Skip to content
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent 08d2504 commit 4a7fc300902a9bf764b2758f6e506dfd7e4817aa koenr committed Dec 7, 2003
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 lang/nl/help/exercise/finalgrades.html
  2. +6 −0 lang/nl/help/exercise/grade.html
View
10 lang/nl/help/exercise/finalgrades.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Totaalcijfers</B></P>
+
+<p>De tabel op dit scherm toont de totaalcijfers en hun opbouw. Het eerste cijfer is het
+cijfer voor de eerste (initiële) beoordeling. Dit wordt voor elke inzending aan de
+cijfers toegevoegd. De rij wegingen geeft de gebruikte factoren bij de berekening van
+het totaalcijfer van deze twee cijfers. Het eindcijfer dat gegeen wordt voor deze opdracht
+zal ofwel het gemiddelde van deze totaalcijfers zijn of het totaalcijfer van de beste inzending.
+
+<p>De overzichtstabel toont de beste inzending van elke leerling. De tabel staat in
+de volgorde van de cijfers met de beste inzending eerst.</p>
View
6 lang/nl/help/exercise/grade.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>MaximumCijfer van een oefening</b></p>
+
+<p>Deze waarde bepaalt het maximumcijfer dat gehaald kan worden in deze oefening.
+Het cijfer moet tussen de 0 en de 100% liggen. Deze waarde kan veranderd worden op gelijk
+welk moment tijdens de oefening. Elke wijziging heeft onmiddellijk effect op de cijferpagina
+en op de cijfers die beoordelingen en inzendingen al gekregen hebben.</p>

0 comments on commit 4a7fc30

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.