Skip to content
Permalink
Browse files

there we go again

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 4, 2005
1 parent 65a897d commit 4ae9069a9c5c192faf1d84e8b1bb49a5def82c47
Showing with 0 additions and 1 deletion.
  1. +0 −1 lang/so/moodle.php
@@ -812,7 +812,6 @@
$string['parentcoursenotfound'] = 'Koorsada waalidka u ahlama helin!';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Waalid koorsadu ma ah koorso-weyne!';
$string['parentfolder'] = 'Khaanadda waalidka u ah';
$string['parentlanguage'] = '<< TURJUMAANNADA: Haddii luqaddaadu leedahay Luqad Waalid ay Moodle tahay in ay isticmaasho marka tixo ay ka maqan yihiin boqshadda luqaddaada, markaa ku qor koodhka halkan. Haddad madhini kan kaga tagato INgriisi ayaa la isticmaali. Tusaale:nl>>';
$string['participants'] = 'Ka qayb-qaatayaasha';
$string['password'] = 'Isgarad-erey';
$string['passwordchanged'] = 'Isgarad-ereygii waa la baddeley';

0 comments on commit 4ae9069

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.