Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
AMOS bot
AMOS bot committed Oct 3, 2011
1 parent 9fb272b commit 4dbfb1beccd52eb349f158abf09ed8dd1384f57a
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/bg/error.php
  2. +5 −0 install/lang/bg/install.php
  3. +1 −0 install/lang/bg/moodle.php
@@ -30,3 +30,4 @@
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Не може да създаде временна директория';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Не можа да намери компонент';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Изтеглянето на компонента към вашия сървър пропадна, проверете настройките на proxy, препоръчително е PHP разширението cURL.<br /><br />Вие трябва ръчно да изтеглите файла <a href="{$a->url}">{$a->url}</a>, да го копирате в директория {$a->dest} на вашия сървър и да го разархивирате там.';
@@ -31,9 +31,14 @@
$string['availablelangs'] = 'Списък на наличните езици';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изберете език';
$string['chooselanguagesub'] = 'Моля, изберете език за инсталацията. Този език ще бъде, също така, език по подразбиране на сайта, но може да бъде променен и по-късно след инсталирането.';
+$string['databasehost'] = 'Хост на базата данни';
+$string['databasename'] = 'Име на базата данни';
+$string['databasetypehead'] = 'Избиране на драйвер за база данни';
$string['dataroot'] = 'Директория за данни';
+$string['dbprefix'] = 'Представка на таблиците';
$string['dirroot'] = 'Директория на Moodle';
$string['installation'] = 'Инсталиране';
+$string['langdownloaderror'] = 'За съжаление езикът "{$a}" не може да бъде изтеглен. Инсталирането ще продължи на английски.';
$string['paths'] = 'Пътища';
$string['pathshead'] = 'Потвърждаване на пътищата';
$string['pathssubdataroot'] = 'Тази директория е място, където Moodle, записва качваните файлове. Тази директория трябва да е достъпна за четене И ЗА ЗАПИС от потребителя на интернет сървъра (обикновено \'nobody\' или \'apache\'), но не трябва да е достъпна пряко през Интернет. Инталаторът ще се опита да създаде директорията, ако тя не съществува.';
@@ -31,3 +31,4 @@
$string['language'] = 'Език';
$string['next'] = 'Следваща';
$string['previous'] = 'Предишна';
+$string['reload'] = 'Презареждане';

0 comments on commit 4dbfb1b

Please sign in to comment.