Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Apr 3, 2013
1 parent b2b2dc2 commit 4a95613f28da2f07e8856a7eeb59e4c6fa2e2aec
Showing with 11 additions and 4 deletions.
  1. +11 −4 install/lang/pl/install.php
@@ -33,11 +33,15 @@
$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
$string['availablelangs'] = 'Dostępne paczki językowe';
$string['chooselanguagehead'] = 'Wybierz język';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język TYLKO do instalacji. Stronę i języki dla użytkowników będzie można wybrać na następnym ekranie.';
-$string['clialreadyinstalled'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/upgrade.php jeśli chcesz uaktualnić witrynę.';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Proszę wybrać język do instalacji. Ten język będą również użyty jako domyślny język witryny, przy czym może być później zmieniony.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/install_database.php jeśli chcesz zainstalować tę witrynę.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'Plik config.php już istnieje, użyj admin/cli/upgrade.php, jeśli chcesz uaktualnić witrynę.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Program instalacyjny Moodle {$a} z linii poleceń';
$string['databasehost'] = 'Host bazy danych';
$string['databasename'] = 'Nazwa bazy danych';
-$string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
+$string['databasetypehead'] = 'Wybierz sterownik bazy danych';
+$string['dataroot'] = 'Katalog danych';
+$string['datarootpermission'] = 'Prawa katalogów danych';
$string['dbprefix'] = 'Prefiks tabel';
$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
$string['environmenthead'] = 'Sprawdzam środowisko (ustawienia) ...';
@@ -64,10 +68,13 @@
$string['pathshead'] = 'Potwierdź ścieżki';
$string['pathsrodataroot'] = 'Główny katalog danych nie ma uprawnień do zapisu. ';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'Nadrzędny katalog ({$a->parent}) jest tylko do odczytu. Katalog danych ({$a->dataroot}) nie może zostać utworzony przez instalator. ';
+$string['pathssubadmindir'] = 'Nieliczne portale używają URL /admin jako specjalnego adresu panelu sterowania. Niestety jest to sprzeczne ze standardowej lokalizacją folderu stron administratora Moodle. Można to naprawić poprzez zmianę nazwy katalogu administratora w instalacji i podanie tej nazwy tu, np.: <em>moodleadmin.</em> Linki administratora Moodle będą automatycznie poprawione.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Potrzebny jest obszar, gdzie Moodle może zapisywać ładowane do niego pliki. Katalog ten powinien mieć prawo do odczyt i ZAPISU przez użytkownika serwera WWW (zwykle &quot;nobody&quot; lub &quot;apache&quot;), ale może być być dostępny bezpośrednio przez sieć. Instalator spróbuje go utworzyć, jeśli nie istnieje.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Pełna ścieżka do katalogu z instalacją Moodle.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'Pełny adres internetowy, pod którym Moodle będzie dostępny. Moodle nie może być dostępny przy użyciu wielu adresów. Jeśli twoja witryna ma kilka adresów publicznych, należy skonfigurować trwałe przekierowania z wszystkich z nich na jeden. Jeśli Twoja witryna jest dostępna zarówno z intranetu i Internetu, korzystaj z publicznego adresu i ustaw DNS tak, aby użytkownicy Intranetu korzystali też z adresu publicznego. Jeśli adres nie jest poprawny, należy ponownie uruchomić instalację z innym adresem.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Lokalizacja głównego katalogu danych nie jest bezpieczna';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Katalog admin nie istnieje';
-$string['phpextension'] = '{$a} rozszerzenie PHP';
+$string['phpextension'] = 'rozszerzenie PHP {$a}';
$string['phpversion'] = 'Wersja PHP';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.3.0 lub 5.1.0 (5.0.x posiada kilka znanych problemów).</p>
<p>Obecnie jest uruchomiona wersja {$a}</p>

0 comments on commit 4a95613

Please sign in to comment.