Permalink
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
1 parent 088e092 commit 4ea47efb055331efcdf5d593a7ba0612d69d4bcc carlesbellver committed Oct 29, 2003
Showing with 2,924 additions and 28 deletions.
 1. +72 −0 lang/ca/auth.php
 2. +44 −0 lang/ca/chat.php
 3. +65 −0 lang/ca/dialogue.php
 4. +40 −0 lang/ca/glossary.php
 5. +14 −0 lang/ca/help/assignment/assignmenttype.html
 6. +6 −0 lang/ca/help/assignment/index.html
 7. +9 −0 lang/ca/help/assignment/mods.html
 8. +12 −0 lang/ca/help/assignment/resubmit.html
 9. +26 −0 lang/ca/help/chat/chatting.html
 10. +5 −0 lang/ca/help/chat/index.html
 11. +10 −0 lang/ca/help/chat/mods.html
 12. +5 −0 lang/ca/help/choice/index.html
 13. +9 −0 lang/ca/help/choice/mods.html
 14. +6 −0 lang/ca/help/choice/options.html
 15. +23 −0 lang/ca/help/cookies.html
 16. +11 −0 lang/ca/help/courseavailability.html
 17. +13 −0 lang/ca/help/coursegrades.html
 18. +14 −0 lang/ca/help/courserecent.html
 19. +13 −0 lang/ca/help/dialogue/closedialogue.html
 20. +6 −0 lang/ca/help/dialogue/deleteafter.html
 21. +17 −0 lang/ca/help/dialogue/dialoguetype.html
 22. +21 −0 lang/ca/help/dialogue/info.html
 23. +7 −0 lang/ca/help/dialogue/maildefault.html
 24. +8 −0 lang/ca/help/dialogue/mods.html
 25. +9 −0 lang/ca/help/dialogue/multiple.html
 26. +18 −0 lang/ca/help/dialogue/writing.html
 27. +122 −0 lang/ca/help/emoticons.html
 28. +9 −0 lang/ca/help/forum/index.html
 29. +12 −0 lang/ca/help/forum/mods.html
 30. +67 −0 lang/ca/help/forum/ratings.html
 31. +7 −0 lang/ca/help/glossary/allowduplicatedentries.html
 32. +8 −0 lang/ca/help/glossary/displayformat.html
 33. +16 −0 lang/ca/help/glossary/index.html
 34. +7 −0 lang/ca/help/glossary/mainglossary.html
 35. +10 −0 lang/ca/help/glossary/mods.html
 36. +6 −0 lang/ca/help/glossary/studentcanpost.html
 37. +13 −0 lang/ca/help/html.html
 38. +46 −0 lang/ca/help/index.html
 39. +10 −0 lang/ca/help/langedit.html
 40. +77 −0 lang/ca/help/mods.html
 41. +7 −0 lang/ca/help/quiz/attempts.html
 42. +12 −0 lang/ca/help/quiz/categories.html
 43. +5 −0 lang/ca/help/quiz/correctanswers.html
 44. +10 −0 lang/ca/help/quiz/createmultiple.html
 45. +7 −0 lang/ca/help/quiz/description.html
 46. +6 −0 lang/ca/help/quiz/feedback.html
 47. +4 −0 lang/ca/help/quiz/formatblackboard.html
 48. +4 −0 lang/ca/help/quiz/formatcustom.html
 49. +4 −0 lang/ca/help/quiz/formatmissingword.html
 50. +30 −0 lang/ca/help/quiz/grademethod.html
 51. +54 −0 lang/ca/help/quiz/import.html
 52. +32 −0 lang/ca/help/quiz/index.html
 53. +9 −0 lang/ca/help/quiz/match.html
 54. +10 −0 lang/ca/help/quiz/maxgrade.html
 55. +14 −0 lang/ca/help/quiz/mods.html
 56. +70 −0 lang/ca/help/quiz/multianswer.html
 57. +19 −0 lang/ca/help/quiz/multichoice.html
 58. +13 −0 lang/ca/help/quiz/numerical.html
 59. +82 −0 lang/ca/help/quiz/questiontypes.html
 60. +16 −0 lang/ca/help/quiz/random.html
 61. +13 −0 lang/ca/help/quiz/randomsamatch.html
 62. +9 −0 lang/ca/help/quiz/repeatattempts.html
 63. +7 −0 lang/ca/help/quiz/review.html
 64. +10 −0 lang/ca/help/quiz/shortanswer.html
 65. +12 −0 lang/ca/help/quiz/shuffleanswers.html
 66. +10 −0 lang/ca/help/quiz/shufflequestions.html
 67. +7 −0 lang/ca/help/quiz/timeopen.html
 68. +12 −0 lang/ca/help/quiz/truefalse.html
 69. +8 −0 lang/ca/help/resource/index.html
 70. +9 −0 lang/ca/help/resource/mods.html
 71. +16 −0 lang/ca/help/resource/program.html
 72. +37 −0 lang/ca/help/resource/resourcetype.html
 73. +6 −0 lang/ca/help/resource/summary.html
 74. +171 −0 lang/ca/help/richtext.html
 75. +20 −0 lang/ca/help/scales.html
 76. +11 −0 lang/ca/help/summaries.html
 77. +6 −0 lang/ca/help/survey/index.html
 78. +9 −0 lang/ca/help/survey/mods.html
 79. +19 −0 lang/ca/help/teachers.html
 80. +69 −0 lang/ca/help/textformat.html
 81. +186 −0 lang/ca/help/wiki.html
 82. +17 −0 lang/ca/help/workshop/addingacomment.html
 83. +32 −0 lang/ca/help/workshop/agreeassessments.html
 84. +11 −0 lang/ca/help/workshop/anonymous.html
 85. +13 −0 lang/ca/help/workshop/assessmentofexamples.html
 86. +19 −0 lang/ca/help/workshop/assignmenttype.html
 87. +24 −0 lang/ca/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 88. +56 −0 lang/ca/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 89. +7 −0 lang/ca/help/workshop/editingacomment.html
 90. +62 −0 lang/ca/help/workshop/elements.html
 91. +22 −0 lang/ca/help/workshop/finalgrades.html
 92. +14 −0 lang/ca/help/workshop/graded.html
 93. +31 −0 lang/ca/help/workshop/grading.html
 94. +25 −0 lang/ca/help/workshop/gradingassessments.html
 95. +72 −0 lang/ca/help/workshop/gradingstrategy.html
 96. +12 −0 lang/ca/help/workshop/gradingsubmissions.html
 97. +10 −0 lang/ca/help/workshop/includeself.html
 98. +62 −0 lang/ca/help/workshop/index.html
 99. +74 −0 lang/ca/help/workshop/managing.html
 100. +9 −0 lang/ca/help/workshop/mods.html
 101. +12 −0 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 102. +11 −0 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 103. +13 −0 lang/ca/help/workshop/nelements.html
 104. +26 −0 lang/ca/help/workshop/numberofassessors.html
 105. +18 −0 lang/ca/help/workshop/resubmit.html
 106. +10 −0 lang/ca/help/workshop/selfassessment.html
 107. +13 −0 lang/ca/help/workshop/showinggrades.html
 108. +11 −0 lang/ca/help/workshop/specimen.html
 109. +26 −0 lang/ca/help/workshop/submissionofexamples.html
 110. +12 −0 lang/ca/help/workshop/teachersgradings.html
 111. +12 −0 lang/ca/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 112. +15 −0 lang/ca/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
 113. +29 −0 lang/ca/help/writing.html
 114. +0 −28 lang/ca/reading.php
 115. +196 −0 lang/ca/workshop.php
View
@@ -0,0 +1,72 @@
+<?PHP // $Id$
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.6.4 beta (2002112001)
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = "Aquest mètode utilitza una taula d'una base de dades externa per comprovar si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids. Si el compte és nou, aleshores també es pot copiar en Moodle informació d'altres camps.";
+$string['auth_dbextrafields'] = "Aquests camps són opcionals. Podeu triar d'omplir alguns camps d'usuari del Moodle amb informació dels <B>camps de la base de dades externa</B> especificats aquí. <P>Si els deixeu en blanc s'utilitzaran valors per defecte.<P>En tot cas, l'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.";
+$string['auth_dbfieldpass'] = "Nom del camp que conté la contrasenya";
+$string['auth_dbfielduser'] = "Nom del camp que conté el nom d'usuari";
+$string['auth_dbhost'] = "L'ordinador que allotja el servidor de la base de dades.";
+$string['auth_dbname'] = "El nom de la base de dades";
+$string['auth_dbpass'] = "Contrasenya corresponent al nom d'usuari anterior";
+$string['auth_dbpasstype'] = "Especifiqueu el format que utilitza el camp de la contrasenya. El xifratge MD5 és útil per connectar-se a altres aplicacions web comunes com ara PostNuke";
+$string['auth_dbtable'] = "Nom de la taula";
+$string['auth_dbtitle'] = "Utilitza una base de dades externa";
+$string['auth_dbtype'] = "Tipus de base de dades (vg. la <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>documentació sobre ADOdb</A>)";
+$string['auth_dbuser'] = "Nom d'usuari amb accés de lectura a la base de dades";
+$string['auth_emaildescription'] = "La confirmació per correu electrònic és el mètode d'autenticació per defecte. Quan l'usuari es registra i tria el seu nom d'usuari i contrasenya, se li envia un missatge per confirmar les dades. Aquest missatge conté un enllaç segur a una pàgina en la qual l'usuari pot confirmar el seu compte. En les connexions següents simplement es compara el nom d'usuari i la contrasenya amb els valors guardats a la base de dades de Moodle.";
+$string['auth_emailtitle'] = "Autenticació basada en el correu electrònic";
+$string['auth_imapdescription'] = "Aquest mètode utilitza un servidor IMAP per comprovar si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids.";
+$string['auth_imaphost'] = "L'adreça del servidor IMAP. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.";
+$string['auth_imapport'] = "El número de port del servidor IMAP. Generalment és el 143 o el 993.";
+$string['auth_imaptitle'] = "Utilitza un servidor IMAP";
+$string['auth_imaptype'] = "Tipus de servidor IMAP. Els servidors IMAP poden tenir diferents tipus d'autenticació i negociació.";
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = "Si voleu utilitzar el bind-user per cercar usuaris, especifiqueu-ho aquí. Una cosa semblant a 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = "Contrasenya del bind-user.";
+$string['auth_ldap_contexts'] = "Llista de contextos en què estan ubicats els usuaris. Separeu els contextos amb ';'. Per exemple: 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_create_context'] = "Si activeu la creació d'usuaris mitjançant confirmació per correu electrònic, especifiqueu en quin context s'han de crear els usuaris. Aquest context ha de ser diferent del d'altres usuaris per tal de prevenir problemes de seguretat. No cal afegir aquest context a ldap_context-variable. Moodle cercarà els usuaris en aquest context automàticament.";
+$string['auth_ldap_creators'] = "Llista de grups als membres dels quals els és permès de crear nous cursos. Separeu els grups amb ';'. Generalment una cosa semblant a 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
+$string['auth_ldap_host_url'] = "Especifiqueu l'hoste LDAP en format URL, per exemple 'ldap://ldap.myorg.com/' o 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = "Especifiqueu l'atribut de membre de l'usuari, quan els usuaris pertanyen a un grup. Generalment 'member'";
+$string['auth_ldap_search_sub'] = "Poseu el valor &lt;&gt; 0 si voleu cercar els usuaris en subcontextos.";
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "Passar les dades de l'usuari (nom, cognoms, adreça...) de LDAP a Moodle. Informació sobre mapatge en /auth/ldap/attr_mappings.php";
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = "L'atribut utilitzat per anomenar/cercar usuaris. Generalment 'cn'.";
+$string['auth_ldapdescription'] = "Aquest mètode proporciona autenticació contra un servidor LDAP extern.
+
+ Si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids, Moodle crea una entrada per a un nou usuari
+
+ a la seva base de dades. Aquest mòdul pot llegir atributs de l'usuari del LDAP i omplir
+
+ els camps corresponents de Moodle. En connexions successives només es comproven
+
+ el nom d'usuari i la contrasenya.";
+$string['auth_ldapextrafields'] = "Aquests camps són opcionals. Podeu triar d'omplir alguns camps d'usuari de Moodle amb informació dels <B>camps LDAP</B> especificats aquí. <P>Si els deixeu en blanc, aleshores s'utilitzaran valors per defecte.<P>En tot cas, l'usuari podrà editar tots aquests camps quan es connecti.";
+$string['auth_ldaptitle'] = "Utilitza un servidor LDAP";
+$string['auth_manualdescription'] = "Aquest mètode impedeix que els usuaris puguin crear-se comptes. Tots els comptes han de ser creats manualment per l'usuari administrador.";
+$string['auth_manualtitle'] = "Només comptes manuals";
+$string['auth_nntpdescription'] = "Aquest mètode utilitza un servidor NNTP per comprovar si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids.";
+$string['auth_nntphost'] = "L'adreça del servidor NNTP. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.";
+$string['auth_nntpport'] = "Número de port del servidor (el 119 és el més habitual)";
+$string['auth_nntptitle'] = "Utilitza un servidor NNTP";
+$string['auth_nonedescription'] = "Els usuaris es poden registrar i crear comptes immediatament vàlids, sense cap mena d'autenticació contra un servidor extern ni confirmar la identitat per correu electrònic. Teniu compte amb aquesta opció - penseu en els problemes de seguretat i d'administració que pot causar.";
+$string['auth_nonetitle'] = "Sense autenticació";
+$string['auth_pop3description'] = "Aquest mètode utilitza un servidor POP3 per comprovar si un nom d'usuari i una contrasenya són vàlids.";
+$string['auth_pop3host'] = "L'adreça del servidor POP3. Ha de ser el número IP, no el nom del DNS.";
+$string['auth_pop3port'] = "Número de port del servidor (el 110 és el més habitual)";
+$string['auth_pop3title'] = "Utilitza un servidor POP3";
+$string['auth_pop3type'] = "Tipus de servidor. Si el vostre servidor utilitza seguretat per certificat, trieu pop3cert.";
+$string['auth_user_create'] = "Activa la creació d'usuaris";
+$string['auth_user_creation'] = "Els nous usuaris (anònims) poden crear comptes d'usuari en la font d'autenticació externa i confirmar-los via correu electrònic. Si activeu aquesta opció, recordeu de configurar també opcions específiques del mòdul per a la creació d'usuaris.";
+$string['auth_usernameexists'] = "El nom d'usuari elegit ja existeix. Sisplau trieu-ne un altre.";
+$string['authenticationoptions'] = "Opcions d'autenticació";
+$string['authinstructions'] = "Aquí podeu posar instruccions per als vostres usuaris, per tal que sàpiguen quin nom d'usuari i quina contrasenya han d'utilitzar. El text apareixerà a la pàgina d'entrada. Si el deixeu en blanc no hi haurà instruccions.";
+$string['changepassword'] = "URL de canvi de contrasenya";
+$string['changepasswordhelp'] = "Aquí podeu especificar una adreça en la qual els usuaris puguin recuperar o canviar la seua contrasenya si se n'han oblidat. Aquesta opció apareixerà en forma de botó a la pàgina d'entrada. Si la deixeu en blanc no apareixerà el botó.";
+$string['chooseauthmethod'] = "Trieu un mètode d'autenticació: ";
+$string['guestloginbutton'] = "Botó d'entrada d'invitats";
+$string['instructions'] = "Instruccions";
+$string['md5'] = "Xifratge MD5";
+$string['plaintext'] = "Text net";
+$string['showguestlogin'] = "Podeu ocultar o mostrar el botó d'entrada com a invitat a la pàgina d'entrada.";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,44 @@
+<?PHP // $Id$
+
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Xat";
+$string['modulenameplural'] = "Xats";
+#------------------------------------------------------------
+
+$string['chatintro'] = "Text de presentació";
+$string['chatname'] = "Nom d'aquesta sala de xat";
+$string['enterchat'] = "Cliqueu aquí per entrar al xat";
+$string['idle'] = "Lliure";
+$string['messageenter'] = "\$a acaba d'entrar en aquest xat";
+$string['savemessages'] = "Nombre de missatges per guardar";
+$string['strftimemessage'] = "%%H:%%M";
+
+$string['beep'] = "bip";
+$string['chatreport'] = "Sessions de xat";
+$string['chattime'] = "Pròxim dia i hora de xat";
+$string['configrefreshroom'] = "Freqüència de refresc de la sala de xat (en segons). Posar aquest valor massa baix farà que la sala sembli més ràpida, però pot carregar excessivament el servidor quan hi ha molt gent xerrant.";
+$string['configrefreshuserlist'] = "Freqüència de refresc de la llista d'usuaris (en segons)";
+$string['configoldping'] = "Després de quant de temps d'estar en silenci hem de considerar que un usuari ha marxat?";
+$string['currentchats'] = "Sessions de xat actives";
+$string['currentusers'] = "Usuaris actuals";
+$string['donotusechattime'] = "No publiquis els dies i hores de xat";
+$string['errornousers'] = "No s'ha pogut trobar els usuaris!";
+$string['helpchatting'] = "Ajuda del xat";
+$string['messagebeepseveryone'] = "\$a ha fet bip a tothom!";
+$string['messagebeepsyou'] = "\$a t'acaba de fer bip!";
+$string['messageexit'] = "\$a ha abandonat aquest xat";
+$string['messages'] = "Missatges";
+$string['neverdeletemessages'] = "No esborris mai els missatges";
+$string['nextsession'] = "Pròxima sessió programada";
+$string['nomessages'] = "No hi ha missatges encara";
+$string['repeatnone'] = "No es repeteix - publicar només la data i hora especificades";
+$string['repeatdaily'] = "A la mateixa hora cada dia";
+$string['repeattimes'] = "Repeteix sessions";
+$string['repeatweekly'] = "El mateix dia a la mateixa hora cada setmana";
+$string['sessions'] = "Sessions de xat";
+$string['seesession'] = "Veure aquesta sessió";
+$string['studentseereports'] = "Tothom pot veure les sessions anteriors";
+$string['viewreport'] = "Veure sessions de xat anteriors";
+
+?>
+
View
@@ -0,0 +1,65 @@
+<?PHP // $Id$
+
+#------------------------------------------------------------
+$string['modulename'] = "Diàleg";
+$string['modulenameplural'] = "Diàlegs";
+#------------------------------------------------------------
+
+$string['addmynewentries'] = "Afegeix noves entrades meves";
+$string['allowmultiple'] = "Permet més d'un diàleg amb la mateixa persona";
+$string['allowstudentdialogues'] = "Permet diàlegs d'estudiant a estudiant";
+$string['confirmclosure'] = "Aneu a tancar un diàleg amb \$a. Els diàlegs tancats no es poden reobrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure però no el podreu reprendre, i haureu d'obrir un diàleg nou per continuar &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?";
+$string['close'] = "Tanca";
+$string['closed'] = "Tancat";
+$string['deleteafter'] = "Esborra els diàlegs tancats després d'x dies";
+$string['dialogueclosed'] = "Diàleg tancat";
+$string['dialogueintro'] = "Introducció al diàleg";
+$string['dialoguemail'] = "\$a->userfrom ha escrit una entrada nova en el vostre diàleg sobre '\$a->dialogue'
+
+Podeu veure-la afegida al vostre diàleg:
+
+ \$a->url";
+$string['dialoguemailhtml'] = "\$a->userfrom ha escrit una entrada nova en el vostre diàleg sobre '<i>\$a->dialogue</i>'<br /><br />
+Podeu veure-la afegida al vostre <a href=\\\"\$a->url\\\">diàleg</a>.";
+$string['dialoguename'] = "Nom del diàleg";
+
+$string['dialogueopened'] = "Diàleg obert amb \$a";
+$string['dialoguewith'] = "Diàleg amb \$a";
+$string['of'] = "de";
+$string['everybody'] = "Tothom";
+$string['open'] = "Obert";
+$string['lastentry'] = "Darrera entrada";
+$string['maildefault'] = "Envia correu per defecte";
+$string['namehascloseddialogue'] = "\$a ha tancat el diàleg";
+$string['newdialogueentries'] = "Noves entrades de diàleg";
+$string['newentry'] = "Nova entrada";
+$string['noavailablepeople'] = "No hi ha ningú disponible amb qui iniciar un diàleg.";
+$string['nopersonchosen'] = "No heu triat cap persona";
+$string['notextentered'] = "No heu introduït cap text";
+$string['notstarted'] = "No heu iniciat encara aquest diàleg";
+$string['numberofentries'] = "Nombre d'entrades";
+$string['numberofentriesadded'] = "Nombre d'entrades afegides: \$a";
+$string['onwrote'] = "En \$a va escriure";
+$string['onyouwrote'] = "En \$a vau escriure";
+$string['open'] = "Obert";
+$string['openadialoguewith'] = "Obre un diàleg amb";
+$string['opendialogue'] = "Diàleg obert";
+$string['pane0'] = "Obre un diàleg";
+$string['pane1'] = "\$a diàlegs esperen resposta teva";
+$string['pane1one'] = "1 diàleg espera resposta teva";
+$string['pane2'] = "\$a diàlegs esperen resposta de l'altra persona";
+$string['pane2one'] = "1 diàleg espera resposta de l'altra persona";
+$string['pane3'] = "\$a diàlegs tancats";
+$string['pane3one'] = "1 diàleg tancat";
+$string['sendmailmessages'] = "Envia missatges de correu sobre les meves noves entrades";
+$string['status'] = "Estatus";
+$string['studenttostudent'] = "Estudiant a estudiant";
+$string['subject'] = "Assumpte";
+$string['teachertostudent'] = "Professor a estudiant";
+$string['typefirstentry'] = "Escriviu aquí la primera entrada";
+$string['typefollowup'] = "Escriviu aquí la continuació";
+$string['typeofdialogue'] = "Tipus de diàleg";
+$string['typereply'] = "Escriviu aquí la resposta";
+$string['viewallentries'] = "Veure \$a entrades de diàleg";
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,40 @@
+<?PHP // $Id$
+ // glossary.php - created with Moodle 1.1 Beta (2003082001)
+
+$string['addentry'] = "Afegeix definició";
+$string['allentries'] = "TOTS";
+$string['allowduplicatedentries'] = "Permeteu definicions duplicades?";
+$string['areyousuredelete'] = "Esteu segur que voleu eliminar aquesta definició?";
+$string['canstudentpost'] = "Els estudiants podran afegir definicions?";
+$string['concept'] = "Concepte";
+$string['concepts'] = "Conceptes";
+$string['definition'] = "Definició";
+$string['definitions'] = "Definicions";
+$string['deleteentry'] = "Elimina definició";
+$string['displayformat'] = "Format de visualització";
+$string['displayformatwouser'] = "Ample, sense dades de l'autor.";
+$string['displayformatwuser'] = "Ample, amb dades de l'autor.";
+$string['displayformatsimple'] = "Senzill, estil diccionari";
+$string['dontallowduplicates'] = "No, no permetre duplicats.";
+$string['editentry'] = "Edita definició";
+$string['entryalreadyexist'] = "Aquesta entrada ja existeix.";
+$string['entrydeleted'] = "Definició eliminada.";
+$string['entryexported'] = "Concepte exportat satisfactòriament.";
+$string['exporttomainglossary'] = "Exporta al glossari principal.";
+$string['isthisthemainglossary'] = "Aquest és el glossari principal del curs?";
+$string['itisthemainglossary'] = "Sí, aquest és el principal.";
+$string['itisntthemainglossary'] = "No, aquest no és el principal.";
+$string['modulename'] = "Glossari";
+$string['modulenameplural'] = "Glossaris";
+$string['newglossaryentries'] = "Nous conceptes de glossari:";
+$string['noentries'] = "No existeixen definicions en aquesta secció";
+$string['noentry'] = "No existeix cap definició.";
+$string['selectletter'] = "Seleccioneu la lletra per la qual voleu veure les entrades del glossari.<p><b>Especial</b> us mostrarà tots els termes que comencen amb caràcters no alfabètics<br><b>TOTS</b> us mostrarà totes les entrades en una sola pàgina.";
+$string['searchconcept'] = "Cerca concepte:";
+$string['searchindefinition'] = "Cerca en concepte I en definició?";
+$string['special'] = "Especial";
+$string['studentcanpost'] = "Sí, els estudiants podran afegir definicions";
+$string['studentcantpost'] = "No, els estudiants no podran afegir definicions";
+$string['writtenby'] = "Per";
+$string['yesallowduplicates'] = "Sí, permetre duplicats.";
+?>
@@ -0,0 +1,14 @@
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Tipus de tasques</B></P>
+
+<P>Hi ha diferents tipus de tasques</P>
+
+<P><B>Activitats Offline </B> - &uacute;til quan la tasca a fer es troba fora
+ de Moodle. Els estudiants veuen la descripci&oacute; de la tasca per&ograve;
+ no poden carregar fitxers ni res m&eacute;s. Tanmateix el professorat pot avaluar
+ als estudiants i aquest podran veure llurs qualificacions.
+<p><b>Penjar un fitxer</b> - aquest tipus de tasca permet a tots els estudiants
+ penjar un arxiu del tipus que sigui. Podria ser un document del processador
+ Word, o una imatge, un lloc web comprimit o el que sigui que se'ls demani. El
+ professorat pot qualificar en l&iacute;nia les tasques lliurades.</p>
+<P>&nbsp;
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+<p>Tasques</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Tipus de tasques</a>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Reenviament</a>
+</ul>
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Tasques</B></P>
+<UL>
+ <p>Les tasques permeten al professorat encomanar una feina als estudiants que
+ impliqui la preparaci&oacute; de contingut digital, en qualsevol format, i
+ l'envi&iuml;n tot carregant-lo al servidor. Exemples de tasques podrien ser
+ assajos, projectes, informes, etc. Aquest m&ograve;dul inclou la possibilitat
+ de qualificar la feina</p>
+</UL>
@@ -0,0 +1,12 @@
+
+<P ALIGN=CENTER><B>Reenviament de tasques</B></P>
+
+<P>Per defecte els estudiants no poden reenviar tasques un cop el professor les
+ ha qualificat.</P>
+<P>Si activeu aquesta opci&oacute; aleshores els estudiants podran reenviar les
+ tasques despr&eacute;s de haver estat qualificades per tal que les reavalueu.
+ Aix&ograve; pot ser &uacute;til si un professor vol engrescar als estudiants
+ a fer un treball millor en un proc&eacute;s interactiu.</P>
+<P>&Ograve;bviament aquesta opci&oacute; &eacute;s irrellevant per a les tasques
+ offline.</P>
+
@@ -0,0 +1,26 @@
+
+<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
+
+<p>El m&ograve;dul de xats t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s
+ agradables les tert&uacute;lies.</p>
+<dl>
+ <dt><b>Emoticones</b></dt>
+ <dd>Algunes emoticones que podeu introduir en alguns llocs de Moodle tamb&eacute;
+ poden ser escrites als xats i veure's correctament. Per exemple, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif">
+ </dd> <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>
+ <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd> <dt><b>Emocions</b></dt>
+ <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions.
+ Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!"
+ aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd>
+
+ <dt><b>Sons</b></dt>
+ <dd>Podeu enviar un so als altres tot prement l'enlla&ccedil; "beep" a prop
+ del vostre nom. Una drecera &uacute;til per enviar sons a tothom alhora &eacute;s
+ escriure "beep all".</dd>
+
+<dt><b>HTML</b></dt>
+ <dd>Si sabeu una mica de codi HTML el podeu utilitzar al vostre text per fer
+ coses com ara inserir imatges, fer sons o crear textos de mides i colors diferents.</dd>
+
+</dl>
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+<p>M&ograve;dul de xats</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">&Uacute;s del xat</a>
+</ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 4ea47ef

Please sign in to comment.