Permalink
Browse files

Added autocontinue.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jul 31, 2005
1 parent 9203ad0 commit 483a4757eb33bededa4248d73a3fb58df330b9c8
Showing with 8 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/autocontinue.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p><b>Tự động tiếp tục</b></p>
+
+<p>Nếu Tự động tiếp tục được đặt là Có, khi một SCO
+gọi phương thức "kết thúc trao đổi thông tin", SCO tiếp theo sẽ được phân phối
+tự động đến cho học viên.</p>
+
+<p>Nếu nó được đặt là Không, người dùng phải nhấn
+vào nút "Tiếp tục" để học tiếp.</p>

0 comments on commit 483a475

Please sign in to comment.