Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
commit 4dbfb1beccd52eb349f158abf09ed8dd1384f57a 1 parent 9fb272b
authored October 03, 2011
1  install/lang/bg/error.php
@@ -30,3 +30,4 @@
30 30
 
31 31
 $string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
32 32
 $string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
  33
+$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
5  install/lang/bg/install.php
@@ -31,9 +31,14 @@
31 31
 $string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
32 32
 $string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
33 33
 $string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
  34
+$string['databasehost'] = 'Хост на базата данни';
  35
+$string['databasename'] = 'Име на базата данни';
  36
+$string['databasetypehead'] = 'Избиране на драйвер за база данни';
34 37
 $string['dataroot'] = 'Директория за данни';
  38
+$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
35 39
 $string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
36 40
 $string['installation'] = 'Инсталиране';
  41
+$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
37 42
 $string['paths'] = 'Пътища';
38 43
 $string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
39 44
 $string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
1  install/lang/bg/moodle.php
@@ -31,3 +31,4 @@
31 31
 $string['language'] = 'Език';
32 32
 $string['next'] = 'Следваща';
33 33
 $string['previous'] = 'Предишна';
  34
+$string['reload'] = 'Презареждане';

0 notes on commit 4dbfb1b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.