Skip to content
Browse files

Added summary.html

  • Loading branch information...
1 parent 4560166 commit 495ba3ef844559b47b790b251e092e5f6347d405 vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/vi_utf8/help/scorm/summary.html
View
7 lang/vi_utf8/help/scorm/summary.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Tóm tắt SCORM/AICC </b></p>
+
+<p>Tóm tắt là mô tả rất ngắn gọn về gói. Bạn có thể coi nó như siêu dữ liệu (metadata).</p>
+
+<p>Tóm tắt được in ở đầu mỗi cua học trong trang hiển thị cua học.</p>
+
+<p>Đừng tham vọng viết quá nhiều ở đây!</p>

0 comments on commit 495ba3e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.