Permalink
Browse files

file enrolperiod.html was added on branch MOODLE_15_STABLE on 2005-10…

…-05 07:50:10 +0000
  • Loading branch information...
1 parent 78d5bf6 commit 4967ac0df47721ba8471156c1b20c9dc0f8db552 mudrd8mz committed Jul 26, 2005
Showing with 0 additions and 16 deletions.
  1. +0 −16 lang/cs/help/enrolperiod.html
@@ -1,16 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Lhůta k zápisu</b></b></p>
-
-<p>Nastavená hodnota udává počet dnů, po které bude student zapsán v&nbsp;kurzu
- (od okamžiku, kdy se do kurzu zapíše).</p>
-
-<p>Jestliže je nastavena jiná hodnota než &bdquo;Neomezeno&ldquo;, budou
- studenti po uplynutí zadaného období z&nbsp;kurzu automaticky vyškrtnuti. To
- je zvlášť výhodné především u kurzů bez pevného data zahájení nebo
- ukončení.</p>
-
-<p>Jestliže nenastavíte žádné konkrétní číslo, zůstanou studenti v&nbsp;kurzu
- zapsáni do té doby, než budou vyškrtnuti ručně, nebo než vyškrtnutí provede
- systémová funkce pro odstraňování nefunkčních uživatelských účtů.</p>
-
-<p>Pokud jste určili, že budete tento kurz spravovat jako metakurz, nebude na
- nastavení lhůty k&nbsp;zápisu brán zřetel.</p>

0 comments on commit 4967ac0

Please sign in to comment.