Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Aug 31, 2004
1 parent aca51cd commit 484c773046e6a586ed119c300edacc15404c99f8
Showing with 9 additions and 4 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/forum.php
  2. +2 −1 lang/nl/moodle.php
  3. +2 −1 lang/nl/resource.php
  4. +2 −1 lang/nl/scorm.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 alpha (2004081500)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -150,6 +150,8 @@
$string['unsubscribe'] = 'Zeg het lidmaatschap van dit forum op';
$string['unsubscribed'] = 'Lidmaatschap opgezegd';
$string['unsubscribeshort'] = 'Lidmaatschap opzeggen';
+$string['yesforever'] = 'Ja, voor altijd';
+$string['yesinitially'] = 'Ja, initieel';
$string['youratedthis'] = 'Je beoordeelde dit';
$string['yournewtopic'] = 'Je nieuwe discussie onderwerp';
$string['yourreply'] = 'Jouw antwoord';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -148,6 +148,7 @@
$string['comparelanguage'] = 'Vergelijk en bewerk huidige taal ';
$string['complete'] = 'Voltooid';
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.';
+$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één vak lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die textfilters gebruiken. Kopies van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan er voor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
View
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.5 development (2004082600)
+ // resource.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addresource'] = 'Bron toevoegen';
$string['chooseafile'] = 'Kies of upload een bestand';
+$string['chooseparameter'] = 'Kies parameter';
$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (web paginas, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de site-filters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
$string['configframesize'] = 'Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).';
View
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004080300)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+$string['asset'] = 'Bezit';
$string['attr_error'] = 'Foute waarde voor attribuut ($a->attr) in tag $a->tag.';
$string['autocontinue'] = 'Ga automatisch verder';
$string['badmanifest'] = 'Enkele belangrijke fouten: zie foutenlogboek';

0 comments on commit 484c773

Please sign in to comment.