Permalink
Browse files

Added analysisdownload.html

  • Loading branch information...
1 parent 9660d1d commit 5075a54bb6173a9affd09dd14bec2f460d4b52ee vthung committed Jun 12, 2005
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 lang/vi_utf8/help/quiz/analysisdownload.html
View
19 lang/vi_utf8/help/quiz/analysisdownload.html
@@ -0,0 +1,19 @@
+<p align="center"><b>Analysis Download</b></p>
+
+<p>Bạn có thể muốn tải về dữ liệu hiển thị theo dạng bảng trên
+màn hình phục vụ cho việc phân tích tốt hơn. Bạn có thể chọn giữa 3 định dạng
+cho dữ liệu tải về.<br/> Trong mỗi trường hợp dữ liệu được
+biẻu diễn như một bảng với các nhãn tương ứng, ngay trên màn hình. Nếu
+bảng được phân trang, tất cả các dữ liêu trong một trang sẽ được tải về trong
+một file đơn lẻ. </p>
+
+<p><b>Dạng Excel Spreadsheet:</b></p> <p>Bạn sẽ có được tài liệu với đuôi .xls.</p>
+
+<p><b>Định dạng OpenOffice Writer:</b></p> <p>Dữ liệu sẽ được hiển thị
+trong một bảng trong OpenOffice dưới dạng file .sxw.<br/>
+
+Định dạng này sẽ chỉ hoạt động được nếu bạn đã cài thư viện
+PHPWriter trong thư mục /moodle/lib .</p>
+
+<p><b>Định dạng Text</b></p> <p>Trong tình huống này, dữ liệu sẽ được lưu như là
+một file text bình thường. Một dòng tương ứng với mỗi hàng trong bảng với dữ liệu được phân chia bởi các tab.</p>

0 comments on commit 5075a54

Please sign in to comment.