Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Dec 7, 2005
1 parent 4bc2251 commit 4e0793d598e5ae58b4b06ef45f9e380b434308d8
Showing with 108 additions and 70 deletions.
  1. +5 −5 lang/ca/auth.php
  2. +37 −0 lang/ca/enrol_ldap.php
  3. +2 −1 lang/ca/enrol_paypal.php
  4. +2 −2 lang/ca/quiz.php
  5. +62 −62 lang/ca/scorm.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['alternatelogin'] = 'Si introduïu un URL aquí, s\'utilitzarà com a pàgina d\'entrada d\'aquest lloc. Aquesta pàgina hauria de contenir un formulari, amb la propietat \'action\' igual a <strong>$a</strong> i que retornés els camps <strong>username</strong> i <strong>password</strong>.<br />Tingueu cura de no escriure un URL incorrecte, ja que podríeu impedir l\'entrada dels usuaris en aquest lloc.<br />Si deixeu en blanc aquest paràmetre s\'utilitzarà la pàgina d\'entrada per defecte.';
@@ -49,8 +49,8 @@
$string['auth_imapport'] = 'El número de port del servidor IMAP. Generalment és el 143 o el 993.';
$string['auth_imaptitle'] = 'Utilitza un servidor IMAP';
$string['auth_imaptype'] = 'Tipus de servidor IMAP. Els servidors IMAP poden tenir diferents tipus d\'autenticació i negociació.';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Si voleu utilitzar l\'usuari de vinculació (<i>bind-user</i>) per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Una cosa semblant a \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
-$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del <i>bind-user</i>.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Si voleu utilitzar el bind-user per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Per exemple \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del bind-user.';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Paràmetres de vinculació';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb \';\'. Per exemple: \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Si activeu la creació d\'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifiqueu en quin context s\'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d\'altres usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.';
@@ -101,9 +101,9 @@
$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Amb aquest mètode us podeu connectar a un servidor Shibboleth per verificar i crear nous comptes';
$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Actualitza dades locals';
-$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Actualitza dades locals:</b> si habiliteu aquesta opció, el camp s\'actualitzarà (amb les dades externes d\'autenticació) cada vegada que l\'usuari entri o quan es faci una sincronització d\'usuaris. Els camps definits per actualitzar-se localment haurien d\'estar bloquejats.</p>';
+$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Actualitza dades locals:</b> si habiliteu aquesta opció, el camp s\'actualitzarà (amb les dades externes d\'autenticació) cada vegada que l\'usuari entri o quan es faci una sincronització d\'usuaris. Els camps definits per actualitzar-se localment haurien d\'estar blocats.</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'Actualitza dades externes';
-$string['auth_updateremote_expl'] = '<p>Actualitza dades externes:</b> si habiliteu aquesta opció, les dades externes d\'autenticació s\'actualitzaran quan s\'actualitzi el registre de l\'usuari. Els camps s\'haurien de desbloquejar per permetre l\'edició.</p>';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p>Actualitza dades externes:</b> si habiliteu aquesta opció, les dades externes d\'autenticació s\'actualitzaran quan s\'actualitzi el registre de l\'usuari. Els camps s\'haurien de desblocar per permetre l\'edició.</p>';
$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Nota:</b> actualitzar dades LDAP externes requreix definir binddn i dindpw amb un bind-user que tingui privilegis d\'edició en tots els registres d\'usuari. Actualment no preserva valors múltiples en els atributs i suprimeix els valors extra quan es fa l\'actualització.</p>';
$string['auth_user_create'] = 'Habilita la creació d\'usuaris';
$string['auth_user_creation'] = 'Els nous usuaris (anònims) poden crear comptes d\'usuari en la font d\'autenticació externa i confirmar-los via correu electrònic. Si habiliteu aquesta opció, recordeu de configurar també opcions específiques del mòdul per a la creació d\'usuaris.';
View
@@ -0,0 +1,37 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
+
+
+$string['description'] = '<p>Podeu utilitzar un servidor LDAP per controlar les inscripcions. S\'assumeix que el vostre arbre LDAP conté grups que es corresponen als cursos i que cada grup/curs tindrà entrades membres corresponents als estudiants.</p>
+<p>S\'assumeix que els cursos estan definits com a grups en el LDAP i que cada grup té múltiples camps de membre (<em>member</em> o <em>memberUid</em>) que contenen una identificació única de l\'usuari.</p>
+<p>Per a utilitzar inscripció per LDAP, <strong>cal</strong> que els vostres usuaris tinguin un camp idnumber vàlid. Els grups LDAP han de tenir aquest idnumber en els camps de membre perquè un usuari sigui inscrit en el curs. Si ja esteu utilitzant autenticació per LDAP, generalment això us funcionarà.</p>
+<p>Les inscripcions s\'actualitzen quan entra l\'usuari. També podeu executar una seqüència per mantenir sincronitzades les inscripcions. Doneu una ullada a <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
+<p>Aquest connector també es pot configurar per crear automàticament nous cursos quan apareixen nous grups en el LDAP.</p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Els cursos poden ser creats automàticament si hi ha inscripcions a un curs que enncara no existeix en Moodle.';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Paràmetres de creació automàtica de cursos';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Si voleu utilitzar el bind-user per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. P. ex. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Contrasenya del bind-user.';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Categoria per als cursos creats automàticament.';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Opcional: camp del LDAP d\'on es pot treure el nom complet.';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Identificador únic en el LDAP, generalment <em>cn</em> o <em>uid</em>. Es recomana blocar aquest valor si utilitzeu la creació automàtica de cursos.';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Paràmetres d\'inscripció de cursos';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Opcional: camp del LDAP d\'on es pot treure el nom curt.';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Opcional: camp del LDAP d\'on es pot treure el resum.';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Bloca valor';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Opcions generals';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Especifiqueu el servidor LDAP en forma d\'URL, p. ex. \'ldap://ldap.myorg.com/\' o \'ldaps://ldap.myorg.com/\'.';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objectClass utilitzada per cercar cursos. Generalment \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Cerca la pertinença a grups en subcontextos.';
+$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Paràmetres del servidor LDAP';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Llista de contextos en els quals es troben els grups amb inscripcions d\'estudiants. Separeu els diferents contextos amb punt i coma, p. ex. \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Atribut de membre, quan l\'usuari pertany a un grup (hi està inscrit). Generalment el \'member\' o \'memberUid\'.';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Paràmetres d\'inscripció de l\'estudiantat';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Llista de contextos en els quals es troben els grups amb inscripcions de professorat. Separeu els diferents contextos amb punt i coma, p. ex. \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Atribut de membre, quan l\'usuari pertany a un grup (hi està inscrit). Generalment el \'member\' o \'memberUid\'.';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Paràmetres d\'inscripció del professorat';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Opcional: els cursos creats automàticament poden copiar els seus paràmetres d\'un curs plantilla.';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Actualitza dades locals';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'La versió del protocol LDAP que utilitza el vostre servidor.';
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
+
+?>
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
$string['business'] = 'L\'adreça de correu electrònic del vostre compte de Paypal';
+$string['costorkey'] = 'Trieu un dels mètodes d\'inscripció següents.';
$string['description'] = 'El mòdul Paypal permet configurar cursos de pagament. Si el cost d\'un curs és zero, aleshores no es demana als estudiants que paguin per entrar-hi. Hi ha un cost general del lloc que definiu aquí com a cost per defecte de tots els cursos del lloc i un paràmetre del curs que podeu definir per a cada curs individualment. El cost del curs té preferència sobre el cost per defecte.';
$string['enrolname'] = 'Paypal';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Envia pagament via Paypal';
View
@@ -271,7 +271,7 @@
$string['penaltyscheme'] = 'Aplica penalitzacions';
$string['percentcorrect'] = 'Percentatge de correctes';
$string['pleaseclose'] = 'La vostra petició ha estat processada. Podeu tancar aquesta finestra.';
-$string['popup'] = 'Mostra el qüestionari en una finestra &quot;segura&quot;';
+$string['popup'] = 'Mostra el qüestionari en una finestra \"segura\"';
$string['popupnotice'] = 'Els estudiants veuran aquest qüestionari en una finestra segura';
$string['preview'] = 'Visualització prèvia';
$string['previewquestion'] = 'Visualització prèvia de la pregunta';
@@ -391,7 +391,7 @@
$string['sortsubmit'] = 'Ordena les preguntes';
$string['startagain'] = 'Comença de nou';
$string['startedon'] = 'Començat el';
-$string['subneterror'] = 'Aquest qüestionari ha estat bloquejat i només és accessible des de certes ubicacions. A hores d\'ara el vostre ordinador no és un dels que han estat autoritzats.';
+$string['subneterror'] = 'Aquest qüestionari ha estat blocat i només és accessible des de certes ubicacions. A hores d\'ara el vostre ordinador no és un dels que han estat autoritzats.';
$string['subnetnotice'] = 'Aquest qüestionari ha estat blocat de manera que només sigui accessible des de certes ubicacions. El vostre ordinador no es troba en una subxarxa autoritzada. Tanmateix com a professor en podeu veure una visualització prèvia. ';
$string['substitutedby'] = 'serà reemplaçat amb';
$string['time'] = 'Temps';
View
@@ -1,83 +1,83 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300) Traduït JBC
+ // scorm.php - created with Moodle 1.5.3+ (2005060230)
-$string['advanced'] = 'Avançada';
-$string['asset'] = 'Asset';
-$string['attr_error'] = 'Valor erroni per l`atribut ($a->attr) en la marca $a->tag.';
+$string['advanced'] = 'Avançat';
+$string['asset'] = 'Propietat';
+$string['attr_error'] = 'Valor incorrecte de l\'atribut ($a->attr) en l\'etiqueta $a->tag';
$string['autocontinue'] = 'Continuació automàtica';
-$string['badmanifest'] = 'Errors manifestos: veure registre d`errors';
-$string['browse'] = 'Navegar';
-$string['browsed'] = 'Navegado';
-$string['browsemode'] = 'Mode Navegació';
-$string['chooseapacket'] = 'Escollir o actualitzar un paquet SCORM';
+$string['badmanifest'] = 'El manifest té errors: vg. el registre d\'errors';
+$string['browse'] = 'Explora';
+$string['browsed'] = 'Explorat';
+$string['browsemode'] = 'Mode d\'exploració';
+$string['chooseapacket'] = 'Tria un paquet SCORM';
$string['completed'] = 'Completat';
-$string['coursepacket'] = 'Paquet del curs';
-$string['coursestruct'] = 'Estructura de curs';
-$string['datadir'] = 'Error del Sistema: No es pot crear un directori de dades del curs';
-$string['details'] = 'Detalls del rastre SCO';
-$string['display'] = 'Mostrar';
-$string['domxml'] = 'Llibreria externa DOMXML';
-$string['enablebrowse'] = 'Habilitar vista prèvia';
-$string['entercourse'] = 'Entrar al curs SCORM';
-$string['errorlogs'] = 'Registre de errors';
-$string['exit'] = 'Sortir del curs SCORM';
-$string['expcoll'] = 'Expandir/Contreure';
-$string['failed'] = 'Error';
+$string['coursepacket'] = 'Paquet de curs';
+$string['coursestruct'] = 'Estructura del curs';
+$string['datadir'] = 'S\'ha produït un error en el sistema de fitxers: no s\'ha pogut crear el directori de dades del curs';
+$string['details'] = 'Detalls de seguiment del SCO';
+$string['display'] = 'Visualitza';
+$string['domxml'] = 'Biblioteca externa DOMXML';
+$string['enablebrowse'] = 'Habilita mode previsualització';
+$string['entercourse'] = 'Entra al curs SCORM';
+$string['errorlogs'] = 'Registre d\'errors';
+$string['exit'] = 'Surt del curs SCORM';
+$string['expcoll'] = 'Expandeix/redueix';
+$string['failed'] = 'Fallat';
$string['firstaccess'] = 'Primer accés';
-$string['found'] = 'Trobat manifest';
-$string['frameheight'] = 'Aquesta preferència ajusta la alçada per defecte del marc SCO';
-$string['framewidth'] = 'Aquesta preferència ajusta la amplada per defecte del marc SCO';
-$string['gradeaverage'] = 'Qualificació mitja ';
-$string['gradehighest'] = 'Qualificació més alta';
+$string['found'] = 'S\'ha trobat el manifest';
+$string['frameheight'] = 'Aquesta preferència defineix l\'alçada per defecte del marc del SCO';
+$string['framewidth'] = 'Aquesta preferència defineix l\'amplada per defecte del marc del SCO';
+$string['gradeaverage'] = 'Nota mitjana';
+$string['gradehighest'] = 'Nota més alta';
$string['grademethod'] = 'Mètode de qualificació';
-$string['gradescoes'] = 'Situació de scoes';
-$string['gradesum'] = 'Qualificacions sumades';
-$string['guestsno'] = 'Els convidats no poden veure cursos scorm';
+$string['gradescoes'] = 'Situació dels Sco';
+$string['gradesum'] = 'Suma de qualificacions';
+$string['guestsno'] = 'Els visitants no poden veure cursos SCORM';
$string['height'] = 'Alçada';
$string['incomplete'] = 'Incomplet';
-$string['lastaccess'] = 'Últim accés';
-$string['missing_attribute'] = 'Falta atribut ($a->attr) en marca $a->tag.';
-$string['missing_tag'] = 'Falta marca $a->tag.';
+$string['lastaccess'] = 'Darrer accés';
+$string['missing_attribute'] = 'Falta l\'atribut $a->attr en l\'etiqueta $a->tag';
+$string['missing_tag'] = 'Falta l\'etiqueta $a->tag';
$string['mode'] = 'Mode';
-$string['modulename'] = 'Scorm';
-$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
-$string['next'] = 'Continuar';
-$string['no_attributes'] = 'La marca $a->tag ha de tenir atributs';
-$string['no_children'] = 'La marca $a->tag ha de tenir fills';
-$string['noactivity'] = 'Res que informar';
-$string['nomanifest'] = 'Manifest no trobat';
-$string['noreports'] = 'No hi ha informes que mostrar';
+$string['modulename'] = 'SCORM';
+$string['modulenameplural'] = 'SCORM';
+$string['next'] = 'Continua';
+$string['no_attributes'] = 'L\'etiqueta $a->tag ha de tenir atributs';
+$string['no_children'] = 'L\'etiqueta $a->tag ha de tenir fills';
+$string['noactivity'] = 'Res per informar';
+$string['nomanifest'] = 'No s\'ha trobat el manifest';
+$string['noreports'] = 'Cap informe per visualitzar';
$string['normal'] = 'Normal';
-$string['not_corr_type'] = 'No concorda el tipus per la marca $a->tag';
-$string['notattempted'] = 'No s`ha intentat';
+$string['not_corr_type'] = 'El tipus de l\'etiqueta $a->tag no coincideix';
+$string['notattempted'] = 'No intentat';
$string['organization'] = 'Organització';
$string['organizations'] = 'Organitzacions';
-$string['packagedir'] = 'Error del Sistema: No es pot crear el directori del paquet';
-$string['packagefile'] = 'No s`ha especificat paquet';
-$string['passed'] = 'Passat';
-$string['php5'] = 'PHP 5 (llibreria nativa DOMXML)';
-$string['popup'] = 'Obrir el SCO actual en una finestra nova';
-$string['position_error'] = 'La marca $a->tag no pot ser filla de $a->parent tag';
+$string['packagedir'] = 'Error del sistema de fitxers: no es pot crear el directori del paquet';
+$string['packagefile'] = 'No s\'ha especificat un fitxer de paquet';
+$string['passed'] = 'S\'ha passat';
+$string['php5'] = 'PHP 5 (biblioteca nativa DOMXML)';
+$string['popup'] = 'Obre Objectes d\'Aprenentatge en una altra finestra';
+$string['position_error'] = 'L\'etiqueta $a->tag no pot ser filla de $a->parent';
$string['prev'] = 'Anterior';
-$string['regular'] = 'Manifest Regular';
+$string['regular'] = 'Manifest normal';
$string['report'] = 'Informe';
-$string['review'] = 'Revisió';
-$string['scoes'] = 'Scoes';
-$string['score'] = 'Puntuació';
+$string['review'] = 'Revisa';
+$string['scoes'] = 'SCO';
+$string['score'] = 'Puntuació bruta';
$string['scormcourse'] = 'Curs SCORM';
-$string['stagesize'] = 'Mida de marc/finestra';
-$string['syntax'] = 'Error de sintaxis';
-$string['tag_error'] = 'Marca desconeguda ($a->tag) amb aquest contingut: $a->value';
-$string['too_many_attributes'] = 'La marca $a->tag te masses atributs';
-$string['too_many_children'] = 'La marca $a->tag te masses fills';
+$string['stagesize'] = 'Mida del marc/finestres';
+$string['syntax'] = 'Error de sintaxi';
+$string['tag_error'] = 'Etiqueta desconeguda ($a->tag) amb aquest contingut: $a->value';
+$string['too_many_attributes'] = 'L\'etiqueta $a->tag té massa atributs';
+$string['too_many_children'] = 'L\'etiqueta $a->tag té massa fills';
$string['totaltime'] = 'Temps';
-$string['trackingloose'] = 'ADVERTENCIA: ¡Les dades de rastre d`aquest paquet SCORM es perderán!';
-$string['validateascorm'] = 'Validar un paquet SCORM';
+$string['trackingloose'] = 'ATENCIÓ: les dades de seguiment d\'aquest paquet SCORM es perdran.';
+$string['validateascorm'] = 'Valida un paquet scorm';
$string['validation'] = 'Resultat de la validació';
-$string['validationtype'] = 'Aquesta preferència ajusta la llibreria DOMXML usada per validar el Manifest SCORM. Si no sap qué fer, deixi l`opció seleccionada.';
-$string['versionwarning'] = 'La versió de manifiest es anterior a la 1.3, cura amb la marca $a->tag';
-$string['viewallreports'] = 'Veure informes de $a intents';
+$string['validationtype'] = 'Aquesta preferència defineix la biblioteca DOMXML utilitzada per validar el manifest SCORM. Si no sabeu, deixeu l\'opció seleccionada per defecte.';
+$string['versionwarning'] = 'La versió del manifest és anterior a la 1.3, advertiment a l\'etiqueta $a->tag';
+$string['viewallreports'] = 'Visualitza informes de $a intents';
$string['width'] = 'Amplada';
?>

0 comments on commit 4e0793d

Please sign in to comment.