe1c0bbc9fab1f4f180
Showing with 121 additions and 75 deletions.
  1. +10 −10 lang/th/assignment.php
  2. +5 −2 lang/th/forum.php
  3. +78 −61 lang/th/moodle.php
  4. +28 −2 lang/th/quiz.php
View
@@ -8,27 +8,27 @@
$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
$string['duedate'] = "¡Ó˹´Êè§ ";
-$string['early'] = "\$a ·Ñ¹¡Ó˹´";
+$string['early'] = "\$a ¡è͹¡Ó˹´";
$string['failedupdatefeedback'] = "äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» \$a";
$string['feedback'] = "feedback ";
$string['feedbackupdated'] = "Êè§ feedback ä» \$a ¤¹";
$string['late'] = "\$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´";
-$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´";
+$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
$string['maximumsize'] = "¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´";
$string['modulename'] = "¡ÒúéÒ¹";
-$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹·Ñé§ËÁ´";
+$string['modulenameplural'] = "¡ÒúéÒ¹";
$string['newsubmissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§áÅéÇ";
-$string['notsubmittedyet'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÂѧäÁèä´éÊè§";
-$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¤Ø³Êè§ä¿Åì«éÓ¤èÐ ¶éÒÊ觢Öé¹ä»Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['notsubmittedyet'] = "ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹";
+$string['overwritewarning'] = "¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['saveallfeedback'] = "ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´";
$string['submissionfeedback'] = "feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§";
-$string['submissions'] = "§Ò¹·ÕèÊè§";
-$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹â´Âãªé¿ÍÃìÁµèÍ仹Õé";
+$string['submissions'] = "¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§";
+$string['submitassignment'] = "Ê觡ÒúéÒ¹";
$string['submitted'] = "·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['typeoffline'] = "Ê觧ҹ¹Í¡àÇçº";
-$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂÍѾâËÅ´ä¿Åì";
+$string['typeuploadsingle'] = "Êè§â´ÂãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì";
$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
-$string['uploadedfiles'] = "ÍѾâËÅ´ËÅÒÂä¿Åì";
+$string['uploadedfiles'] = "ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ";
$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéͤèÐ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
@@ -37,6 +37,6 @@
$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
$string['viewsubmissions'] = "´Ù \$a ¡ÒúéÒ¹·ÕèÊ觷Ñé§ËÁ´";
-$string['yoursubmission'] = "§Ò¹·Õè¤Ø³Êè§";
+$string['yoursubmission'] = "¡ÒúéÒ¹·Õè¤Ø³Êè§";
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
@@ -36,11 +36,12 @@
$string['forums'] = "¡Ãдҹ·Ñé§ËÁ´";
$string['forumtype'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¡Ãдҹ";
$string['generalforum'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
-$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»·Ñé§ËÁ´";
+$string['generalforums'] = "¡Ãдҹ·ÑèÇä»";
$string['inforum'] = "ã¹ \$a";
$string['intronews'] = "¢èÒÇ áÅÐ »ÃСÒÈ";
$string['introsocial'] = "¡ÃдҹàÊÇ¹Ò áººà»Ô´ ÊÒÁÒö¤Ø¡ѹä´é·Ø¡àÃ×èͧ";
$string['introteacher'] = "¡ÃдҹÊÓËÃѺ¤ÃÙà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
+$string['lastpost'] = "µÍº¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
$string['learningforums'] = "¡Ãдҹ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹";
$string['maxtimehaspassed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ àÇÅÒ·Õèãªé㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ (\$a) ¼èÒ¹ä»";
$string['message'] = "¢éͤÇÒÁ";
@@ -82,6 +83,7 @@
$string['ratingssaved'] = "ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹áÅéÇ";
$string['re'] = "Re:";
$string['readtherest'] = "ÍèÒ¹·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´ ã¹ËÑÇ¢é͹Õé";
+$string['replies'] = "µÍº";
$string['repliesmany'] = "\$a ¤ÓµÍº";
$string['repliesone'] = "\$a ¤ÓµÍº";
$string['reply'] = "µÍº";
@@ -91,6 +93,7 @@
$string['sendinratings'] = "Ê觤Ðá¹¹·ÕèãËéÅèÒÊØ´";
$string['showsubscribers'] = "áÊ´§ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
$string['singleforum'] = "¡ÃдҹËÑÇ¢éÍà´ÕÂÇÍÂèÒ§§èÒÂ";
+$string['startedby'] = "¶ÒÁ";
$string['subject'] = "ËÑÇ¢éÍ";
$string['subscribe'] = "ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 46956de

Please sign in to comment.