Skip to content
Browse files

New file

  • Loading branch information...
1 parent 860a0cd commit 481893d0702dbfad4bffd795341e2c3c61e0567b stigbjarne committed Jan 6, 2004
View
14 lang/no/help/workshop/includeself.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Inkluder egenvurdering i oppgaven</B></P>
+
+<P>I en oppgave som vurderes av medstudenter kan (valgfritt) vurderingen
+inkludere også studentens eget arbeide i listen over oppgaver hver student skal
+vurdere. Dette vil si at f.eks. dersom antallet vurderinger av medstudenters
+arbeide er 5 vil hver student bli bedt om å vurdere 6 oppgaver, en av dem er
+deres egen.
+
+<P>Hvis antallet vurderinger av medstudenter settes til 0 og dette valget slås
+på blir oppgaven kun (egen)vurdert av studenten som har skrevet den. Dette kan
+(valgfritt) også inkludere lærerens vurdering avhengig av om det valget er slått
+av eller på.&nbsp;
+
+</P>
View
12 lang/no/help/workshop/selfassessment.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Egenvurdering</B></P>
+
+<P>En oppgave i Workshop kan (valgfritt) inkludere studentens eget arbeide i
+settet med studentarbeider hver student blir bedt om å vurdere. Dette betyr at
+dersom antallet studentarbeider som skal vurderes settes til 5 blir hver student
+bedt om å vurdere 6 arbeider, en av dem er deres eget arbeide.&nbsp;
+
+<P>Hvis antallet studentarbeider som skal vurderes settes til null og
+egenvurdering er slått på blir oppgaven en egenvurdert oppgave. Dette kan
+inkludere lærerens karakter, avhengig av hvordan læreren har satt opp oppgaven.&nbsp;
+
+</P>
View
10 lang/no/help/workshop/ungradedassessments_student.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Ikke vurderte vurderinger (Studentinnleveringer)</B></P>
+
+<P><B>Vurdering av studentenes vurderinger av medstudentenes arbeide.</B> Dette
+er student til student- vurderinger av hverandres arbeide. Vanligvis behøver
+IKKE disse vurderingene å få karakter av læreren. Dersom hver av
+studentinnleveringene blir vurdert omtrent fem ganger kan systemet &quot;vurdere&quot;
+studentens individuelle vurderingskompetanse. Når antallet vurderinger av
+medstudenter er lavt vil kanskje læreren sette karakterer på disse vurderingene.
+Alle karakterer som gis til vurderingene kan tas med i beregningen når de
+endelige karakterene beregnes.

0 comments on commit 481893d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.