Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant.

  • Loading branch information...
1 parent b81b553 commit 4d2d076fbc9a8e1714b9b2381c5031636a5b48cf ethem committed Jul 14, 2005
Showing with 5 additions and 2 deletions.
  1. +5 −2 lang/tr/enrol_authorize.php
View
7 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -12,12 +12,15 @@
$string['ccinvalid'] = 'Geçersiz kart numarası';
$string['ccno'] = 'Kredi Kartı No';
$string['cctype'] = 'Kredi Kartı Tipi';
-$string['ccvv'] = 'CV2';
+$string['ccvv'] = 'Onay Kodu';
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
-$string['choosemethod'] = 'Kursun kayıt anahtarını biliyorsanız giriniz. Diğer durumda bu kurs için ödeme yapmalısınız.';
+$string['choosemethod'] = 'Kursun kayıt anahtarını biliyorsanız giriniz. Diğer durumda bu kurs için ödeme yapmanız gerekiyor.';
$string['chooseone'] = 'Aşağıdaki iki alandan birini veya ikisini doldurun';
$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamanıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin geneli için ayarlayabileceğiniz varsayılan bir tutar vardır ve her bir dersin ücretini tek tek de ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
+$string['logindesc'] = '<a href=\"$a->url\">Loginhttps</a> seçeneğini Değişkenler/Güvenlik bölümünden ayarlayabilirsiniz.
+<br /><br />
+Bu seçenek aktif ise sadece giriş ve ödeme sayfaları için güvenli bağlantı (https) kullanılacaktır.';
$string['nameoncard'] = 'Kart Üzerindeki İsim';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';
$string['zipcode'] = 'Posta Kodu';

0 comments on commit 4d2d076

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.