Permalink
Browse files

Modified some strings

  • Loading branch information...
1 parent dda047d commit 517cc94ce0cb420fa8d185601273060cb0ce95cd vthung committed Jan 3, 2006
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +1 −1 lang/vi_utf8/block_glossary_random.php
  2. +6 −6 lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -17,7 +17,7 @@
$string['showconcept'] = 'Hiển thị khái niệm (tiêu đề) cho mỗi mục';
$string['title'] = 'Tiêu đề';
$string['typehelp'] = '<b>Lần thay đổi cuối cùng</b> sẽ luôn hiển thị mục được thay đổi cuối cùng, và <b>mục ngẫu nhiên</b> sẽ được lấy ngẫu nhiên. Mục <b>tiếp theo</b> sẽ được lấy theo đúng thứ tự. Mục này đặc biệt có ích khi số ngày được chọn, cho phép bạn hiển thị<i>Trích dẫn của tuần</i> hoặc một <i>Lời nhắn nhủ của ngày</i> mà mọi người nhìn thấy.';
-$string['type'] = 'Một mục mới được chọn như thế nào';
+$string['type'] = 'Mục mới được chọn như thế nào';
$string['viewglossary'] = 'Thêm các trích dẫn...';
$string['whichfooter'] = 'Bạn cũng có thể hiển thị các liên kết tới các hoạt động của bảng thuật ngữ mà khối này có liên hệ. Khối chỉ liên kết tới các hoạt động mà được phép đối với bảng thuật ngữ này.';
?>
View
@@ -83,12 +83,12 @@
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Bạn có muốn tiếp tục ? ';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Sau đó trong quy trình này bạn sẽ có một lựa chọn thêm bản sao dự phòng này tới một cua học đã tồn tại hoặc một cua học mới hoàn toàn.';
$string['assessment'] = 'Đánh giá';
-$string['assignadmins'] = 'Phân công các nhà quản trị';
-$string['assigncreators'] = 'Phân công các nhà tạo cua học';
+$string['assignadmins'] = 'Phân công người quản trị';
+$string['assigncreators'] = 'Phân công người tạo khóa học';
$string['assignstudents'] = 'Kết nạp các học viên';
$string['assignstudentsnote'] = 'Chú ý rằng: Có thể không cần thiết sử dụng trang này, trang này có khả năng kết nạp các học viên vào trong cua học này.';
$string['assignstudentspass'] = 'Tất cả những việc bạn cần làm là thông báo cho các học viên của bạn khóa truy cập cua học này, hiện hành nó được thiết lập là : \'$a\'';
-$string['assignteachers'] = 'Phân công các giáo viên';
+$string['assignteachers'] = 'Phân công giáo viên giảng dạy';
$string['authentication'] = 'Chứng thực';
$string['autosubscribe'] = 'Tham gia tự động diễn đàn';
$string['autosubscribeno'] = 'Không:không tự động cho phép tôi tham gia vào diễn đàn';
@@ -299,7 +299,7 @@
$string['editsummary'] = 'Soạn thảo tổng kết';
$string['editthisactivity'] = 'Soạn thảo hoạt động này';
$string['editthiscategory'] = 'Soạn thảo danh mục này';
-$string['edituser'] = 'Soạn thảo các tài khoản người dùng ';
+$string['edituser'] = 'Chỉnh sửa tài khoản người dùng ';
$string['email'] = 'Địa chỉ email';
$string['emailactive'] = 'Email hoạt động';
$string['emailagain'] = 'Điền địa chỉ email (lại lần nữa)';
@@ -883,7 +883,7 @@
$string['sincelast'] = ' từ lần đăng nhập gần đây nhất';
$string['site'] = 'Site';
$string['siteerrors'] = 'Các lỗi Site ';
-$string['sitefiles'] = 'Các tài liệu về Site';
+$string['sitefiles'] = 'Các tài liệu của Site';
$string['sitelogs'] = ' Các thông tin lưu của Site';
$string['sitenews'] = 'Tin tức Site';
$string['sitepartlist0'] = 'Bạn phải là một giáo viên của site để được phép nhìn thấy danh sách những người tham gia của site ';
@@ -997,7 +997,7 @@
$string['uploadrenamedcollision'] = 'File được đổi tên từ $a->oldname thành $a->newname bởi vì có một sự xung đột tên file.';
$string['uploadserverlimit'] = 'File được tải lên vượt giới hạn kích thước tối đa thiết lập bởi máy chủ';
$string['uploadthisfile'] = 'Tải lên file này';
-$string['uploadusers'] = 'Cập nhật các người dùng';
+$string['uploadusers'] = 'Thêm các người dùng mới';
$string['usedinnplaces'] = 'Được dùng trong $a vị trí';
$string['user'] = 'Người dùng';
$string['userconfirmed'] = 'Được xác nhận $a';

0 comments on commit 517cc94

Please sign in to comment.