Permalink
Browse files

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
1 parent f5120f1 commit 50fa89df8798ebdb8e346e8c09b07e7d73820e9a carlesbellver committed Dec 26, 2005
Showing with 259 additions and 267 deletions.
 1. +1 −1 lang/ca/help/assignment/quickgrade.html
 2. +1 −1 lang/ca/help/choice/limit.html
 3. +0 −6 lang/ca/help/dialogue/sendmail.html
 4. +0 −1 lang/ca/help/dialogue/writing.html
 5. +1 −1 lang/ca/help/forum/trackingtype.html
 6. +4 −4 lang/ca/help/glossary/allowprintview.html
 7. +1 −1 lang/ca/help/glossary/destination.html
 8. +1 −1 lang/ca/help/glossary/filetoimport.html
 9. +2 −3 lang/ca/help/glossary/globalglossary.html
 10. +1 −1 lang/ca/help/glossary/importcategories.html
 11. +1 −1 lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
 12. +2 −3 lang/ca/help/grade/category.html
 13. +1 −1 lang/ca/help/grade/letter.html
 14. +2 −0 lang/ca/help/grade/student.html
 15. +1 −1 lang/ca/help/grade/weight.html
 16. +4 −2 lang/ca/help/quiz/analysisdownload.html
 17. +1 −1 lang/ca/help/quiz/decimalpoints.html
 18. +8 −8 lang/ca/help/quiz/formataiken.html
 19. +4 −4 lang/ca/help/quiz/formatcustom.html
 20. +14 −14 lang/ca/help/quiz/formatwebct.html
 21. +1 −1 lang/ca/help/quiz/penalty.html
 22. +2 −3 lang/ca/help/quiz/popup.html
 23. +1 −1 lang/ca/help/quiz/questiondatasets.html
 24. +2 −2 lang/ca/help/quiz/requirepassword.html
 25. +1 −1 lang/ca/help/quiz/review2.html
 26. +8 −8 lang/ca/help/quiz/timelimit.html
 27. +4 −4 lang/ca/help/scorm/browsemode.html
 28. +6 −6 lang/ca/help/scorm/grademethod.html
 29. +3 −3 lang/ca/help/scorm/maxgrade.html
 30. +4 −4 lang/ca/help/scorm/package.html
 31. +1 −1 lang/ca/help/scorm/summary.html
 32. +176 −176 lang/ca/help/wiki.html
 33. +0 −1 lang/ca/help/workshop/numberofassessors.html
 34. +0 −1 lang/ca/help/workshop/teachersgradings.html
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Només heu de canviar les qualificacions i els comentaris i utilitzar el botó Desa, al capdavall de la pàgina, per desar tots els canvis de la pàgina d'una sola vegada.</p>
-<p>Els botons de qualificació normals de la dreta continuen funcionant per si necessiteu més espai. La vostra preferència de qualificació ràpida es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
+<p>Els botons de qualificació normals de la dreta continuen funcionant per si necessiteu més espai. La vostra preferència de qualificació ràpida es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
@@ -4,4 +4,4 @@
<p>Tan aviat com s'hagin habilitat els límits, cada opció pot especificar un límit. Quan s'arriba al límit ningú més pot seleccionar aquesta opció. Un límit de zero (0) significa que ningú pot seleccionar aquesta opció. </p>
-<p>Si els límits estan inhabilitats, qualsevol nombre de participants pot seleccionar qualsevol de les opcions. </p>
+<p>Si els límits estan inhabilitats, qualsevol nombre de participants pot seleccionar qualsevol de les opcions. </p>
@@ -1,6 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Enviar missatges per correu</b></p>
-
-<p>Si el quadre est&agrave; marcat, aleshores s'envia un missatge de correu a l'altra persona per indicar-li que heu afegit (o iniciat) un di&agrave;leg amb ella. El missatge <b>no</b> cont&eacute; l'entrada, nom&eacute;s una breu notificaci&oacute; i, si escau, un enlla&ccedil; perqu&egrave; vagi a veure el di&agrave;leg.</p>
-
-<p>Nom&eacute;s necessiteu enviar aquests missatges si considereu que l'altra persona &eacute;s usu&agrave;ria infreq&uuml;ent del curs i que probablement no veur&agrave; la vostra entrada. La llista de participants us pot dir quan es va connectar per &uacute;ltima vegada l'altra persona.</p>
-
@@ -1 +0,0 @@
-<p align="center"><b>Escriure</b></p><p>Quan escriviu un text que ha de llegir una altra persona, intenteu escriure pensant en el vostre destinatari.</p><p>Expliqueu-vos tan clarament i simple com pugueu per tal d'evitar malentesos. Una cosa que podeu fer &eacute;s evitar les frases llargues quan sigui prou amb una de m&eacute;s curta.</p><p>En un di&agrave;leg ajuda molt fer enviaments breus i centrats en el tema. Sempre podeu tancar un di&agrave;leg i iniciar-ne un altre si voleu comen&ccedil;ar a discutir una altra cosa.</p><p>Quan contesteu als altres, penseu en q&uuml;estions interessants que els podeu preguntar. Aix&ograve; us ajudar&agrave; a v&oacute;s i a l'altre persona a pensar (i aprendre!) sobre el tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;.</p><p align="right"><a href="help.php?file=questions.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre fer preguntes</a></p><p align="right"><a href="help.php?file=reading.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre com llegir</a></p>
@@ -7,4 +7,4 @@
<li>Opcional [per defecte]: els estudiants poden activar o desactivar el seguiment com i quan vulguin.</li>
<li>Actiu: el seguiment està sempre actiu.</li>
<li>Inactiu: el seguiment no està mai actiu.</li>
-</ul>
+</ul
@@ -1,7 +1,7 @@
-<p align="center"><b>Permet visualització per a imprimir</b></p>
+<p align="center"><b>Permet visualització per a imprimir</b></p>
-<p>Es pot permetre als estudiants la visualització per a imprimir del glossari.</p>
+<p>Es pot permetre als estudiants la visualització per a imprimir del glossari.</p>
-<p>Podeu triar si s'habilita o es deshabilita aquesta característica.</p>
+<p>Podeu triar si s'habilita o es deshabilita aquesta característica.</p>
-<p>Els professors sempre poden utilitzar la visualització per a imprimir.</p>
+<p>Els professors sempre poden utilitzar la visualització per a imprimir.</p
@@ -5,4 +5,4 @@
<ul>
<li><b>Glossari actual:</b> les entrades importades s'afegiran al glossari obert actualment.</li>
<li><b>Nou glossari:</b> es crear&agrave; un glossari nou basat en la informaci&oacute; que proporcioni el fitxer i les noves entrades s'inseriran en aquest.</li>
-</ul>
+</ul
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Fitxer per a importar</b></p>
-<p>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que cont&eacute; les entrades per a importar.</p>
+<p>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que conté les entrades per a importar.</p>
@@ -2,7 +2,6 @@
<p>Els administradors poden definir que un glossari sigui global.</p>
-<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (per&ograve; m&eacute;s particularment de la p&agrave;gina principal).</p>
+<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (però particularment de la pàgina principal).</p>
-<p>La difer&egrave;ncia amb un glossari normal local &eacute;s que les entrades s'utilitzen per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al
-qual pertany el glossari).</p>
+<p>La diferència amb un glossari normal local és que les entrades s'utilitzen per crear enllaços automàtics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al qual pertany el glossari).</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Importació de les categories</b></p>
-<p>Per defecte s'importaran totes les entrades. Podeu especificar si voleu que tamb&eacute; s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</p>
+<p>Per defecte s'importaran totes les entrades. Podeu especificar si voleu que també s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</p>
@@ -6,4 +6,4 @@
<p>Si no voleu que s'enlla&ccedil;i cert text (p. ex. en un missatge d'un f&ograve;rum), afegiu les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</p>
-<p>Teniu en compte que els noms de les categories tamb&eacute; s'enllacen.</p>
+<p>Teniu en compte que els noms de les categories tamb&eacute; s'enllacen.</p
@@ -1,11 +1,10 @@
<p align="center"><b>Categoria</b></p>
+
<p>Aquí podeu situar dins de categories els elements de qualificació, corbar-los i seleccionar-los com a elements amb crèdits extra. També podeu afegir noves categories o suprimir les existents.</p>
+
<ul>
<li>Categoria: regula a quina categoria pertany un element qualificat. Seleccioneu la categoria apropiada en la llista desplegable. Els elements que no han estat assignats a una categoria o que eren en una categoria que ha estat suprimida es col·locaran automàticament en "Sense categoria".</li>
-
<li>Corba a: us permet corbar les qualificacions. Poseu la qualificació màxima que us agradaria que tingués l'element qualificat. Així, si la qualificació màxima fora 30 i la corba s'hagués establert en 28, les qualificacions i els percentatges de l'estudiantat es calcularien sobre 28 punts possibles en lloc de fer-ho sobre 30.</li>
-
<li>Crèdit extra: Activeu aquest quadre de verificació si voleu que una categoria concreta es calculi com a crèdit extra. Adoneu-vos-en que si definiu tots els elements d'una categoria com a crèdit extra obtindreu resultats imprevistos i que probablement no es comptaran ni la categoria ni el crèdit extra.
</li>
-
</ul>
@@ -5,4 +5,4 @@
<ul>
<li>No s'ha definit l'escala: això vol dir que no heu completat la definició inicial de l'escala de qualificació. Tot el que cal fer (si us agrada l'escala suggerida) és fer clic en "Desa els canvis".</li>
<li>No s'ha definit cap lletra per a X: indica que no hi ha cap qualificació alfabètica adequada per a X.</li>
-</ul>
+</ul
@@ -1,5 +1,7 @@
<p align="center"><b>Ajuda referent a les qualificacions de l'estudiantat</b></p>
+
<p>En aquesta pantalla teniu un resum de les qualificacions que heu rebut en aquest curs.</p>
+
<ul>
<li>Enmig veureu tots els elements qualificats en aquest curs. Els noms i les qualificacions de cada element qualificat són enllaços que us porten a una informació més detallada de cada element.
</li>
@@ -9,4 +9,4 @@
<li>Punts extra: s'utilitza per donar punts de bonificació que no canviïn el total de punts d'una categoria. Es pot utilitzar per arreglar preguntes injustes o en casos semblants. Els punts extra s'apliquen de la mateixa manera a tots els estudiants. Si desitgeu proporcionar crèdit extra de manera selectiva, afegiu un nou element qualificat i definiu-lo com a crèdit extra en "Categories".</li>
<li>Oculta: si el quadre de verificació està activat, suprimirà una categoria de la visualització i també del càlcul de la qualificació. És una manera fàcil d'afegir elements al butlletí de qualificacions només després que han estat qualificats. Atès que els elements qualificats que no s'han categoritzat s'assignaran automàticament a "Sense categoria", podeu ocultar la categoria "Sense categoria" i, a mesura que aneu qualificant els elements, moure'ls a qualsevol categoria que vulgueu i l'estudiantat llavors podrà veure les seves qualificacions.</li>
-</ul>
+</ul
@@ -1,9 +1,11 @@
<p align="center"><b>Baixada de l'anàlisi</b></p>
-<p>És possible que vulgueu baixar la taula de dades que es visualitza en la pantalla per a anàlisis ulteriors. Podeu triar tres formats de fitxer possibles.<br />
+<p>És possible que vulgueu baixar la taula de dades que es visualitza en la pantalla per a anàlisis ulteriors. Podeu triar tres formats de fitxer possibles.<br />
En cada cas les dades es presentaran en una taula amb títols apropiats, tal com apareixen en la pantalla. Encara que en pantalla la taula es visualitzi paginada, el fitxer inclourà totes les dades corresponents a totes les pàgines.</p>
-<p><b>Format de full de càlcul Excel:</b></p> <p>Obtindreu un document de full de càlcul .xls.</p>
+<p><b>Format de full de càlcul Excel:</b></p>
+
+<p>Obtindreu un document de full de càlcul .xls.</p>
<p><b>Format OpenOffice Writer:</b></p> <p>Les dades es presentaran dins d'una taula en un document de text .sxw.
<br />Aquest format només estarà disponible si teniu instal·lat la biblioteca PHPWriter en el subdirectori /moodle/lib.</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Punts decimals</b></p>
-<p>Utilitzant aquest paràmetre podeu seleccionar el nombre de decimals que es mostraran en la qualificació de cada intent.</p>
+<p>Utilitzant aquest paràmetre podeu seleccionar el nombre de decimals que es mostraran en la qualificació de cada intent.</p
@@ -1,15 +1,15 @@
-<p align="center"><b>Importació de fitxers amb format "Aiken"</b></p>
+<p align="center"><b>Importació de fitxers amb format "Aiken"</b></p>
-<p>El format Aiken és una manera molt senzilla de crear preguntes d'opcions múltiples utilitzant un format clar llegible per humans. Aquí teniu un exemple del format:</p>
+<p>El format Aiken és una manera molt senzilla de crear preguntes d'opcions múltiples utilitzant un format clar llegible per humans. Aquí teniu un exemple del format:</p>
<pre>
-Quina és la resposta correcta a aquesta pregunta?
-A. És aquesta?
+Quina és la resposta correcta a aquesta pregunta?
+A. És aquesta?
B. Potser aquesta resposta?
C. Possiblement aquesta?
D. Ha de ser aquesta!
ANSWER: D
-Quin LMS és el que més formats té per a importar qüestionaris?
+Quin LMS és el que més formats té per a importar qüestionaris?
A) Moodle
B) ATutor
C) Claroline
@@ -19,6 +19,6 @@
ANSWER: A
</pre>
-<p>La pregunta ha d'estar tota en una línia.</p>
-<p>Cada resposta ha de començar amb un caràcter d'una sola lletra, seguit d'un punt '.' o d'un parèntesi ')', després un espai.</p>
-<p>La línia de resposta ha de venir tot seguit i ha de començar amb "ANSWER:" i després donar la lletra apropiada.</p>
+<p>La pregunta ha d'estar tota en una línia.</p>
+<p>Cada resposta ha de començar amb un caràcter d'una sola lletra, seguit d'un punt '.' o d'un parèntesi ')', després un espai.</p>
+<p>La línia de resposta ha de venir tot seguit i ha de començar amb "ANSWER:" i després donar la lletra apropiada.</p
@@ -1,4 +1,4 @@
-
-<p align="center"><b>Importar arxius en format personalitzat </b></p>
-
-<p>Documentaci&oacute; per completar</p>
+
+<p align="center"><b>Importar arxius en format personalitzat </b></p>
+
+<p>Documentaci&oacute; per completar</p>
@@ -1,17 +1,17 @@
-<p align="center"><b>Importació de fitxers amb "Format de qüestionari WebCT"</b></p>
+<p align="center"><b>Importació de fitxers amb "Format de qüestionari WebCT"</b></p>
-<p>El filtre d'importació WebCT està en desenvolupament i no permet l'ús de tots els tipus de pregunta de WebCT.</p>
+<p>El filtre d'importació WebCT està en desenvolupament i no permet l'ús de tots els tipus de pregunta de WebCT.</p>
-<p>A hores d'ara només permet l'ús de preguntes d'Opcions múltiples i de Resposta breu.</p>
+<p>A hores d'ara només permet l'ús de preguntes d'Opcions múltiples i de Resposta breu.</p>
-<p>Aquí teniu alguns exemples d'aquestes preguntes en un fitxer de text:</p>
+<p>Aquí teniu alguns exemples d'aquestes preguntes en un fitxer de text:</p>
<pre>
# Start of question: Short Answer Question
:TYPE:S:
:TITLE:Short Answer Question
:QUESTION:H
-Quin és el nom del WebCT Learning Hub?
+Quin és el nom del WebCT Learning Hub?
&lt;br />
:IMAGE:dotcomLogoc.gif
:ANSWERS:1
@@ -26,32 +26,32 @@
:TYPE:MC:1:0:C
:TITLE:Multiple Choice Question
:FEEDBACK
-Darwin inventà la teoria de l'evolució i creà el Darwinisme.
+Darwin inventà la teoria de l'evolució i creà el Darwinisme.
:QUESTION:H
On es troba el Darwin Research Center?
:IMAGE:
:LAYOUT:vertical
:ANSWER1:0:H
Menlo Park, California
:REASON1:H
-No és correcte!
+No és correcte!
:ANSWER2:0:H
-Vancouver, Canadà
+Vancouver, Canadà
:REASON2:H
-No és correcte!
+No és correcte!
:ANSWER3:100:H
-Illes Galápagos, Equador
+Illes Galápagos, Equador
:REASON3:H
Resposta correcta!
:ANSWER4:0:H
Londres, Anglaterra
:REASON4:H
-No és correcte!
+No és correcte!
:ANSWER5:0:H
-Sidney, Austràlia
+Sidney, Austràlia
:REASON5:H
-No és correcte!
+No és correcte!
:CAT:Default
# End of question: Multiple Choice Question
-</pre>
+</pre>
@@ -1,4 +1,4 @@
<p align="center"><b>Factor de penalització</b></p>
<p>Podeu especificar quina fracció de la puntuació aconseguida cal restar per cada resposta incorrecta. Això només és rellevant si el qüestionari funciona en mode adaptatiu, de manera que l'estudiant pugui donar respostes repetides a una pregunta. El factor de penalització ha de ser un número entre 0 i 1. Un factor de penalització d'1 vol dir que l'estudiant ha d'aconseguir la resposta correcta la primera vegada per tal d'obtenir-hi crèdit. Un factor de penalització de 0 vol dir que l'estudiant pot provar tantes vegades com vulgui i encara obté la puntuació completa.
-</p>
+</p
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Mostra el qüestionari en una finestra "segura"</b></p>
-<p>La finestra "segura" intenta proporcionar un poc més de seguretat als qüestionaris (per fer més difícil que copien o facin trampes) restringint algunes de les coses que l'estudiantat pot fer amb els navegadors.</p>
+<p>La finestra &quot;segura&quot; intenta proporcionar un poc més de seguretat als qüestionaris (per fer més difícil que copien o facin trampes) restringint algunes de les coses que l'estudiantat pot fer amb els navegadors.</p>
<p>Va així:
<ul>
@@ -11,5 +11,4 @@
</ul>
</p>
-<p>NOTA: <b>aquesta seguretat NO és total.</b>. NO confieu en aquestes proteccions com a única estratègia. És impossible implementar una protecció completa per a qüestionaris en un entorn web, així que, si us plau, no confieu en aquesta opció si esteu veritablement preocupats per les trampes de l'estudiantat. Altres estratègies que podeu provar són crear bases de dades de preguntes realment grans d'on triar aleatòriament les preguntes, o encara millor, replantejar-vos el sistema d'avaluació per tal de donar més valor a les formes constructivistes d'activitat, com ara fòrums de debat, elaboració de glossaris, escriptura de wikis, tallers, tasques, etc.
-</p>
+<p>NOTA: <b>aquesta seguretat NO és total.</b>. NO confieu en aquestes proteccions com a única estratègia. És impossible implementar una protecció completa per a qüestionaris en un entorn web, així que, si us plau, no confieu en aquesta opció si esteu veritablement preocupats per les trampes de l'estudiantat. Altres estratègies que podeu provar són crear bases de dades de preguntes realment grans d'on triar aleatòriament les preguntes, o encara millor, replantejar-vos el sistema d'avaluació per tal de donar més valor a les formes constructivistes d'activitat, com ara fòrums de debat, elaboració de glossaris, escriptura de wikis, tallers, tasques, etc.</p>
@@ -8,4 +8,4 @@
<p>La primera pantalla permet assignar un conjunt de dades concret per substituir cada variable. </p>
-<p>La segona pantalla permet afegir i suprimir conjunts de nombres en el conjunt de dades. Els nombres utilitzats en preguntes individuals presentades als alumnes se seleccionaran d'aquest conjunt.</p>
+<p>La segona pantalla permet afegir i suprimir conjunts de nombres en el conjunt de dades. Els nombres utilitzats en preguntes individuals presentades als alumnes se seleccionaran d'aquest conjunt.</p
@@ -1,5 +1,5 @@
<p align="center"><b>Demana contrasenya</b></p>
-<p>Aquest camp és opcional.</p>
+<p>Aquest camp és opcional.</p>
-<p>Si especifiqueu una contrasenya aquí, els participants hauran d'introduir aquesta contrasenya abans que se'ls permeti contestar el qüestionari.</p>
+<p>Si especifiqueu una contrasenya aquí, els participants hauran d'introduir aquesta contrasenya abans que se'ls permeti contestar el qüestionari.</p>
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Permet la revisió</b></p>
-<p>Aquesta opció controla si l'estudiantat pot revisar els seus intents anteriors del qüestionari i quan ho pot fer.</p>
+<p>Aquesta opció controla si l'estudiantat pot revisar els seus intents anteriors del qüestionari i quan ho pot fer.</p
@@ -1,12 +1,12 @@
-<p align="center"><strong>Temps màxim</strong></p>
+<p align="center"><strong>Temps màxim</strong></p>
-<p>Per defecte, els qüestionaris no tenen un límit de temps, la qual cosa permet als estudiants tant de temps com necessiten per a completar el qüestionari.</p>
+<p>Per defecte, els qüestionaris no tenen un límit de temps, la qual cosa permet als estudiants tant de temps com necessiten per a completar el qüestionari.</p>
-<p>Si especifiqueu un temps màxim, el sistema intentarà assegurar per diverses vies que els qüestionari es completi dins d'aquest temps:</p>
+<p>Si especifiqueu un temps màxim, el sistema intentarà assegurar per diverses vies que els qüestionari es completi dins d'aquest temps:</p>
<ul>
- <li>El navegador de l'estudiant ha de permetre l'ús de Javascript i l'ha tenir obligatòriament habilitat perquè funcioni el rellotge.</li>
- <li>Una finestra flotant amb un rellotge visualitzarà el temps que resta segon a segon.</li>
- <li>Quan el temps hagi acabat, el qüestionari es trametrà automàticament amb les respostes que l'estudiant hagi emplenat.</li>
- <li>Si un estudiant aconsegueix fer trampa manipulant el seu ordinador i ultrapassa el temps permès en més de 60 segons, el qüestionari serà qualificat automàticament amb un zero.</li>
-</ul>
+ <li>El navegador de l'estudiant ha de permetre l'ús de Javascript i l'ha tenir obligatòriament habilitat perquè funcioni el rellotge.</li>
+ <li>Una finestra flotant amb un rellotge visualitzarà el temps que resta segon a segon.</li>
+ <li>Quan el temps hagi acabat, el qüestionari es trametrà automàticament amb les respostes que l'estudiant hagi emplenat.</li>
+ <li>Si un estudiant aconsegueix fer trampa manipulant el seu ordinador i ultrapassa el temps permès en més de 60 segons, el qüestionari serà qualificat automàticament amb un zero.</li>
+</ul>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 50fa89d

Please sign in to comment.