Permalink
Browse files

final modifications

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Mar 24, 2004
1 parent e7e967a commit 4aa6c611508fe8603f65009cfa55a4d0479dc2fb
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 lang/nl/attendance.php
View
@@ -1,19 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['absentlong'] = 'Afwezig';
$string['absentshort'] = '-';
$string['addingmultiple'] = 'Meerdere aanwezigheidslijsten toevoegen';
$string['addmultiple'] = 'Voeg meerdere aanwezigheidslijsten toe';
-$string['allmodulename'] = 'Alle absentielijsten';
+$string['allmodulename'] = 'Alle aanwezigheidslijsten';
$string['auto'] = 'auto';
-$string['autoattend'] = 'Neem automatisch aanwezigheden op, op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
-$string['autoattendmulti'] = 'Neem automatisch aanwezigheden op voor alle aanwezigheidslijsten op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
+$string['autoattend'] = 'Neem automatisch aanwezigheid op, op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
+$string['autoattendmulti'] = 'Neem automatisch aanwezigheid op voor alle aanwezigheidslijsten op basis van de logbestanden van gebruikersactiviteit';
$string['autoattendshort'] = 'Automatisch uit logbestanden';
-$string['choosedays'] = 'Dagen van de week om aanwezigheden op te nemen';
+$string['choosedays'] = 'Dagen van de week om aanwezigheid op te nemen';
$string['dayofroll'] = 'Datum voor de lijst';
-$string['defaultautoattend'] = 'Aanwezigheden opnemen, gebaseerd op logbestanden van gebruikersactiviteit, als standaard instellen';
+$string['defaultautoattend'] = 'Aanwezigheid opnemen, gebaseerd op logbestanden van gebruikersactiviteit, als standaard instellen';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard naar de juiste week verplaatsen';
$string['defaultgrade'] = 'Aanwezigheidslijsten standaard op punten zetten';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Standaard aantal uur in een aanwezigheidslijst';
@@ -23,11 +23,11 @@
$string['downloadexceltotals'] = 'Download samenvattend Excel-blad';
$string['downloadtextfull'] = 'Download volledig tekstrapport';
$string['downloadtexttotals'] = 'Download samenvattend tekstrapport';
-$string['dynamicsection'] = 'De week voor het nemen van aanwezigheden baseren op vandaag';
+$string['dynamicsection'] = 'De week voor het nemen van aanwezigheid baseren op vandaag';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plaats de aanwezigheidslijsten automatisch in de juiste weeksectie';
$string['dynsectionshort'] = 'Dynamisch verplaatst naar sectie';
$string['endbeforestart'] = 'De einddatum is voor de startdatum';
-$string['endmulti'] = 'Datum voor de laatste absentielijst';
+$string['endmulti'] = 'Datum voor de laatste aanwezigheidslijst';
$string['for'] = 'voor';
$string['friday'] = 'Vr';
$string['gradeshort'] = 'Punten gegeven';

0 comments on commit 4aa6c61

Please sign in to comment.