Skip to content
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent aff2c39 commit 46bbd4b65158b74a320ec75cc6f69dbea54ff4a1 koenr committed Dec 19, 2003
Showing with 14 additions and 0 deletions.
  1. +14 −0 lang/nl/help/exercise/nelements.html
View
14 lang/nl/help/exercise/nelements.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Aantal commentaren, elementen, fouten, criteria, rubrieken</B></P>
+
+<P>Het aantal dat je hier ingeeft bepaalt hoeveel items in de beoordeling gebrukt zullen worden. Afhankelijk van
+de beoordelingsstrategie geeft dit getal het aantal commentaren, beoordelingselementen, fouten, criteria of categorieën
+van criteria in een rubriek. Gewoonlijk zal een opdracht tussen de 5 en de 15 beoordelinsonderdelen hebben. Het aantal
+hangt af van de grootte en de moeilijkheidsgraad van de opdracht.
+
+<p>Tijdens de opstartfase van de oefening kan dit getal veilig gewijzigd worden. Het getal verhogen zal voor extra
+lege beoordelingselementen zorgen op het beoordelingsformulier. Het aantal verkleinen zal onderaan elementen
+van het formulier verwijderen.</p>
+
+<P>Alle beoordelingen hebben veld voor algemene commentaar. Voor een &quot;Geen evaluatie&quot; opdracht bepaalt het
+getaal het aantal bijkomende commentaarvelden. Het kan op nul gezet worden, zodat het beoordelingsformulier slechts één
+veld voor algemene commentaar heeft.</P>

0 comments on commit 46bbd4b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.