Skip to content
Browse files

newly translated quiz module help files

 • Loading branch information...
1 parent 7abc886 commit 49ae2ea9e94d1e1da2be03c4d286cf3c6daae67e rcantada committed May 13, 2005
Showing with 1,089 additions and 0 deletions.
 1. +6 −0 lang/tl/help/quiz/attempts.html
 2. +70 −0 lang/tl/help/quiz/calculated.html
 3. +20 −0 lang/tl/help/quiz/categories.html
 4. +17 −0 lang/tl/help/quiz/categories_edit.html
 5. +5 −0 lang/tl/help/quiz/correctanswers.html
 6. +12 −0 lang/tl/help/quiz/createmultiple.html
 7. +4 −0 lang/tl/help/quiz/decimalpoints.html
 8. +14 −0 lang/tl/help/quiz/description.html
 9. +10 −0 lang/tl/help/quiz/discrimination.html
 10. +38 −0 lang/tl/help/quiz/export.html
 11. +6 −0 lang/tl/help/quiz/feedback.html
 12. +24 −0 lang/tl/help/quiz/formataiken.html
 13. +3 −0 lang/tl/help/quiz/formatblackboard.html
 14. +54 −0 lang/tl/help/quiz/formatctm.html
 15. +3 −0 lang/tl/help/quiz/formatcustom.html
 16. +199 −0 lang/tl/help/quiz/formatgift.html
 17. +3 −0 lang/tl/help/quiz/formatmissingword.html
 18. +60 −0 lang/tl/help/quiz/formatwebct.html
 19. +29 −0 lang/tl/help/quiz/grademethod.html
 20. +125 −0 lang/tl/help/quiz/import.html
 21. +35 −0 lang/tl/help/quiz/index.html
 22. +12 −0 lang/tl/help/quiz/match.html
 23. +11 −0 lang/tl/help/quiz/maxgrade.html
 24. +11 −0 lang/tl/help/quiz/mods.html
 25. +43 −0 lang/tl/help/quiz/multianswer.html
 26. +22 −0 lang/tl/help/quiz/multichoice.html
 27. +14 −0 lang/tl/help/quiz/numerical.html
 28. +13 −0 lang/tl/help/quiz/popup.html
 29. +15 −0 lang/tl/help/quiz/questiondatasets.html
 30. +64 −0 lang/tl/help/quiz/questiontypes.html
 31. +15 −0 lang/tl/help/quiz/random.html
 32. +16 −0 lang/tl/help/quiz/randomsamatch.html
 33. +6 −0 lang/tl/help/quiz/repeatattempts.html
 34. +5 −0 lang/tl/help/quiz/requirepassword.html
 35. +20 −0 lang/tl/help/quiz/requiresubnet.html
 36. +6 −0 lang/tl/help/quiz/review.html
 37. +3 −0 lang/tl/help/quiz/review2.html
 38. +14 −0 lang/tl/help/quiz/shortanswer.html
 39. +18 −0 lang/tl/help/quiz/shuffleanswers.html
 40. +14 −0 lang/tl/help/quiz/shufflequestions.html
 41. +12 −0 lang/tl/help/quiz/timelimit.html
 42. +8 −0 lang/tl/help/quiz/timeopen.html
 43. +10 −0 lang/tl/help/quiz/truefalse.html
View
6 lang/tl/help/quiz/attempts.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Pagkuha ng Pagsusulit</b></p>
+
+<p>Maaaring pahintulutan ang mga mag-aaral na umulit sa pagkuha ng pagsusulit.</p>
+
+<p>Makakatulong itong gawing pang-edukasyon na aktibidad ang proseso ng
+pagkuha ng pagsusulit sa halip na basta pagtatasa.</p>
View
70 lang/tl/help/quiz/calculated.html
@@ -0,0 +1,70 @@
+<p align="center"><b>Kinuwentang tanong</b></p>
+Nagbibigay ang Kinuwentang tanong ng paraan ng paglikha ng indibidwal na denumerong tanong sa pamamagitan ng paggamit ng wildcard na papalitan ng mga indibidwal na halaga kapag kinukuha na ang pagsusulit.
+<br />Nasa ibaba ang pinaliit na tanaw sa punong pahina na pang-edit, na may ilang halimbawang input: <br />
+
+<table><tbody>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Tanong:</b></p>
+ </td>
+ <td>
+ <textarea id="questiontext" name="questiontext" rows="5" cols="40" wrap="virtual">Ilan ang {a} + {b} ?</textarea>
+</td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Larawan na ipapakita:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="image"><option value="" selected="selected">Walâ</option><option value="grevture.gif">grevture.gif</option></select>
+ </td>
+</tr>
+
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Pormula ng Wastong Sagot:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="formula0" name="answer[]" size="20" value="{a} + {b}" />&nbsp;&nbsp;
+ <input type="hidden" name="fraction[]" value="1.0" />
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+ <td align="right"><p><b>Tolerance:</b></p></td>
+ <td>
+ <input align="left" type="text" id="tolerance0" name="tolerance[]" size="15" value="0.01" />±
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Uri ng Tolerance:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="tolerancetype[]"><option value="1" selected="selected">Relatibo</option><option value="2">Nominal</option><option value="3">Geometric</option></select>
+ </td>
+</tr>
+<tr valign="top">
+<td align="right"><p><b>Makabuluhang Bilang:</b></p></td>
+ <td>
+ <select name="correctanswerlength[]"><option value="1">1</option><option value="2" selected="selected">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option></select>
+ </td>
+</tr>
+</tbody></table>
+
+<br />
+Sa puwang para sa tanong na teksto at sa "Pormula ng Wastong Sagot" ay makikita ang {a} at {b}. Ito at anumang {name} ay maaaring gamiting wildcard na papalitan ng anumang halaga kapag kinukuha ang ang pagsusulit. Gayundin ang wastong sagot ay kinikuwenta kapag ipinasa na ang pagsusulit sa pamamagitan ng ekspresiyon sa "Pormula ng Wastong Sagot", na kinukuwenta bilang isang denumerong ekspresiyon pagkatapos mapalitan ang mga wildcard. Ang mga posibleng halaga ng wildcard ay itinatakda o nililikha sa susunod na pahina na "wizard na pang-edit" para sa mga kinuwentang tanong...
+<br />Ginagamit sa halimbawang pormula ang pang-opera na +. Ang iba pang tanggap na pang-opera ay -*/ at %, alalaong baga'y ang % ay ang pang-operang modulo. Maaari ring gumamit ng estilong PHP na mga pangmatematikang function. Kasama rito ang 24 na isahang-argumento na function:<br /><b>
+abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh
+</b><br />at dalawang dalawahang-argumento na function<br /><b>
+atan2, pow
+</b><br />at ang mga function na <b>min</b> at <b>max</b> na maaaring tumanggap ng dalawa o mahigit pang argumento. Puwede ring gamitin ang function na <b>pi</b> na walang tinatanggap na argumento, pero huwag mong kalilimutan ang mga panaklong - alalaong baga'y ang wastong paggamit nito ay
+<b>pi()</b>. Gayundin sa ibang function, kailangan ipaloob sa panaklong ang (mga) argumento nila. Posibleng gamit ay para sa halimbawa na <b>sin({a}) + cos({b}) * 2</b>. Hindi dapat maging problema ang pagbalot ng mga function sa isa't-isa, tulad ng <b>cos(deg2rad({a} + 90))</b> atbp.
+<br />Matatagpuan ang marami pang detalye hinggil sa mga estilong PHP na function na ito sa <a target="phpmathdoc" href="http://www.php.net/manual/en/ref.math.php">dokumentasyon sa PHP web site</a>
+<br /><br />
+Para sa mga denumerong tanong, posible na magpahintulot ng agwat kung saan ang lahat ng papaloob dito ay tatanggapin na wasto. Ang "Tolerance" na puwang ang ginagamit para dito. Nguni't, may tatlong uri ng tolerance. Ito ay ang <b>Relatibo, Nominal at Geometric</b>. Kapag sinabi natin na ang wastong sagot sa oras ng pagkuha ng pagsusulit ay kukuwentahin na maging 200 at ang tolerance ay itinakda sa 0.5, samakatuwid ang magkakaibang uri ng tolerance ay gagana ng paganito:
+<br /><br /><b>Relatibo:</b> Ang agwat ng tolerance ay kinukuwenta sa pamamagitan ng pagpaparami ng wastong sagot sa 0.5, a.b. sa kasong ito makukuha natin ay 100, kaya para sa tolerance na ito ang wastong sagot ay nasa pagitan ng 100 at 300. (200 ± 100)<br />
+Kapakipakinabang ito kung ang halaga ng wastong sagot ay malaki ang pagkakaiba para sa magkakaibang halaga ng wildcard.
+<br /><br /><b>Nominal:</b> Ang pinakapayak na uri ng tolerance nguni't hindi gaanong makapangyarihan. Ang wastong sagot ay dapat nasa pagitan ng 199.5 at 200.5 (200 ± 0.5)<br />
+Ang uring ito ng tolerance ay kapakipakinabang kung ang pagkakaiba ng magkakaibang wastong sagot ay maliit lamang.
+
+<br /><br /><b>Geometric:</b> Ang itaas na hangganan ng agwat ng tolerance ay kinukuwenta na 200 + 0.5*200 at pareho rin ng sa relatibong kaso. Ang ibabang hangganan ay kinukuwenta na 200/(1 + 0.5).
+Ang wastong sagot ay dapat nasa pagitan ng 133.33 at 300.<br />
+Kapakipakinabang ito para sa mga masalimuot na pagkuwenta na kailangang magkaroon ng malalaking tolerance kung saan ang relatibong tolerance na 1 o mahigit pa ay gagamitin sa itaas na hangganan subali't malinaw na hindi puwedeng gamitin sa ibabang hangganan dahil gagawin nitong wastong sagot ang sero para sa lahat ng kaso.
+<br /><br />
+Ang puwang na <b>Makabuluhang Bilang</b> ay para lamang sa kung paano ipapakita ang wastong sagot sa rebyu o sa mga ulat. Halimbawa: Kung itinakda ito sa 3, ang wastong sagot na 13.333 ay ipapakita na 13.3; 1236 ay ipapakita na 1240; 23 ay ipapakita na 23.0 atbp.
+<br /><br />
+Ang puwang para sa puna at ang opsiyonal na puwang para sa yunit ay gumagana nang tulad ng para sa denumerong tanong.
+<br />
View
20 lang/tl/help/quiz/categories.html
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p align="center"><b>Mga Kategorya ng Tanong</b></p>
+
+<p>Sa halip na ibuslo mo ang lahat ng mga tanong mo sa isang
+napakahabang listahan, makakagawa ka ng mga kategoriya na paglalagyan sa
+mga ito.</p>
+
+<p>Ang bawat kategoriya ay binubuo ng isang pangalan at isang maikling
+deskripsiyon.</p>
+
+<p>Ang bawat kategoriya ay maaaring "ilathala", na ang ibig sabihin ay
+magagamit ang kategoriya (at lahat ng tanong nito) sa lahat ng
+kurso sa server na ito, para magamit ng iba pang kurso ang mga tanong mo
+sa kanilang mga pagsusulit.</p>
+
+<p>Ang mga kategoriya ay maaaring likhain at burahin kung kailan naisin.
+Magkagayunman, kung tangkain mong burahin ang isang kategoriya na may
+mga tanong, ikaw ay hihilinging magtakda ng iba pang kategoriya na
+paglilipatan ng mga ito.</p>
+
+<p>Maaari mo ring isaayos ang mga kategoriya nang hagdag-hagdan, para mas madali itong pamahalaan. Ang 'Ilipat ang kategoriya sa' na puwang ay magpapahintulot sa iyong ilipat ang kategoriya sa isa pang kategoriya</p>
View
17 lang/tl/help/quiz/categories_edit.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<p align="center"><b>Mga kategoriya ng tanong</b></p>
+
+<p>Sa halip na ibuslo ang lahat ng tanong mo sa iisang mahabang listahan, maaari kang lumikha ng mga kategoriya na pagsisidlan ng mga ito.</p>
+
+<p>Ang bawat kategoriya ay binubuo ng isang pangalan at maikling deskipsiyon.</p>
+
+<p>Ang bawat kategoriya ay maaari ring "ilathala", alalaong baga'y ang kategoriya (at lahat ng tanong nito) ay magagamit ng lahat ng kurso sa server na ito, upang magamit din ng ibang kurso ang mga tanong mo sa kanilang mga pagsusulit.</p>
+
+<p><b>Deskripsiyon ng mga puwang</b></p>
+
+<p><b>Magulang:</b> Ang kategoriya kung saan ilalagay ang isang ito. Kung wala pang ibang kategoriya na nalikha, tanging 'Tuktok' ang magagamit</p>
+
+<p><b>Kategoriya:</b> Ang pangalan ng kategoriya.</p>
+
+<p><b>Impo ng kategoriya:</b> Maikling deskripsiyon ng kategoriya.</p>
+
+<p><b>Ilathala:</b> Kung ilalathala kaagad o hindi ang kategoriyang ito.</p>
View
5 lang/tl/help/quiz/correctanswers.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Ipakita ang mga tamang sagot</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang mga tamang sagot, ipapakita kasama ng puna ang
+tamang sagot para sa bawat tanong (nang may matingkad na kulay).
+</p>
View
12 lang/tl/help/quiz/createmultiple.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Lumikha ng maramihang tanong</b></p>
+
+<p>Sa pahinang ito, makakagawa ka ng maramihang tanong nang biglaan.
+</p>
+
+<p>Sa kasalukuyan, puwede ka lamang lumikha ng ilang Random na Tanong at
+(opsiyonal na) idagdag ang mga ito sa kasalukuyang pagsusulit.
+</p>
+
+<p>Pero darating ang panahon na uunlad ang pahinang ito at magiging
+isang mas malaking wizard na may mas maraming opsiyon.
+</p>
View
4 lang/tl/help/quiz/decimalpoints.html
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Mga tuldok desimal</b></p>
+
+<p>Sa pamamagitan ng kaayusang ito, mapipilì mo ang bilang ng desimal
+na ipapakita sa marka para sa bawat pagkuha ng pagsusulit.</p>
View
14 lang/tl/help/quiz/description.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Deskripsiyon</b></p>
+
+
+
+<p>Ang uring ito ng tanong ay ditunay na tanong. </p>
+
+
+
+<p>Ang ginagawa lamang nito ay mag-imprenta ng ilang teksto nang hindi nangangailangan ng anumang sagot.</p>
+
+
+
+<p>Maaari itong gamitin sa pag-imprenta ng isang teksto nagbibigay ng deskripsiyon na gagamitin ng isang sumusunod na pangkat ng mga tanong.</p>
+
View
10 lang/tl/help/quiz/discrimination.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Indeks ng Diskriminasyon</b></p>
+
+<p>Nagbibigay ito ng magaspang na indikasyon ng naging paggampan ng bawat aytem. Kinukuwenta ito sa pamamagitan ng pagbilang ng dami ng mag-aaral na nakaiskor sa pinakamataas na ikatlong bahagi ng pagsusulit para sa bawat tanong at hahatiin ang bilang na ito ng bilang ng mag-aaral na nakaiskor sa pinakamababang ikatlong bahagi. </p>
+
+<p>Halimbawa, kung 30 mag-aaral ang kumuha ng pagsusulit, magkakaroon ng tig-10 mag-aaral sa taas na ikatlong bahagi at sa babang ikatlong bahagi. Kung, sa aytem #1, 9 sa pinakamahusay na mag-aaral ang nakatama, nguni't 3 lamang sa pinakamahinang ikatlong bahagi ang nakatama, ang indeks ng diskriminasyon ay 9/3 = 3.0. Ang mga bilang sa panaklong ay: (tamang sagot ng pinakamataas na ikatlong bahagi/tamang sagot ng pinakamababang ikatlong bahagi). </p>
+
+<p>Kapag bumaba sa 1.0 ang indeks, ang ibig sabihin nito ay mas marami sa mga mahinang mag-aaral ang nakatama kaysa sa mga mas mahusay na mag-aaral. Dapat ibasura ang mga aytem na ito dahil walang itong silbi. Sa katotohanan, pinaliliit nila ang accuracy ng pangkalahatang iskor ng pagsusulit </p>
+
+<p>Kung walang mahinang mag-aaral na nakatama sa aytem, ang denominator ay magiging 0 na magbibigay ng resulta na walang-hanggan. Pinapalitan ng program ng '10' ang mga ganitong aytem. </p>
+
View
38 lang/tl/help/quiz/export.html
@@ -0,0 +1,38 @@
+<p align="center"><b>Pagluluwas ng mga tanong mula sa isang Kategoriya</b></p>
+
+<p>Ang kagamitang ito ay pinahihintulutan kayong magluwas ng buong kategoriya ng mga tanong sa isang file na teksto. </p>
+
+<p>Tandaan na sa maraming format ng file ay may ilang impormasyon na nawawala kapag ang mga tanong ay iniluwas. Dahil may mga katangian ang mga Moodle na tanong na wala sa maraming format. Hindi mo dapat asahan na ang mga iniluwas mo at inangkat na tanong ay magigi lahat na magkapareho. Mayroon ding ilang uri ng tanong na maaaring hindi puwedeng iluwas. Pinapayuhan namin kayo na suriin ang mga iniluwas na datos bago ito gamitin sa isang kapaligirang pamproduksiyon.</p>
+
+<p>Ang (mga) format na kasalukuyang sinusuportahan ay:</p>
+
+<p><b>Format na GIFT</b></p>
+<p>Ang GIFT ang pinakakomprehensibong magagamit na pang-angkat/pangluwas na format para sa pagluluwas ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle sa isang tekstong file. Dinisenyo ito na maging madaling paraaan para sa mga gurong nagsusulat ng tanong sa isang tekstong file. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ang pagsisingit ng _____ para sa "nawawalang salita" na format. Tandaan na ang mga Cloze na tanong ay hindi pa sinusuportahan sa kasalukuyan. Maaaring maghalo-halo ng iba't-ibang uri ng tanong sa isang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang komento na nasa linya, pangalan ng mga tanong, puna at bahagdan na timbang na marka. Nasa ibaba ang ilang halimbawa:</p>
+<pre>
+Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}
+
+Si Grant ay {~nakabaon =inilibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.
+
+Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{MALI}
+
+Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}
+
+Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
+</pre>
+
+<p align="right"><a href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "GIFT"</a></p>
+
+
+<p><b>Fomat na Moodle XML</b></p>
+<p>Ang pang-Moodle na format na ito ay nagluluwas ng mga tanong sa isang payak na format na XML.
+Maaari silang iangkat sa isa pang kategoriya ng pagsusulit o gamitin sa iba pang proseso tulad ng
+transpormasyong XSLT</p>
+
+<p><b>IMS QTI 2.0</b></p>
+<p>Nagluluwas sa isang istandard na IMS QTI (bersiyon 2.0) na format. Tandaan na lumilikha ito ng pangkat ng mga file sa loob ng isang 'zip' na file. Note that this generates a group of files within</p>
+<p align="right"><a href="http://www.imsglobal.org/question/" target="_qti">Marami pang impormasyon sa site ng IMS QTI</a> (ang panlabas na site sa isang bagong window)</p>
+
+<p><b>XHTML</b></p>
+<p>Iniluluwas ang kategoriya bilang isang pahina ng 'istriktong' XHTML. Bawat tanong ay maliwanag na inilalagay sa kanyang sariling &lt;div&gt; na tag. Kung gusto mong gamitin ang pahinang ito nang walang pagbabago, kakailanganin mo pa ring iedit ang &lt;form&gt; na tag sa umpisa ng &lt;body&gt; na seksiyon upang makapagbigay ng angkop na aksiyon (hal., isang 'mailto').</p>
+
+<p>May darating pang mga format, kabilang ang WebCT at anupamang maiaambag ng mga user ng Moodle!</p>
View
6 lang/tl/help/quiz/feedback.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Mga Puna</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang puna sa pagsusulit, ang mag-aaral ay
+makatatanggap ng puna sa bawat tanong na sinagot niya (tama man o mali).
+</p>
+
View
24 lang/tl/help/quiz/formataiken.html
@@ -0,0 +1,24 @@
+<p align="center"><b>Pag-aangkat ng file na nasa format na "Aiken"</b></p>
+
+<p>Ang Aiken na format ay isang napakasimpleng paraan ng paglikha ng tanong na maraming-pagpipiliang-sagot sa pamamagitan ng isang malinaw na format na nababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:</p>
+<pre>
+Ano ang wastong sagot sa tanong na ito?
+A. Ito ba?
+B. Baka ito?
+C. Marahil ay ito?
+D. Ito siguro!
+ANSWER: D
+
+Aling LMS ang may pinakamaraming format na pang-angkat ng pagsusulit?
+A) Moodle
+B) ATutor
+C) Claroline
+D) Blackboard
+E) WebCT
+F) Ilias
+ANSWER: A
+</pre>
+
+<p>Dapat ay nasa iisang linya lamang ang buong tanong.</p>
+<p>Ang bawat sagot ay dapat magsimula sa isang isahang-titik na karakter, kasunod ay isang tuldok '.' o isang bracket ')', pagkatapos ay isang espasyo.</p>
+<p>Ang linya ng sagot ay dapat sumunod kaagad, umpisa sa "ANSWER:" pagkatapos ay ibibigay ang angkop na titik.</p>
View
3 lang/tl/help/quiz/formatblackboard.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Pag-aangkat ng mga file na nasa "Format na Blackboard Quiz"</b></p>
+
+<p>Hindi pa natatapos ang dokumentasyon</p>
View
54 lang/tl/help/quiz/formatctm.html
@@ -0,0 +1,54 @@
+<p align="center"><b>Pag-angkat ng mga file na "Course Test Manager"</b></p>
+
+<p>Ang Course Test Manager ay isang "End of Lifetime" na paketeng software package mula sa Course Technology. Hindi na ito aktibong pinauunlad ng Course Technology. Pinalitan na ito ng bagong
+test manager na tinatawag ng ExamView. Subali't, walang naging migration path na magpapahintulot na mailuwas ang format na ito mula sa CTM testbank papunta sa iba pang karaniwang format ng test. Ito ang dahilang kung bakit isinulat ang modyul na ito.</p>
+
+<p> Upang makapag-angkat ng mga tanong mula sa CTM , kailangan ay may CTM kang naka-instol sa makinang Windows, at dapat ay may karapatan kang pasukin ang mga file ng datos ng MS Access sa makinang iyon. Dalawang file ng datos ang kinakailangan upang mapasok ang mga file ng datos:</p>
+<ul><li>System.mda - Ang file na ito ay nasa tuktok na direktoryo ng CTM na instalasyon mo, at tinatawag sa bokabularyo ng MS access na "System Database".</li>
+<li>ctm.mdb - ito ang database na naglalaman ng mga tanong ng test bank. May isang database na ganito sa bawat kurso na nakainstol sa CTM. Ito ay nasa direktoryo, na isang antas na nasa ibaba ng iyong direktoryo ng instalasyon ng CTM.</li>
+</ul>
+
+</p>Ang proseso ng pag-angkat ay magkaiba kung ikaw ay nagpapatakbo ng Moodle sa Windows o Linux.
+Anumang plataporma ang pinagtatakbuhan ng Moodle, kailangan ay mayroon kang sistemang Windows (Windows 2000 o Windows XP) sa parehong network ng sistemang Moodle mo, upang maihost ang database na Access habang inaangkat ang mga test bank.</p>
+
+<p>Ang proseso ay mas madali sa isang <b>pang-Windows</b> na sistemang moodle. Ang kailangan mo lamang gawin upang magamit ang ay:</p>
+
+<ol><li>iaplowd ang system.mda system database sa moodle gamit ang tagapamahala ng file. Hindi mahalaga kung saan kurso mo iaplowd ang system.mda file. Matatagpuan din ito ng Moodle kahit saan.</li>
+<li>Likhain mo ang iyong pagsusulit at tumungo sa "mag-angkat ng mga tanong mula sa file" na proseso. Iaplowd ang pinilì mong ctm.mdb database bilang file na aangkatin. Kung wasto mong nagawa ito, makakakita ka ng isa pang screen na magpapahintulot sa iyong pumilì ng sub-kategoriya ng mga tanong na maaangkat mula sa database. Ang dahilan kung bakit may ganitong hakbang ay dahil ang mga CTM test bank ay karaniwang naglalaman ng malaking bilang ng maykategoriyang tanong, batay sa mga kabanata ng aklat o seksiyon ng kurso.</li>
+</ol>
+
+<p>Ang proseso sa isang <b>pang-Linux</b> na sistemang moodle ay nangangailangan ng isang ikatlong-partido na piyesa ng software na tinatawag na <a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new"><b>ODBC Socket Server</b></a>. Upang makapag-angkat ng CTM database sa Linux,
+kailangan mo munang idownload at iinstol ang maliit na network program na ito sa sistemang Windows na naghohost ng CTM database mo. <b>Huwag</b> sundin ang mga hakbang sa pag-instol na binalangkas sa ODBC Socket Server Installation. Masyado itong masalimuot na hindi naman kailangan!
+Sa halip ay sundin ang mga hakbang sa pag-instol ng program na ito sa iyong sitemang Windows:</p>
+
+<ol><li>Pumunta ka sa sistemang windows at i-unzip ang pang-instol na file an idinownload mo mula sa
+<a href="http://odbcsock.sourceforge.net/" target="_new">sa site na ito</a>, sa sistema.</li>
+<li>Kopyahin ang binary ODBCSocketServer.exe sa isang permanenteng lokasyon, tulad ng direktoryo ng sistema mo (marahil ay C:\WINNT\ o C:\Windows) o sa iyong Program Files na direktoryo. </li>
+
+<li>Iinstol ang ODBC Socket Server bilang Service sa sistema sa pamamagitan ng atas na ito:<br />
+<b>&lt;path kung saan mo kinopya ang file sa hakbang sa itaas&gt;ODBCSocketServer.exe /Service</b><br />
+Maaari mo itong magawa sa pamamagitan ng pagtype ng atas na ito mula sa Start-&gt;Run... dialog, o mula sa isang command prompt.</li>
+
+<li>Buksan ang Service Manager sa pamamagitan ng pagpunta sa
+Start-&gt;Settings-&gt;Control Panels-&gt;Administrative Tools-&gt;Services o sa pamamagitan ng pag right-click sa <b>My Computer</b>, pagpilì ng <b>Manage</b>, tapos ay pagpilì ng <b>Services at Applications-&gt;Services</b> mula sa kanang panel.
+ Maari mo ring mapasok ang Service manager sa pamamagitan ng pagtype ng <b>services.msc</b> sa Start-&gt;Run... dialog</li>
+
+<li>Sa Service manager, iright-click ang aytem na ODBC Socket Server at piliin ang aytem na <b>Start</b>. Ang estado nito ay dapat maging "started" kapag ginawa mo ito. Tandaan na maaari mong ihinto at/o patayin ang service na ito nang ganap matapos mong makumpleto ang proseso ng pag-aangkat.</li>
+
+<li>Tiyakin na ang system.mda at ctm.mdb access data file ay nasa makina,
+at ang MS Access ODBC driver ay presente. Nakainstol ito sa isang istandard na instalasyon ng Windows. Masusubok ninyo kung nakainstol ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng aytem na
+"Data Sources" sa "Administrative Tools" at pagsangguni sa "Drivers" tab. Kailangan mong alamin kung saan nakainstol ang CTM at hanapin ang system.mda file at ang ctm.mdb database
+o mga database na gusto mong pag-angkatan ng datos. Tandaan ang buong lokal na path papunta sa mga ito, gayundin ang IP address o hostname ng Windows server. Ngayon kakailanganin mo ang impormasyong ito para sa proseso ng pag-angkat.</li>
+
+<li>Ngayon maaari mo nang angkatin ang testbank o mga testbank sa moodle. Likhain ang iyong tanong at pumunta sa prosesong"mag-angkat ng mga tanong mula sa file". <b>DITO NA KAKAIBA ANG MGA BAGAY PARA SA LINUX - </b>
+KAILANGAN MONG MAGTAKDA NG ISANG DUMMY FILE SA PUWANG NA PANG-APLOWD UPANG MASIMULAN ANG PROSESO NG PAG-ANGKAT. ANG FILE NA ITO AY <b>HINDI</b> IPROPROSESO, PLACEHOLDER LANG ITO PARA SA IMPORT FORM.
+PAGKATAPOS AY MAKAKAKUHA KA NG LUGAR NA PAGTATAKDAAN NG IMPORMASYON TUNGKOL SA WINDOWS SERVER.
+Pagkatapos, ay makakakuha ka ng screen kung saan mo puwedeng itype ang hostname para sa Windows ODBC Socket Server na makina, gayundin para sa mga path papunta sa sytem at testbank database. Itype mo ang impormasyong isinulat mo sa mga nakaraang hakbang dito at iklik ang "Connect to Server".
+Kung naisaayos ang lahat ng wasto, makakakuha ka ng isa pang form na magpapahintulot sa iyong pumilì ng sub-kategoriya ng mga tanong na aangkatin mula sa database. Ang dahilan kung bakit may ganitong hakbang ay dahil karaniwang naglalaman ang mga CTM test bank ng malalaking bilang ng maykategoriyang tanong, batay sa mga kabanata ng aklat o seksiyon ng kurso. KUNG MAKUHA MO ANG HAKBANG NA ITO NNANG WALANG MENSAHE NG ERROR, NAISAAYOS MO NA ANG SOCKET SERVER NANG WASTO AT MAKAKAPAG-ANGKAT KA NA NAG MGA TANONG SA MOODLE!</li>
+</ol>
+
+<p>Kung nakatanggap ka ng mga mensahe ng error habang nasa prosesong ito, magagamit mo ang teknikal na impormasyong ito. Gumagamit ang ODBC Socket server ng port 9628 para mabuksan ang isang
+socket at trade at XML query para sa isang XML result table ng resulta ng query.
+Ipinaparse ng pang-angkat na class ang XML na iyon at ginagamit ito na tulad ng paggamit ko ng lokal na query sa pag-angkat.
+
+</p>
View
3 lang/tl/help/quiz/formatcustom.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Pag-aangkat ng file na may pasadyang format</b></p>
+
+<p>Hindi pa tapos ang dokumentasyon</p>
View
199 lang/tl/help/quiz/formatgift.html
@@ -0,0 +1,199 @@
+<p align="center"><b>Pag-angkat ng mga file ng format na "GIFT"</b></p>
+<p>Ang GIFT ay isang napakakomprehensibong pang-angkat na format, na magagamit para sa pag-angkat ng tanong ng pagsusulit na Moodle mula sa isang file na teksto. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ng pagsingit din ng isang _____ para sa Nawawalang Salita na format. May iba't-ibang uri ng tanong na maaaring paghaluin sa iisang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang nasa linyang komento, pangalan ng tanong, puna at bahagdan-timbang na marka.</p>
+
+ <p>Ang pantekstong pagkaka-encode ng file ng teksto mo ay dapat kapareho ng nasa instalasyon mo ng Moodle. Matatagpuan ang isang halimbawa ng file ng mga tanong na teksto dito:
+
+ <a href="../../../../mod/quiz/format/gift/examples.txt">gift/examples.txt</a>.</p>
+
+
+<h3>MGA URI NG TANONG</h3>
+
+<p><u>Maraming Pagpipiliang Sagot:</u><br />
+Sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong, ang mga maling sagot ay nilalagyan sa unahan ng tilde (~)
+at ang wastong sagot ay nilalagyan sa unahan ng equal sign (=).</p>
+ <pre> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}</pre>
+ <p>Ang <b>Nawawalang Salita</b> na format ay awtomatikong nagsisingit ng punan-ang-patlang na linya (tulad nito _____) sa loob ng pangungusap.
+Para magamit ang Nawawalang Salita na format, ilagay mo ang mga sagot sa lugar sa loob ng pangungusap na gusto mong lumitaw ang linya.</p>
+ <pre> Si Grant ay {~nakabaon =nakalibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.</pre>
+ <p>Kapag ang mga sagot ay nakalagay sa lugar bago ang pangwakas na bantas ng pangungusap, isang punan-ang -patlang na linya ang isisingit para sa &quot;nawawalang salita&quot; na format. Lahat ng uri ng tanong ay maaaring isulat sa format na Nawawalang Salita .</p>
+ <p>Dapat ay may blangkong linya (doble na carriage return) na naghihiwalay sa mga tanong.
+Para maging mas malinaw, ang mga sagot ay maaaring isulat sa hiwalay na linya at puwede ring iindent. Halimbawa:</p>
+ <pre> Ang Pang-amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {
+ ~ikalawa
+ ~ikatlo
+ =ikaapat
+ } na Huwebes ng Nobyembre.
+
+ Ang mga titik ng Hapon ay orihinal na nagmula saang bansa? {
+ ~India
+ =Tsina
+ ~Korea
+ ~Ehipto}</pre>
+
+<p><u>Maikling Sagot:</u><br />
+Ang mga sagot sa Maikling Sagot na uri ng tanong ay nilalagyan lahat ng equal sign (=) sa unahan,
+na nagsasabi na lahat ito ay tamang sagot. Hindi dapat magkaroon ng tilde ang mga sagot. </p>
+ <pre> Sino ang nakalibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}
+
+ Dalawa dagdagan ng dalawa ay katumbas ng {=apat =4}.</pre>
+ <p>Kung may <u>isa</u> lamang na wastong Maikling Sagot, maaari na itong isulat nang walang equal sign sa unahan hangga't hindi ito maipagkakamalî sa Tama-Mali.</p>
+
+
+<p><u>Tama-Mali:</u><br />
+Sa uri ng tanong na ito, ang sagot ay nagsasabi kung ang pahayag ay totoo o ditotoo.
+Ang sagot ay dapat isulat na {TAMA} o {MALI}, o paigsiin sa {T} o {M}.</p>
+ <pre> Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{M}
+
+ Ang araw ay sumisikat sa silangan.{T}</pre>
+
+<p><u>Tugmaan:</u><br />
+Ang mga pares na pinagtutugma ay nagsisimula sa equal sign (=) at pinaghihiwalay ng simbolong "->".
+Dapat ay magkaroon ng hindi bababa sa tatlong pares na pinagtutugma.</p>
+ <pre> Tugmaan na Tanong. {
+ =subtanong1 -> subsagot1
+ =subtanong2 -> subsagot2
+ =subtanong3 -> subsagot3
+ }
+
+ Itugma ang sumusunod na bansa sa kanilang kapitolyo. {
+ =Canada -> Ottawa
+ =Italya -> Roma
+ =Hapon -> Tokyo
+ =India -> New Delhi
+ }</pre>
+ <p>Hindi sinusuportahan ng tugmaan na tanong ang puna o bahagdan na timbang ng sagot.</p>
+
+<p><u>Denumero:</u><br />
+Ang seksiyon ng sagot para sa Denumerong tanong ay kailangang magsimula sa sign ng bilang (#).
+Maaaring magkaroon ng error margin ang mga Denumerong sagot, na isinusulat kasunod ng wastong sagot,
+na pinaghihiwalay ng tutuldok.
+Kaya halimbawa, kung ang wastong sagot ay anumang nasa pagitan ng 1.5 at 2.5, ito ay isusulat ng paganito <u>{#2:0.5}</u>.
+Sinasabi nito na ang 2 na may error margin na 0.5 ay wasto (a.b., ang agwat mula 1.5 hanggang 2.5).
+Kung walang itinakda na error margin, aakalain itong sero.</p>
+ <pre> Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#1822}
+
+ Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.1415:0.0005}.</pre>
+ <p>Isa pang opsiyon, ang mga denumerong sagot ay maaaring isulat bialng agwat na nasa sumusunod na format {#<i>MinimumHalaga</i>..<i>MaksimumHalaga</i>}.</p>
+ <pre> Ano ang halaga ng pi (sa 3 pook ng desimal)? {#3.141..3.142}.</pre>
+ <p>Hindi sinusuportahan ng browser interface ng Moodle ang maraming denumerong sagot, nguni't kaya ito ng code ng Moodle, gayundin ng GIFT.
+Maaari itong gamitin sa pagtatakda ng maraming denumerong agwat, at maaaring maging kapakipakinabang kapag isinanib sa paggamit ng maybahagdang timbang na marka.
+Kapag ginamit ang maraming sagot, kailangan itong paghiwalayin ng equal sign, tulad ng mga maikling sagot na tanong.</p>
+ <pre> Kailang ipinanganak si Ulysses S. Grant? {#
+ =1822:0
+ =%50%1822:2}</pre>
+ <p>Tandaan na dahil hindi sinusuportahan ng browser GUI ng Moodle ang maraming sagot para sa Denumerong tanong, hindi mo ito makikita o ma-eedit sa pamamagitan ng Moodle.
+Ang tanging paraan para mabago mo ang isang denumerong tanong maliban sa una, ay burahin ang tanong at muling angkatin ito (o gumamit program na tulad ng phpMyAdmin).</p>
+
+
+<h3>MGA OPSIYON</h3>
+ <p>Maliban pa sa mga pangunahing uri ng tanong na ito, ang filter na ito ay nagbibigay ng sumusunod na opsiyon:
+ komento na nasa linya, pangalan ng tanong, puna at bahagdan na timbang ng sagot.</p>
+
+<p><u>Komento na nasa Linya:</u><br />
+ Ang mga komento na hindi aangkatin sa Moodle, ay maaaring maisama sa file na teksto.
+Maaari itong gamitin sa paglalagay ng mga header o dagdag na impormasyon hinggil sa tanong.
+Lahat ng linya na nagsisimula sa dobleng backslash (hindi kasama ang tab o espasyo) ay hindi papansinin ng filter.</p>
+ <pre> // Subheading: Denumerong tanong sa ibaba
+ Ilan ang 2 dagdagan ng 2? {#4}</pre>
+
+<p><u>Pangalan ng Tanong:</u><br />
+ Maaaring itakda ang pangalan ng tanong sa pamamagitan ng paglalagay nito sa unahan at pagpapaloob nito sa dobleng tutuldok.</p>
+ <pre> ::Pinagmulan ng Kanji::Saan orihinal na nagmula ang mga titik ng Hapon? {=China}
+
+ ::Petsa ng Thanksgiving::Ang pang-Amerikanong pagdiriwang na Thanksgiving ay ipinagdiriwang sa {~ikalawa ~ikatlo =ikaapat} na Huwebes ng Nobyembre.</pre>
+ <p>Kung walang pangalan ng tanong na itinakda, ang buong tanong ang gagamiting pangalan bilang default.</p>
+
+<p><u>Puna:</u><br />
+ Maaaring magdagdag ng puna sa bawat sagot sa pamamagitan ng paglalagay ng sign ng bilang
+ (# tinatawag din na hash mark) pagkatapos ng sagot at pagkatapos ng puna.</p>
+ <pre> Ano ang sagot sa maraming-pagpipiliang-sagot na tanong na ito?{
+ ~maling sagot#puna sa maling sagot
+ ~isa pang maling sagot#puna sa maling sagot na ito
+ =right answer#Mahusay!}
+
+ Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{
+ =wala#magaling na sagot!
+ =walang sinuman#magaling na sagot!}
+
+ Si Grant ay inilibing sa puntod ni Grant. {MALI#Walang nakalibing sa puntod ni Grant.}</pre>
+ <p>Para sa mga Maraming Pagpipiliang Sagot na tanong, ang puna ay ipinapakita lamang para sa sagot na pinilì ng mag-aaral.
+Para sa maikling sagot, ang puna ay ipinapakita lamang kapag ipinasok ng mag-aaral ang tamang sagot.
+Para sa tama-mali na tanong, ang inangkat na puna ay isinisave upang maipakita ito kapag pinilì ng mag-aaral ang maling sagot.
+Kaya, sa huling halimbawa sa itaas, makikita lamang ng mag-aaral ang puna kapag pinilì nila ang TAMA bilang sagot nila.</p>
+
+<p><u>Bahagdan na Timbang ng Sagot:</u><br />
+ Ang mga bahagdan na timbang ng sagot ay magagamit sa Maraming Pagpipiliang Sagot at Maikling Sagot na mga tanong.
+Ang bahagdan na timbang ng sagot ay maaaring isama sa pamamagitan ng pagsunod sa tilde (para sa Maraming Pagpipiliang Sagot) o sa equal sign (para sa Maikling Sagot) ng ninanais na bahagdan, na ipinaloob sa dalawang sign ng bahagdan (e.g., %50%).
+ Ang opsiyon na ito ay maaaring isama sa mga puna.</p>
+ <pre> Mahirap na tanong. {~maling sagot ~%50%kalahating marka na sagot =buong marka na sagot}
+
+ ::Bayan ni Hesus::Si Hesukristo ay nagmula sa {
+ ~Herusalem#Mahalagang lungsod ito, nguni't ang sagot mo ay mali.
+ ~%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.
+ ~%50%Galilee#Kailangan mong maging mas partikular.
+ =Nazareth#Oo! Tama iyan!}.
+
+ ::Bayan ni Hesus:: Si Hesukristo ay nagmula sa {
+ =Nazareth#Oo! Tama iyan!
+ =%75%Nazereth#Tama, pero mali ang ispeling.
+ =%25%Bethlehem#Ipinanganak siya rito, nguni't hindi siya lumaki rito.}</pre>
+ <p>Pansinin na ang dalawang huling halimbawa ay halos magkapareho, una bilang maraming-pagpipiliang-sagot, pagkatapos ay maikling sagot.</p>
+
+ <p><font size="-1">Tandaan na posibleng magtakda ng bahagdan na timbang ng sagot na HINDI magagamit sa pamamagitan ng browser interface. Ang mga ganitong timbang-ng-sagot ay makukuwenta ng wasto (alinsunod sa halaga na itinakda nang inangkat), at lilitaw nang normal sa mga mag-aaral na kumukuha ng pagsusulit.
+ Nguni't ang mga ganitong timbang-ng-sagot ay hindi maipapakita ng wasto sa mga guro kapag ineedit nila ito sa pamamagitan ng Iedit ang Tanong na interface. Pinapahintulutan lamang ng hinahatak-pababa na menu ang ilang tiyak na halaga, at kung hindi eksaktong tumutugma ang timbang-ng-sagot sa isa sa mga naunang itinakdang halaga, hindi ito maipapakita ng wasto.
+ Kapag inedit mo ang ganitong tanong sa pamamagitan ng browser interface, ang timbang-ng-sagot ay mapapalitan ng nakadispley.</font></p>
+
+<p><u>Maraming Sagot:</u><br />
+ Ang Maraming Sagot na opsiyon ay ginagamit para sa maraming-pagpipiliang-sagot na mga tanong, kapag kailangang mamilì ng isa o mahigit pang sagot, upang makakuha ng buong marka. Ang maraming sagot na opsiyon ay binubuhay sa pamamagitan ng pagtatakda ng timbang na pambahaging-sagot sa maraming sagot, nang hindi nagbibigay ng buong marka sa iisang sagot.</p>
+ <pre> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {
+ ~Wala
+ ~%50%Grant
+ ~%50%Asawa ni Grant
+ ~Ama ni Grant }</pre>
+ <p>Tandaan na walang equal sign (=) sa alinman sa mga sagot at hindi dapat lumagpas ang mga sagot sa kabuuang 100%, kundi ay maghuhudyat ng error ang Moodle.
+ Upang maiwasan ang problema na makakuha ang mga mag-aaral ng awtomatikong 100% sa pamamagitan lamang ng pagtsek sa lahat ng sagot, makabubuti na magsama ng mga negatibong timbang ng sagot para sa mga maling sagot.</p>
+ <pre> Sinong dalawang tao ang nakalibing sa puntod ni Grant? {
+ ~%-50%Wala
+ ~%50%Grant
+ ~%50%Asawa ni Grant
+ ~%-50%Ama ni Grant }</pre>
+
+<p><u>Mga Espesyal na Titik ~ = # { } :</u><br />
+ Ang mga simbolong <b> ~ = # { } </b> ay kinokontrol ang operasyon ng filter na ito at hindi maaaring gamitin sa normal na teksto sa loob ng mga tanong.
+ Dahil may espesyal na papel na ginagampanan ang mga simbolong ito sa operasyon ng filter na ito , tinatawag iton "pangkontrol na titik."
+ Nguni't minsan ay nais mong gamitin ang isa sa mga titik na ito, halimbawa ay upang makapagpakita ng pangmatematika na pormula.
+ Maiiwasan mo ang problemang ito sa pagmamagitan ng "pag-escape" sa mga pangkontrol na titik.
+ Ang simpleng kahulugan nito ay paglalagay ng backslash (\) sa unahan ng pangkontrol na titik, para malaman ng filter na nais mong gamitin ang literal na titik sa halip na ang pangkontrol na titik.
+ Halimbawa:</p>
+ <pre> Aling sagot ang katumbas ng 5? {
+ ~ \= 2 + 2
+ = \= 2 + 3
+ ~ \= 2 + 4 }
+
+ ::Pangkontrol na Titik ng GIFT::
+ Alin sa mga sumusunod ang HINDI pangkontrol na titik ng pang-angkat na format na GIFT? {
+ ~ \~ # \~ ay isang pangkontrol na titik.
+ ~ \= # \= ay isang pangkontrol na titik.
+ ~ \# # \# ay isang pangkontrol na titik.
+ ~ \{ # \{ ay isang pangkontrol na titik.
+ ~ \} # \} ay isang pangkontrol na titik.
+ = \ # Tamâ! Ang \ (backslash) ay hindi isang pangkontrol na titik. PERO,
+ ginagamit ito sa pag-escape ng mga pangkontrol na titik.
+
+ }</pre>
+ <p>Kapag prinoseso na ang tanong, inaalis na ang backslash at hindi ito isinisave sa Moodle.</p>
+
+<p><u>Iba pang Opsiyon:</u><br />
+ Maaaring gawing mahalaga ang laki ng mga titik para sa Maikling Sagot na tanong sa pamamagitan ng pagpapalit ng &quot;0&quot; ng &quot;1&quot; sa sumusunod na linya:<br />
+ <tt>$question-&gt;usecase = 0; // Huwag pansinin ang laki ng titik</tt></p>
+ <p>Ang iba pang opsiyon ay magagamit sa pamamagitan ng pag-edit sa filter na pang-angkat na <b>gift/format.php</b>. </p>
+<p></p>
+
+<h3>PASASALAMAT</h3>
+ <p>Ang filter na ito ay isinulat sa pagbabayanihan ng maraming kasapi ng pamayanang Moodle.
+ Orihinal itong ibinatay sa format na missingword, na may code mula kay Martin Dougiamas at Thomas Robb.
+ Isinulat ni Paul Tsuchido Shew ang filter na ito noong Disyembre 2003, na isinasanib ang mga mungkahi ng pamayanan para sa isang mas makapangyarihang format ng tanong.
+ Ang pangalan ay inisip na isang acronym para sa &quot;General Import Format Technology&quot; o
+kawangis nito,
+ pero labis itong mahaba paa sa isang simpleng filter na tulad nito, kaya GIFT na lang.</p>
+ <p><font size="-1">GIFT filter at dokumentasyon ni Paul Tsuchido Shew http://ac.shew.jp. Huling ginawang bago noong 27 Peb 2004.</font></p>
View
3 lang/tl/help/quiz/formatmissingword.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Pag-aangkat ng mga file na nasa anyong "Nawawalang Salita" na format </b></p>
+
+<p>Hindi pa natatapos ang dokumentasyon</p>
View
60 lang/tl/help/quiz/formatwebct.html
@@ -0,0 +1,60 @@
+<p align="center"><b>Pag-angkat ng "Format na WebCT Quiz" files</b></p>
+
+<p>Ang WebCT na pang-angkat na filter ay pinauunlad pa at hindi sinusuportahan ang lahat ng uri ng tanong ng WebCT.</p>
+
+<p>Sa panahong isinusulat ito, tanging ang Maraming Pangpipiliang Sagot at Maikling sagot na tanong ang sinusuportahan.</p>
+
+<p>Narito ang ilang halimbawa ng mga tanong na ito sa isang file na teksto:</p>
+
+<pre>
+# Start of question: Short Answer Question
+:TYPE:S:
+:TITLE:Maikling Sagot na Tanong
+:QUESTION:H
+Ano ang pangalan ng WebCT Learning Hub?
+&lt;br />
+:IMAGE:dotcomLogoc.gif
+:ANSWERS:1
+:CASE:0
+:ANSWER1:WebCT.com:100:0:20:0
+:FEEDBACK1:H
+Bisitahin ninyo ang Learning Hub\: www.WebCT.com
+:CAT:Default
+# End of question: Short Answer Question
+
+
+
+# Start of question: Multiple Choice Question
+:TYPE:MC:1:0:C
+:TITLE:Maraming Pagpipiliang Sagot na Tanong
+:FEEDBACK
+Si Darwin ang umimbento ng tiyoriya ng ebolusyon at lumikha ng Darwinismo.
+:QUESTION:H
+Nasaan ang Darwin Research Center?
+:IMAGE:
+:LAYOUT:vertical
+:ANSWER1:0:H
+Menlo Park, California
+:REASON1:H
+Sorry!
+:ANSWER2:0:H
+Vancouver, Canada
+:REASON2:H
+Sorry!
+:ANSWER3:100:H
+Galapagos Islands, Ecuador
+:REASON3:H
+Tamang Sagot!
+:ANSWER4:0:H
+London, England
+:REASON4:H
+Sorry!
+:ANSWER5:0:H
+Sidney, Australia
+:REASON5:H
+Sorry!
+:CAT:Default
+# End of question: Multiple Choice Question
+
+</pre>
+
View
29 lang/tl/help/quiz/grademethod.html
@@ -0,0 +1,29 @@
+<p align="center"><b>Paraan ng Pagmamarka</b></p>
+
+<p>Kapag pinayagan ang mag-aaral na kumuha ng paulit-ulit ng pagsusulit,
+maraming paraan kang magagamit upang maisama ang mga marka sa pagkuwenta
+ng huling marka ng mag-aaral para sa pagsusulit na iyon.</p>
+
+<p><b>Pinakamataas na marka</b></p>
+<ul>
+<li>Ang huling marka ay ang pinakamataas (pinakamagaling) na marka sa mga
+pagkuha.</li>
+</ul>
+
+<p><b>Katamtamang marka</b></p>
+<ul>
+<li>Ang huling marka ay ang katamtamang (simpleng mean) marka ng lahat ng
+pagkuha.</li>
+</ul>
+
+<p><b>Unang marka</b></p>
+<ul>
+<li>Ang huling marka ay ang markang nakuha sa unang pagkuha (ang iba
+pang pagkuha ay babalewalain).</li>
+</ul>
+
+<p><b>Huling marka</b></p>
+<ul>
+<li>Ang huling marka ay ang markang nakuha sa pinahuling pagkuha
+lamang.</li>
+</ul>
View
125 lang/tl/help/quiz/import.html
@@ -0,0 +1,125 @@
+<p align="center"><b>Pag-angkat ng mga bagong tanong</b></p>
+
+<p>Sa pamamagitan ng function na ito, puwede kang mag-import ng mga
+tanong mula sa mga external na text file, na iaaplowd sa pamamagitan ng
+form na ito.</p>
+
+<p>Maraming file format na sinusuportahan:</p>
+
+<p><b>Format na GIFT</b></p>
+<ul>
+<li>Ang GIFT ang pinakakomprehensibong magagamit na pang-angkat na format para sa pag-aangkat ng mga tanong ng pagsusulit na Moodle mula sa isang tekstong file. Dinisenyo ito na maging madaling paraaan para sa mga gurong nagsusulat ng tanong sa isang tekstong file. Sinusuportahan nito ang Maraming-Pagpipiliang-Sagot, Tama-Mali, Maikling Sagot, Tugmaan at Denumerong tanong, gayundin ang pagsisingit ng _____ para sa "nawawalang salita" na format. Tandaan na ang mga Cloze na tanong ay hindi pa sinusuportahan sa kasalukuyan. Maaaring maghalo-halo ng iba't-ibang uri ng tanong sa isang file na teksto, at sinusuportahan din ng format ang komento na nasa linya, pangalan ng mga tanong, puna at bahagdan na timbang na marka. Nasa ibaba ang ilang halimbawa:
+<pre>
+Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{~Grant ~Jefferson =walâ}
+
+Si Grant ay {~nakabaon =inilibing ~nakatira} sa puntod ni Grant.
+
+Si Grant ay nakalibing sa puntod ni Grant.{MALI}
+
+Sino ang inilibing sa puntod ni Grant?{=walâ =walang sinuman}
+
+Kailan ipinanganak si Ulysses S. Grant?{#1822}
+</pre>
+</li>
+
+<li><a href="help.php?file=formatgift.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "GIFT"</a></li>
+</ul>
+
+<p><b>Format na Aiken</b></p>
+<ul>
+<li>Ang format na Aiken format isang napakadaling paraan ng paglikha ng maraming-pagpipiliang-sagot na tanong sa pamamagitan ng napakalinaw na format na mababasa ng tao. Narito ang halimbawa ng format:
+<pre>
+Ano ang layunin ng first aid?
+A. Upang mailigtas ang buhay, maiwasan ang dagdag na pinsala sa katawan, panatilihin ang kalusugan
+B. Upang makapagbigay ng lunas na pangmediko sa sinumang nasaktan o nasugatan
+C. Upang maiwasan ang pinsala sa katawan
+D. Upang matulungan ang mga biktima na humihingi ng tulong
+ANSWER: A
+</pre>
+</li>
+<li><a href="help.php?file=formataiken.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Aiken"</a></li>
+</ul>
+
+<p><b>Nawawalang Salita</b></p>
+<ul>
+<li>Maraming-pagpipiliang-sagot na tanong lamang ang puwede sa format na ito. Ang
+bawat sagot ay pinaghihiwalay sa pamamagitan ng tilde (~), at ang tamang
+sagot ay minamarkahan sa unahan ng equals sign (=). Halimbawa:
+
+<blockquote>Sa sandaling pagmasdan natin ang mga bahagi ng ating katawan
+noong sanggol pa lamang tayo, tayo ay nagi nang mga mag-aaral ng
+{=anatomy at physiology ~reflexology ~siyensiya
+~pageeksperimento}, at kung
+iisipin ay nananatili tayong mga mag-aaral habambuhay.
+</blockquote></li>
+
+<li><a href="help.php?file=formatmissingword.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Nawawalang Salita"</a></li>
+</ul>
+
+
+<p><b>AON</b></p>
+<ul>
+<li>Katulad din ito ng Nawawalang Salitang Format, maliban na lamang sa
+matapos maangkat ang mga tanong, ang lahat ng Maikling-Sagot na tanong ay
+ikukumberte ng apat-apat sa mga Tugmaan na Tanong.</li>
+<li>Dagdag pa, ang mga sagot sa mga maraming-pagpipiliang-sagot na tanong ay random na babalasahin habang inaangkat.</li>
+<li>Ipinangalan ito sa isang organisasyon na nag-isponsor ng pagpapaunlad
+ng maraming katangian ng mga pagsusulit</li>
+</ul>
+
+
+<p><b>Blackboard</b></p>
+<ul>
+<li>Maaaring mag-angkat ang modyul na ito ng mga tanong na isinave sa
+pangluwas na format ng Blackboard. Umaasa ito sa mga XML function na
+nakacompile sa PHP mo.
+</li>
+<li><a href="help.php?file=formatblackboard.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Blackboard" </a></li>
+</ul>
+
+
+<p><b>WebCT</b></p>
+<ul>
+<li>Ang modyul na ito ay nakapag-aangkat ng mga tanong na isinave sa tekstong format ng WebCT.</li>
+
+<li><a href="help.php?file=formatwebct.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "WebCT"</a></li>
+</ul>
+
+
+<p><b>Course Test Manager</b></p>
+<ul>
+<li>Ang modyul na ito ay makapag-aangkat ng mga tanong na isinave sa Course Test Manager test bank.
+Umaasa ito sa iba't-ibang paraan ng pagpasok sa test bank, na nasa database na
+Microsoft Access, depende kung ang Moodle ay tumatakbo sa isang Windows o Linux web server.</li>
+<li>Sa Windows, pinapahintulutan nito kayong iaplowd ang access na database tulad ng anumang file na may datos na aangkatin.</li>
+<li>Sa Linux, kailangan mong magsaayos ng isang makinang windows sa parehong network kung saan naroon ang Course Test Manager na database at isang piraso ng software na tinatawag na ODBC Socket Server, na gumagamit ng XML sa pagsasalin ng datos papunta sa moodle na nasa Linux server.</li>
+<li>Basahin po ang buong pantulong na file sa ibaba bago gamitin ang klase ng pag-aangkat na ito.</li>
+
+
+<li><a href="help.php?file=formatctm.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa
+format na "CTM"</a></li>
+</ul>
+
+
+
+<p><b>Naka-embed na sagot (Cloze)</b></p>
+<ul>
+<li>Ang pang-espesyal na gamit na format na ito ay umaangkat lamang ng isang uri ng tanong, ang Naka-embed na Sagot (tinatawag ding Cloze) na format.</li>
+
+<li><a href="help.php?file=multianswer.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa format na "Cloze"</a></li>
+</ul>
+
+<p><b>Format na Learnwise</b></p>
+<ul>
+<li>Ang format na ito ay nakapag-aangkat ng maraming-pagpipiliang-sagot na tanong na isinave sa format na Learnwise's XML.</li>
+</ul>
+
+<p><b>Format na Moodle XML</b></p>
+<ul>
+<li>Ang pang-Moodle na format na ito ay nag-aangkat ng mga tanong ng pagsusulit na naunang iniluwas sa pareho nitong format. Ang format ay etso-diretso at mas madaling ipakita sa pamamagitan ng pagluwas ng isang kategoriya sa format na Moodle XML.</li>
+</ul>
+
+
+<p>Marami pang format na idadagdag, tulad ng WebCT, IMS QTI at anupamang
+maiaambag ng mga user ng Moodle!
+</p>
View
35 lang/tl/help/quiz/index.html
@@ -0,0 +1,35 @@
+<p>Mga Pagsusulit</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=review.html">Pahintulutan ang pagrebyu kapag nagsara na ang pagsusulit</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=attempts.html">Mga pagkuha</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=calculated.html">Mga kinuwentang tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=categories.html">Mga kategoriya</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=correctanswers.html">Mga wastong sagot</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=createmultiple.html">Paglikha ng maraming pagsusulit</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=description.html">Mga deskripsiyon</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=repeatattempts.html">Ang bawat pagkuha ay dumadagdag sa huling kinuha</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=multianswer.html">Nakaembed na mga Sagot (Cloze)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=grademethod.html">Paraan ng pagmamarka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=import.html">Pag-aangkat ng mga tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formataiken.html">Pag-aangkat ng mga Aiken format na file</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatblackboard.html">Pag-aangkat ng file ng pagsusulit na Blackboard</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatcustom.html">Pag-aangkat ng mga file ng pasadyang pagsusulit</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatgift.html">Pag-aangkat ng mga file na GIFT format</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatmissingword.html">Pag-aangkat ng "Nawawalang Salita"na file</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=formatwebct.html">Pag-aangkat ng file ng pagsusulit na WebCT</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=match.html">Tugmaan na mga tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=maxgrade.html">Maksimum na marka</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=multichoice.html">Maraming pagpipiliang sagot na tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=numerical.html">Denumerong tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=timeopen.html">Pagbubukas at pagsasara ng pagsusulit</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=feedback.html">Puna sa pagsagot ng tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=questiondatasets.html">Mga set ng datos ng tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=questiontypes.html">Mga uri ng tanong - paglikha ng bagong tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=random.html">Random na mga tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=randomsamatch.html">Random na Maikling-Sagot na may Pagtutugma na tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=shortanswer.html">Maikling Sagot na tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=shuffleanswers.html">Balasahin ang mga sagot</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=shufflequestions.html">Balasahin ang mga tanong</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=quiz&amp;file=truefalse.html">Tama/Mali na tanong</a></li>
+</ul>
+
View
12 lang/tl/help/quiz/match.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Mga tanong na tugmaan</b></p>
+
+<p>Matapos ang opsiyonal na introduksiyon, ang sasagot ay bibigyan ng
+ilang sub-tanong at ilang pinaghalo-halong sagot. May isang tamang
+sagot para sa bawat tanong.</p>
+
+<p>Ang sasagot ay dapat pumili ng sagot na tutugma sa bawat
+sub-tanong.</p>
+
+<p>Ang bawat sub-tanong ay nilagyan ng timbang na pantay-pantay, na
+bubuo ng marka para sa isang buong tanong.</p>
+
View
11 lang/tl/help/quiz/maxgrade.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Maksimum na marka</b></p>
+
+<p>Ang maksimum na markang itatakda mo sa isang pagsusulit ay ang
+pagbabatayan ng lahat ng iskala ng marka.</p>
+
+<p>Halimbawa, puwede mong itakda ang maks na marka sa 20, dahil ang
+pagsusulit ay 20% ng buong kurso.</p>
+
+<p>Kahit may 10 tanong sa pagsusulit mo na ang total ay 50 marka, lahat
+ng marka sa kabuuang 50 ay ibababa sa iskala na may max na marka na 20.</p>
+
View
11 lang/tl/help/quiz/mods.html
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif" />&nbsp;<b>Mga Pagsusulit</b></p>
+<div class="indent">
+Binibigyan ng modyul na ito ng pagkakataon ang guro na magdisenyo at
+magtakda ng mga pagsusulit, tulad ng maraming-pagpipiliang-sagot, tama-mali, at maikling-sagot
+na tanong. Iniipon ang mga tanong na ito sa isang
+kinategoryahang database, at maaaring magamit muli sa loob ng isang kurso at maging sa iba
+pang kurso. Puwedeng gawing paulit-ulit na makuha ang mga
+pagsusulit. Ang bawat pagkuha ay awtomatikong namamarkahan, at puwedeng
+lagyan ng guro ng puna ito o ipakita ang tamang sagot. May pasilidad
+para sa pagmamarka ang modyul na ito.
+</div>
View
43 lang/tl/help/quiz/multianswer.html
@@ -0,0 +1,43 @@
+<p align="center"><b>Naka-embed na mga sagot (Cloze)</b></p>
+
+<p>Ito ay isang uri ng tanong na madaling naiaangkop sa iba't-ibang sitwasyon, na katulad ng popular na format na tinatawag na format na Cloze. </p>
+
+<p>Ang mga tanong ay binubuo ng mga parirala ng teksto (sa format na Moodle) na may iba't-ibang sagot na naka-embed sa loob nito, kabilang ang maraming-pagpipiliang-sagot, maikling sagot at denumerong sagot.</p>
+
+<p>Sa kasalukuyan ay walang graphical na interface para likhain ang mga tanong na ito - kailangan mong itakda ang format ng tanong sa pamamagitan ng text box o sa pamamagitan ng pag-angkat sa mga ito mula sa isang panlabas na file.</p>
+
+<p>Narito ang isang halimbawa ng input text na ginagamit sa pagtatakda ng ganitong tanong:</p>
+
+<form action="">
+<center>
+<textarea rows="15" cols="60" wrap="virtual">Ang tanong na ito ay binubuo ng ilang teksto na may mga sagot na nakaembed dito {1:MULTICHOICE:Maling sagot#Puna para sa maling sagot na ito~Isa pang maling sagot#Puna para sa isa pang maling sagot~=Wastong sagot#Puna para sa wastong sagot~%50%Sagot na nagbibigay ng kalahati ng marka#Puna para sa kalahating marka na sagot} at pagkatapos nito ay haharapin mo naman ang maikling sagot na ito
+ {1:SHORTANSWER:Maling sagot#Puna para sa maling sagot na ito~=Wastong sagot#Puna para sa wastong sagot~%50%Sagot na nagbibigay ng kalahating marka#Puna para sa kalahating marka na sagot} at panghuli ay mayroon tayong floating point na bilang {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Puna para sa wastong sagot 23.8~%50%23.8:2#Puna para sa kalahating marka na sagot na malapit sa wastong sagot}.
+
+Tandaan na ang mga address tulad ng www.moodle.org at mga smiley :-) ay gagana lahat ng normal:
+ a) Gaano kagaling ang isang ito? {:MULTICHOICE:=Oo#Tama~Hindi#Mayroon kaming ibang opinyon}
+ b) Anong marka ang ibibigay mo rito? {3:NUMERICAL:=3:2}
+
+Good luck!
+</textarea>
+</center>
+</form>
+
+<p>Makikita ng mga mag-aaral ang halimbawang ito nang paganito:</p>
+
+
+<form action="">
+<table align="center" width="90%" class="generalbox" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"><tr><td bgcolor="#FFFFFF" class="generalboxcontent"><table width="100%" cellspacing="10"><tr><td nowrap="nowrap" width="100" valign="top"><p align="center"><b>3</b></p><p align="center"><font size="1">8 Marka</font></p><img height="1" width="100" src="pix/spacer.gif" alt="" /><br />
+</td><td valign="top"><p>Ang tanong na ito ay binubuo ng ilang teksto na may mga sagot na nakaembed dito<select name="q4ma1" ><option>&nbsp;</option><option value="4" >Maling Sagot</option><option value="5" >Isa pang maling sagot</option><option value="6" >Wastong sagot</option><option value="7" >Sagot na nagbibigay ng kalahating marka</option></select> at pagkatapos nito ay haharapin mo naman ang maikling sagot na ito <input name="q4ma2" value="" type="text" size="8"/> at panghuli ay mayroon tayong floating point na bilang <input name="q4ma3" value="" type="text" size="8"/> .<br />
+
+<br />
+
+Tandaan na lahat ng address tulad ng <a href="http://www.moodle.org" target="_blank">www.moodle.org</a> at smiley <img alt="" border="0" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /> ay gagana lahat ng normal:<br />
+
+a) Gaano kagaling ang isang ito? <select name="q4ma4" ><option>&nbsp;</option><option value="13" >Oo</option><option value="14" >Hindi</option></select> <br />
+
+b) Anong marka ang ibibigay mo rito? <input name="q4ma5" value="" type="text" size="8"/> <br />
+
+<br />
+
+Good luck!</p></td></tr></table></td></tr></table>
+</form>
View
22 lang/tl/help/quiz/multichoice.html
@@ -0,0 +1,22 @@
+<p align="center"><b>Maraming Pagpipiliang Sagot na tanong</b></p>
+
+<p>Para masagot ang tanong (na maaaring may kasamang larawan) ang
+sasagot ay mamimilî sa maraming sagot. May dalawang uri ng
+maraming-pagpipiliang-sagot na tanong - isahang-sagot at maramihang-sagot.</p>
+
+<p>Sa mga isahang-sagot na tanong, isa at tanging isang sagot lamang ang
+puwedeng piliin. Karaniwang ang lahat ng marka sa ganitong tanong ay
+dapat positibo.</p>
+
+<p>Sa mga maramihang-sagot na tanong, pinapahintulutan ang isa o higit
+pang sagot sa isang tanong - ang bawat sagot ay maaaring magkarga ng
+positibo o negatibong marka, kaya't ang pagpili sa LAHAT ng opsiyon ay
+hindi tiyak na magreresulta sa magandang marka. Kung ang total na marka ay
+negatibo ang total na marka para sa sagot ay magiging sero. Mag-ingat,
+dahil maaari kang makalikha ng tanong na may iskor na mas malaki sa
+100%.</p>
+
+<p>Sa katapusan, ang bawat sagot (tama man o mali) ay dapat may puna -
+ang puna ay ipapakita sa sumasagot malapit sa bawat sagot nila (kung ang
+pagsusulit ay isinaayos na magpakita ng puna).
+</p>
View
14 lang/tl/help/quiz/numerical.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Denumerong tanong</b></p>
+
+<p>Sa perspektiba ng mag-aaral, ang denumerong tanong ay kamukha ng
+maikling-sagot na tanong.</p>
+
+<p>Ang pagkakaiba nito ay ang denumerong sagot ay pinahihintulutan na
+magkaroon ng tinaggap na mali. Pinahihintulutan nito na maitakda ang isang tuloy-tuloy na range ng mga sagot.</p>
+
+<p>Halimbawa, kung ang sagot ay 30 na may tinanggap na mali na 5,
+ang anumang bilang sa pagitan ng 25 at 35 ay tatanggaping tama.</p>
+
+<p>Maaari ring magkaroon ng hindi denumerong sagot na dimahalaga ang laki ng titik, ang mga denumerong tanong. Kapakipakinabang ito kapag ang sagot para sa isang denumerong tanong ay tulad ng
+N/A, +inf, -inf, NaN atbp.</p>
+
View
13 lang/tl/help/quiz/popup.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p align="center"><b>Displey sa isang "ligtas" na window</b></p>
+
+<p>Ang "ligtas" na window ay nagtatangkang magbigay ng dagdag na seguridad para sa mga pagsusulit (na ginagawang mas mahirap ang pangongopya at pandaraya) sa pamamagitan ng paglimita sa ilang bagay na maaaring gawin ng mag-aaral sa kanilang mga browser.</p>
+
+<p>Ang nangyayari ay:</p>
+ <ul>
+ <li>Ang Javascript ay ginagawang labis na kailangan.</li>
+ <li>Ang pagsusulit ay lumilitaw sa isang bagong fullscreen na window.</li>
+ <li>Ang ilang aksiyon ng mouse sa teksto ay pinipigilan.</li>
+ <li>Ang ilang atas para sa keyboard ay pinipigilan.</li>
+ </ul>
+
+<p>NOTE: <b>HINDI ganap ang seguridad na ito</b>. HUWAG umasa sa proteksiyon ito bilang nag-iisa ninyong istratehiya. Imposible ang pagpapatupad ng ganap na proteksiyon ng mga pagsusulit sa isang pangweb na kapaligiran, kaya huwag pong umasa sa opsiyong ito kung talagang nag-aalala ka hinggil sa pandaraya ng mga mag-aaral. Ang ibang istratehiya na maaari mong tangkain ay lumikha ng tunay na malaking database ng mga tanong kung saan maaari kang makapamilì ng tanong ng random, o mas maigi pa, pag-isipan mong muli ang pangkalahatan mong pagtatasa para makapagbigay ng mas malaking halaga sa konstruktibong anyo ng aktibidad tulad ng pag-uusap sa talakayan, paglikha ng talahulugan, pagsusulat ng wiki, workshop, takdang-aralin atbp.</p>
View
15 lang/tl/help/quiz/questiondatasets.html
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Mga dataset ng tanong</b></p>
+
+<p>Ang dataset ay isang koleksiyon ng datos na ginagamit sa paglikha ng isang tanong (tulad ng isang kinuwentang tanong), kung saan ito isinisingit kapalit ng isang baryabol sa loob ng tanong.</p>
+
+<p>Makakalikha ka ng
+ "<i>pribado</i>" na dataset para sa isang partikular na tanong, o isang
+ "<i>muling-magagamit</i>" na dataset na magagabit sa loob ng lahat ng tanong sa loob ng isang kategoriya.</p>
+
+<p>Kapag lumikha ka ng tanong na gumagamit ng dataset, huhudyatan ka sa pamamagitan ng dalawang screen. </p>
+
+<p>Ang unang screen ay nagpapahintulot sa iyong magtakda ng isang partikular na dataset na ipapalit sa bawat baryabol.</p>
+
+<p>Ang pangalawang screen ay nagpapahintulot sa iyaong magdagdag at magtanggal ng mga set ng bilang sa dataset. Ang mga bilang na gagamitin sa mga idibidwal na tanong na ihahandog sa mga mag-aaral ay pipiliin mula sa set na ito.</p>
+
+
View
64 lang/tl/help/quiz/questiontypes.html
@@ -0,0 +1,64 @@
+<p align="center"><b>Paglikha ng bagong tanong</b></p>
+
+<p>Maaari kang magdagdag ng iba't-ibang uri ng mga tanong sa isang
+kategoriya:
+</p>
+
+<p><b>Maraming Pagpipiliang Sagot</b></p>
+<p>Kapag sinagot ng sumasagot ang isang tanong (na maaaring may larawan)
+mamimilì siya sa maraming sagot. May dalawang uri ng maraming-pagpipiliang-sagot
+na tanong - isahang-sagot at maramihang-sagot.</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=multichoice.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Maraming Pagpipiliang Sagot na tanong</a></p>
+
+<p><b>Maikling Sagot</b></p>
+<p>Kapag sinagot ng sumasagot ang isang tanong (na maaaring may larawan)
+magtatype siya ng salita o kataga. Maaaring magkaroon ng ilang
+posibleng tamang sagot, na may iba't-ibang marka. Ang mga sagot ay
+puwede o hindi kailangan na tama ang laki at liit ng mga letra.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=shortanswer.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Mailing Sagot na tanong</a></p>
+
+
+<p><b>Denumero</b></p>
+<p>Sa perspektiba ng mag-aaral, ang denumerong tanong ay kamukha ng isang maikling-sagot na tanong. Ang pagkakaiba nila ay ang denumerong tanong ay pinahihintulutan na magkaoon ng tinanggap na mali. Nagpapahintulot ito na magkaroon ng tuloy-tuloy na range ng mga sagot.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=numerical.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hanggil sa Denumerong tanong</a></p>
+
+<p><b>Tama/Mali</b></p>
+<p>Kapag sinagot ng sumasagot ang isang tanong (na maaaring may
+larawan), mamimilì siya sa dalawang opsiyon: Tama o Mali.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=truefalse.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Tama/Mali na tanong</a></p>
+
+<p><b>Tugmaan</b></p>
+<p>May ibinibigay na listahan ng sub tanong, kasama ang listahan ng sagot. Kailangang "itugma" ng sumasagot ang mga wastong sagot sa bawat tanong.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=match.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Tugmaang tanong</a></p>
+
+<p><b>Nakaembed na mga Sagot (Cloze)</b></p>
+<p>Ang tanong na ito na magagamit sa iba't-ibang sitwasyon ay binubuo ng parirala ng teksto (sa format na Moodle) na may iba't-ibang sagot na nakaembed sa loob, kabilang ang maraming-pagpipiliang-sagot, maikling sagot at denumerong sagot.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=multianswer.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Nakaembed na mga Sagot na tanong</a></p>
+
+<p><b>Random na Maikling-Sagot na Tugmaan</b></p>
+<p>Sa perspektiba ng mag-aaral, kamukha ito ng Tugmaang tanong.
+Ang pinagkaiba nila ay ang mga subtanong ay hinuhugot nang random mula sa Maikling Sagot na mga tanong sa kasalukuyang kategoriya.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=randomsamatch.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa tugmaang tanong</a></p>
+
+<p><b>Random</b></p>
+<p>Ang Random na tanong sa isang pagsusulit na pinapalitan ng isang random na piniling tanong mula sa isang itinakdang kategoriya.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=random.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Random na tanong</a></p>
+
+
+<p><b>Deskripsiyon</b></p>
+<p>Hindi ito tunay na tanong. Nag-iimprenta lamang ito ng teksto (at posible na larawan) nang hindi nangangailangan ng sagot. Magagamit ito sa pagbibigay ng ilang impormasyon na gagamitin ng isang sumusunod ng pangkat ng mga tanong, halimbawa.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=description.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Deskripiyon na tanong</a></p>
+
+<p><b>Kinuwenta</b></p>
+<p>Ang kinuwentang tanong ay nagbibigay ng paraan ng paglikha ng indibidwal na denumerong tanong sa pamamagitan ng mga wildcard na papalitan ng mga indibidwal na halaga kapag ang pagsusulit ay kinuha.
+</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=calculated.html&amp;module=quiz">Marami pang impo hinggil sa Kinuwentang tanong</a></p>
+
View
15 lang/tl/help/quiz/random.html
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Mga Random na Tanong</b></p>
+
+<p>Ang mga Random na Tanong ay maaaring idagdag sa anumang kategoriya.
+</p>
+
+<p>Kapag naglagay ka ng Random na Tanong sa isang pagsusulit, ang tanong ay papalitan ng
+random na piniling tanong mula sa parehong kategorya, sa bawat pagkuha ng pagsusulit.
+</p>
+
+<p>Nangangahulugan ito na ang iba-ibang mag-aaral ay makakakuha ng iba-ibang seleksiyon ng mga tanong kapag kinuha nila ang pagsusulit. Kapag pinapahintulutan ng pagsusulit ang marami ulit na pagkuha para sa bawat mag-aaral, ang bawat pagkuha ay magkakaroon din ng bagong seleksiyon ng mga tanong.</p>
+
+
+<p>Ang iisang tanong ay hindi lilitaw ng dalawang ulit sa isang pagsusulit. Kapag naglagay ka ng ilang Random na Tanong, magkakaibang tanong ang palaging pipiliin sa bawat isa sa kanila. Kapag naghalo ka ng Random na Tanong at dirandom na tanong, ang random na tanong ang pipiliin upang hindi ito dumoble sa isa sa mga dirandom na tanong.</p>
+
+<p>Ang marka para sa random na piniling tanong ay muling iiiskala upang ang maksimum na marka ay ang pinilì mo na marka para sa Random na Tanong.</p>
View
16 lang/tl/help/quiz/randomsamatch.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Random na Maikling-Sagot na Tugmaan na mga tanong</b></p>
+
+<p>Matapos ang opsiyonal na introduksiyon, ang sasagot ay bibigyan ng
+ilang sub-tanong at ilang pinaghalo-halong sagot. May isang tamang
+sagot para sa bawat tanong.</p>
+
+<p>Kailangang pumili ng isang sagot ang sasagot na tutugma sa bawat
+sub-tanong.</p>
+
+<p>Pantay-pantay ang ibinigay na timbang sa bawat sub-tanong, at ito ay
+bubuo ng marka para sa total na tanong.</p>
+
+<p>Ang mga tanong at mga sagot ay binunot ng radom sa lupon ng mga
+"Maikling Sagot" na mga tanong sa kasalukuyang kategoriya. Magbabago ang
+mga tanong at sagot sa tuwing uulit ang sasagot sa pagkuha ng
+pagsusulit.</p>
View
6 lang/tl/help/quiz/repeatattempts.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Ang bawat pagkuha ay dumadagdag sa hulí</b></p>
+
+<p>Kapag ang maraming ulit ng pagkuha ay pinahintulutan at ang kaayusang ito ay itinakda sa
+ <b>Oo</b>, ang bawat bagong pagkuha ay maglalaman ng resulta ng naunang pagkuha. Pinahihintulutan nito ang bawat pagsusulit na matapos sa ilang pagkuha.</p>
+
+<p>Upang makapagpakita ng sariwang pagsusulit sa bawat pagkuha, piliin ang <b>Hindi</b> para sa kaayusang ito.</p>
View
5 lang/tl/help/quiz/requirepassword.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Magtakda na kailangan ng password</b></p>
+
+<p>Ang puwang na ito ay opsiyonal</p>
+
+<p>Kapag nagtakda ka ng password dito, kailangang ipasok ng mga kalahok ang parehong password bago sila pahintulutan na kumuha ng pagsusulit.</p>
View
20 lang/tl/help/quiz/requiresubnet.html
@@ -0,0 +1,20 @@
+<p align="center"><b>Itakda ang pangangailangan sa network address</b></p>
+
+<p>Ang puwang na ito ay opsiyonal.</p>
+
+<p>Maaari ninyong limitahan ang pagpasok sa isang pagsusulit sa mga partikular na subnet sa LAN o Internet sa pamamagitan ng pagtatakda ng listahang pinaghiwalay-ng-kudlit ng bahagi o buong bilang ng IP address.</p>
+
+<p>Kapakipakinabang ito sa isang pagsusulit an may proctor, kung saan nais mong tiyakin na tanging mga tao lamang sa isang silid ang maaaring pumasok sa pagsusulit.</p>
+
+<p>Halimbawa: <b>192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211</b></p>
+
+<p>May tatlong uri ng bilang na puwede mong gamitin (hindi mo maaaring gamitin ang mga domain name na teksto tulad ng halimbawa.com):</p>
+
+
+<ol>
+<li>Buong IP address, tulad ng <b>192.168.10.1</b> na tutugma sa isang kompyuter (o proxy).</li>
+<li>Bahagi ng address, tulad ng <b>192.168</b> na tutugma ng anumang nagsisimula sa mga bilang na iyon.</li>
+<li>Sulat na CIDR, tulad ng <b>231.54.211.0/20</b> na nagpapahintulot sa iyong magtakda ng mas detalyadong subnet.</li>
+</ol>
+
+<p>Ang mga espasyo ay hindi pinapansin.</p>
View
6 lang/tl/help/quiz/review.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Pahintulutan ang pagrebyu kapag nagsara na ang pagsusulit</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang opsiyong ito, ang mga mag-aaral ay marerebyu
+ang dati nilang pagkuha sa pagsusulit na ito.</p>
+
+<p>Gumagana lamang ito kapag nagsara na ang pagsusulit.</p>
View
3 lang/tl/help/quiz/review2.html
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Pahintulutan ang pagrebyu</b></p>
+
+<p>Kinukontrol ng opsiyong ito kung at kung kailan marerebyu ng mga mag-aaral ang kanilang nakaraang pagkuha ng pagsusulit.</p>
View
14 lang/tl/help/quiz/shortanswer.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Maikling Sagot na mga tanong</b></p>
+
+<p>Sasagutan ng umeeksamen ang isang tanong (na maaaring may larawan) sa
+pamamagitan ng pagtatype ng salita o maikling kataga.</p>
+
+<p>Maaaring magkaroon ng higit sa isang posibleng tamang sagot, na ang
+bawat isa ay may ibang marka. Kung ang opsiyon na "mahalaga ang laki ng titik" ay
+pinilì, maaari kang magkaroon ng magkaibang iskor para sa "Salita" at
+"salita".</p>
+
+<p>Maaari mong gamitin ang asterisk na titik (*) bilang <b>wildcard</b> upang tumugma sa anumang serye ng mga titik. Halimbawa, gamitin ang ran*ing sa pagtugma sa anumang salita o kataga na nagsisimula sa "ran" at nagtatapos sa "ing". Kung talagang nais mong itugma ang isang asterisk, gamitin ang backslash tulad nito: \*</p>
+
+<p>Kung walang wildcard ang mga sagot ay pinaghahambing nang eksakto, kaya't mag-ingat sa
+inyong pagbaybay!</p>
View
18 lang/tl/help/quiz/shuffleanswers.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p align="center"><b>Balasahin ang mga sagot</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang opsiyong ito, ang ayos ng mga sagot sa bawat
+tanong ay babalasahin nang random sa tuwing uulit ang mag-aaral sa pagkuha
+ng pagsusulit.
+</p>
+
+<p>Siyempre, aplikable lamang ito sa mga tanong na may maraming sagot na
+nakadispley, tulad ng Maraming Pagpipiliang Sagot o Tugmaan na mga Tanong.
+</p>
+
+<p>Ang dahilan nito ay upang gawing mas mahirap na magkopyahan ang mga
+mag-aaral.
+</p>
+
+<p>Walang kaugnayan ang opsiyong ito sa paggamit ng Random na mga
+Tanong.
+</p>
View
14 lang/tl/help/quiz/shufflequestions.html
@@ -0,0 +1,14 @@
+<p align="center"><b>Balasahin ang mga tanong</b></p>
+
+<p>Kapag binuhay mo ang opsiyong ito, ang ayos ng mga tanong sa
+pagsusulit ay babalasahin nang random tuwing umulit kumuha ng pagsusulit
+ang mag-aaral.
+</p>
+
+<p>Wala itong kaugnayan sa paggamit ng mga Random ng Tanong, ito ay may
+kinalaman lamang sa pagdidispley ng ayos ng mga tanong.
+</p>
+
+<p>Kaya meron nito ay upang gawing mas mahirap para sa mga estudyanteng
+magkopyahan.
+</p>
View
12 lang/tl/help/quiz/timelimit.html
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><strong>Taning</strong></p>
+
+<p>Bilang default, ang mga pagsusulit ay walang taning, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na tapusin ang pagsusulit hanggang anumang oras nila kailanganin.</p>
+
+<p>Kapag nagtakda ka ng taning, may ilang bagay na ginagawa upang magtangkang matiyak na ang pagsusulit ay matapos sa loob ng oras na iyon:</p>
+
+<ul>
+ <li>Magiging labis na kinakailangan ang suportang Javascript sa brower - pinahihintulutan nito ang orasan na gumana nang wasto.</li>
+ <li>May nakalutang na window ng orasan na ipapakita na may countdown</li>
+ <li>Kapag natapos na ang orasan, ipapasa nang awtomatiko ang pagsusulit na kasama ang anumang sagot na napunan na</li>
+ <li>Kung ang isang mag-aaral ay nagawang mandaya at magtagal ng mahigit sa 60 segundo sa itinakdang taning, ang pagsusulit ay awtomatikong mamarkahan ng sero</li>
+</ul>
View
8 lang/tl/help/quiz/timeopen.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Pagbubukas at pagsasara ng
+pagsusulit</b></p>
+
+<p>Makapagtatakda ka ng panahon kung hanggang kailan puwedeng
+kumuha ng pagsusulit ang mga tao.</p>
+
+<p>Bago ang oras ng pagbubukas, at ang oras ng pagsasara, ang pagsusulit ay
+hindi magagamit.</p>
View
10 lang/tl/help/quiz/truefalse.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Tama/Mali na tanong</b></p>
+
+<p>Sasagutan ng umeeksamen ang tanong (na maaaring may larawan) sa
+pamamagitan ng pagpili sa pagitan ng Tama o Mali.</p>
+
+<p>Kung binuhay ang puna, ang angkop na puna ay ipapakita sa umeeksamen
+matapos masagutan ang pagsusulit. Halimbawa, kung ang tamang sagot ay
+"Mali", pero ang sagot nila ay "Tama" (alalaong baga'y diwasto ang sagot
+nila), ang puna na "pang-Tama" ang ipapakita.
+</p>

0 comments on commit 49ae2ea

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.