Permalink
Browse files

New file

  • Loading branch information...
stigbjarne
stigbjarne committed Jan 13, 2004
1 parent 62f5a86 commit 4aac7b8ab6a3731a3ad5f41cf4142c2bf76cba7f
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Anonym karaktersetting</b></p>
+<p>En oppgaven som vurderes av medstudenter kan få karakterer anonymt. I så
+tilfelle vil navnene (og bildene) av studentene som gir karakterene ikke vises.
+Kun (fil-) navnet på oppgaven som er levert inn brukes for å identifisere hvert
+stykke studentarbeide som får karakter. </p>
+<p>Når denne vurderingen inne skjer anonymt vil hvert arbeide som er levert
+vises sammen med navnet (og bildet) til studenten som har levert den aktuelle
+oppgaven. Dette kan føre til mindre objektiv vurdering. </p>
+<p>Legg merke til at dersom lærerens karakter vises til studentene vil disse
+aldri bli vist anonymt. (Selv om studentenes karakterer gitt til medstudenter er
+satt opp til å vises anonymt.) </p>
@@ -0,0 +1,23 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>De endelige karakterene</B></P>
+
+<P>Tabellen på dette skjermbildet lister opp de endelige karakterene og hvordan
+de er satt sammen (av elementer) slik som studentene får se dem. Dersom det
+mangler verdier i denne tabellen er det mulig å &quot;gå tilbake&quot; og legge disse til.
+Det er faktisk to justeringer du kan gjøre med de endelige karakterene.
+
+<OL>
+<LI>Dersom lærerens karakter mangler og må legges til kan du gi det aktuelle
+arbeidsstykket karakter ved å gå til lærerens side &quot;Administrer oppgaven&quot; for
+denne oppgaven og klikke på lenken &quot;Studentinnleveringer klare for
+vurdering&quot;. Alle innleveringene kan gis karakter. Straks dette er gjort tar
+du oppgaven tilbake til fase 3 og regner ut de endelige karakterene på nytt. På
+en lignende måte kan alle vurderinger som ikke har fått karakter nå få karakter
+fra siden &quot;Administrer oppgaven&quot;.
+<LI>Dersom det er ønskelig å endre vektingen i oppgaven kan oppgaven føres
+tilbake til fase 3. Klikk da på lenken &quot;Regn ut endelige karakterer&quot; for å endre
+vektingen av elementene slik du ønsker det. Etter at karakterene er regnet ut på
+nytt bør oppgaven føres over i fase 4 for å gjøre de nye karakterene
+tilgjengelige for studentene.
+</OL>
+
+</P>
@@ -0,0 +1,20 @@
+<P ALIGN=CENTER><b>Innlevere flere ganger</b></P>
+
+<P>Som standard kan studentene ikke levere inn samme oppgave flere ganger, kun
+en innlevering. </P>
+
+<P>Hvis du slår på dette valget vil studentene få mulighet til å levere mer enn
+et stykke arbeide til denne oppgaven. Dette kan være nyttig hvis læreren vil
+oppmuntre studentene til å gjøre bedre arbeide i en repeterende prosess.
+Vurderingen av innleveringene fordeles med basis i antallet vurderinger et
+stykke arbeide har fått. Følgelig har nye innleveringer fra en student mulighet
+for å bli vurdert av medstudentene. Likevel, dersom en student leverer på nytt
+et antall ganger i rask rekkefølge vil alle disse nye innleveringene ha samme
+mulighet for å bli vurdert. Oppgaven gir IKKE prioritet til den ferskeste
+innleveringen. </P>
+
+<P>Når studentenes endelige karakterer regnes ut, blir innleveringen med høyest
+karakter brukt. Med høyeste karakter mener vi her den vektede kombinasjonen av
+lærerens karakter og medstudentenes karakterer (dersom begge er tilgjengelige).&nbsp;
+
+</P>
@@ -0,0 +1,17 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Vurderinger som ikke har fått karakter (Lærerens inneveringer)</B></P>
+
+<P><B>Vurdering av lærerens innleveringer. </B>Dette er vurderinger av lærerens
+innleverte eksempler. Dersom oppgaven er satt opp slik vil den kreve at
+studentene vurderer denne (evt. disse) før de kan levere inn sitt eget arbeide.
+Disse vurderingene bør (vanligvis) vurderes av læreren. Vurderingene vil vise om
+studentene har forstått oppgaven og vil gi tilbake (forhåpentligvis) nyttige
+tilbakemeldinger til læreren om det bør gjøres noen endringer i selve oppgaven.
+Videre, dersom en vurdering (en students vurdering av lærerens eksempel) har
+fått karakter vil lærerens kommentar gjøres tilgjengelig for studenten. Disse
+kan gi verdifull veiledning til studenten for hvordan de skal gå frem når de
+løser sin egen oppgave.&nbsp; </P>
+
+ <P>Disse vurderingene må ikke få karakter av læreren. Dersom en students
+ vurdering av lærereksempler ikke får karakter av læreren vil IKKE stoppe
+ denne studenten fra å levere inn sitt eget arbeide. Det anbefales likevel at
+ de vurderes og får karakter med de samme begrunnelsene som ovenfor. </P>

0 comments on commit 4aac7b8

Please sign in to comment.