Skip to content
Browse files

pollishing translation

  • Loading branch information...
1 parent a5e5250 commit 4aeb152f24c88a748f98370d7442124111a6c5e4 koenr committed
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/install.html
  2. +2 −2 lang/nl/moodle.php
  3. +2 −2 lang/nl/quiz.php
View
2 lang/nl/docs/install.html
@@ -290,7 +290,7 @@ <h3 class="sectionheading"><a name="admin"></a>8. Naar de admin pagina gaan</h3>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
- <p><strong>Zorg er voor dat je het paswoord en de gebruikersnaam die je
+ <p><strong>Zorg er voor dat je het wachtwoord en de gebruikersnaam die je
gekozen hebt voor de beheerder, goed kent, omdat die nodig zijn om in de toekomst toegang tot het beheer
te blijven hebben.</strong></p>
</blockquote>
View
4 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -348,7 +348,7 @@
In de meeste e-mail programma\'s zou dit moeten verschijnen als een blauwe link waarop je kunt klikken. Als dat niet werkt, knip en plak het adres dan in de adresbalk van je browser.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de site-beheerder, $a->admin';
-$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bevestiging van de wijziging van het paswoord';
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bevestiging van de wijziging van het wachtwoord';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Er is een e-mail verstuurd naar jouw adres: <b>$a</b>.
<p>Indien je moeilijkheden blijft ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Bedankt voor de bevestiging van de wijziging van je wachtwoord.
View
4 lang/nl/quiz.php
@@ -171,9 +171,9 @@
$string['reportoverview'] = 'Overzicht';
$string['reportregrade'] = 'Herwaarderen van de pogingen';
$string['reportsimplestat'] = 'Eenvoudige statistieken';
-$string['requirepassword'] = 'Er is een wachtwoord nodig';
+$string['requirepassword'] = 'Wachtwoord nodig';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Je hebt het wachtwoord voor deze test nodig om de test te kunnen maken';
-$string['requiresubnet'] = 'Het juiste netwerkadres is nodig';
+$string['requiresubnet'] = 'Netwerkadres is nodig';
$string['review'] = 'Lees na';
$string['save'] = 'Bewaar';
$string['savegrades'] = 'Bewaar cijfers';

0 comments on commit 4aeb152

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.