Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080221)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Feb 21, 2008
1 parent 16b963e commit 4f353aadf5f9406b62c7678f65a215b7ecf0151e
Showing with 6 additions and 4 deletions.
  1. +3 −1 install/lang/ca_utf8/installer.php
  2. +3 −3 install/lang/si_utf8/installer.php
@@ -32,7 +32,7 @@
$string['compatibilitysettingssub'] = 'El vostre servidor hauria de passar totes aquestes proves per tal que Moodle funcioni correctament.';
$string['componentisuptodate'] = 'El component està al dia';
$string['configfilenotwritten'] = 'La seqüència d\'instal·lació no ha estat capaç de crear automàticament un fitxer config.php que contingui els paràmetres que heu triat, probablement perquè no pugui escriure al directori de Moodle. Podeu copiar a mà el codi següent en un fitxer anomenat config.php dins del directori arrel de Moodle.';
-$string['configfilewritten'] = 'S\'ha creat amb èxit el fitxer config.php';
+$string['configfilewritten'] = 'S\'ha creat correctament el fitxer config.php';
$string['configurationcompletehead'] = 'S\'ha completat la configuració';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle ha intentat desar la configuració en un fitxer en l\'arrel de la vostra instal·lació de Moodle.';
$string['continue'] = 'Continua';
@@ -95,6 +95,7 @@
<b>Usuari:</b> el vostre nom d\'usuari de la base de dades<br />
<b>Contrasenya:</b> la vostra contrasenya de la base de dades<br />
<b>Prefix de les taules:</b> prefix que cal anteposar als noms de totes les taules (obligatori)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<strong>Nota</strong >: l\'instal·lador intentarà crear automàticament la base de dades si no existeix.';
$string['dataroot'] = 'Directori de dades';
$string['datarooterror'] = 'No s\'ha pogut trobar o crear el directori de dades que heu especificat. Corregiu el camí o creeu el directori a mà.';
$string['dbconnectionerror'] = 'No es pot obrir la connexió amb la base de dades que heu especificat. Comproveu els paràmetres de la base de dades.';
@@ -237,4 +238,5 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'El nom del fitxer ZIP és erroni';
$string['wwwroot'] = 'Adreça web';
$string['wwwrooterror'] = 'L\'adreça web no sembla vàlida. La instal·lació de Moodle no sembla que sigui en aquesta ubicació,';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instal·lar l\'extensió opcional xmlrpc és útil per a la funcionalitat de Moodle en Xarxa.';
?>
@@ -91,9 +91,9 @@
$string['sessionautostarterror'] = 'මෙය වසාතැබිය යුතුයි';
$string['skipdbencodingtest'] = 'DB කේතගත කිරීමේ පරීක්ෂණය මගහරින්න';
$string['status'] = 'තත්වය';
-$string['thischarset'] = 'UTF-8';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'සිංහල ';
+<?php$string['alphabet'] = 'අ,ආ,ඇ,ඈ,ඉ,ඊ,උ,ඌ,එ,ඒ...... ආදී වශයෙන් විය යුතුයි';$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';$string['firstdayofweek'] = '0';$string['locale'] = 'si_LK.UTF-8';$string['localewin'] = 'English_Australia.1252 ??';$string['localewincharset'] = '';$string['oldcharset'] = 'ISO-8859-1';$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';$string['thischarset'] = 'UTF-8';$string['thisdirection'] = 'ltr';$string['thislanguage'] = 'සිංහල ';?>
+<?php$string['alphabet'] = 'අ,ආ,ඇ,ඈ,ඉ,ඊ,උ,ඌ,එ,ඒ...... ආදී වශයෙන් විය යුතුයි';$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';$string['firstdayofweek'] = '0';$string['locale'] = 'si_LK.UTF-8';$string['localewin'] = 'English_Australia.1252 ??';$string['localewincharset'] = '';$string['oldcharset'] = 'ISO-8859-1';$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';$string['thischarset'] = 'UTF-8';$string['thisdirection'] = 'ltr';$string['thislanguage'] = 'සිංහල ';?>
+<?php$string['alphabet'] = 'අ,ආ,ඇ,ඈ,ඉ,ඊ,උ,ඌ,එ,ඒ...... ආදී වශයෙන් විය යුතුයි';$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';$string['firstdayofweek'] = '0';$string['locale'] = 'si_LK.UTF-8';$string['localewin'] = 'English_Australia.1252 ??';$string['localewincharset'] = '';$string['oldcharset'] = 'ISO-8859-1';$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p';$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';$string['thischarset'] = 'UTF-8';$string['thisdirection'] = 'ltr';$string['thislanguage'] = 'සිංහල ';?>
$string['unicoderecommended'] = 'ඔබගේ සියලු දත්ත යුනිකෝඩ්(UTF-8) ආකාරයෙන් ගබඩා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ. නව ස්‍ථාපනයන් සිදුකලයුත්තේ පෙරනිමි අක්ෂර කුලකය යුනිකෝඩ් වන දත්ත ගබඩාවලටය. ඔබ උත්ශ්‍රේණි කරන්නේනම්, ඔබ විසින් UTF-8 සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය (පරිපාලක පිටු බලන්න) සිදුකල යුතුය.';
$string['unicoderequired'] = 'ඔබගේ සියලු දත්ත යුනිකෝඩ්(UTF-8) ආකාරයෙන් ගබඩා කිරීම අත්‍යාවශ්‍යවේ. නව ස්‍ථාපනයන් සිදුකලයුත්තේ පෙරනිමි අක්ෂර කුලකය යුනිකෝඩ් වන දත්ත ගබඩාවලටමය. ඔබ උත්ශ්‍රේණි කරන්නේනම්, ඔබ විසින් UTF-8 සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය (පරිපාලක පිටු බලන්න)සිදුකල යුතුය.';
$string['user'] = 'පරිශිලකයා';

0 comments on commit 4f353aa

Please sign in to comment.