Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Some fixes and update (some changes in workshop - uff... quite hard t…

…o understand this great module ;-)
  • Loading branch information...
commit 47cb2991e548ac3ff7bd5c22b80d2c626af62cf5 1 parent f52a853
mudrd8mz authored
Showing with 51 additions and 23 deletions.
  1. +1 −1  lang/cs/exercise.php
  2. +50 −22 lang/cs/workshop.php
View
2  lang/cs/exercise.php
@@ -60,7 +60,7 @@
$string['exerciseassessments'] = 'Hodnocení cvičení';
$string['exercisefeedback'] = 'Cvičení - zpětná vazba';
$string['exercisesubmissions'] = 'Řešení';
-$string['fair'] = 'Slušný';
+$string['fair'] = 'Uspokojivý';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentář';
$string['good'] = 'Dobrý';
$string['gradeassessment'] = 'Bodové ohodnocení';
View
72 lang/cs/workshop.php
@@ -28,7 +28,7 @@
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Hodnocení tohoto odevzdaného úkolu';
$string['assessments'] = 'Hodnocení';
$string['assessmentsareok'] = 'Hodnocení jsou v poøádku';
-$string['assessmentsby'] = 'Hodnocení od $a';
+$string['assessmentsby'] = 'Hodnocení od: $a';
$string['assessmentsdone'] = 'Hodnocení hotova';
$string['assessmentsexcluded'] = 'Poèet vypu¹tìných hodnocení: $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Hodnocení musí být odsouhlasena';
@@ -73,27 +73,34 @@
$string['excellent'] = 'Výteènì';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'kromì ignorovaných hodnocení';
$string['expectederror'] = 'Pøedpokládaná chyba pøi hádání: $a';
+$string['fair'] = 'Uspokojivý';
$string['feedbackgoeshere'] = 'Sem pøijde vysvìtlení';
$string['generalcomment'] = 'Obecný komentáø';
$string['good'] = 'Dobøe';
-$string['grade'] = 'Body';
+$string['grade'] = 'Bodovat';
$string['gradeassessment'] = 'Obodování';
$string['graded'] = 'Obodováno';
$string['gradedbyteacher'] = 'Obodoval(a) $a';
-$string['gradeforassessments'] = 'Body k hodnocení';
-$string['gradeforbias'] = 'Body pro zkreslení';
-$string['gradeforreliability'] = 'Body pro spolehlivost';
-$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body pro hodnocení studentem';
-$string['gradeforsubmission'] = 'Body pro odevzdaný úkol';
+$string['gradeforassessments'] = 'Body za hodnocení';
+$string['gradeforbias'] = 'Body za zkreslení';
+$string['gradeforreliability'] = 'Body za spolehlivost';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Body za hodnocení studentem';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Body za odevzdaný úkol';
$string['gradegiventoassessment'] = 'Body dány hodnocení';
-$string['gradeofsubmission'] = 'Bodù za odevzdaný úkol: $a';
+$string['gradeofsubmission'] = 'Body za odevzdaný úkol: $a';
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Body za hodnocení jsou $a';
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Body za hodnocení od: $a';
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Body za odevzdané úkoly jsou $a';
$string['gradetable'] = 'Tabulka bodù';
-$string['gradingstrategy'] = 'Bodovací strategie';
+$string['gradingallassessments'] = 'Bodování v¹ech hodnocení';
+$string['gradinggrade'] = 'Kvalita hodnocení';
+$string['gradingstrategy'] = 'Zpùsob bodování';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Skrýt poèet bodù a¾ do souhlasu';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Skrýt jména $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Zahrnout body od uèitele';
$string['incorrect'] = 'Nesprávnì';
$string['iteration'] = 'Opakování $a skonèilo';
+$string['lax'] = 'Nedbalý';
$string['leaguetable'] = 'Ligová tabulka odevzdané práce';
$string['listassessments'] = 'Seznam hodnocení';
$string['listofallsubmissions'] = 'Seznam odevzdaných úkolù';
@@ -110,20 +117,27 @@
$string['mail8'] = 'Ukol $a je kontrolovanou casti prace';
$string['mail9'] = 'Prosim, zhodnotte jej v ukolu vaseho workshopu';
$string['managingassignment'] = 'Správa úkolù';
+$string['maximum'] = 'Maximum';
$string['maximumsize'] = 'Maximální velikost';
+$string['mean'] = 'Prùmìr';
+$string['minimum'] = 'Minimum';
$string['modulename'] = 'Workshop';
$string['modulenameplural'] = 'Workshopy';
$string['movingtophase'] = 'Pøesun do fáze $a';
$string['namesnotshowntostudents'] = 'Jména se nezobrazují tìmto u¾ivatelùm:';
$string['newassessments'] = 'Nová hodnocení';
+$string['newattachment'] = 'Nová pøíloha';
$string['newgradings'] = 'Nová bodování';
$string['newsubmissions'] = 'Nové odevzdané úkoly';
$string['noassessments'] = '®ádné hodnocení';
$string['noassessmentsdone'] = 'Nebylo provedeno ¾ádné hodnocení';
+$string['noattachments'] = 'Bez pøíloh';
$string['nosubmission'] = '®ádný úkol';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Nejsou ¾ádné odevzdané úkoly k hodnocení';
$string['notavailable'] = 'Není k dispozici';
+$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Není odesláno dostateèné mno¾ství ukázek';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Pov¹imnìte si, ¾e bodování je rozdìleno do nìkolika \"polo¾ek hodnocení\".<br />Tím se dosáhne toho, ¾e bodování je snadnìj¹í a celistvìj¹í. Jako uèitel musíte pøidat tyto <br />polo¾ky je¹tì pøed zpøístupnìním úkolu studentùm. To udìláte tak,<br />¾e kliknete na úkol v kurzu - budete vyzváni k pøidání<br />tìchto polo¾ek hodnocení. Jejich poèet mù¾ete mìnit na obrazovce Upravit úkol,<br /> samy polo¾ky mohou být upraveny na stránce \"Správa úkolù\".';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Body od studenta / Kvalita hodnocení}';
$string['notgraded'] = 'Nebodováno';
$string['notitle'] = 'Bez titulku';
$string['notitlegiven'] = 'Nebyl vlo¾en titulku';
@@ -134,6 +148,7 @@
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Poèet hodnocení odevzdaných úkolù';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Poèet hodnocení uèitelových ukázek';
$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Poèet hodnocení (vá¾eno): $a';
+$string['numberofattachments'] = 'Poèet oèekávaných pøíloh v odevzdaných úkolech';
$string['numberofentries'] = 'Poèet polo¾ek';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Poèet negativních odpovìdí';
$string['numberofsubmissions'] = 'Poèet odevzdaných úkolù: $a';
@@ -147,6 +162,7 @@
$string['overallpeergrade'] = 'Celkové body od spolu¾ákù: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Celkové body od uèitele: $a';
$string['ownwork'] = 'Vlastní práce';
+$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Heslem chránìný workshop';
$string['percentageofassessments'] = 'Procentuální èást ignorovaných hodnocení';
$string['phase'] = 'Fáze';
$string['phase1'] = 'Nastavení úkolu';
@@ -166,6 +182,8 @@
$string['present'] = 'Obsahuje';
$string['reasonforadjustment'] = 'Dùvod úpravy';
$string['reassess'] = 'Pøehodnotit';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Pøebodovat hodnocení studentù';
+$string['removeallattachments'] = 'Odstranit v¹echny pøílohy';
$string['repeatanalysis'] = 'Opakovat rozbor';
$string['reply'] = 'Odpovìdìt';
$string['returnto'] = 'Vrátit se k';
@@ -176,24 +194,27 @@
$string['savemyassessment'] = 'Ulo¾it mé hodnocení';
$string['savemycomment'] = 'Ulo¾it mùj komentáø';
$string['savemygrading'] = 'Ulo¾it mé bodování';
+$string['savemysubmission'] = 'Ulo¾it moji odevzdávanou práci';
$string['saveoverallocation'] = 'Ulo¾it úroveò rozdìlení';
$string['scale10'] = 'Poèet bodù z 10';
$string['scale100'] = 'Poèet bodù z 100';
$string['scale20'] = 'Poèet bodù z 20';
-$string['scalecorrect'] = '2 - bodová Správnì/©patnì ¹kála';
-$string['scaleexcellent4'] = '4 - bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
-$string['scaleexcellent5'] = '5 - bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
-$string['scaleexcellent7'] = '7 - bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
-$string['scalegood3'] = '3 - bodová Dobrý/Slabý ¹kála';
-$string['scalepresent'] = '2 - bodová Obsahuje/Chybí ¹kála';
-$string['scaleyes'] = '2 - bodová Ano/Ne ¹kála';
+$string['scalecorrect'] = '2-bodová Správnì/©patnì ¹kála';
+$string['scaleexcellent4'] = '4-bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
+$string['scaleexcellent5'] = '5-bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
+$string['scaleexcellent7'] = '7-bodová Výteèný/Velmi slabý ¹kála';
+$string['scalegood3'] = '3-bodová Dobrý/Slabý ¹kála';
+$string['scalepresent'] = '2-bodová Obsahuje/Chybí ¹kála';
+$string['scaleyes'] = '2-bodová Ano/Ne ¹kála';
$string['select'] = 'Vyberte';
$string['selfassessment'] = 'Sebehodnocení';
$string['showgrades'] = 'Ukázat body';
$string['specimenassessmentform'] = 'Ukázka zpùsobu hodnocení';
$string['standarddeviation'] = 'Standardní odchylka polo¾ky $a:';
$string['standarddeviationnote'] = 'Polo¾ky s nulovou nebo velmi malou standardní odchylkou mohou tento rozbor zkreslit.<br />Tyto polo¾ky byly z rozboru vylouèeny.';
-$string['studentassessments'] = '$a - hodnocení';
+$string['standarddeviationofelement'] = 'Standardní odchylka polo¾ky $a:';
+$string['strict'] = 'Pøesný';
+$string['studentassessments'] = 'Následuje hodnocení od: $a';
$string['studentgrades'] = '$a - body';
$string['studentsubmissions'] = '$a - odevzdané úkoly';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a odevzdaných úkolù k ohodnocení';
@@ -208,18 +229,25 @@
$string['submitted'] = 'Odevzdáno';
$string['submittedby'] = 'Odevzdal(a)';
$string['suggestedgrade'] = 'Navrhovaný poèet bodù';
-$string['teacherassessments'] = '$a - hodnocení';
+$string['teacherassessments'] = 'Následuje hodnocení od: $a';
$string['teacherscomment'] = 'Komentáø uèitele';
$string['teachersgrade'] = 'Body od uèitele';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a uèitelem odevzdaných úkolù k hodnocení';
+$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'Poèet bodù za toto hodnocení je $a';
$string['thegradeis'] = 'Poèet bodù je $a';
-$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tato hodnocení jsou bodována - $a';
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Tato hodnocení boduje: $a';
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Toto je sní¾ené hodnocení.';
$string['timeassessed'] = 'Èas hodnocen';
-$string['title'] = 'Titulek';
+$string['title'] = 'Název';
$string['typeofscale'] = 'Typ ¹kály';
+$string['ungradedassessments'] = '$a neobodovaných hodnocení';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a neobodovaných hodnocení studentem odevzdaných úkolù';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a neobodovaných hodnocení uèitelem odevzdaných úkolù';
+$string['uploadsuccess'] = 'Nahrání úspì¹né';
+$string['usepassword'] = 'Pou¾ít heslo';
+$string['verylax'] = 'Velmi nedbalý';
$string['verypoor'] = 'Velmi slabý';
+$string['verystrict'] = 'Velmi pøesný';
$string['view'] = 'Prohlédnout';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Prohlédnout si hodnocení u¾ivatele $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Prohlédnout si dal¹í hodnocení';
@@ -227,7 +255,7 @@
$string['weight'] = 'Váha';
$string['weightederrorcount'] = 'Vá¾ený poèet chyb: $a';
$string['weightforbias'] = 'Váha zkreslení';
-$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha bodového hodnocení';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Váha kvality hodnocení';
$string['weightforpeerassessments'] = 'Váha hodnocení spolu¾áky';
$string['weightforreliability'] = 'Váha spolehlivosti';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Váha hodnocení uèitele';
@@ -237,7 +265,7 @@
$string['workshopagreedassessments'] = 'Odsouhlasené hodnocení workshopu';
$string['workshopassessments'] = 'Hodnocení workshopu';
$string['workshopcomments'] = 'Komentáøe workshopu';
-$string['workshopfeedback'] = 'Vysvìtlení workshopu';
+$string['workshopfeedback'] = 'Workshop - zpìtná vazba';
$string['workshopsubmissions'] = 'Odevzdané úkoly workshopu';
$string['wrongpassword'] = 'Neplatné heslo pro tento workshop';
$string['yourassessments'] = 'Va¹e hodnocení';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.