Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Updates from Radoslav Kalakay

 • Loading branch information...
commit 4c4460b0a1a923ff364f1b6b52a218079ca46aeb 1 parent ebe8ddc
moodler authored
Showing with 2,275 additions and 1,722 deletions.
 1. +29 −22 lang/sk/assignment.php
 2. +14 −12 lang/sk/auth.php
 3. +41 −0 lang/sk/chat.php
 4. +2 −2 lang/sk/choice.php
 5. +11 −0 lang/sk/citajma.txt
 6. +285 −285 lang/sk/docs/teacher.html
 7. +33 −17 lang/sk/forum.php
 8. +15 −15 lang/sk/help/assignment/assignmenttype.html
 9. +10 −10 lang/sk/help/assignment/resubmit.html
 10. +6 −6 lang/sk/help/choice/options.html
 11. +9 −9 lang/sk/help/coursecategory.html
 12. +25 −25 lang/sk/help/courseformats.html
 13. +5 −5 lang/sk/help/coursefullname.html
 14. +12 −12 lang/sk/help/coursenewsitems.html
 15. +12 −12 lang/sk/help/coursenumsections.html
 16. +16 −16 lang/sk/help/courserecent.html
 17. +6 −6 lang/sk/help/courseshortname.html
 18. +17 −17 lang/sk/help/coursestartdate.html
 19. +20 −20 lang/sk/help/enrolmentkey.html
 20. +18 −18 lang/sk/help/forum/allowdiscussions.html
 21. +18 −18 lang/sk/help/forum/attachment.html
 22. +15 −15 lang/sk/help/forum/forumtype.html
 23. +48 −48 lang/sk/help/forum/ratings.html
 24. +16 −16 lang/sk/help/forum/subscription.html
 25. +22 −22 lang/sk/help/guestaccess.html
 26. +13 −13 lang/sk/help/html.html
 27. +15 −15 lang/sk/help/langedit.html
 28. +68 −68 lang/sk/help/mods.html
 29. +30 −30 lang/sk/help/picture.html
 30. +87 −87 lang/sk/help/questions.html
 31. +5 −5 lang/sk/help/quiz/attempts.html
 32. +14 −14 lang/sk/help/quiz/categories.html
 33. +6 −6 lang/sk/help/quiz/correctanswers.html
 34. +5 −5 lang/sk/help/quiz/feedback.html
 35. +26 −26 lang/sk/help/quiz/grademethod.html
 36. +11 −11 lang/sk/help/quiz/maxgrade.html
 37. +18 −18 lang/sk/help/quiz/multichoice.html
 38. +38 −38 lang/sk/help/quiz/questiontypes.html
 39. +3 −3 lang/sk/help/quiz/random.html
 40. +6 −6 lang/sk/help/quiz/review.html
 41. +9 −9 lang/sk/help/quiz/shortanswer.html
 42. +6 −6 lang/sk/help/quiz/timeopen.html
 43. +9 −9 lang/sk/help/quiz/truefalse.html
 44. +14 −14 lang/sk/help/reading.html
 45. +26 −26 lang/sk/help/resource/resourcetype.html
 46. +9 −9 lang/sk/help/resource/summary.html
 47. +164 −164 lang/sk/help/richtext.html
 48. +99 −99 lang/sk/help/surveys.html
 49. +20 −20 lang/sk/help/teachers.html
 50. +145 −145 lang/sk/help/text.html
 51. +39 −39 lang/sk/help/textformat.html
 52. +29 −29 lang/sk/help/writing.html
 53. +32 −26 lang/sk/journal.php
 54. +309 −93 lang/sk/moodle.php
 55. +34 −9 lang/sk/quiz.php
 56. +18 −4 lang/sk/resource.php
 57. +74 −48 lang/sk/survey.php
 58. +189 −0 lang/sk/workshop.php
View
51 lang/sk/assignment.php
@@ -1,49 +1,56 @@
-<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
+<?PHP // $Id$ Radik Kalakay - 2003-09-05 12:00 ver 1.1.a
+ // assignment.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['allowresubmit'] = "Povoli» opätovné predlo¾enie";
$string['assignmentdetails'] = "Podrobnosti zadania";
-$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher poslal odozvu na vami vypracované zadanie pre '\$a->assignment'
-
-Mô¾ete ju vidie» ako pridanú k vá¹mu vypracovaniu zadania:
-
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher poslal komentár k vami vypracovanému zadaniu '\$a->assignment'
+
+
+
+Nájdete ho pripojený k vá¹mu vypracovanému zadaniu:
+
+
+
\$a->url";
-$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher poslal odozvu na vami vypracované zadanie pre '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
-Mô¾ete ju vidie» ako pridanú k vá¹mu
-<a href=\\\"\$a->url\\\">vypracovaniu zadania</a>";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher poslal komentár k vami vypracovanému zadaniu '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+
+Nájdete ho pripojený k vá¹mu
+
+<a href=\\\"\$a->url\\\">vypracovanému zadaniu</a>";
$string['assignmentname'] = "Názov zadania";
$string['assignmenttype'] = "Typ zadania";
$string['description'] = "Popis";
$string['duedate'] = "Dátum vypracovania";
-$string['early'] = "\$a skor¹ie";
-$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii spätnej väzby znovu-predlo¾enia pre u¾ívateµµµa \$a";
-$string['feedback'] = "Spätná väzba";
-$string['feedbackupdated'] = "Spätná väzba znovu-predlo¾enia aktualizovaná pre \$a µudí";
+$string['early'] = "\$a vèas";
+$string['failedupdatefeedback'] = "Chyba pri aktualizácii odpovede pre u¾ívateµa \$a";
+$string['feedback'] = "Odpoveï";
+$string['feedbackupdated'] = "Odpoveï aktualizovaná pre \$a µudí";
$string['late'] = "\$a neskoro";
$string['maximumgrade'] = "Maximálna známka";
$string['maximumsize'] = "Maximálna veµkos»";
$string['modulename'] = "Zadanie";
$string['modulenameplural'] = "Zadania";
$string['newsubmissions'] = "Zadania predlo¾ené";
+$string['notgradedyet'] = "E¹te neoznámkované";
$string['notsubmittedyet'] = "E¹te nepredlo¾ené";
-$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovný prenos NAHRADÍ va¹e aktuálne predlo¾enie";
-$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje spätné väzby";
-$string['submissionfeedback'] = "Spätná väzba predlo¾enia";
-$string['submissions'] = "Predlo¾enia";
+$string['overwritewarning'] = "Upozornenie: Opätovné predlo¾enie zadania NAHRADÍ predchádzajúcu verziu (pôvodné zadanie bude odstránené)";
+$string['saveallfeedback'] = "Ulo¾i» v¹etky moje odpovede";
+$string['submissionfeedback'] = "Odpoveï na zadanie";
+$string['submissions'] = "Odovzdané zadania";
$string['submitassignment'] = "Predlo¾te va¹e zadanie s pou¾itím tohoto formulára";
$string['submitted'] = "Predlo¾ené";
$string['typeoffline'] = "Èinnos» offline ";
$string['typeuploadsingle'] = "Prenies» jeden súbor";
-$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahoval zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
+$string['uploadbadname'] = "Tento názov súboru obsahuje zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený";
$string['uploadedfiles'] = "Prenies» súbory";
$string['uploaderror'] = "Poèas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾em aktualizova» vá¹ príspevok!";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedoká¾em aktualizova» va¹e odovzdané zadanie!";
$string['uploadfiletoobig'] = "Prepáète, ale tento súbor je priveµký (limit je \$a bytov)";
-$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený - ste si istý, ¾e nejaký ste na prenos vybrali?";
+$string['uploadnofilefound'] = "Súbor nebol nájdený. Urèite ste vybrali súbor na odovzdanie?";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' bol prenesený v poriadku, ale predlo¾enie nie je zaregistrované!";
-$string['uploadsuccess'] = "Prenesený '\$a' úspe¹ne";
-$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» známky a spätnú väzbu zadania";
+$string['uploadsuccess'] = "'\$a' bol prenesený úspe¹ne";
+$string['viewfeedback'] = "Zobrazi» hodnotenie odovzdaného zadania";
$string['viewsubmissions'] = "Zobrazi» \$a predlo¾ené zadania";
$string['yoursubmission'] = "Va¹e predlo¾enie";
View
26 lang/sk/auth.php
@@ -1,25 +1,25 @@
-<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
+<?PHP // $Id$ Radik Kalakay - 2003-09-05 12:00 ver 1.1.a
+ // auth.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
-$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto môžu byť do Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
-$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka Moodle uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
+$string['auth_dbdescription'] = "Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto môžu byť do prostredia Moodle prenesené informácie aj z inýcho políčok.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je tu možnosť, aby niektoré užívateľské políčka v prostredí Moodle uvádzali informácie z <B>políčok externých databáz</B>, ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, bude uvádzané pôvodné nastavenie.<P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení upravovať všetky tieto políčka.";
$string['auth_dbfieldpass'] = "Názov políčka obsahujúceho heslá";
$string['auth_dbfielduser'] = "Názov políčka obsahujúceho užívateľské mená";
$string['auth_dbhost'] = "Počítač hosťujúci databázový server";
$string['auth_dbname'] = "Vlastný názov databázy";
$string['auth_dbpass'] = "Heslo pre uvedeného užívateľa";
$string['auth_dbpasstype'] = "Špecifkujte formát, ktorý používa políčko pre heslo. MD5 šifrovanie je vhodné pre pripojenie k ďalším bežným web aplikáciám ako PostNuke";
-$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky v databáze";
+$string['auth_dbtable'] = "Názov tabuľky v databáze";
$string['auth_dbtitle'] = "Použiť externú databázu";
-$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )";
+$string['auth_dbtype'] = "Databázový typ (bližšie viď<A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentácia</A> )";
$string['auth_dbuser'] = "Užívateľské meno s prístupom do databázy len na čítanie.";
$string['auth_emaildescription'] = "Emailové potvrdzovanie je prednastavený spôsob overovania. Keď sa užívateľ prihlási, vyberie si vlastné nové užívateľské meno a heslo a dostane potvrdzovací email na svoju emailovu adresu. Tento email obsahuje bezpečnostnú linku na stránku, kde môže užívateľ potvrdiť svoje nastavenie. Pri ďalších prihlasovaniach iba skontroluje užívateľské meno a heslo v porovnaní s údajmi uloženými v Moodle databáze.";
$string['auth_emailtitle'] = "Emailové overovanie";
$string['auth_imapdescription'] = "Na kontrolu správnosti daného užívateľského mena a hesla používa táto metóda IMAP server.";
$string['auth_imaphost'] = "Adresa IMAP serveru. Používajte číslo IP, nie názov DNS.";
$string['auth_imapport'] = "Číslo IMAP server portu. Zvyčajne je to 143 alebo 993.";
-$string['auth_imaptitle'] = "Použite IMAP server";
+$string['auth_imaptitle'] = "Použiť IMAP server";
$string['auth_imaptype'] = "Typ IMAP serveru. IMAP servery môžu mať rozličné typy overovania.";
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Ak chcete používať spoluužívateľov, aby ste mohli hľadať užívateľov uveďte to tu. Napríklad: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Heslo pre spoluužívateľov.";
@@ -31,23 +31,25 @@
$string['auth_ldap_search_sub'] = "Uveďte hodnotu &lt;&gt; 0 ak chcete hľadať užívateľov v subkontextoch.";
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Aktualizovať informácie o užívateľovi (krstné meno, priezvisko, adresa,...) z LDAP do Moodle. Hľadať v /auth/ldap/attr_mappings.php pre priraďujúce informácie.";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "Vlastnosť používaná na hľadanie mien užívateľov. Zvyčajne 'cn'.";
-$string['auth_ldapdescription'] = "Táto metóda poskytuje overovanie s LDAP serverom.
-Ak je užívateľské meno a heslo správne, Moodle vytvorí nového užívateľa v svojej databáze. Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v Moodle.
+$string['auth_ldapdescription'] = "Táto metóda poskytuje overovanie s LDAP serverom.
+
+Ak je užívateľské meno a heslo správne, Moodle vytvorí nového užívateľa v svojej databáze. Tento modul dokáže čítať užívateľské vlastnosti z LDAP a vyplniť želané políčka v Moodle.
+
Pre nasledujúce prihlasovania sa kontrolujú iba užívateľské meno a heslo.";
$string['auth_ldapextrafields'] = "Tieto políčka sú nepovinné. Je taká možnosť, že Moodle užívateľské políčka budú uvádzať informácie z <B>LDAP políčok</B> ,ktoré tu udáte. <P>Ak tu nič neuvediete, informácie z LDAP nebudú prevedené, a namiesto toho bude uvádzané Moodle nastavenie. <P>V obidvoch prípadoch bude môcť užívateľ po prihlásení korigovať všetky tieto políčka.";
-$string['auth_ldaptitle'] = "Použite LDAP server";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Použiť LDAP server";
$string['auth_manualdescription'] = "Táto metóda neumožňuje užívateľom vytvárať vlastné kontá. Všetky kontá musí manuálne vytvoriť administrátor.";
$string['auth_manualtitle'] = "Len manuálne kontá";
$string['auth_nntpdescription'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla NNTP server.";
$string['auth_nntphost'] = "Adresa NNTP servera. Použite číslo IP, nie názov DNS.";
$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 je najbežnejší)";
-$string['auth_nntptitle'] = "Použite NNTP server";
+$string['auth_nntptitle'] = "Použiť NNTP server";
$string['auth_nonedescription'] = "Užívatelia sa môžu prihlásiť a vytvoriť kontá bez overovania s externým serverom a bez potvrdzovania prostredníctvom emailu. Buďte opatrní pri tejto voľbe - myslite na bezpečnosť a problémy pri administrácii, ktoré tým môžu vzniknúť.";
$string['auth_nonetitle'] = "Žiadne overenie";
$string['auth_pop3description'] = "Tento postup používa na kontrolu správnosti užívateľského mena a hesla POP3 server.";
$string['auth_pop3host'] = "Adresa POP3 servera. Použite číslo IP , nie názov DNS.";
$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 je najbežnejší)";
-$string['auth_pop3title'] = "Používajte POP3 server";
+$string['auth_pop3title'] = "Používať POP3 server";
$string['auth_pop3type'] = "Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.";
$string['auth_user_create'] = "Umožniť vytváranie užívateľov";
$string['auth_user_creation'] = "Noví (anonymní) užívatelia môžu vytvárať užívateľské kontá v externom prostredí a overovať ich cez e=mail. Ak to umožníte, nezabudnite tiež skonfigurovať špecifické voľby pre jednotlivé moduly.";
View
41 lang/sk/chat.php
@@ -0,0 +1,41 @@
+<?PHP // $Id$ Radik Kalakay - 2003-09-05 12:00 ver 1.1.a
+ // chat.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+
+
+$string['beep'] = "Pípnu»";
+$string['chatintro'] = "Uvítací text";
+$string['chatname'] = "Názov tejto miestnosti";
+$string['chatreport'] = "Schôdzka";
+$string['chattime'] = "Najbli¹¹í èas stretnutia";
+$string['configoldping'] = "Po akom èase mô¾eme pova¾ova», ¾e u¾ívateµ odi¹iel?";
+$string['configrefreshroom'] = "Po akom èase sa má chatovacia miestnos» obnovi»? (v sekundách). Nastavenie príli¹ krátkeho èasu sposobí èasté obnovovanie a vy¹¹ie nároky na server, ale chat sa javí ako rýchli.";
+$string['configrefreshuserlist'] = "Ako èasto sa má zoznam úèastníkov obnovi»? (v sekundách)";
+$string['currentchats'] = "Aktívna schôdzka";
+$string['currentusers'] = "Pripojení u¾ívatelia";
+$string['donotusechattime'] = "Neuvádza» ¾iadne èasy";
+$string['enterchat'] = "Kliknite sem, ak chcete vstúpi» do miestnosti";
+$string['errornousers'] = "Nemô¾em nájs» ¾iadnych u¾ívateµov!";
+$string['helpchatting'] = "Pomoc s pou¾ívaním chat-u";
+$string['idle'] = "neèinnos»";
+$string['messagebeepseveryone'] = "\$a ohlási» ka¾dého!";
+$string['messagebeepsyou'] = "\$a ";
+$string['messageenter'] = "\$a ";
+$string['messageexit'] = "\$a ";
+$string['messages'] = "Správy";
+$string['modulename'] = "Chat";
+$string['modulenameplural'] = "Chat-y";
+$string['neverdeletemessages'] = "Nikdy nemaza» správy";
+$string['nextsession'] = "Ïal¹ie naplánované schôdzky";
+$string['nomessages'] = "Zatiaµ ¾iadne správy";
+$string['repeatdaily'] = "V rovnaký èas ka¾dý deò";
+$string['repeatnone'] = "Bez opakovania - zverejnená v stanovený èas";
+$string['repeattimes'] = "Zopakova» schôdzku";
+$string['repeatweekly'] = "V rovnaký èas ka¾dý tý¾deò";
+$string['savemessages'] = "Ulo¾i» predchádzajúce schôdzky";
+$string['seesession'] = "Prezrie» si schôdzku";
+$string['sessions'] = "Schôdzka";
+$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
+$string['studentseereports'] = "Ka¾dý si mô¾e prezrie» predchádzajúce schôdzky";
+$string['viewreport'] = "Prezrie» si predchádzajúce schôdzky";
+
+?>
View
4 lang/sk/choice.php
@@ -1,5 +1,5 @@
-<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
+<?PHP // $Id$ Radik Kalakay - 2003-09-05 12:00 ver 1.1.a
+ // choice.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['answered'] = "Zodpovedané";
View
11 lang/sk/citajma.txt
@@ -0,0 +1,11 @@
+Radik Kalakay, Projekt VECIT 9-2003 - ISO-8859-2
+
+01-09-2003
+* zacinam prerabat verziu od palojacko v1.3 na verziu pre Moodle 1.1
+
+05-09-2003
+* zmena kodovania na windows-1250 v dosledku pouzitej databazy
+* ukoncene preklady vo vsetkych moduloch verzie 1.1
+* niektore casti este potrebuju vylepsit
+* oznacovanie verzii zavadzam podla aktualnej verzie Moodla (napr. v1.1 pre verziu Moodle 1.1)
+* niektor� v�razy z povodnej verzie Moodle je nutn� zmeni� - nejednotnos�
View
570 lang/sk/docs/teacher.html
@@ -1,286 +1,286 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
- <TITLE>Moodle Docs: UčiteľskTeachers Manual</TITLE>
- <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.0.1 (Win32)">
- <META NAME="CREATED" CONTENT="20030224;14554267">
- <META NAME="CHANGED" CONTENT="20030225;10220993">
-</HEAD>
-<BODY LANG="sk-SK" BGCOLOR="#ffffff">
-<H2>Učiteľský Manuál</H2>
-<P>Táto stránka je rýchly sprievodca pre tvorbu online kurzov s
-Moodle. Popisuje hlavné funkcie, ktoré sú dostupné, ako aj niekoľko
-procesov, ktoré budete musieť urobiť.</P>
-<P>Časti tohoto dokumentu:</P>
-<OL>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#started">Začíname</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#settings">Nastavenia
- kurzu</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#upload">Prenos súborov</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#activities">Nastavovanie</A>
- </P>
- <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#course">Priebeh kurzu</A>
- </P>
- <LI><P><A HREF="#further">Ďalšie informácie</A>
- </P>
-</OL>
-<A NAME="started"></a><H3>Začíname</H3>
-<BLOCKQUOTE>Tento materiál predpokladá, že administrátor vašej
-stránky vám nainštaloval Moodle a vytvoril vám nový, prázdny kurz s
-ktorým začínate. Taktiež predpokladá, že ste sa do vášho kurzu
-prihlásili s použitím vášho učiteľského konta.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Tu sú tri hlavné zásady, ktoré vám pomôžu pri
-začiatkoch.</BLOCKQUOTE>
-<OL>
- <LI><BLOCKQUOTE><STRONG>Nebojte sa experimentovať:</STRONG>
- </BLOCKQUOTE>
- <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">nebojte sa
- skúmať a meniť veci. V Moodle sa dá len ťažko niečo pokaziť, a ak sa
- to aj stane, zvyčajne sa to dá ľahko napraviť.
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE><STRONG>Všimnite si a používajte tieto malé ikony</STRONG>:
- </BLOCKQUOTE>
- <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">&nbsp;<IMG SRC="../pix/i/edit.gif" NAME="Obrázek1" ALIGN=BOTTOM WIDTH=75 HEIGHT=38 BORDER=0>
- - <STRONG>ikona úpravy </STRONG>vám umožní upraviť to, vedľa čoho sa
- nachádza.</BLOCKQUOTE>
- <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm"><IMG SRC="../pix/help.gif" NAME="Obrázek2" ALIGN=BOTTOM WIDTH=22 HEIGHT=17 BORDER=0>
- - <STRONG>ikona pomoc</STRONG> vám znázorní okno s nápovedou
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE><STRONG>Používajte nástrojovú dosku v hornej časti
- každej stránky</STRONG>
- </BLOCKQUOTE>
- <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">to vám
- pomôže orientovať sa, kde ste a tak predídete tomu, že by ste
- sa stratili.
- </BLOCKQUOTE>
-</OL>
-<HR>
-<H3><A NAME="settings"></A>Nastavenia kurzu</H3>
-<BLOCKQUOTE>Prvá vec, ktorú musíte urobiť je pozrieť sa do
-&quot;Administrácia&quot; na domovskej stránke vášho kurzu a kliknúť
-na &quot;<STRONG>Nastavenia...</STRONG>&quot; (Všimnite si, že táto
-linka a v podstate celá časť Administrácia je dostupná iba vám (a
-administrátorovi stránky). Študenti tieto linky nikdy neuvidia).</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Na stránke Nastavenia môžete meniť množstvo
-nastavení týkajúcich sa vášho kurzu, počnúc jeho menom, až po deň,
-kedy začne. Nebudem to tu podrobne rozoberať, pretože všetky majú pri
-sebe ikonu pre nápovedu, ktorá ich všetky podrobne vysvetľuje. Avšak
-spomeniem to najdôležitejšie z nich &#8211; <STRONG>formát
-kurzu</STRONG>.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Formát kurzu, ktorý si vyberiete ovplyvní základné
-rozloženie vášho kurzu, ako šablóna. Moodle verzia 1.0 má tri formáty
-&#8211; v budúcnosti ich bude pravdepodobne omnoho viac (pošlite
-prosím svoje nové návrhy na <A HREF="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</A>!)</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Tu je pár obrázkov monitora pri troch vzorových kurzoch v
-každom z týchto troch formátov (nevšímajte si rozličné farby, ktoré
-nastavil administrátor pre celú stránku):</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><STRONG>Týždenný formát:</STRONG></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/weekly.jpg" NAME="Obrázek3" ALIGN=BOTTOM WIDTH=570 HEIGHT=527 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><STRONG>Tematický formát:</STRONG></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/topics.jpg" NAME="Obrázek4" ALIGN=BOTTOM WIDTH=570 HEIGHT=463 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><STRONG>Spoločenský formát:</STRONG></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/social.jpg" NAME="Obrázek5" ALIGN=BOTTOM WIDTH=570 HEIGHT=429 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Všimnite si, že týždenný a tématický formát sa svojou
-štruktúrou veľmi podobajú. Hlavný rozdiel je, že každé okienko v
-týždennom formáte pokrýva presne jeden týždeň, kým v tématickom
-formáte môže každé okienko pokrývať všetko čo chcete.
-Spoločenský formát veľmi nevyužíva obsah a je založený len pre jedno
-fórum &#8211; toto je znázornené na hlavnej stránke.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Pre viac detailov použite tlačidlá pre pomoc na stránke
-nastavenia kurzu.</BLOCKQUOTE>
-<HR>
-<H3><A NAME="upload"></A>Prenos súborov</H3>
-<BLOCKQUOTE>Môžete mať už existujúci obsah, ktorý by ste chceli
-pridať do vášho kurzu, ako napríklad webové stránky, audio súbory,
-video súbory, word dokumenty, alebo flash animácie. Akýkoľvek typ
-existujúceho súboru môže byť prenesený do vášho kurzu a uložený
-na vašom serveri. Keď sú vaše súbory na serveri, môžete ich
-presúvať, premenovať, upravovať, alebo ich odstrániť.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Toto všetko dosiahnete s pomocou linky <STRONG>Súbory</STRONG>
-v ponuke Administrácie. Časť Súbory vyzerá nasledovne:</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/files.jpg" NAME="Obrázek6" ALIGN=BOTTOM WIDTH=400 HEIGHT=347 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Toto prepojenie je dostupné len učiteľom &#8211; nie je
-dostupné študentom. Jednotlivé súbory sú študentom sprístupnené
-neskôr (ako &quot;Zdroje&quot; &#8211; viď ďalšiu časť).</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Ako môžete vidieť na obrázku monitora, súbory sú
-evidované spolu s pod-adresármi. Môžete vytvoriť ľubovoľný
-počet pod-adresárov na usporiadanie vašich súborov a súbory presúvať
-z jedného do druhého.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Prenášať súbory prostredníctvom internetu je v súčasnosti
-možné len po jednom. Ak chcete preniesť naraz viac súborov (napríklad
-celú web stránku), bude najlepšie použiť <STRONG>zip program</STRONG>
-a zbaliť ich do jedného súboru, preniesť ten zbalený súbor a potom ho
-rozbaliť na serveri (vedľa zip archívov uvidíte linku &quot;rozbaliť&quot;
-).</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Na prehliadanie súboru, ktorý ste preniesli len kliknite
-na jeho názov. Váš webový prehliadač sa postará o jeho zobrazenie,
-alebo jeho prenos do vášho počítača.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>HTML a textové súbory môžu byť upravované na mieste
-online. Ostatné súbory musia byť upravené na vašom miestnom počítači
-a opäť prenesené. Ak prenesiete súbor s rovnakým menom ako už
-existujúci súbor, ten bude automaticky prepísaný.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Posledná poznámka: ak váš obsah už je na webe, nemusíte
-súbory prenášať &#8211; môžete ich prepojiť linkou priamo z
-kurzu (viď. modul Zdroje a ďalšiu časť).</BLOCKQUOTE>
-<HR>
-<H3><A NAME="activities"></A>Nastavovanie</H3>
-<BLOCKQUOTE>Keď tvoríme kurz, musíme na hlavnú stránku pridať
-aktivity kurzu, aby ich študenti mohli používať. Ich poradie môžete
-kedykoľvek meniť.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Ak chcete zapnúť upravovanie, kliknite na &quot;Zapnúť
-upravovanie&quot; pod Administráciou. Tento prepínač znázorní, alebo
-ukryje extra nástroje, ktoré vám umožnia manipulovať s hlavnou
-stránkou vášho kurzu. Všimnite si, že na prvom obrázku monitory
-(Týždenný formát kurzu) sú nástroje pre upravovanie zapnuté.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Keď chcete pridať novú aktivitu, jednoducho choďte na
-týždeň, tému, alebo časť na obrazovke,kde ju chcete pridať a z
-ponuky, ktorá sa vynorí si vyberte typ aktivity. Je tu ponuka
-všetkých štandardných aktivít v Moodle 1.0:</BLOCKQUOTE>
-<DL>
- <DL>
- <DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm"><STRONG>Zadanie</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Zadanie je to, keď stanovíte úlohu s dátumom na jej urobenie a
- maximálnou známkou. Študenti splnia požiadavky, ak prenesú jeden
- súbor. Dátum, keď prenesú svoj súbor sa zaznamená. Vy budete mať
- potom jednu stránku na ktorej si môžete prezrieť všetky
- súbory (a aj to, či prišli včas, alebo nie) a potom zapísať známku
- a poznámky. Pol hodinu po tom, ako oznámkujete konkrétneho
- študenta, mu Moodle automaticky pošle emailom oznámenie.
- </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- <STRONG>Možnosť odpovede</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Táto aktivita je veľmi jednoduchá &#8211; položíte otázku a
- pripravíte niekoľko možných odpovedí. Študent označí svoj výber a
- vy máte okno, v ktorom môžete vidieť výsledky. Ja to
- používam, keď chcem urobiť prieskum medzi svojimi študentmi, ale
- vy to môžete použiť aj na rýchle testy alebo triedne
- hlasovania.
- </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- <STRONG>Fórum</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Tento modul je jeden z najdôležitejších &#8211; tu sa koná
- diskusia. Keď pridáte nové fórum, dostanete ne výber niekoľko
- rozličných typov &#8211; jednoduchá diskusia na jednu tému,
- všeobecné fórum pre všetkých, alebo jedna diskusia pre užívateľa.
- </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- <STRONG>Spis</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Každá aktivita v spise znamená vstup do spisu celého kurzu. Pre
- každý môžete špecifikovať otázku s otvoreným koncom, ktorá
- usmerní, čo študenti napíšu, ako aj okno času v ktorom je spis
- otvorený (iba pri týždennom formáte kurzu). Povzbuďte študentov,
- aby do spisov písali hĺbavo a kriticky, pretože sú dostupné iba im
- a vám. Napokon budete môcť oznámkovať a komentovať všetky
- príspevky pre daný týždeň, alebo tému a študenti dostanú
- automatický email informujúci o vašom hodnotením.
- </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- <STRONG>Zdroje</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Zdroje to je obsah vášho kurzu. Zdrojom môže byť akýkoľvek
- súbor, ktorý ste preniesli do kurzu, alebo na ktorý odkazujete cez
- URL. Taktiež môžete mať jednoduché stránky s textom, ktoré
- napíšete priamo do formulára programu.
- </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- <STRONG>Test</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Tento modul vám umožňuje vytvoriť niekoľko testov, obsahujúcich
- otázky s výberom možných odpovedí, áno-nie otázky a otázky s
- krátkou odpoveďou. Tieto otázky sú uložené v kategorizovanej
- databáze a môžu byť opätovne použité v rámci kurzu,
- alebo aj v inom kurze. Testy povoľujú viacero pokusov. Každý pokus
- je automaticky označený a učiteľ sa môže rozhodnúť, či ho
- ohodnotí, alebo ukáže správne odpovede. Tento modul obsahuje
- príslušenstvo na známkovanie.
- </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- <STRONG>Prieskum</STRONG>
- </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
- Modul na prieskum ponúka množstvo vpred-určených prieskumových
- nástrojov, ktoré sú užitočné pri hodnotení a poznaní vašej triedy.
- V súčasnosti obsahujú nástroje COLLES a ATTLS. Môžete ich dať
- študentom na začiatku kurzu, ako diagnostický nástroj a na konci
- kurzu, ako hodnotiaci nástroj (ja vo svojich kurzoch používam každý
- týždeň jeden).
- </DD></DL>
-</DL>
-<BLOCKQUOTE>
-<BR><BR>
-</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Ak ste už pridali svoje aktivity, môžete ich na
-rozložení vášho kurzu posúvať hore a dolu, keď kliknete na malé šípky
-(<IMG SRC="../pix/t/up.gif" NAME="Obrázek7" ALIGN=BOTTOM WIDTH=9 HEIGHT=10 BORDER=0>
-<IMG SRC="../pix/t/down.gif" NAME="Obrázek8" ALIGN=BOTTOM WIDTH=9 HEIGHT=10 BORDER=0>)
-vedľa každej z nich. Taktiež ich môžete odstrániť s pomocou
-ikony preškrtnutia
-<IMG SRC="../pix/t/delete.gif" NAME="Obrázek9" ALIGN=BOTTOM WIDTH=10 HEIGHT=10 BORDER=0>,
-a znovu ich upraviť s pomocou ikony úpravy
-<IMG SRC="../pix/t/edit.gif" NAME="Obrázek10" ALIGN=BOTTOM WIDTH=10 HEIGHT=11 BORDER=0>.</BLOCKQUOTE>
-<HR>
-<H3><A NAME="course"></A>Priebeh kurzu</H3>
-<BLOCKQUOTE>O tomto by som mohol napísať diplomovku. Vlastne, <STRONG>práve</STRONG>
-ju píšem.
-<IMG SRC="../pix/s/biggrin.gif" NAME="Obrázek11" ALIGN=BOTTOM WIDTH=15 HEIGHT=15 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Zatiaľ je tu len niekoľko krátkych poznámok:</BLOCKQUOTE>
-<OL>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Zapíšte sa na všetky
- fóra.
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Povzbuďte všetkých
- študentov, aby vyplnili svoj užívateľský profil (vrátane fotografií)
- a všetky si ich prečítajte &#8211; to vám pomôže pochopiť
- kontext niektorých ich neskorších prác.
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Robte si vlastné poznámky
- pre ktoré je vhodné súkromné &quot;<STRONG>Učiteľské fórum</STRONG>&quot;
- (pod Administráciou). Toto je obzvlášť užitočné keď je tím učiteľov.
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Používajte linku
- &quot;<STRONG>Prihlásenia</STRONG>&quot; (pod Administráciou) a
- získate prístup ku kompletným skutočným prihláseniam. Tu môžete
- vidieť linku na otvárajúce sa okno, ktoré sa aktualizuje každých
- šesťdesiat sekúnd a ukazuje poslednú hodinu činnosti. Je dobré
- nechať si ho celý deň otvorené a tak budete stále v kontakte s tým,
- čo sa v kurze deje.
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Používajte &quot;<STRONG>Správy
- o činnosti</STRONG>&quot; (vedľa každého mena v zozname všetkých
- ľudí, alebo z každej profilovej stránky užívateľa). Takto môžete
- vidieť, čo konkrétny človek v kurze práve robí .
- </BLOCKQUOTE>
- <LI><BLOCKQUOTE>Študentom odpovedajte rýchlo. Neodkladajte to na
- neskôr - urobte to hneď. Nielen preto, že potom vás ľahko
- zavalí nahromadené množstvo práce, ale preto, že je to kľúčový bod
- budovania a udržovania pocitu komunity vo vašom kurze.
- </BLOCKQUOTE>
-</OL>
-<HR>
-<H3><A NAME="further"></A>Ďalšie informácie</H3>
-<BLOCKQUOTE>Ak máte nejaký konkrétny problém s vašou stránkou,
-kontaktujte vášho lokálneho administrátora stránky.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Ak máte nejaké úžasné nápady na zlepšenie Moodle, alebo
-aj nejaké pekné príbehy, príďte do <A HREF="http://moodle.com/" TARGET="_top">moodle.com</A>
-a pripojte sa ku kurzu s názvom &quot;<A HREF="http://moodle.com/course/view.php?id=5" TARGET="_top">Using
-Moodle</A>&quot;. Budeme radi, keď sa nám ozvete a pomôžete
-zdokonaliť Moodle.</BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE>Ak chcete prispieť pri kódovaní nových modulov, alebo
-písaní dokumentácie, alebo materiálov, kontaktujte ma: <A HREF="http://dougiamas.com/" TARGET="_top">Martin
-Dougiamas</A> alebo si prezrite stránku &quot;bug tracker&quot; v
-Moodle na <A HREF="http://bugs.moodle.com/" TARGET="_top">bugs.moodle.com</A></BLOCKQUOTE>
-<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center">Ďakujeme, že používate Moodle
-&#8211; veľa šťastia!</BLOCKQUOTE>
-<HR>
-<BLOCKQUOTE>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
-<P ALIGN=CENTER><A HREF="" TARGET="_top"><FONT SIZE=1>Moodle
-Documentation</FONT></A></P>
-<P ALIGN=CENTER><FONT SIZE=1>Version: $Id: teacher.html,v 1.4
-2002/08/18 10:00:01 martin Exp $</FONT></P>
-</BODY>
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
+ <TITLE>Moodle Docs: UčiteľskTeachers Manual</TITLE>
+ <META NAME="GENERATOR" CONTENT="OpenOffice.org 1.0.1 (Win32)">
+ <META NAME="CREATED" CONTENT="20030224;14554267">
+ <META NAME="CHANGED" CONTENT="20030225;10220993">
+</HEAD>
+<BODY LANG="sk-SK" BGCOLOR="#ffffff">
+<H2>Učiteľský Manuál</H2>
+<P>Táto stránka je rýchly sprievodca pre tvorbu online kurzov s
+Moodle. Popisuje hlavné funkcie, ktoré sú dostupné, ako aj niekoľko
+procesov, ktoré budete musieť urobiť.</P>
+<P>Časti tohoto dokumentu:</P>
+<OL>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#started">Začíname</A>
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#settings">Nastavenia
+ kurzu</A>
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#upload">Prenos súborov</A>
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#activities">Nastavovanie</A>
+ </P>
+ <LI><P STYLE="margin-bottom: 0cm"><A HREF="#course">Priebeh kurzu</A>
+ </P>
+ <LI><P><A HREF="#further">Ďalšie informácie</A>
+ </P>
+</OL>
+<A NAME="started"></a><H3>Začíname</H3>
+<BLOCKQUOTE>Tento materiál predpokladá, že administrátor vašej
+stránky vám nainštaloval Moodle a vytvoril vám nový, prázdny kurz s
+ktorým začínate. Taktiež predpokladá, že ste sa do vášho kurzu
+prihlásili s použitím vášho učiteľského konta.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Tu sú tri hlavné zásady, ktoré vám pomôžu pri
+začiatkoch.</BLOCKQUOTE>
+<OL>
+ <LI><BLOCKQUOTE><STRONG>Nebojte sa experimentovať:</STRONG>
+ </BLOCKQUOTE>
+ <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">nebojte sa
+ skúmať a meniť veci. V Moodle sa dá len ťažko niečo pokaziť, a ak sa
+ to aj stane, zvyčajne sa to dá ľahko napraviť.
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE><STRONG>Všimnite si a používajte tieto malé ikony</STRONG>:
+ </BLOCKQUOTE>
+ <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">&nbsp;<IMG SRC="../pix/i/edit.gif" NAME="Obrázek1" ALIGN=BOTTOM WIDTH=75 HEIGHT=38 BORDER=0>
+ - <STRONG>ikona úpravy </STRONG>vám umožní upraviť to, vedľa čoho sa
+ nachádza.</BLOCKQUOTE>
+ <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm"><IMG SRC="../pix/help.gif" NAME="Obrázek2" ALIGN=BOTTOM WIDTH=22 HEIGHT=17 BORDER=0>
+ - <STRONG>ikona pomoc</STRONG> vám znázorní okno s nápovedou
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE><STRONG>Používajte nástrojovú dosku v hornej časti
+ každej stránky</STRONG>
+ </BLOCKQUOTE>
+ <BLOCKQUOTE STYLE="margin-left: 3cm; margin-right: 3cm">to vám
+ pomôže orientovať sa, kde ste a tak predídete tomu, že by ste
+ sa stratili.
+ </BLOCKQUOTE>
+</OL>
+<HR>
+<H3><A NAME="settings"></A>Nastavenia kurzu</H3>
+<BLOCKQUOTE>Prvá vec, ktorú musíte urobiť je pozrieť sa do
+&quot;Administrácia&quot; na domovskej stránke vášho kurzu a kliknúť
+na &quot;<STRONG>Nastavenia...</STRONG>&quot; (Všimnite si, že táto
+linka a v podstate celá časť Administrácia je dostupná iba vám (a
+administrátorovi stránky). Študenti tieto linky nikdy neuvidia).</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Na stránke Nastavenia môžete meniť množstvo
+nastavení týkajúcich sa vášho kurzu, počnúc jeho menom, až po deň,
+kedy začne. Nebudem to tu podrobne rozoberať, pretože všetky majú pri
+sebe ikonu pre nápovedu, ktorá ich všetky podrobne vysvetľuje. Avšak
+spomeniem to najdôležitejšie z nich &#8211; <STRONG>formát
+kurzu</STRONG>.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Formát kurzu, ktorý si vyberiete ovplyvní základné
+rozloženie vášho kurzu, ako šablóna. Moodle verzia 1.0 má tri formáty
+&#8211; v budúcnosti ich bude pravdepodobne omnoho viac (pošlite
+prosím svoje nové návrhy na <A HREF="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</A>!)</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Tu je pár obrázkov monitora pri troch vzorových kurzoch v
+každom z týchto troch formátov (nevšímajte si rozličné farby, ktoré
+nastavil administrátor pre celú stránku):</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><STRONG>Týždenný formát:</STRONG></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/weekly.jpg" NAME="Obrázek3" ALIGN=BOTTOM WIDTH=570 HEIGHT=527 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><STRONG>Tematický formát:</STRONG></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/topics.jpg" NAME="Obrázek4" ALIGN=BOTTOM WIDTH=570 HEIGHT=463 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center">&nbsp;</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><STRONG>Spoločenský formát:</STRONG></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/social.jpg" NAME="Obrázek5" ALIGN=BOTTOM WIDTH=570 HEIGHT=429 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Všimnite si, že týždenný a tématický formát sa svojou
+štruktúrou veľmi podobajú. Hlavný rozdiel je, že každé okienko v
+týždennom formáte pokrýva presne jeden týždeň, kým v tématickom
+formáte môže každé okienko pokrývať všetko čo chcete.
+Spoločenský formát veľmi nevyužíva obsah a je založený len pre jedno
+fórum &#8211; toto je znázornené na hlavnej stránke.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Pre viac detailov použite tlačidlá pre pomoc na stránke
+nastavenia kurzu.</BLOCKQUOTE>
+<HR>
+<H3><A NAME="upload"></A>Prenos súborov</H3>
+<BLOCKQUOTE>Môžete mať už existujúci obsah, ktorý by ste chceli
+pridať do vášho kurzu, ako napríklad webové stránky, audio súbory,
+video súbory, word dokumenty, alebo flash animácie. Akýkoľvek typ
+existujúceho súboru môže byť prenesený do vášho kurzu a uložený
+na vašom serveri. Keď sú vaše súbory na serveri, môžete ich
+presúvať, premenovať, upravovať, alebo ich odstrániť.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Toto všetko dosiahnete s pomocou linky <STRONG>Súbory</STRONG>
+v ponuke Administrácie. Časť Súbory vyzerá nasledovne:</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center"><IMG SRC="pix/files.jpg" NAME="Obrázek6" ALIGN=BOTTOM WIDTH=400 HEIGHT=347 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Toto prepojenie je dostupné len učiteľom &#8211; nie je
+dostupné študentom. Jednotlivé súbory sú študentom sprístupnené
+neskôr (ako &quot;Zdroje&quot; &#8211; viď ďalšiu časť).</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Ako môžete vidieť na obrázku monitora, súbory sú
+evidované spolu s pod-adresármi. Môžete vytvoriť ľubovoľný
+počet pod-adresárov na usporiadanie vašich súborov a súbory presúvať
+z jedného do druhého.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Prenášať súbory prostredníctvom internetu je v súčasnosti
+možné len po jednom. Ak chcete preniesť naraz viac súborov (napríklad
+celú web stránku), bude najlepšie použiť <STRONG>zip program</STRONG>
+a zbaliť ich do jedného súboru, preniesť ten zbalený súbor a potom ho
+rozbaliť na serveri (vedľa zip archívov uvidíte linku &quot;rozbaliť&quot;
+).</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Na prehliadanie súboru, ktorý ste preniesli len kliknite
+na jeho názov. Váš webový prehliadač sa postará o jeho zobrazenie,
+alebo jeho prenos do vášho počítača.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>HTML a textové súbory môžu byť upravované na mieste
+online. Ostatné súbory musia byť upravené na vašom miestnom počítači
+a opäť prenesené. Ak prenesiete súbor s rovnakým menom ako už
+existujúci súbor, ten bude automaticky prepísaný.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Posledná poznámka: ak váš obsah už je na webe, nemusíte
+súbory prenášať &#8211; môžete ich prepojiť linkou priamo z
+kurzu (viď. modul Zdroje a ďalšiu časť).</BLOCKQUOTE>
+<HR>
+<H3><A NAME="activities"></A>Nastavovanie</H3>
+<BLOCKQUOTE>Keď tvoríme kurz, musíme na hlavnú stránku pridať
+aktivity kurzu, aby ich študenti mohli používať. Ich poradie môžete
+kedykoľvek meniť.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Ak chcete zapnúť upravovanie, kliknite na &quot;Zapnúť
+upravovanie&quot; pod Administráciou. Tento prepínač znázorní, alebo
+ukryje extra nástroje, ktoré vám umožnia manipulovať s hlavnou
+stránkou vášho kurzu. Všimnite si, že na prvom obrázku monitory
+(Týždenný formát kurzu) sú nástroje pre upravovanie zapnuté.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Keď chcete pridať novú aktivitu, jednoducho choďte na
+týždeň, tému, alebo časť na obrazovke,kde ju chcete pridať a z
+ponuky, ktorá sa vynorí si vyberte typ aktivity. Je tu ponuka
+všetkých štandardných aktivít v Moodle 1.0:</BLOCKQUOTE>
+<DL>
+ <DL>
+ <DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm"><STRONG>Zadanie</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Zadanie je to, keď stanovíte úlohu s dátumom na jej urobenie a
+ maximálnou známkou. Študenti splnia požiadavky, ak prenesú jeden
+ súbor. Dátum, keď prenesú svoj súbor sa zaznamená. Vy budete mať
+ potom jednu stránku na ktorej si môžete prezrieť všetky
+ súbory (a aj to, či prišli včas, alebo nie) a potom zapísať známku
+ a poznámky. Pol hodinu po tom, ako oznámkujete konkrétneho
+ študenta, mu Moodle automaticky pošle emailom oznámenie.
+ </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ <STRONG>Možnosť odpovede</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Táto aktivita je veľmi jednoduchá &#8211; položíte otázku a
+ pripravíte niekoľko možných odpovedí. Študent označí svoj výber a
+ vy máte okno, v ktorom môžete vidieť výsledky. Ja to
+ používam, keď chcem urobiť prieskum medzi svojimi študentmi, ale
+ vy to môžete použiť aj na rýchle testy alebo triedne
+ hlasovania.
+ </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ <STRONG>Fórum</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Tento modul je jeden z najdôležitejších &#8211; tu sa koná
+ diskusia. Keď pridáte nové fórum, dostanete ne výber niekoľko
+ rozličných typov &#8211; jednoduchá diskusia na jednu tému,
+ všeobecné fórum pre všetkých, alebo jedna diskusia pre užívateľa.
+ </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ <STRONG>Spis</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Každá aktivita v spise znamená vstup do spisu celého kurzu. Pre
+ každý môžete špecifikovať otázku s otvoreným koncom, ktorá
+ usmerní, čo študenti napíšu, ako aj okno času v ktorom je spis
+ otvorený (iba pri týždennom formáte kurzu). Povzbuďte študentov,
+ aby do spisov písali hĺbavo a kriticky, pretože sú dostupné iba im
+ a vám. Napokon budete môcť oznámkovať a komentovať všetky
+ príspevky pre daný týždeň, alebo tému a študenti dostanú
+ automatický email informujúci o vašom hodnotením.
+ </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ <STRONG>Zdroje</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Zdroje to je obsah vášho kurzu. Zdrojom môže byť akýkoľvek
+ súbor, ktorý ste preniesli do kurzu, alebo na ktorý odkazujete cez
+ URL. Taktiež môžete mať jednoduché stránky s textom, ktoré
+ napíšete priamo do formulára programu.
+ </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ <STRONG>Test</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Tento modul vám umožňuje vytvoriť niekoľko testov, obsahujúcich
+ otázky s výberom možných odpovedí, áno-nie otázky a otázky s
+ krátkou odpoveďou. Tieto otázky sú uložené v kategorizovanej
+ databáze a môžu byť opätovne použité v rámci kurzu,
+ alebo aj v inom kurze. Testy povoľujú viacero pokusov. Každý pokus
+ je automaticky označený a učiteľ sa môže rozhodnúť, či ho
+ ohodnotí, alebo ukáže správne odpovede. Tento modul obsahuje
+ príslušenstvo na známkovanie.
+ </DD><DT STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ <STRONG>Prieskum</STRONG>
+ </DT><DD STYLE="margin-right: 1cm; margin-bottom: 0.5cm">
+ Modul na prieskum ponúka množstvo vpred-určených prieskumových
+ nástrojov, ktoré sú užitočné pri hodnotení a poznaní vašej triedy.
+ V súčasnosti obsahujú nástroje COLLES a ATTLS. Môžete ich dať
+ študentom na začiatku kurzu, ako diagnostický nástroj a na konci
+ kurzu, ako hodnotiaci nástroj (ja vo svojich kurzoch používam každý
+ týždeň jeden).
+ </DD></DL>
+</DL>
+<BLOCKQUOTE>
+<BR><BR>
+</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Ak ste už pridali svoje aktivity, môžete ich na
+rozložení vášho kurzu posúvať hore a dolu, keď kliknete na malé šípky
+(<IMG SRC="../pix/t/up.gif" NAME="Obrázek7" ALIGN=BOTTOM WIDTH=9 HEIGHT=10 BORDER=0>
+<IMG SRC="../pix/t/down.gif" NAME="Obrázek8" ALIGN=BOTTOM WIDTH=9 HEIGHT=10 BORDER=0>)
+vedľa každej z nich. Taktiež ich môžete odstrániť s pomocou
+ikony preškrtnutia
+<IMG SRC="../pix/t/delete.gif" NAME="Obrázek9" ALIGN=BOTTOM WIDTH=10 HEIGHT=10 BORDER=0>,
+a znovu ich upraviť s pomocou ikony úpravy
+<IMG SRC="../pix/t/edit.gif" NAME="Obrázek10" ALIGN=BOTTOM WIDTH=10 HEIGHT=11 BORDER=0>.</BLOCKQUOTE>
+<HR>
+<H3><A NAME="course"></A>Priebeh kurzu</H3>
+<BLOCKQUOTE>O tomto by som mohol napísať diplomovku. Vlastne, <STRONG>práve</STRONG>
+ju píšem.
+<IMG SRC="../pix/s/biggrin.gif" NAME="Obrázek11" ALIGN=BOTTOM WIDTH=15 HEIGHT=15 BORDER=0></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Zatiaľ je tu len niekoľko krátkych poznámok:</BLOCKQUOTE>
+<OL>
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Zapíšte sa na všetky
+ fóra.
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Povzbuďte všetkých
+ študentov, aby vyplnili svoj užívateľský profil (vrátane fotografií)
+ a všetky si ich prečítajte &#8211; to vám pomôže pochopiť
+ kontext niektorých ich neskorších prác.
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Robte si vlastné poznámky
+ pre ktoré je vhodné súkromné &quot;<STRONG>Učiteľské fórum</STRONG>&quot;
+ (pod Administráciou). Toto je obzvlášť užitočné keď je tím učiteľov.
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Používajte linku
+ &quot;<STRONG>Prihlásenia</STRONG>&quot; (pod Administráciou) a
+ získate prístup ku kompletným skutočným prihláseniam. Tu môžete
+ vidieť linku na otvárajúce sa okno, ktoré sa aktualizuje každých
+ šesťdesiat sekúnd a ukazuje poslednú hodinu činnosti. Je dobré
+ nechať si ho celý deň otvorené a tak budete stále v kontakte s tým,
+ čo sa v kurze deje.
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE STYLE="margin-bottom: 0cm">Používajte &quot;<STRONG>Správy
+ o činnosti</STRONG>&quot; (vedľa každého mena v zozname všetkých
+ ľudí, alebo z každej profilovej stránky užívateľa). Takto môžete
+ vidieť, čo konkrétny človek v kurze práve robí .
+ </BLOCKQUOTE>
+ <LI><BLOCKQUOTE>Študentom odpovedajte rýchlo. Neodkladajte to na
+ neskôr - urobte to hneď. Nielen preto, že potom vás ľahko
+ zavalí nahromadené množstvo práce, ale preto, že je to kľúčový bod
+ budovania a udržovania pocitu komunity vo vašom kurze.
+ </BLOCKQUOTE>
+</OL>
+<HR>
+<H3><A NAME="further"></A>Ďalšie informácie</H3>
+<BLOCKQUOTE>Ak máte nejaký konkrétny problém s vašou stránkou,
+kontaktujte vášho lokálneho administrátora stránky.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Ak máte nejaké úžasné nápady na zlepšenie Moodle, alebo
+aj nejaké pekné príbehy, príďte do <A HREF="http://moodle.com/" TARGET="_top">moodle.com</A>
+a pripojte sa ku kurzu s názvom &quot;<A HREF="http://moodle.com/course/view.php?id=5" TARGET="_top">Using
+Moodle</A>&quot;. Budeme radi, keď sa nám ozvete a pomôžete
+zdokonaliť Moodle.</BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE>Ak chcete prispieť pri kódovaní nových modulov, alebo
+písaní dokumentácie, alebo materiálov, kontaktujte ma: <A HREF="http://dougiamas.com/" TARGET="_top">Martin
+Dougiamas</A> alebo si prezrite stránku &quot;bug tracker&quot; v
+Moodle na <A HREF="http://bugs.moodle.com/" TARGET="_top">bugs.moodle.com</A></BLOCKQUOTE>
+<BLOCKQUOTE STYLE="text-align: center">Ďakujeme, že používate Moodle
+&#8211; veľa šťastia!</BLOCKQUOTE>
+<HR>
+<BLOCKQUOTE>&nbsp;</BLOCKQUOTE>
+<P ALIGN=CENTER><A HREF="" TARGET="_top"><FONT SIZE=1>Moodle
+Documentation</FONT></A></P>
+<P ALIGN=CENTER><FONT SIZE=1>Version: $Id: teacher.html,v 1.4
+2002/08/18 10:00:01 martin Exp $</FONT></P>
+</BODY>
</HTML>
View
50 lang/sk/forum.php
@@ -1,32 +1,38 @@
-<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.9 (2003052900)
+<?PHP // $Id$ Radik Kalakay - 2003-09-05 12:00 ver 1.1.a
+ // forum.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
$string['addanewdiscussion'] = "Prida» novú diskusnú tému";
+$string['addanewtopic'] = "Prida» novú tému";
$string['allowchoice'] = "Povoli» výber v¹etkým";
$string['allowdiscussions'] = "Mô¾e \$a prispieva» do tohoto fóra?";
$string['allowratings'] = "Povoli» vyhodnocovanie príspevkov?";
$string['allowsdiscussions'] = "Toto fórum povoµuje ka¾dému zaèa» jednu diskusnú tému.";
-$string['anyfile'] = "Hocijaký súbor";
-$string['attachment'] = "Dodatok";
+$string['anyfile'] = "Nejaký súbor";
+$string['attachment'] = "Príloha";
$string['bynameondate'] = "od \$a->name - \$a->date";
+$string['configdisplaymode'] = "Predvolený mód zobrazenia pre diskusiu ak nebol nastavený inak.";
+$string['configlongpost'] = "Ka¾dá správa nad túto veµkos» (vyjmúc HTML) je pova¾ovaná za dlhú.";
+$string['configmanydiscussions'] = "Maximálny poèet diskusných príspevkov vo fóre na jednu stranu";
+$string['configshortpost'] = "Ka¾dá správa pod túto veµkos» (vyjmúc HTML) je pova¾ovaná za krátku.";
$string['couldnotadd'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né prida» vá¹ príspevok";
$string['couldnotdeleteratings'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e to u¾ µudia ohodnotili";
$string['couldnotdeletereplies'] = "Prepáète, toto nemô¾e by» odstránené, preto¾e µudia na to u¾ reagovali";
$string['couldnotupdate'] = "Kvôli neznámej chybe nie je mo¾né aktualizova» vá¹ príspevok";
-$string['delete'] = "Odstráni»";
-$string['deleteddiscussion'] = "Diskusná téma bola odstránená";
-$string['deletedpost'] = "Príspevok bol odstránený";
-$string['deletesure'] = "Ste si istý, ¾e chcete odstráni» tento príspevok?";
+$string['delete'] = "Vymaza»";
+$string['deleteddiscussion'] = "Diskusná téma bola vymazaná";
+$string['deletedpost'] = "Príspevok bol vymazaný";
+$string['deletesure'] = "Ste si istý, ¾e chcete vymaza» tento príspevok?";
$string['discussion'] = "Diskusia";
-$string['discussionmoved'] = "Táto diskúsia sa ods»ahovala na '\$a'.";
+$string['discussionmoved'] = "Táto diskúsia sa presunula do '\$a'.";
$string['discussions'] = "Diskusie";
$string['discussionsstartedby'] = "Diskusiu zaèal \$a";
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = "Diskusiu naposledy zaèal \$a";
$string['discussthistopic'] = "Diskutova» na túto tému";
$string['eachuserforum'] = "Ka¾dý prispieva do jednej diskusie";
$string['edit'] = "Upravi»";
$string['editing'] = "Upravovanie";
-$string['emptymessage'] = "Vo va¹om príspevku sa vyskytla chyba. Mo¾no ste ho nevyplnili, alebo vá¹ dodatok bol príli¹ veµký. Va¹e zmeny NEBOLI ulo¾ené.";
+$string['emptymessage'] = "Vo va¹om príspevku sa vyskytla chyba. Mo¾no ste ho nevyplnili, alebo vá¹a príloha bola príli¹ veµká. Va¹e zmeny NEBOLI ulo¾ené.";
$string['everyonecanchoose'] = "Ka¾dý sa mô¾e prihlási»";
$string['everyoneissubscribed'] = "Ka¾dý je prihlásený do tohoto fóra";
$string['forcesubscribe'] = "Ka¾dý musí by» prihlásený";
@@ -53,13 +59,15 @@
$string['modulename'] = "Fórum";
$string['modulenameplural'] = "Fóra";
$string['more'] = "viac";
-$string['movethisdiscussionto'] = "Pres»ahova» túto diskúsiu do ...";
+$string['movethisdiscussionto'] = "Presunú» túto diskusiu do ...";
$string['namenews'] = "Fórum noviniek";
$string['namesocial'] = "Sociálne fórum";
$string['nameteacher'] = "Uèiteµské fórum";
$string['newforumposts'] = "Nové príspevky fóra";
$string['nodiscussions'] = "V tomto fóre e¹te nie sú diskusné témy";
$string['noguestpost'] = "Prepáète, hostia nemô¾u prispieva»";
+$string['nomorepostscontaining'] = "Nebolo nájdených v príspevkoch viac výskytov '\$a'";
+$string['nonews'] = "®iadne novinky neboli zaslané";
$string['noposts'] = "®iadne príspevky";
$string['nopostscontaining'] = "Neboli nájedné ¾iadne príspevky obsahujúce '\$a' ";
$string['nosubscribers'] = "Zatiaµ nie sú prihlásení do tohoto fóra";
@@ -73,25 +81,33 @@
$string['parentofthispost'] = "Autor príspevku";
$string['postadded'] = "Vá¹ príspevok bol úspe¹ne pridaný.<P>You máte \$a na úpravu, ak chcete urobi» nejaké zmeny.";
$string['postincontext'] = "Vidie» tento príspevok v kontexte";
-$string['postmailinfo'] = "Toto je kópia správy poslanej na \$a internetovú stránku.
+$string['postmailinfo'] = "Toto je kópia správy poslanej na \$a internetovú stránku.
+
Ak chcete prida» va¹u reakciu na stránku, kliknite na túto linku:";
-$string['postrating1'] = "Znázorni» hlavne ODDELENÉ vzdelávanie";
+$string['postrating1'] = "Znázorni» hlavne oddelené informácie";
$string['postrating2'] = "Rovnako oddelené aj pripojené";
-$string['postrating3'] = "Znázorni» hlavne PRIPOJENÉ vzdelávanie";
+$string['postrating3'] = "Znázorni» hlavne pripojené informácie";
$string['posts'] = "Príspevky";
$string['postupdated'] = "Vá¹ príspevok bol aktualizovaný";
$string['processingpost'] = "Spracovávanie príspevku \$a";
$string['rate'] = "Hodnoti»";
+$string['rating'] = "Hodnotenie";
+$string['ratingeveryone'] = "Ka¾dý mô¾e ohodnoti» príspevok";
+$string['ratingno'] = "Bez hodnotenia";
+$string['ratingonlyteachers'] = "Iba \$a mô¾e ohodnoti» príspevok";
$string['ratings'] = "Hodnotenia";
$string['ratingssaved'] = "Hodnotenia ulo¾ené";
+$string['ratingsuse'] = "Pou¾i» hodnotenia";
+$string['ratingtime'] = "Obmedzi» hodnotenia príspevkov v èasovom rozsahu:";
$string['re'] = "Re:";
-$string['readtherest'] = "Èíta» ostatok tejto témy";
+$string['readtherest'] = "Èíta» zostatok tejto témy";
$string['replies'] = "Odpovede";
$string['repliesmany'] = "\$a odpovedí zatiaµ";
$string['repliesone'] = "\$a odpoveï zatiaµ";
$string['reply'] = "Odpoveï";
$string['search'] = "Hµada»";
$string['searchforums'] = "Hµada» fóra";
+$string['searcholderposts'] = "Hµada» star¹ie príspevky ...";
$string['searchresults'] = "Hµada» výsledky";
$string['sendinratings'] = "Po¹lite mi moje posledné hodnotenia";
$string['showsubscribers'] = "Znázorni» prihlásených";
@@ -102,8 +118,8 @@
$string['subscribed'] = "Prihlásený";
$string['subscribers'] = "Prihlásení";
$string['subscribersto'] = "Prihlásení na '\$a'";
-$string['subscribestart'] = "Posla» kópie príspevkov do tohto fóra e-mailom";
-$string['subscribestop'] = "Nechcem e-mailové kópie príspevkov z tohto fóra";
+$string['subscribestart'] = "Posla» mi kópie príspevkov do tohto fóra e-mailom";
+$string['subscribestop'] = "Nechcem dostáva» e-mailové kópie príspevkov z tohto fóra";
$string['subscription'] = "Prihlásenie";
$string['subscriptions'] = "Prihlásenia";
$string['unsubscribe'] = "Odhlási» z tohoto fóra";
View
30 lang/sk/help/assignment/assignmenttype.html
@@ -1,15 +1,15 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Typ zadania úloh</B></P>
-
-<P>V prostredí sú rôzne typy zadania úloh</P>
-
-<P><B>Off line činnosti</B> - toto je užitočné, pokiaľ zadanie úloh je
-vykonávané z vonku Moodlu. Študenti môžu vidieť popis úloh, ale nemôžu načítať svoje súbory ani nič iné.
-Učitelia môžu hodnotiť všetkých študentov a študenti uvidia notifikáciu svojho hodnotenia.
-
-
-<P><B>Načítanie jednotlivého súboru</B> - tento typ zadania úloh umožní
-všetkým študentom načítať jednotlivé súbory akéhokoľvek typu. Tieto môžu byť dokumenty textového editora,
-obrázok, alebo zazipovaná web stránka, resp. hocičo, o predloženie čoho ste ich požiadali .
- Učitelia môžu on-line oznámkovať predložené materiály.
-
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Typ zadania úloh</B></P>
+
+<P>V prostredí sú rôzne typy zadania úloh</P>
+
+<P><B>Off line činnosti</B> - toto je užitočné, pokiaľ zadanie úloh je
+vykonávané z vonku Moodlu. Študenti môžu vidieť popis úloh, ale nemôžu načítať svoje súbory ani nič iné.
+Učitelia môžu hodnotiť všetkých študentov a študenti uvidia notifikáciu svojho hodnotenia.
+
+
+<P><B>Načítanie jednotlivého súboru</B> - tento typ zadania úloh umožní
+všetkým študentom načítať jednotlivé súbory akéhokoľvek typu. Tieto môžu byť dokumenty textového editora,
+obrázok, alebo zazipovaná web stránka, resp. hocičo, o predloženie čoho ste ich požiadali .
+ Učitelia môžu on-line oznámkovať predložené materiály.
+
View
20 lang/sk/help/assignment/resubmit.html
@@ -1,11 +1,11 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Znovupredloženie zadania</B></P>
-
-<P>Predanstavené je tak, že študenti nemôžu znovu predložiť ich
-zadanie po ich ohodnotení učiteľom.</P>
-
-<P>Ak zaktivizujete toto nastavenie, potom bude študentom umožnené opätovné
-predloženie zadania aj po ich ohodnotení (na vaše opätovné oznámkovanie).
-Toto môže byť užitočné v prípade, ak učiteľ chce povzbudiť študentov v interaktívnom prostredí lepšie splniť úlohy .</P>
-
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Znovupredloženie zadania</B></P>
+
+<P>Predanstavené je tak, že študenti nemôžu znovu predložiť ich
+zadanie po ich ohodnotení učiteľom.</P>
+
+<P>Ak zaktivizujete toto nastavenie, potom bude študentom umožnené opätovné
+predloženie zadania aj po ich ohodnotení (na vaše opätovné oznámkovanie).
+Toto môže byť užitočné v prípade, ak učiteľ chce povzbudiť študentov v interaktívnom prostredí lepšie splniť úlohy .</P>
+
<P>Toto nastavenie sa zreteľne netýka off-line zadaní.</P>
View
12 lang/sk/help/choice/options.html
@@ -1,7 +1,7 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Výberové nastavenia</B></P>
-
-<P>Tu sa ¹pecifikujú nastavenia z ktorých si úèastníci musia vybra».
-
-<P>Mô¾ete vlo¾i» µubovoµné èíslo: v prípade, ¾e nepotrebujete plných 6 nastavení,
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Výberové nastavenia</B></P>
+
+<P>Tu sa ¹pecifikujú nastavenia z ktorých si úèastníci musia vybra».
+
+<P>Mô¾ete vlo¾i» µubovoµné èíslo: v prípade, ¾e nepotrebujete plných 6 nastavení,
je takisto mo¾né necha» niektoré prázdne.
View
18 lang/sk/help/coursecategory.html
@@ -1,9 +1,9 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Kategória kurzu</B></P>
-
-<P>Vá¹ Moodle administrátor mô¾e zriadi» neikoµko kategórií kurzu.
-
-<P>Napríklad, "Veda", "Humanitné predmety", "Zdravie obyvateµstva" atï
-
-<P>Vyberte si najvhodne¹í pre vá¹ kurz. Táto voµba ovplyvní výzor akým bude vá¹ kurz zobrazený. Toto mô¾e napomôc»
-¹tudentom pri nájdení vá¹ho kurzu.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Kategória kurzu</B></P>
+
+<P>Vá¹ Moodle administrátor mô¾e zriadi» neikoµko kategórií kurzu.
+
+<P>Napríklad, "Veda", "Humanitné predmety", "Zdravie obyvateµstva" atï
+
+<P>Vyberte si najvhodne¹í pre vá¹ kurz. Táto voµba ovplyvní výzor akým bude vá¹ kurz zobrazený. Toto mô¾e napomôc»
+¹tudentom pri nájdení vá¹ho kurzu.
View
50 lang/sk/help/courseformats.html
@@ -1,25 +1,25 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Formáty kurzu Moodle</B></P>
-
-<P><B>Týždený formát</B></P>
-<UL>
-Kurz je organizovaný týždeň po týždni s jasným počiatočným a konečným dátumom.
-Každý týždeň pozostáva z aktivít. Niektoré z nich môžu mať "otvorené okná",
-naznačujúce, že po dvoch týždňoch sa tieto môžu stať nedostupné.
-
-</UL>
-
-<P><B>Formát tém</B></P>
-<UL>
-Veľlmi podobné ako týždený formát, s rozdielom toho, že každý týždeň je nazvaný "témou".
-Téma nie je obmedzená nijakým časovým limitom. Nemusíte špecifikovať žiadne termíny.
-
-</UL>
-
-<P><B>Socialny formát</B></P>
-<UL>
-Tento formát je orientovaný na hlavné fórumu, socialne fórum, ktoré sa objaví na hlavnej stránke.
-Je to užitočné, nakoľko sa prostredie stáva voľnejšie. Dokonca tam nemusia byť kurzy. Napríklad, toto
-môže byť použité ako diskuzná skupina daného odboru - sekcie.
-
-</UL>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Formáty kurzu Moodle</B></P>
+
+<P><B>Týždený formát</B></P>
+<UL>
+Kurz je organizovaný týždeň po týždni s jasným počiatočným a konečným dátumom.
+Každý týždeň pozostáva z aktivít. Niektoré z nich môžu mať "otvorené okná",
+naznačujúce, že po dvoch týždňoch sa tieto môžu stať nedostupné.
+
+</UL>
+
+<P><B>Formát tém</B></P>
+<UL>
+Veľlmi podobné ako týždený formát, s rozdielom toho, že každý týždeň je nazvaný "témou".
+Téma nie je obmedzená nijakým časovým limitom. Nemusíte špecifikovať žiadne termíny.
+
+</UL>
+
+<P><B>Socialny formát</B></P>
+<UL>
+Tento formát je orientovaný na hlavné fórumu, socialne fórum, ktoré sa objaví na hlavnej stránke.
+Je to užitočné, nakoľko sa prostredie stáva voľnejšie. Dokonca tam nemusia byť kurzy. Napríklad, toto
+môže byť použité ako diskuzná skupina daného odboru - sekcie.
+
+</UL>
View
10 lang/sk/help/coursefullname.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Plné meno kurzu</B></P>
-
-<P>Plné meno kurzu je zobrazené v hornej èasti obrazovky a tie¾ vo výpise kurzu.
-</P>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Plné meno kurzu</B></P>
+
+<P>Plné meno kurzu je zobrazené v hornej èasti obrazovky a tie¾ vo výpise kurzu.
+</P>
View
24 lang/sk/help/coursenewsitems.html
@@ -1,12 +1,12 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Nové položky kurzu</B></P>
-
-<P>V "týždennom" formáte a vo formáte "tém" sa objaví špeciálne fórum
-nazvané "Novinky". Toto je dobrým miestom na poslanie správ a odkazov pre všetkých študentov.
-(Prednastavené je také nastavenie, že všetci študenti sú prihlásení na toto fórum a dostanú
-vaše správy - odkazy cez e-mail.)
-
-<P>Toto nastavenie určuje, koľko krát sa nedávno otvorené položky objavia v novom okne, v dolnej
-pravej časti obrazovky, na úvodnej stránke vášho kurzu.
-
-<P>Pri nastavení "0 nových položiek", okno nových položiek sa neotvorí vôbec.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Nové položky kurzu</B></P>
+
+<P>V "týždennom" formáte a vo formáte "tém" sa objaví špeciálne fórum
+nazvané "Novinky". Toto je dobrým miestom na poslanie správ a odkazov pre všetkých študentov.
+(Prednastavené je také nastavenie, že všetci študenti sú prihlásení na toto fórum a dostanú
+vaše správy - odkazy cez e-mail.)
+
+<P>Toto nastavenie určuje, koľko krát sa nedávno otvorené položky objavia v novom okne, v dolnej
+pravej časti obrazovky, na úvodnej stránke vášho kurzu.
+
+<P>Pri nastavení "0 nových položiek", okno nových položiek sa neotvorí vôbec.
View
24 lang/sk/help/coursenumsections.html
@@ -1,12 +1,12 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Poèet tý¾dòov/tém kurzu</B></P>
-
-<P>Toto nastavenie je pou¾ité len pri "tý¾dennom" formáte a formáte "tém".
-
-<P>Pri "tý¾dennom" formáte urèuje poèet tý¾dòov behu kurzu, poèítajúc od
-dátumu zaèiatku kurzu.
-
-<P>Vo formáte "tém" urèuje poèet tém v danom kurze.
-
-<P>Obidve tieto údaje sú transformované do poètu "okienok" v strednej dolnej èasti
- stránky kurzu.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Poèet tý¾dòov/tém kurzu</B></P>
+
+<P>Toto nastavenie je pou¾ité len pri "tý¾dennom" formáte a formáte "tém".
+
+<P>Pri "tý¾dennom" formáte urèuje poèet tý¾dòov behu kurzu, poèítajúc od
+dátumu zaèiatku kurzu.
+
+<P>Vo formáte "tém" urèuje poèet tém v danom kurze.
+
+<P>Obidve tieto údaje sú transformované do poètu "okienok" v strednej dolnej èasti
+ stránky kurzu.
View
32 lang/sk/help/courserecent.html
@@ -1,16 +1,16 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Nedávno vykonané aktivity</B></P>
-
-<P>Moodle môže zobraziť "nedávno vykonané aktivity" na domovskej stránke kurzu.
-
-
-<P>Toto nastavenie zobrazí všetko, čo sa v kurze stalo od
-posledného "nalogovania" návštevníka - užívateľa kurzu. Zahrňuje to novú poštu, nových užívateľov,
-predložené denníky a pod.
-
-<P>Je silne doporučené, nechať vo vašom kurze toto nastavenie zapnuté,
-nakoľko napomáha aktívnemu prostrediu v kurze. Povedomie o aktivitách ostatných účastníkov kurzu
-rozvíja atmosféru spolupráce v triede.
-
-<P>V prípade extrémne veľkej triedy alebo ťažko zvládnuteľnej triedy, môžete
-vypnúť túto funkciu, nakoľko môže spomaľovať zobrazenie kurzovej stránky.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Nedávno vykonané aktivity</B></P>
+
+<P>Moodle môže zobraziť "nedávno vykonané aktivity" na domovskej stránke kurzu.
+
+
+<P>Toto nastavenie zobrazí všetko, čo sa v kurze stalo od
+posledného "nalogovania" návštevníka - užívateľa kurzu. Zahrňuje to novú poštu, nových užívateľov,
+predložené denníky a pod.
+
+<P>Je silne doporučené, nechať vo vašom kurze toto nastavenie zapnuté,
+nakoľko napomáha aktívnemu prostrediu v kurze. Povedomie o aktivitách ostatných účastníkov kurzu
+rozvíja atmosféru spolupráce v triede.
+
+<P>V prípade extrémne veľkej triedy alebo ťažko zvládnuteľnej triedy, môžete
+vypnúť túto funkciu, nakoľko môže spomaľovať zobrazenie kurzovej stránky.
View
12 lang/sk/help/courseshortname.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Skratka kurzu</B></P>
-
-<P>Mnohé organizácie pou¾ívajú skratky pre oznaèenie kurzu napr. BP102 alebo COMMS.
-Ak e¹te nemáte takúto skratku pre vá¹ kurz, vytvorte si ju. Táto bude pou¾itá v kurze na viacerých miestach a to tam,
-kde nie je mo¾né pou¾i» dlhý názov kurzu. (napríklad v predmete e-mailu).</P>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Skratka kurzu</B></P>
+
+<P>Mnohé organizácie pou¾ívajú skratky pre oznaèenie kurzu napr. BP102 alebo COMMS.
+Ak e¹te nemáte takúto skratku pre vá¹ kurz, vytvorte si ju. Táto bude pou¾itá v kurze na viacerých miestach a to tam,
+kde nie je mo¾né pou¾i» dlhý názov kurzu. (napríklad v predmete e-mailu).</P>
View
34 lang/sk/help/coursestartdate.html
@@ -1,17 +1,17 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Počiatočný dátum kurzu</B></P>
-
-<P>Toto je miesto na určenie počiatočného dátumu kurzu (vo vašom časovom pásme).
-
-
-<P>Pokiaľ používate "týždňový " bude mať toto nastavenie vplyv na zobrazenie týždňov.
-Prvý týždeň začne dátumom, ktorý tu nastavíte.
-
-<P>Toto nastavenie neovplyvní kurzy pri použití "sociálneho" formátu alebo formátu "tém".
-
-
-<P>Aj keď, toto nastavenie ovplyvní zobrazenie "loginov" tak, že nastavený dátum je najskorší možný ktorý môžete zobraziť.
-
-
-<P>Vo všeobecnosti, ak váš kurz má reálny počiatočný termín, v takomto prípade je dobré nastaviť tento dátum
-a to bez ohľadu na to, aký formát kurzu používate.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Počiatočný dátum kurzu</B></P>
+
+<P>Toto je miesto na určenie počiatočného dátumu kurzu (vo vašom časovom pásme).
+
+
+<P>Pokiaľ používate "týždňový " bude mať toto nastavenie vplyv na zobrazenie týždňov.
+Prvý týždeň začne dátumom, ktorý tu nastavíte.
+
+<P>Toto nastavenie neovplyvní kurzy pri použití "sociálneho" formátu alebo formátu "tém".
+
+
+<P>Aj keď, toto nastavenie ovplyvní zobrazenie "loginov" tak, že nastavený dátum je najskorší možný ktorý môžete zobraziť.
+
+
+<P>Vo všeobecnosti, ak váš kurz má reálny počiatočný termín, v takomto prípade je dobré nastaviť tento dátum
+a to bez ohľadu na to, aký formát kurzu používate.
View
40 lang/sk/help/enrolmentkey.html
@@ -1,20 +1,20 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Kľúč na registráciu sa do kurzu</B></P>
-
-<P>Na znemožnenie prístupu do kurzu nepovolaným a nežiaducim ľudom slúži
-registračný vstupný kľúč.
-
-<P>Ak tento nevyplníte, potom každý kto vytvoril užívateľské meno Moodle na tejto stránke, bude môcť
-vstúpiť do vášho kurzu.
-
-<P>Ak tu uvediete nejaké slovo alebo frázu, potom študenti ktorí sa budú chcieť dostať
-dnu, budú pri PRVOM VSTUPE (LEN PRI PRVOM VSTUPE) požiadaní, uviesť toto slovo resp.
-
-<P>Myšlienka je tohoto prvku je, že kľúč poskytnete tým ľudom ktorým chcete (autorizovaným osobám)
-a tým sa tieto stanú schopnými mať vlastné e-maily, poštu, telefónne spojenie, poprípade
-"face to face" verbálnu komunikáciu v triede.
-
-<P>V prípade, že sa prístupový kľúč na registráciu prezradí a
-a do prostredia sa dostanú nepovolané a nežiadúce osoby, môžete im znemožniť prístup (po prehliadnutí si ich
-profilovej stránky) zmenením registračného kľúča. Táto zmena sa nijako nedotkne legitímne prítomných študentov.
-Zmena sa bude týkať len nežiaducich osôb, ktorým následne nebude umožnený prístup do prostredia.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Kľúč na registráciu sa do kurzu</B></P>
+
+<P>Na znemožnenie prístupu do kurzu nepovolaným a nežiaducim ľudom slúži
+registračný vstupný kľúč.
+
+<P>Ak tento nevyplníte, potom každý kto vytvoril užívateľské meno Moodle na tejto stránke, bude môcť
+vstúpiť do vášho kurzu.
+
+<P>Ak tu uvediete nejaké slovo alebo frázu, potom študenti ktorí sa budú chcieť dostať
+dnu, budú pri PRVOM VSTUPE (LEN PRI PRVOM VSTUPE) požiadaní, uviesť toto slovo resp.
+
+<P>Myšlienka je tohoto prvku je, že kľúč poskytnete tým ľudom ktorým chcete (autorizovaným osobám)
+a tým sa tieto stanú schopnými mať vlastné e-maily, poštu, telefónne spojenie, poprípade
+"face to face" verbálnu komunikáciu v triede.
+
+<P>V prípade, že sa prístupový kľúč na registráciu prezradí a
+a do prostredia sa dostanú nepovolané a nežiadúce osoby, môžete im znemožniť prístup (po prehliadnutí si ich
+profilovej stránky) zmenením registračného kľúča. Táto zmena sa nijako nedotkne legitímne prítomných študentov.
+Zmena sa bude týkať len nežiaducich osôb, ktorým následne nebude umožnený prístup do prostredia.
View
36 lang/sk/help/forum/allowdiscussions.html
@@ -1,18 +1,18 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Umo¾nenie novej po¹ty</B></P>
-
-<P>Toto nastavenie vám umo¾ní obmedzi» ¹tudentom posielanie nových príspevkov do tohoto fóra.
-
-<P>Pre väè¹inu fór ponecháte pre ¹tudentov bez obmedzenia a vyberiete si
-prvé nastavenie ,umo¾òujúce zaèa» diskusiu na novú tému (súvislos»), a tie¾ odosla»
-odpoveï v rámci týchto súvislosti.
-
-<P>Niekedy v¹ak budete chcie» znemo¾ni» takéto èinnosti. Je to u¾itoèné napr. v prípade nových fór, ak
-chcete chcete y sa nové polo¾ky uèiteµov objavili na hlavnej stránke kurzu. V takomto prípade si mô¾ete y sa nové polo¾ky uèiteµov objavili na hlavnej stránke kurzu. V takomto prípade si mô¾ete
-vybra» tretiu mo¾nos» "®iadna diskusia, ¾iadne odpovede".
-
-
-<P>Niekedy mô¾ete chcie» umo¾ni» len uèiteµom zaèa» novú diskusiu,
-a ¹tudentom umo¾ni» len odpoveda» na danú tému (napríklad, v rámci nových fór na domovskej stránke).
-V takomto prípade, by ste si mohli vybra» druhú voµbu: "®iadna diskusia, ale odpovede sú dovolené".
-
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Umo¾nenie novej po¹ty</B></P>
+
+<P>Toto nastavenie vám umo¾ní obmedzi» ¹tudentom posielanie nových príspevkov do tohoto fóra.
+
+<P>Pre väè¹inu fór ponecháte pre ¹tudentov bez obmedzenia a vyberiete si
+prvé nastavenie ,umo¾òujúce zaèa» diskusiu na novú tému (súvislos»), a tie¾ odosla»
+odpoveï v rámci týchto súvislosti.
+
+<P>Niekedy v¹ak budete chcie» znemo¾ni» takéto èinnosti. Je to u¾itoèné napr. v prípade nových fór, ak
+chcete chcete y sa nové polo¾ky uèiteµov objavili na hlavnej stránke kurzu. V takomto prípade si mô¾ete y sa nové polo¾ky uèiteµov objavili na hlavnej stránke kurzu. V takomto prípade si mô¾ete
+vybra» tretiu mo¾nos» "®iadna diskusia, ¾iadne odpovede".
+
+
+<P>Niekedy mô¾ete chcie» umo¾ni» len uèiteµom zaèa» novú diskusiu,
+a ¹tudentom umo¾ni» len odpoveda» na danú tému (napríklad, v rámci nových fór na domovskej stránke).
+V takomto prípade, by ste si mohli vybra» druhú voµbu: "®iadna diskusia, ale odpovede sú dovolené".
+
View
36 lang/sk/help/forum/attachment.html
@@ -1,19 +1,19 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Prílohy na posielanie</B></P>
-
-<P>Ak chcete, mô¾ete pripoji» JEDEN súbor z vá¹ho poèítaèa ku µubovolnej správe do fóra.
-Tento súbor je potom ulo¾ený na serveri spolu s ostatnými va¹imi správami.
-
-<P>Toto napr. u¾itoèné, ak chcete zdieµa» obrázky alebo dokument Word.
-
-<P>Tento súbor mô¾e by» µubovoµného typu, av¹ak je silne doporuèené
-aby mal ¹tandartnú trojpísmenkovú príponu, ako je napr. doc, jpg, png apod.
-Toto uµahèí ostatným pou¾i» va¹e prilo¾ené súbory prostredníctvom ich brovsera.
-
-
-
-<P>Pokiaµ opätovne editujete a posielate prilo¾ené súbory, potom
-predo¹lé súbory budú týmito nahradené.
-
-<P>Pokiaµ opätovne editujete a posielate s prílohami, prièom necháte toto miesto prázdne
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Prílohy na posielanie</B></P>
+
+<P>Ak chcete, mô¾ete pripoji» JEDEN súbor z vá¹ho poèítaèa ku µubovolnej správe do fóra.
+Tento súbor je potom ulo¾ený na serveri spolu s ostatnými va¹imi správami.
+
+<P>Toto napr. u¾itoèné, ak chcete zdieµa» obrázky alebo dokument Word.
+
+<P>Tento súbor mô¾e by» µubovoµného typu, av¹ak je silne doporuèené
+aby mal ¹tandartnú trojpísmenkovú príponu, ako je napr. doc, jpg, png apod.
+Toto uµahèí ostatným pou¾i» va¹e prilo¾ené súbory prostredníctvom ich brovsera.
+
+
+
+<P>Pokiaµ opätovne editujete a posielate prilo¾ené súbory, potom
+predo¹lé súbory budú týmito nahradené.
+
+<P>Pokiaµ opätovne editujete a posielate s prílohami, prièom necháte toto miesto prázdne
bude zachovaný originál prílohy.
View
30 lang/sk/help/forum/forumtype.html
@@ -1,16 +1,16 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Typy fór</B></P>
-
-<P>Existuje niekoľko rôznych typov fór z ktorých si môžete vybrať:
-
-<P><B>Jednotná jednoduchá diskusia</B> - je to len jedna téma, všetko na jednej stránke.
-Užitočné na krátke a orientované diskusie.
-
-<P><B>Štandartné fórum na všeobecné použitie</B> - je dná sa o otvorené fórum, kde hocikto
-a hocikedy môže začať novú tému. Toto je najlepšie fórum z všeobecným cieľom.
-
-<P><B>Každý môže poslať len jeden príspevok do diskusie (každý však môže odpovedať naň).
-</B> - Toto je užitočné, ak chcete od každého študenta aby začal diskusiu o téme, povedal svoje náhľady,
-na tému týždňa, a aby každý mohol na tieto reagovať.
-
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Typy fór</B></P>
+
+<P>Existuje niekoľko rôznych typov fór z ktorých si môžete vybrať:
+
+<P><B>Jednotná jednoduchá diskusia</B> - je to len jedna téma, všetko na jednej stránke.
+Užitočné na krátke a orientované diskusie.
+
+<P><B>Štandartné fórum na všeobecné použitie</B> - je dná sa o otvorené fórum, kde hocikto
+a hocikedy môže začať novú tému. Toto je najlepšie fórum z všeobecným cieľom.
+
+<P><B>Každý môže poslať len jeden príspevok do diskusie (každý však môže odpovedať naň).
+</B> - Toto je užitočné, ak chcete od každého študenta aby začal diskusiu o téme, povedal svoje náhľady,
+na tému týždňa, a aby každý mohol na tieto reagovať.
+
<P>(Viac funkcií v danej oblasti bude v Ďalšej verzii Moodle.)
View
96 lang/sk/help/forum/ratings.html
@@ -1,48 +1,48 @@
-Individuálne príspevky môžu by ť ohodnotené škálou založenou na teóriách <strong>samostatného a prepojeného chápania</strong>.
-
-Táto teória vám pomôže pozrieť sa na ľudské interakcie novým spôsobom. Popisuje dva nezávislé
-spôsoby, ako môžeme hodnotiť a učiť sa o veciach ktoré vidíme alebo počujeme.
-
-Aj keď každý z nás môže použiť tieto dve metódy v rôznom čase v rôznom pomere, môže byť užitočné, ak si predstavíme dvoch ľudí ako príklad. Jeden z nich má prevažne samostatné chápanie (Jim) a druhy prevažne prepojené chápanie (Mary).
-
-<ul>
- <li>Jim ostáva rád ako "objekt" bez zahrnutia svojich pocitov a
- emócií. Pokiaľ diskutuje s ľuďmi s opačným názorom, rád obraňuje svoje myšlienky logickou argumentáciou
- založenou na nájdení dier v protivníkových argumentoch. Pre neho sú rozhodujúce
- nové myšlienky, pokiaľ sú tieto založené na dokázaných faktoch zo zdrojov z dobrou reputáciou, akými sú knihy, rešpektovaní učitelia,
- alebojeho vlastná skúsenosť. U Jima je veľmi výrazné <strong>samostatné chápanie</strong>.<br><br>
- </li>
- <li>Mary je viac senzitívna ku ostatným ľudom. Ona má dobré zručnosti v oblasti empatie
- a má sklon ku počúvaniu a pýtaniu sa až dovtedy, pokiaľ necíti, že sa môže pripojiť &quot;pochopiť veci
- z jej vlastného uhlu pohľadu&quot;. Učí sa tým, že sa snaží zdieľať vlastné
- skúsenosti ktoré ju doviedli ku vedomostiam objavených v iných ľuďoch.
- Pri rozhovore s sinými sa snaží o vyhnutie sa konfrontácií a veľmi často, ak vidí možnosť,
- sa logickými návrhmi snaží pomôcť iným. U Mary je veľmi výrazné <strong>prepojené chápanie</strong>.</li>
-</ul>
-
-Všimli ste si, že v týchto príkladoch je v prípade samostatného chápania použitý mužský vzor a pre prípad prepojeného chápania ženský vzor? Niektoré štúdie skutočne poukazujú na takúto tendenciu, ale jednotlivci sa môžu nachádzať hocikde v spektre medzi týmito dvoma krajnými prípadmi.
-
-Pre spoluprajúcu a efektívnu skupinu učiacich sa by bolo ideálne ak by každý člen bol schopný použiť obidva prístupy chápania.
-
-V konkrétnej situácii ako je on-line fórum, v každom príspevku jednotlivca môžeme nájsť niektorú z týchto charakteristík, resp. niekedy aj obidve. Niekto, kto je vo všeobecnosti výrazného prepojeného chápania, môže poslať príspevok pripomínajúci silne samostatné vnímanie a naopak. Cieľom hodnotenia každého príspevku použitím tejto stupnice je:
-
-<blockquote>
-a) pomôcť vám rozmýšľať o týchto otázkach pri čítaní ostatných príspevkoch
-b) Každému autorovi poskytnúť spätnú väzbu o tom ak boli videní ostatnými
-</blockquote>
-
-V žiadnom prípade výsledky hodnotenia nie sú použité proti študentom. Slúžia len ku napomôženiu komunikácie a učenia.
-
-<hr>
- V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac, tu sú niektoré články
- autori, ktorý rozpracovali tieto témy:
-<ul>
- <li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.</li>
- <li>Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>
- <li>Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking &amp; connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.</li>
- <li>Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &amp;</li>
- <li>Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by &ldquo;Women&rsquo;s Ways of Knowing&rdquo; (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.</li>
- <li>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</li>
- <li>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.
- </li>
-</ul>
+Individuálne príspevky môžu by ť ohodnotené škálou založenou na teóriách <strong>samostatného a prepojeného chápania</strong>.
+
+Táto teória vám pomôže pozrieť sa na ľudské interakcie novým spôsobom. Popisuje dva nezávislé
+spôsoby, ako môžeme hodnotiť a učiť sa o veciach ktoré vidíme alebo počujeme.
+
+Aj keď každý z nás môže použiť tieto dve metódy v rôznom čase v rôznom pomere, môže byť užitočné, ak si predstavíme dvoch ľudí ako príklad. Jeden z nich má prevažne samostatné chápanie (Jim) a druhy prevažne prepojené chápanie (Mary).
+
+<ul>
+ <li>Jim ostáva rád ako "objekt" bez zahrnutia svojich pocitov a
+ emócií. Pokiaľ diskutuje s ľuďmi s opačným názorom, rád obraňuje svoje myšlienky logickou argumentáciou
+ založenou na nájdení dier v protivníkových argumentoch. Pre neho sú rozhodujúce
+ nové myšlienky, pokiaľ sú tieto založené na dokázaných faktoch zo zdrojov z dobrou reputáciou, akými sú knihy, rešpektovaní učitelia,
+ alebojeho vlastná skúsenosť. U Jima je veľmi výrazné <strong>samostatné chápanie</strong>.<br><br>
+ </li>
+ <li>Mary je viac senzitívna ku ostatným ľudom. Ona má dobré zručnosti v oblasti empatie
+ a má sklon ku počúvaniu a pýtaniu sa až dovtedy, pokiaľ necíti, že sa môže pripojiť &quot;pochopiť veci
+ z jej vlastného uhlu pohľadu&quot;. Učí sa tým, že sa snaží zdieľať vlastné
+ skúsenosti ktoré ju doviedli ku vedomostiam objavených v iných ľuďoch.
+ Pri rozhovore s sinými sa snaží o vyhnutie sa konfrontácií a veľmi často, ak vidí možnosť,
+ sa logickými návrhmi snaží pomôcť iným. U Mary je veľmi výrazné <strong>prepojené chápanie</strong>.</li>
+</ul>
+
+Všimli ste si, že v týchto príkladoch je v prípade samostatného chápania použitý mužský vzor a pre prípad prepojeného chápania ženský vzor? Niektoré štúdie skutočne poukazujú na takúto tendenciu, ale jednotlivci sa môžu nachádzať hocikde v spektre medzi týmito dvoma krajnými prípadmi.
+
+Pre spoluprajúcu a efektívnu skupinu učiacich sa by bolo ideálne ak by každý člen bol schopný použiť obidva prístupy chápania.
+
+V konkrétnej situácii ako je on-line fórum, v každom príspevku jednotlivca môžeme nájsť niektorú z týchto charakteristík, resp. niekedy aj obidve. Niekto, kto je vo všeobecnosti výrazného prepojeného chápania, môže poslať príspevok pripomínajúci silne samostatné vnímanie a naopak. Cieľom hodnotenia každého príspevku použitím tejto stupnice je:
+
+<blockquote>
+a) pomôcť vám rozmýšľať o týchto otázkach pri čítaní ostatných príspevkoch
+b) Každému autorovi poskytnúť spätnú väzbu o tom ak boli videní ostatnými
+</blockquote>
+
+V žiadnom prípade výsledky hodnotenia nie sú použité proti študentom. Slúžia len ku napomôženiu komunikácie a učenia.
+
+<hr>
+ V prípade, že by ste sa chceli dozvedieť viac, tu sú niektoré články
+ autori, ktorý rozpracovali tieto témy:
+<ul>
+ <li>Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R., &amp; Tarule, J.M. (1986). Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind. New York, NY: Basic Books.</li>
+ <li>Clinchy, B.M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women: Integrating reason and care. American Behavioural Scientist, 32(6), 647-657.</li>
+ <li>Clinchy, B.M. (1989b). On critical thinking &amp; connected knowing. Liberal education, 75(5), 14-19.</li>
+ <li>Clinchy, B.M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage of two minds. In N.R. Goldberger, Tarule, J.M., Clinchy, B.M. &amp;</li>
+ <li>Belenky, M.F. (Eds.), Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired by &ldquo;Women&rsquo;s Ways of Knowing&rdquo; (pp. 205-247). New York, NY: Basic Books.</li>
+ <li>Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., &amp; Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.</li>
+ <li>Galotti, K. M., Reimer, R. L., &amp; Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.
+ </li>
+</ul>
View
32 lang/sk/help/forum/subscription.html
@@ -1,16 +1,16 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Prihlasovanie sa do fóra</B></P>
-
-<P>Ak sa niekto prihlási do fóra, znamená to že mu cez e-mail budú posielané
-kópie všetkých príspevkov v tomto fóre. (príspevky sú posielané približne
-po <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minútach ako tieto boli napísané).
-
-<P>Obyčajne si účastníci môžu vybrať, či chcú byť zapísaní do jednotlivého fóra , alebo nie.
-
-<P>V prípade, že učiteľ trvá na prihlásení sa účastníkov do konkrétneho fóra,
- v takom prípade je výber pre účastníkov znemožnený a každý v triede dostane kópiu e-mailu.
-
-
-<P>Toto je hlavne užitočné v prípade Nových fór a vo fórach
-na začiatku kurzu (predtým ako všetci účastníci už pracovali v danom kurze a teda
-sa sami môžu zapísať do fóra).
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Prihlasovanie sa do fóra</B></P>
+
+<P>Ak sa niekto prihlási do fóra, znamená to že mu cez e-mail budú posielané
+kópie všetkých príspevkov v tomto fóre. (príspevky sú posielané približne
+po <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minútach ako tieto boli napísané).
+
+<P>Obyčajne si účastníci môžu vybrať, či chcú byť zapísaní do jednotlivého fóra , alebo nie.
+
+<P>V prípade, že učiteľ trvá na prihlásení sa účastníkov do konkrétneho fóra,
+ v takom prípade je výber pre účastníkov znemožnený a každý v triede dostane kópiu e-mailu.
+
+
+<P>Toto je hlavne užitočné v prípade Nových fór a vo fórach
+na začiatku kurzu (predtým ako všetci účastníci už pracovali v danom kurze a teda
+sa sami môžu zapísať do fóra).
View
44 lang/sk/help/guestaccess.html
@@ -1,22 +1,22 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Prístup pre náv¹tevníkov</B></P>
-
-<P>Existuje voµba pre umo¾nenie prístupu "náv¹tevníkom " do vá¹ho kurzu.
-
-<P>¥udia sa mô¾u prihlási» ako náv¹tevníci pou¾itím voµby "Prihlási» sa ako náv¹tevníci".
-na prihlasovacej obrazovke.
-
-<P>Náv¹tevníci majú V®DY prístup len na èítanie. Znamená to, ¾e títo nemô¾u
-niè zmeni», resp. zanecha» a tým vnies» nejaký neporiadok do kurzu skutoèných ¹tudentov.
-
-
-<P>Toto sa mô¾e hodi» v prípade, ak chcete kolegom umo¾ni» prezrie» si va¹u prácu
-alebo umo¾ni» potenciálnym ¹tudentom pozrie» si kurz pred tým ako sa rozhodnú vstúpi» doòho.
-
-
-<P>Pamätajte, ¾e sa mô¾ete rozhodnú» pre dva typy umo¾nenia prístupu zákazníkom:
-S pou¾itím prístupového kµúèa alebo bez neho. Ak umo¾níte vstup s prístupovým kµúèom,
-v takom prípade bude musie» náv¹tevník vklada» kµúè pri ka¾dom jeho prihlásení (Na
-rozdiel od ¹tudentov, ktorí vlo¾ia prístupový kµúè len raz.)
-Táto voµba vám umo¾ní obmedzi» - odmietnu» náv¹tevníkov. V prípade, ¾e umo¾níte vstup bez
-kµúèa, potom hocikto mô¾e vstúpi» ako náv¹tevník do vá¹ho kurzu.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Prístup pre náv¹tevníkov</B></P>
+
+<P>Existuje voµba pre umo¾nenie prístupu "náv¹tevníkom " do vá¹ho kurzu.
+
+<P>¥udia sa mô¾u prihlási» ako náv¹tevníci pou¾itím voµby "Prihlási» sa ako náv¹tevníci".
+na prihlasovacej obrazovke.
+
+<P>Náv¹tevníci majú V®DY prístup len na èítanie. Znamená to, ¾e títo nemô¾u
+niè zmeni», resp. zanecha» a tým vnies» nejaký neporiadok do kurzu skutoèných ¹tudentov.
+
+
+<P>Toto sa mô¾e hodi» v prípade, ak chcete kolegom umo¾ni» prezrie» si va¹u prácu
+alebo umo¾ni» potenciálnym ¹tudentom pozrie» si kurz pred tým ako sa rozhodnú vstúpi» doòho.
+
+
+<P>Pamätajte, ¾e sa mô¾ete rozhodnú» pre dva typy umo¾nenia prístupu zákazníkom:
+S pou¾itím prístupového kµúèa alebo bez neho. Ak umo¾níte vstup s prístupovým kµúèom,
+v takom prípade bude musie» náv¹tevník vklada» kµúè pri ka¾dom jeho prihlásení (Na
+rozdiel od ¹tudentov, ktorí vlo¾ia prístupový kµúè len raz.)
+Táto voµba vám umo¾ní obmedzi» - odmietnu» náv¹tevníkov. V prípade, ¾e umo¾níte vstup bez
+kµúèa, potom hocikto mô¾e vstúpi» ako náv¹tevník do vá¹ho kurzu.
View
26 lang/sk/help/html.html
@@ -1,13 +1,13 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Pomoc pre písanie html</B></P>
-
-<P>Ak píšete HTML v Moodle, môžete na tvorbu žiadaných efektov použiť ľubovoľné HTML tagy.
-
-
-<P>Váš kód bude normálne vytlačený na strane v bunke tabuľky, teda:
-
-
- <UL>
- <LI>nie je potrebné použitie žiadnych &lt;HEAD> alebo &lt;BODY> tagov
- <LI>dajte pozor na neprepojené &lt;/TABLE> tagy, ktoré môžu spôsobiť chaos pri zobrazení
- </UL>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Pomoc pre písanie html</B></P>
+
+<P>Ak píšete HTML v Moodle, môžete na tvorbu žiadaných efektov použiť ľubovoľné HTML tagy.
+
+
+<P>Váš kód bude normálne vytlačený na strane v bunke tabuľky, teda:
+
+
+ <UL>
+ <LI>nie je potrebné použitie žiadnych &lt;HEAD> alebo &lt;BODY> tagov
+ <LI>dajte pozor na neprepojené &lt;/TABLE> tagy, ktoré môžu spôsobiť chaos pri zobrazení
+ </UL>
View
30 lang/sk/help/langedit.html
@@ -1,15 +1,15 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Editovanie jazyku</B></P>
-
-<P>Na editovanie jazykov na tejto stránke, je potrebné aby súbory boli zapisovateľné prostredníctvom
- web serverových procesov.
-
-
-<P>V rámci niektorých reťazcov môžete byť upozornení
- <B>$a</B> a <B>$a->niekedy</B>.
-
-<P>Tieto reprezentujú premenné, ktoré budú nahradené menami
-alebo inými slovami v rámci Moodle.
-
-<P>Ak je len jedná premenná, potom je použitý tvar $a. Pokiaľ sú dve alebo viac premenných,
-potom každá z nich má pomenovanie.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Editovanie jazyku</B></P>
+
+<P>Na editovanie jazykov na tejto stránke, je potrebné aby súbory boli zapisovateľné prostredníctvom
+ web serverových procesov.
+
+
+<P>V rámci niektorých reťazcov môžete byť upozornení
+ <B>$a</B> a <B>$a->niekedy</B>.
+
+<P>Tieto reprezentujú premenné, ktoré budú nahradené menami
+alebo inými slovami v rámci Moodle.
+
+<P>Ak je len jedná premenná, potom je použitý tvar $a. Pokiaľ sú dve alebo viac premenných,
+potom každá z nich má pomenovanie.
View
136 lang/sk/help/mods.html
@@ -1,68 +1,68 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Moduly činností</B></P>
-
-<P>Moodle obsahuje širokú škálu modulov činností,
-ktoré môžu byť použité na vytvorenie ľubovoľného typu kurzu.
- </P>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
-<UL>
-<P>Táto činnosť môže byť najdôležitejšia -
- je miesto, kde sa objavuje najviac diskusií.
- Jednotlivé fóra môžu byť štruktúrované rozličnými spôsobmi a môžu obsahovať
- hodnotenie všetkých zúčastnených. Výstupy môžu byť zobrazené v rozličných formátoch a môžu obsahovať prílohy.
- Po prihlásení sa na fórum, účastníci obdržia emailom kópiu každého nového príspevku.
- Učiteľ môže prihlásiť ľubovoľného študenta ak si to praje.
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Journals</B></P>
-<UL>
-<P>Tento modul predstavuje veľmi dôležitú aktivitu spätnej väzby.
-Učiteľ sa pýta študenta na odpoveď v konkrétnej téme, pričom študent môže
-editovať a postupne vylepšovať svoju odpoveď. Táto odpoveď je privátna a len učiteľ
-má prístup aby ju videl. Učiteľ poskytuje spätnú väzbu a hodnotí každý vstup.
-Obyčajne je dobré, aby takáto aktivita prebehla raz za týždeň. </P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Resources</B></P>
-<UL>
-<P>Zdroje tvoria obsah :informácie ktoré chce učiteľ priniesť do kurzu.
-Tieto môžu byť tvorené vloženými súbormi na server kurzu, stránkami editovanými priamo v Moodle, alebo externými
-web stránkami, ktoré sa objavia v danej časti kurzu. </P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Assignments</B></P>
-<UL>
-<P>Pridelenie úloh umožňuje učiteľovi špecifikovať úlohy, ktoré vyžadujú od študentov prípravu digitálneho obsahu
-(ľubovoľný obsah)a tieto predložiť uložením na server. Typické pridelenie úloh obsahuje eseje, projekty, správy,
-a pod. Tento modul obsahuje aj hodnotiace prvky - funkcie.
-</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizzes</B></P>
-<UL>
-<P>Tento modul umožňuje učiteľovi navrhnúť testy -kvízy,
- pozostávajúce z viacnásobného výberu, správny-nesprávny a z krátkych otázok na zodpovedanie.
- Tieto otázky sú držané v kategorizovanej databáze a môžu byť
- opätovne použité v rámci kurzu resp. v rámci iných kurzov. Kvízy umožňujú
- viacnásobné pokusy. Každý pokus je automaticky označený a učiteľ si môže vybrať, či poskytne spätnú väzbu
- alebo ukáže správne výsledky. Tento modul obsahuje hodnotiace prvky - funkcie.
-</P>
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Choices</B></P>
-<UL>
-<P>Vybratie činnosti je veľmi jednoduché. Učiteľ zadá otázku a určí výber viacnásobných odpovedí.
-Toto môže byť užitočné na rýchle zistenie názoru a na stimuláciu premýšľania ohľadom témy, takisto
-na umožnenie triede zvoliť si ďalšie smerovanie kurzu alebo získavanie výskumného obsahu.
-
-</UL>
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Surveys</B></P>
-<UL>
-<P>Prieskumný modul poskytuje množstvo verifikovaných
-hodnotiacich nástrojov, o ktorých bolo zistené, že sú užitočné z hľadiska hodnotenia a stimulácie
-učenia v prostredí on-line. Tieto môžu byť učiteľmi použité na získavanie informácií od študentov,
-čo im pomôže zistiť viac o ich triede a následne tieto zistenia využiť pri svojej výučbe. T.</P>
-</UL>
-
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Moduly činností</B></P>
+
+<P>Moodle obsahuje širokú škálu modulov činností,
+ktoré môžu byť použité na vytvorenie ľubovoľného typu kurzu.
+ </P>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
+<UL>
+<P>Táto činnosť môže byť najdôležitejšia -
+ je miesto, kde sa objavuje najviac diskusií.
+ Jednotlivé fóra môžu byť štruktúrované rozličnými spôsobmi a môžu obsahovať
+ hodnotenie všetkých zúčastnených. Výstupy môžu byť zobrazené v rozličných formátoch a môžu obsahovať prílohy.
+ Po prihlásení sa na fórum, účastníci obdržia emailom kópiu každého nového príspevku.
+ Učiteľ môže prihlásiť ľubovoľného študenta ak si to praje.
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/journal/icon.gif">&nbsp;<B>Journals</B></P>
+<UL>
+<P>Tento modul predstavuje veľmi dôležitú aktivitu spätnej väzby.
+Učiteľ sa pýta študenta na odpoveď v konkrétnej téme, pričom študent môže
+editovať a postupne vylepšovať svoju odpoveď. Táto odpoveď je privátna a len učiteľ
+má prístup aby ju videl. Učiteľ poskytuje spätnú väzbu a hodnotí každý vstup.
+Obyčajne je dobré, aby takáto aktivita prebehla raz za týždeň. </P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Resources</B></P>
+<UL>
+<P>Zdroje tvoria obsah :informácie ktoré chce učiteľ priniesť do kurzu.
+Tieto môžu byť tvorené vloženými súbormi na server kurzu, stránkami editovanými priamo v Moodle, alebo externými
+web stránkami, ktoré sa objavia v danej časti kurzu. </P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Assignments</B></P>
+<UL>
+<P>Pridelenie úloh umožňuje učiteľovi špecifikovať úlohy, ktoré vyžadujú od študentov prípravu digitálneho obsahu
+(ľubovoľný obsah)a tieto predložiť uložením na server. Typické pridelenie úloh obsahuje eseje, projekty, správy,
+a pod. Tento modul obsahuje aj hodnotiace prvky - funkcie.
+</P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/quiz/icon.gif">&nbsp;<B>Quizzes</B></P>
+<UL>
+<P>Tento modul umožňuje učiteľovi navrhnúť testy -kvízy,
+ pozostávajúce z viacnásobného výberu, správny-nesprávny a z krátkych otázok na zodpovedanie.
+ Tieto otázky sú držané v kategorizovanej databáze a môžu byť
+ opätovne použité v rámci kurzu resp. v rámci iných kurzov. Kvízy umožňujú
+ viacnásobné pokusy. Každý pokus je automaticky označený a učiteľ si môže vybrať, či poskytne spätnú väzbu
+ alebo ukáže správne výsledky. Tento modul obsahuje hodnotiace prvky - funkcie.
+</P>
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Choices</B></P>
+<UL>
+<P>Vybratie činnosti je veľmi jednoduché. Učiteľ zadá otázku a určí výber viacnásobných odpovedí.
+Toto môže byť užitočné na rýchle zistenie názoru a na stimuláciu premýšľania ohľadom témy, takisto
+na umožnenie triede zvoliť si ďalšie smerovanie kurzu alebo získavanie výskumného obsahu.
+
+</UL>
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?=$CFG->wwwroot?>/mod/survey/icon.gif">&nbsp;<B>Surveys</B></P>
+<UL>
+<P>Prieskumný modul poskytuje množstvo verifikovaných
+hodnotiacich nástrojov, o ktorých bolo zistené, že sú užitočné z hľadiska hodnotenia a stimulácie
+učenia v prostredí on-line. Tieto môžu byť učiteľmi použité na získavanie informácií od študentov,
+čo im pomôže zistiť viac o ich triede a následne tieto zistenia využiť pri svojej výučbe. T.</P>
+</UL>
+
View
60 lang/sk/help/picture.html
@@ -1,30 +1,30 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Načítanie obrázkov</B></P>
-
-<P>Môžete načítať obrázok z vášho PC na tento server a tento bude následne použitý na viacerých miestach.
-
-<P>Z tohoto dôvodu sú najlepšie detailne zábery vašej tváre,
-ale môžete použiť ľubovoľné obrázky.
-<P>Obrázky musia byť v JPG alebo PNG formáte (znamená to, že obyčajne majú príponu .jpg alebo .png).
-
-<P>Obrázkový súbor môžete získať štyrmi spôsobmi:
-
-<OL>
-<LI>Použitím digitálnej kamery. Vaše obrázky s najväčšou pravdepodobnosťou budú v PC v správnom formáte.
-
-<LI>Môžete použiť skener a naskenovať obrázky resp. fotografie. Uistite sa, že tieto sú uložené vo formáte JPG alebo PNG.
-
-<LI>Ak máte umelecké sklony, môžete nakresliť obrázok v "paint" programe.
-
-<LI>Nakoniec, môžete "ukradnúť" obrázky z internetu. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A>
-je super miesto na nájdenie obrázku. Ak ste našli správny obrázok, pravým tlačítkom myši vyberte s menu možnosť "Uložiť obrázok ako...". (Táto voľba sa v závilsoti od PC môže mierne líšiť.)
-
-</OL>
-
-<P>Na načítanie obrázku, kliknite na tlačítko "Prezerať" na tejto editovacej stránke a vyberte si obrázok z vášho hard disku.
-
-<P>POZOR: Uistite sa, že obrázok nie je väčší ako je maximálne určená veľkosť, lebo v takom prípade tento nebude načítaný.
-
-<P>Potom kliknite na "Aktualizácia môjho profilu" a obrázok bude prispôsobený a zmenšený na 100 * 100 pixelov.
-
-<P>Po návrate na vašu profilovú stránku, môže sa zdať, že obrázok nebol zmenený. V takomto prípade použite tlačítko "Obnoviť" vo vašom prehliadači.
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Načítanie obrázkov</B></P>
+
+<P>Môžete načítať obrázok z vášho PC na tento server a tento bude následne použitý na viacerých miestach.
+
+<P>Z tohoto dôvodu sú najlepšie detailne zábery vašej tváre,
+ale môžete použiť ľubovoľné obrázky.
+<P>Obrázky musia byť v JPG alebo PNG formáte (znamená to, že obyčajne majú príponu .jpg alebo .png).
+
+<P>Obrázkový súbor môžete získať štyrmi spôsobmi:
+
+<OL>
+<LI>Použitím digitálnej kamery. Vaše obrázky s najväčšou pravdepodobnosťou budú v PC v správnom formáte.
+
+<LI>Môžete použiť skener a naskenovať obrázky resp. fotografie. Uistite sa, že tieto sú uložené vo formáte JPG alebo PNG.
+
+<LI>Ak máte umelecké sklony, môžete nakresliť obrázok v "paint" programe.
+
+<LI>Nakoniec, môžete "ukradnúť" obrázky z internetu. <A TARGET=google HREF="http://images.google.com/">http://images.google.com</A>
+je super miesto na nájdenie obrázku. Ak ste našli správny obrázok, pravým tlačítkom myši vyberte s menu možnosť "Uložiť obrázok ako...". (Táto voľba sa v závilsoti od PC môže mierne líšiť.)
+
+</OL>
+
+<P>Na načítanie obrázku, kliknite na tlačítko "Prezerať" na tejto editovacej stránke a vyberte si obrázok z vášho hard disku.
+
+<P>POZOR: Uistite sa, že obrázok nie je väčší ako je maximálne určená veľkosť, lebo v takom prípade tento nebude načítaný.
+
+<P>Potom kliknite na "Aktualizácia môjho profilu" a obrázok bude prispôsobený a zmenšený na 100 * 100 pixelov.
+
+<P>Po návrate na vašu profilovú stránku, môže sa zdať, že obrázok nebol zmenený. V takomto prípade použite tlačítko "Obnoviť" vo vašom prehliadači.
View
174 lang/sk/help/questions.html
@@ -1,87 +1,87 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Otázky</B></P>
-
-<P>Dobrým spôsobom, ako zistiť čo si ľudia myslia o predmete je
-sa spýtať ich. Pýtanie sa dobrých otázok je skutočne nápomocné pri
-zbieraní informácií, ich hodnotení a vytváraní nových. </P>
-
-<P>Kladenie otázok, ktoré je zamerané na pomoc iným pri učení je nazývané ako
- <I>Sokratické dopytovanie</I>. Je pomenované po Sokratovi zo starovekého Grécka.</P>
-
-<P>Sokratické dopytovanie vyžaduje od vás veľmi pozorné počúvanie iných, aby ste
-bol schopný zvážiť a štylizovať vaše otázky nápomocným, konštruktívnym a takisto
-nekonfrontným spôsobom.
-
-<P>Tu sú uvedené niektoré príklady takýchto otázok:</P>
-
-<!--Skrytá poznámka: Niekedy sem vložím nejaký ohromný príklad dialógu -->
-
-<h3>Otázky vyjasnenia</h3>
-<ul>
- <li>Čo tým myslíte, keď hovoríte ______?</li>
- <li>Čo pokladáte za najdôležitejšie?</li>
- <li>Aký vzťah má _____ ku _____?</li>
- <li>Mohli by ste to povedať iným spôsobom?</li>
- <li>Skúsim to povedať ja, či tomu rozumiem. Ty myslíš že _____ alebo _____?</li>
- <li>Ako sa toto týka nášho problému/otázky/diskusie?</li>
- <li>Jana, môžeš zosumarizovať vlastnými slovami to, čo povedal Richard?? ... Richard, je to to, čo si myslel?</li>
- <li>Môžeš uviesť príklad?</li>
- <li>Mohol by byť _____ dobrým príkladom toho?</li>
-</ul>
-<h3>Otázky preverujúce predpoklady</h3>
-<ul>
- <li>Čo predpokladáte?</li>
- <li>Čo Jana predpokladá?</li>
- <li>Čo by sme mohli predpokladať namiesto tohto?</li>
- <li>Vyzerá to, že predpokladáte _____. Rozumiem Vám správne?</li>
- <li>Všetky vaše dôvody sú založené na myšlienke že _____. Čo keby ste založili argumentáciu na
- _____ namiesto na _____?</li>
- <li>Zdá sa, že predpokladáte _____. Čo vás oprávňuje k tomu oprávňuje?</li>
- <li>Vždy nastane tento prípad? Prečo si myslíte, že predpoklady sa nemenia?</li>
- <li>Prečo by mal niekto toto predpokladať? </li>
-</ul>
-<h3>Otázky, ktoré overujú dôvody a dôkazy</h3>
-<ul>
- <li>Mohli by ste nám vysvetliť vaše dôvody?</li>
- <li>Ako by sa to dalo aplikovať v tomto prípade?</li>
- <li>Existuje dôvod ku pochybnostiam ohľadom dôkazom?</li>
- <li>Kto je v situácii, že vie čo je správne?</li>
- <li>Čo by ste povedali niekomu, kto povedal že ____?</li>
- <li>Môže ešte niekto uviesť dôkaz, ktorý by potvrdil tento názor?</li>
- <li>Akou úvahou ste prišli k danému záveru?</li>
- <li>Ako by sme mohli zistiť, že je to pravda? </li>
-</ul>
-<h3>Spytovanie sa ohľadom názoru a perspektív </h3>
-<ul>
- <li>ČO vás vedie k tomu?</li>
- <li>Keď ste povedal _____, naznačoval ste _____?</li>
- <li>Ale, ak sa to stane, čo ešte by sa stalo ako následok? Prečo?</li>
- <li>Aký efekt by to malo?</li>
- <li>Stalo by sa to nevyhnutne, alebo len možno/pravdepodobne?</li>
- <li>Aké sú alternatívy?</li>
- <li>Ak _____ a _____ je ten prípad, potom čo by ešte mohlo byť pravdou?</li>
- <li>Ak povieme že, ____ je etické, čo potom _____? </li>
-</ul>
-<h3>Otázky preskúmavajúce dôsledky a následnosti </h3>
-<ul>
- <li>Ako môžeme zistiť?</li>
- <li>Aký je predpoklad tejto otázky?</li>
- <li>Mohli by ste sa _____ spýtať túto otázku ináč?</li>
- <li>Ako by niekto mohol vyriešiť túto otázku?</li>
- <li>Môžeme túto otázku rozčleniť?</li>
- <li>Je otázky jasná? Rozumieme tomu?</li>
- <li>Je ľahké alebo ťažké na otázku odpovedať z pamäti? Prečo?</li>
- <li>Súhlasíme všetci s tým, že toto je otázka?</li>
- <li>Pre zodpovedanie tejto otázky, aké iné otázky musíme zodpovedať najskôr?</li>
- <li>Ako by ste určil problém?</li>
- <li>Prečo je táto záležitosť dôležitá?</li>
- <li>Je toto najdôležitejšia otázka, alebo, je ešte iná zásadná otázka?</li>
- <li>Vidíte ako toto môže mať vzťah s ________?</li>
-</ul>
-
-<HR>
-<FONT SIZE=1><I>Otázky prevzaté od Paul, R. (1993). Rozhodujúce zmýšľanie: Ako pripraviť študentov na rapídne sa
-meniaci sa svet: Základy kritického rozmýšľania, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
-
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Otázky</B></P>
+
+<P>Dobrým spôsobom, ako zistiť čo si ľudia myslia o predmete je
+sa spýtať ich. Pýtanie sa dobrých otázok je skutočne nápomocné pri
+zbieraní informácií, ich hodnotení a vytváraní nových. </P>
+
+<P>Kladenie otázok, ktoré je zamerané na pomoc iným pri učení je nazývané ako
+ <I>Sokratické dopytovanie</I>. Je pomenované po Sokratovi zo starovekého Grécka.</P>
+
+<P>Sokratické dopytovanie vyžaduje od vás veľmi pozorné počúvanie iných, aby ste
+bol schopný zvážiť a štylizovať vaše otázky nápomocným, konštruktívnym a takisto
+nekonfrontným spôsobom.
+
+<P>Tu sú uvedené niektoré príklady takýchto otázok:</P>
+
+<!--Skrytá poznámka: Niekedy sem vložím nejaký ohromný príklad dialógu -->
+
+<h3>Otázky vyjasnenia</h3>
+<ul>
+ <li>Čo tým myslíte, keď hovoríte ______?</li>
+ <li>Čo pokladáte za najdôležitejšie?</li>
+ <li>Aký vzťah má _____ ku _____?</li>
+ <li>Mohli by ste to povedať iným spôsobom?</li>
+ <li>Skúsim to povedať ja, či tomu rozumiem. Ty myslíš že _____ alebo _____?</li>
+ <li>Ako sa toto týka nášho problému/otázky/diskusie?</li>
+ <li>Jana, môžeš zosumarizovať vlastnými slovami to, čo povedal Richard?? ... Richard, je to to, čo si myslel?</li>
+ <li>Môžeš uviesť príklad?</li>
+ <li>Mohol by byť _____ dobrým príkladom toho?</li>
+</ul>
+<h3>Otázky preverujúce predpoklady</h3>
+<ul>
+ <li>Čo predpokladáte?</li>
+ <li>Čo Jana predpokladá?</li>
+ <li>Čo by sme mohli predpokladať namiesto tohto?</li>
+ <li>Vyzerá to, že predpokladáte _____. Rozumiem Vám správne?</li>
+ <li>Všetky vaše dôvody sú založené na myšlienke že _____. Čo keby ste založili argumentáciu na
+ _____ namiesto na _____?</li>
+ <li>Zdá sa, že predpokladáte _____. Čo vás oprávňuje k tomu oprávňuje?</li>
+ <li>Vždy nastane tento prípad? Prečo si myslíte, že predpoklady sa nemenia?</li>
+ <li>Prečo by mal niekto toto predpokladať? </li>
+</ul>
+<h3>Otázky, ktoré overujú dôvody a dôkazy</h3>
+<ul>
+ <li>Mohli by ste nám vysvetliť vaše dôvody?</li>
+ <li>Ako by sa to dalo aplikovať v tomto prípade?</li>
+ <li>Existuje dôvod ku pochybnostiam ohľadom dôkazom?</li>
+ <li>Kto je v situácii, že vie čo je správne?</li>
+ <li>Čo by ste povedali niekomu, kto povedal že ____?</li>
+ <li>Môže ešte niekto uviesť dôkaz, ktorý by potvrdil tento názor?</li>
+ <li>Akou úvahou ste prišli k danému záveru?</li>
+ <li>Ako by sme mohli zistiť, že je to pravda? </li>
+</ul>
+<h3>Spytovanie sa ohľadom názoru a perspektív </h3>
+<ul>
+ <li>ČO vás vedie k tomu?</li>
+ <li>Keď ste povedal _____, naznačoval ste _____?</li>
+ <li>Ale, ak sa to stane, čo ešte by sa stalo ako následok? Prečo?</li>
+ <li>Aký efekt by to malo?</li>
+ <li>Stalo by sa to nevyhnutne, alebo len možno/pravdepodobne?</li>
+ <li>Aké sú alternatívy?</li>
+ <li>Ak _____ a _____ je ten prípad, potom čo by ešte mohlo byť pravdou?</li>
+ <li>Ak povieme že, ____ je etické, čo potom _____? </li>
+</ul>
+<h3>Otázky preskúmavajúce dôsledky a následnosti </h3>
+<ul>
+ <li>Ako môžeme zistiť?</li>
+ <li>Aký je predpoklad tejto otázky?</li>
+ <li>Mohli by ste sa _____ spýtať túto otázku ináč?</li>
+ <li>Ako by niekto mohol vyriešiť túto otázku?</li>
+ <li>Môžeme túto otázku rozčleniť?</li>
+ <li>Je otázky jasná? Rozumieme tomu?</li>
+ <li>Je ľahké alebo ťažké na otázku odpovedať z pamäti? Prečo?</li>
+ <li>Súhlasíme všetci s tým, že toto je otázka?</li>
+ <li>Pre zodpovedanie tejto otázky, aké iné otázky musíme zodpovedať najskôr?</li>
+ <li>Ako by ste určil problém?</li>
+ <li>Prečo je táto záležitosť dôležitá?</li>
+ <li>Je toto najdôležitejšia otázka, alebo, je ešte iná zásadná otázka?</li>
+ <li>Vidíte ako toto môže mať vzťah s ________?</li>
+</ul>
+
+<HR>
+<FONT SIZE=1><I>Otázky prevzaté od Paul, R. (1993). Rozhodujúce zmýšľanie: Ako pripraviť študentov na rapídne sa
+meniaci sa svet: Základy kritického rozmýšľania, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
+
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("writing", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("reading", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
View
10 lang/sk/help/quiz/attempts.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-<P ALIGN=CENTER><B>Kvíz - mno¾stvo pokusov</B></P>
-
-<P>©tudentom mô¾e by» umo¾nené viacnásobne sa pokúsi» o zvládnutie kvízu (jeho zodpovedanie).
-
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+<P ALIGN=CENTER><B>Kvíz - mno¾stvo pokusov</B></P>
+
+<P>©tudentom mô¾e by» umo¾nené viacnásobne sa pokúsi» o zvládnutie kvízu (jeho zodpovedanie).
+
<P>Toto mô¾e napomôc» v chápaní kvízu z pohµadu vzdelávacej èinnosti (nie len procedúra na preskú¹anie).