Skip to content
Browse files

Latest translation for Moodle 1.3 by M.Minkowski

  • Loading branch information...
1 parent b87c3e3 commit 51beec71bb8fbe9a8648017b839052c2b259f966 minkowski committed
Showing with 40 additions and 43 deletions.
  1. +40 −43 lang/th/moodle.php
View
83 lang/th/moodle.php
@@ -63,7 +63,7 @@
$string['allgroups'] = '·Ø¡¡ÅØèÁ';
$string['alllogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇ纷Ñé§ËÁ´';
$string['allow'] = '͹حҵ';
-$string['allowguests'] = '¤ÍÃìʹÕé͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä» à¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒä´é';
+$string['allowguests'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä» à¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒä´é';
$string['allownot'] = 'äÁè͹حҵ';
$string['allparticipants'] = 'ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,¡,¢,¤,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,°,±,²,³,´,µ,¶,·,¸,¹,º,»,¼,½,¾,¿,À,Á,Â,Ã,Å,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,à,á,ä,ã';
@@ -78,7 +78,7 @@
$string['assigncreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['assignstudents'] = 'ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['assignstudentsnote'] = '»Å. äÁèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õèµéͧãªé˹éÒ¹Õéà¾ÃÒÐÇèҹѡàÃÕ¹ÊÒÁÒöÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹´éǵ¹àͧ';
-$string['assignstudentspass'] = 'ÊÔ觷Õèµéͧ·Ó¤×Í á¨é§ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÃÒºÃËÑʼèÒ¹à¾×èÍà¢éÒÈÖ¡ÉÒ㹤ÍÃìʹÕé ÃËÑʻѨ¨ØºÑ¹¤×Í : \'$a\'';
+$string['assignstudentspass'] = 'ÊÔ觷Õèµéͧ·Ó¤×Í á¨é§ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÃÒºÃËÑʼèÒ¹à¾×èÍà¢éÒÈÖ¡ÉÒã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé ÃËÑʻѨ¨ØºÑ¹¤×Í : \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
$string['authentication'] = '¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
$string['autosubscribe'] = 'ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÃдҹàÊǹÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
@@ -101,7 +101,7 @@
$string['backuporiginalname'] = 'ª×èͧ͢¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['backupsavetohelp'] = 'ãÊèª×èÍá¿éÁ»ÅÒ·ҧ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['backupuserfileshelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙŢͧÊÁҪԡŧä»ã¹¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ´éÇÂËÃ×ÍäÁè';
-$string['backupusershelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ËÃ×ÍÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾Õ§ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊ';
+$string['backupusershelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ËÃ×ÍÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾Õ§ÊÁÒªÔ¡ã¹ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['backupversion'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźºÅçͤ \'$a\' ? ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´à¡ÕèÂǡѺºÅçͤ¹Õé¨Ð¶Ù¡ÅºÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅä»´éÇÂ';
$string['blockdeletefiles'] = 'ÁÕ¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´·Õèà¡ÕèÂǡѺºÅçͤ\'$a->block\' ÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ à¾×èÍãËé¡ÒÃźàÊÃç¨ÊÔé¹ÍÂèÒ§ÊÁºÙóì¤Ø³¤Ç÷ӡÒÃźá¿éÁ $a->directory ÍÍ¡¨Ò¡à«ÔÃì¿àÇÍÃìà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ºÅçͤà¾ÔèÁµÑÇÁѹàͧà¢éÒÁÒãËÁè';
@@ -146,33 +146,33 @@
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éà¾ÃÒÐÇèÒäÁèÁÕ¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ÊÓËÃѺ·Ñé§àÇçºä«µì ËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹ãËéä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒµÑÇá»Ã ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['configerrorlevel'] = 'àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ »¡µÔ ( Normal)';
$string['configfilteruploadedfiles'] = '¡ÒÃàÅ×Í¡¤èÒ¹Õé¨Ð·ÓãËé Moodle ·Ó¡ÒûÃÐÁÇżŠä¿Åì html áÅÐ text â´Â¼èÒ¹¿ÔÅàµÍÃì¡è͹·Õè¨ÐáÊ´§¼Å';
-$string['configforcelogin'] = '»¡µÔáÅéǺؤ¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ˹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìáÅÐ˹éÒÃÇÁÃÒÂÇÔªÒ â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºáµè¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òúѧ¤ÑºãËé¼ÙéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹¡è͹¡çãËéàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡¹Õé';
+$string['configforcelogin'] = '»¡µÔáÅéǺؤ¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ˹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìáÅÐ˹éÒÃÇÁÃÒÂÇÔªÒ â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºáµè¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òúѧ¤ÑºãËéÊÁÒªÔ¡ÅçÍ¡ÍÔ¹¡è͹¡çãËéàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡¹Õé';
$string['configframename'] = 'ËÒ¡¤Ø³½Ñ§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top';
$string['configfullnamedisplay'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¹Õé¨Ðà»ç¹¡ÒÃáÊ´§ª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§¼ÅÍÂèÒ§äà ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¤×Í ª×èͨÃÔ§ áÅÐ ¹ÒÁÊ¡ØÅ áµè¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ð«è͹¹ÒÁÊ¡ØÅ ËÃ×ÍÇèÒ·Ôé§äÇéãËéÃкºàÅ×Í¡ãËéàͧÍѵâ¹ÁѵԢÖé¹ÍÂÙè¡ÑºÀÒÉÒ·Õèãªé';
$string['configgdversion'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨';
$string['confightmleditor'] = 'àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªéâ¤é´ HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é´´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»';
-$string['configidnumber'] = 'ÃкصÑÇàÅ×Í¡¹Õé a. äÁèÁÕ¡ÒöÒÁËÁÒÂàÅ¢ ID b. ¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼Ùéãªéáµè¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é c.¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼ÙéãªéáÅШÓà»ç¹µéͧàµÔÁ 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéáÊ´§àÅ¢»ÃШӵÑÇã¹Ë¹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
+$string['configidnumber'] = 'ÃкصÑÇàÅ×Í¡¹Õé a. äÁèÁÕ¡ÒöÒÁËÁÒÂàÅ¢ ID b. ¶ÒÁ ID ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡áµè¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é c.¶ÒÁ ID ¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡áÅШÓà»ç¹µéͧàµÔÁ 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéáÊ´§àÅ¢»ÃШӵÑÇã¹Ë¹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
$string['configintro'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéǤèÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é';
-$string['configintroadmin'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇÃÃкؼÙé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃàÇéºä«µì ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ';
+$string['configintroadmin'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇÃÃкؼÙé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºä«µì ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ';
$string['configintrosite'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ÃٻẺáÅЪ×èͧ͢àÇçºä«µìä´é áÅÐÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÀÒÂËÅѧä´é';
$string['configlang'] = 'àÅ×Í¡ÀÒÉÒËÅÑ¡ÊÓËÃѺàÇçºä«µì ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡à»ÅÕè¹à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ';
-$string['configlangdir'] = 'ÀÒÉÒÊèǹãË­èáÅéÇ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ áµèºÒ§ª¹Ô´ àªè¹ ÍÒÃÒºÔ¡ ÎÔºÃÙ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ';
-$string['configlanglist'] = 'äÁèàµÔÁ¡çä´é:: ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéãªéàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é µÑÇÍÂèÒ§àªè¹: th,en,de';
+$string['configlangdir'] = 'ÀÒÉÒÊèǹãË­èáÅéÇ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ áµèºÒ§»ÃÐàÀ· àªè¹ ÍÒÃÒºÔ¡ ÎÔºÃÙ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ';
+$string['configlanglist'] = 'äÁèàµÔÁ¡çä´é:: ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËéÊÁÒªÔ¡àÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é µÑÇÍÂèÒ§àªè¹: th,en,de';
$string['configlangmenu'] = 'àÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§áÅÐäÁèáÊ´§µÑÇà»ÅÕè¹ÀÒÉÒ ';
$string['configlocale'] = 'àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé <b> ÊÓËÃѺÀÒÉÒä·ÂãËéãÊè th_TH</b>';
$string['configloglifetime'] = '¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çººÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇ ÊÓËÃѺàÇçºä«µì·ÕèÁÕÊÁÒªÔ¡¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¤ÇõÑ駤èÒ¹ÕéãËé¹éÍÂŧ';
-$string['configlongtimenosee'] = '¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡¤ÍÃìÊ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ';
+$string['configlongtimenosee'] = '¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ';
$string['configmaxbytes'] = 'Ãкآ¹Ò´ä¿Åì·ÕèãË­è·ÕèÊØ´·ÕèÊÒÁÒö¨ÐÍѾâËÅ´¢Ö鹺¹àÇçºä«µìä´é ¤èÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´äÇéáÅéÇâ´Âà«ÔÃì¿àÇÍÃì à»ç¹¡ÒõÑ駤èҢͧ PHP upload_max_filesize áÅÐ Apache LimitRequestBody áµè¤Ø³¡çÊÒÁÒö¨ÐÃкآ¹Ò´ä¿Åìä´éµÃҺ㴷ÕèäÁèà¡Ô¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¡è͹áÅéÇ';
-$string['configmaxeditingtime'] = 'ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËé¼Ùéãªé á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÇÒÃÊÒà feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ';
+$string['configmaxeditingtime'] = 'ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËéÊÁÒªÔ¡ á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÃÒ§ҹ¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒ feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ';
$string['configopentogoogle'] = '¶éÒËÒ¡àÅ×Í¡ãªéµÑÇàÅ×Í¡¹Õé Google ¨ÐÊÒÁÒöà¢éÒÁÒÂѧàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³ã¹°Ò¹ÐºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¼Ùé·Õèà¢éÒÁÒàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³¼èÒ¹·Ò§ Google ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['configproxyhost'] = '¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé';
-$string['configsecureforms'] = '¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡ¼Ùéãªé ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËé¼ÙéãªéºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÃìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é';
+$string['configsecureforms'] = '¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡÊÁÒªÔ¡ ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËéÊÁÒªÔ¡ºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÃìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é';
$string['configsessioncookie'] = 'µÑ駪×èͧ͢ cookies ·Õèãªéã¹áµèÅФÃÑ駫Öè§äÁè¨Óà»ç¹µéͧÃÐºØ ¡ÒõÑ駪×è͹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡óշÕè¤Ø³ÁÕ moodle ÍÂÙ躹à«ÔÃì¿àÇÍÃìÁÒ¡¡ÇèÒ˹Ö觡éÍ»»Õé';
-$string['configsessiontimeout'] = '¶éÒËÒ¡¼ÙéãªéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé';
+$string['configsessiontimeout'] = '¶éÒËÒ¡ÊÁÒªÔ¡ãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé';
$string['configslasharguments'] = 'ä¿Åì àªè¹ ÀÒ¾ ÍѾâËÅ´ ¨Ð¶Ù¡Ê觼èҹʤÃÔ»µì â´Âãªéè \'slash arguments\' (µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊͧ) ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé §èÒµèÍ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìäÇéã¹Ãкº¤ÇÒÁ¨ÓªÑèǤÃÒǺ¹àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì ËÃ×Í ¾ÃçÍ¡«Õèà«ÔÃì¿àÇÍÃì áµè¡ÃйÑé¹ ÊÓËÃѺ php à«ÃÔ¿ìàÇÍÃì ºÒ§»ÃÐàÀ· äÁèÊÒÁÒö¨ÐãªéÇÔ¸Õ¹Õéä´é ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒ㹡ÒôÙä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¡ÒôÙÀÒ¾ ãËéá¡é »Ñ­ËÒâ´Â¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇá»Ã¹Õéà»ç¹ µÑÇàÅ×Í¡·Õè˹Öè§';
$string['configsmtphosts'] = 'ãÊèª×èÍàµçÁ¢Í§ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ Moodle ¨ÐãªéÊÓËÃѺÊè§àÁÅì (àªè¹ mail.a.acom ËÃ×Í mail.b.com; mail.c.com) ¶éÒËÒ¡¤Ø³·Ôé§ÇèÒ§äÇé moodle ¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéáÅéÇ ã¹¡ÒÃÊè§àÁÅì';
$string['configsmtpuser'] = 'ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÃÐºØ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢éÒ§µé¹ áÅÐ à«ÔÃì¿àÇÍÃìµéͧ¡ÒÃÃËÑʼèÒ¹ãËé·Ó¡Òà ãÊè username áÅÐ password';
-$string['configteacherassignteachers'] = '¤ÃÙ·ÑèÇä»ÊÒÁÒöµÑ駤ÃÙà¾ÔèÁ㹤ÍÃìʢͧµÑÇàͧä´éËÃ×ÍäÁè ¶éÒäÁè ੾ÒмÙé´ÙáÅÃкº áÅмÙéÊÃéÒ§à·èÒ¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒö ¨ÐµÑ駤ÃÙà¾ÔèÁä´é';
+$string['configteacherassignteachers'] = '¤ÃÙ·ÑèÇä»ÊÒÁÒöµÑ駤ÃÙà¾ÔèÁã¹ÃÒÂÇԪҢͧµÑÇàͧä´éËÃ×ÍäÁè ¶éÒäÁè ੾ÒмÙé´ÙáÅÃкº áÅмÙéÊÃéÒ§à·èÒ¹Ñé¹·ÕèÊÒÁÒö ¨ÐµÑ駤ÃÙà¾ÔèÁä´é';
$string['configtimezone'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöµÑé§â«¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÍÂÙèä´é â´Â⫹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÍÂÙèÍÒ¨äÁèµÃ§¡ÑºàÇÅҢͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì «Öè§àÇÅҴѧ¡ÅèÒǨÐãªéµÅÍ´·Ñé§àÇçºä«µì ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö·Õè¨Ðà»ÅÕè¹⫹àÇÅҴѧ¡ÅèÒÇãËéµÃ§¡Ñº·Õèµ¹àͧÍÂÙèä´é';
$string['configunzip'] = 'áÊ´§·ÕèµÑ駷ÕèµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ unzip ã¹ÃкºÂÙ¹Ô¡«ì à·èÒ¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ¤ÅÒ zip ä¿Åì ¹ÒÁÊ¡ØÅ .zip º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['configuration'] = '¡ÒõÑ駤èÒ';
@@ -186,7 +186,7 @@
$string['cookiesenabled'] = 'àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì·Õè¤Ø³ãªéµéͧ͹حҵãËéÃѺ cookies ';
$string['copy'] = 'ÊÓà¹Ò';
$string['copyingcoursefiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ';
-$string['copyinguserfiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['copyinguserfiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['copyingzipfile'] = '·ÓÊÓà¹Ò zip ä¿Åì';
$string['copyrightnotice'] = 'ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì';
$string['country'] = '»ÃÐà·È';
@@ -215,7 +215,7 @@
$string['creatingevents'] = 'ÊÃéÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
$string['creatinggroups'] = 'ÊÃéÒ§¡ÅØèÁãËÁè';
$string['creatinglogentries'] = '¡ÓÅѧºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªéàÇçºä«µì';
-$string['creatingnewcourse'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§¤ÍÃìÊãËÁè';
+$string['creatingnewcourse'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒãËÁè';
$string['creatingscales'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´';
$string['creatingsections'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÊèǹµèÒ§ æ';
$string['creatingtemporarystructures'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ªÑèǤÃÒÇ';
@@ -255,7 +255,7 @@
$string['deletecheckwarning'] = '¤Ø³¡ÓÅѧ·Ó¡ÒÃźä¿ÅìµèÍ仹Õé';
$string['deletecompletely'] = 'ź·Ñé§ËÁ´';
$string['deletecourse'] = 'źÃÒÂÇÔªÒ';
-$string['deletecoursecheck'] = 'á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźÃÒÂÇÔªÒ¹Õé áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?';
+$string['deletecoursecheck'] = 'á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźÃÒÂÇÔªÒ¹Õé áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ ã¹ÃÒÂÇÔªÒ ¹Õé?';
$string['deleted'] = 'źáÅéÇ';
$string['deletedactivity'] = 'ź $a áÅéÇ';
$string['deletedcourse'] = '$a ź·Ñé§ËÁ´áÅéÇ';
@@ -291,11 +291,11 @@
$string['emailconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ¤Ø³ $a->firstname,
account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè \'$a->sitename\'
-¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ì¢éÒ§ÅèÒ§
+¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ì¢éÒ§ÅèÒ§
$a->link
-ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
+ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ \'$a->sitename\' ,
$a->admin';
@@ -328,18 +328,15 @@
ËÒ¡¾º»Ñ­ËÒ㹡ÒÃãªé§Ò¹ã´ æ
â»Ã´µÔ´µèÍ ¼Ùé´ÙáÅÃкº ';
-$string['emailpasswordsent'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃËÑʼèÒ¹
-
-<p> Ãкºä´éÊè§ÃËÑʼèÒ¹ãËÁèä»ãËé¤Ø³·Õè
-<b>$a->email</b>
-
+$string['emailpasswordsent'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃËÑʼèÒ¹¤èÐ
+<p> Ãкºä´éÊè§ÃËÑʼèÒ¹ãËÁèä»ãËé¤Ø³·Õè <b>$a->email</b>
<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËé¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=$a->link>change your password</a>';
$string['enable'] = 'à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['enrolledincourse'] = 'ŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéàÃÕºÃéÍÂ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'äÁèä´éŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['enrolmentconfirmation'] = '¤Ø³¡ÓÅѧÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé .<br /> µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃËÃ×ÍäÁè ?';
$string['enrolmentkey'] = 'ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒàÃÕ¹';
-$string['enrolmentkeyfrom'] = '¤ÍÃìʹÕé µéͧ¡Òà \'ÃËÑʼèÒ¹\' <BR>
+$string['enrolmentkeyfrom'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé µéͧ¡Òà \'ÃËÑʼèÒ¹\' <BR>
¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
(ãºé ¢Ö鹵鹴éÇ \'$a\')';
@@ -413,7 +410,7 @@
$string['grade'] = '¤Ðá¹¹·Õèä´é';
$string['grades'] = '¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´';
$string['group'] = '¡ÅØèÁ';
-$string['groupadd'] = 'à¾ÔèÁ¡ÅØèÁ¼Ùéãªé';
+$string['groupadd'] = 'à¾ÔèÁ¡ÅØèÁÊÁÒªÔ¡';
$string['groupaddusers'] = 'à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×͡ŧ㹡ÅØèÁ';
$string['groupinfo'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÅØèÁ';
$string['groupinfomembers'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÊÁÒªÔ¡';
@@ -437,7 +434,7 @@
$string['guestsnotallowed'] = '¢ÍÍÀѺؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹ \'$a\' ä´éµéͧÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡';
$string['guestsyes'] = '͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒä´é';
$string['guestuser'] = 'ºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
-$string['guestuserinfo'] = '¼Ùéãªéä´éÃѺÊÔ·¸Ô㹡ÒÃÍèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['guestuserinfo'] = 'ÊÁÒªÔ¡ä´éÃѺÊÔ·¸Ô㹡ÒÃÍèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹';
$string['help'] = 'ªèÇÂàËÅ×Í';
$string['helpemoticons'] = 'ãªéÊÑ­Åѡɳì';
$string['helpformatting'] = 'à¡ÕèÂǡѺÃٻẺ¢éͤÇÒÁ';
@@ -473,14 +470,14 @@
$string['idnumber'] = 'àÅ¢»ÃШӵÑǹѡàÃÕ¹';
$string['inactive'] = 'äÁèà»Ô´ãªé§Ò¹';
$string['include'] = 'ÃÇÁ';
-$string['includeallusers'] = 'ÃÇÁ¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´';
+$string['includeallusers'] = 'ÃÇÁÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´';
$string['includecoursefiles'] = 'ÃÇÁä¿Åì¢Í§áµèÅÐÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
$string['includecourseusers'] = 'ÃÇÁÊÁÒªÔ¡¢Í§áµèÅÐÇÔªÒ';
$string['included'] = 'ÃÇÁáÅéÇ';
$string['includelogentries'] = 'ÃÇÁ»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹';
$string['includemodules'] = 'ÃÇÁâÁ´ÙÅ';
$string['includeneededusers'] = 'ÃÇÁÊÁÒªÔ¡·Õè¨Óà»ç¹';
-$string['includeuserfiles'] = 'ÃÇÁä¿Åì¼Ùéãªé§Ò¹';
+$string['includeuserfiles'] = 'ÃÇÁä¿ÅìÊÁÒªÔ¡';
$string['institution'] = 'ʶҺѹ';
$string['invalidemail'] = 'ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['invalidlogin'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ';
@@ -511,11 +508,11 @@
$string['loginas'] = 'Login 㹪×è͹Õé';
$string['loginguest'] = 'Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
$string['loginsite'] = 'Login à¢éÒàÇçº';
-$string['loginsteps'] = 'ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅФÍÃìʹÑé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
+$string['loginsteps'] = 'ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
<OL size=2>
<LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
- <LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
+ <LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¡ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
<LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅÐ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
<LI> àÅ×Í¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèµéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
<LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
@@ -579,11 +576,11 @@
$string['movehere'] = 'ÂéÒÂÁÒ·Õè¹Õè';
$string['moveleft'] = 'ÂéÒÂä»·Ò§«éÒÂ';
$string['moveright'] = 'ÂéÒÂä»·Ò§¢ÇÒ';
-$string['moveselectedcoursesto'] = 'ÂéÒ¤ÍÃìÊ·ÕèàÅ×Í¡ä»Âѧ';
+$string['moveselectedcoursesto'] = 'ÂéÒÂÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÅ×Í¡ä»Âѧ';
$string['movetoanotherfolder'] = 'ÂéÒÂä¿Åìä»á¿éÁÍ×è¹';
$string['moveup'] = 'àÅ×è͹¢Öé¹';
$string['mustconfirm'] = '¤Ø³µéͧÂ×¹Âѹ¡ÒÃà¢éÒÊÙèÃкº';
-$string['mycourses'] = '¤ÍÃìʢͧ©Ñ¹';
+$string['mycourses'] = 'ÇÔªÒàÃÕ¹¢Í§©Ñ¹';
$string['name'] = 'ª×èÍ';
$string['namesocial'] = 'Êèǹ';
$string['nametopics'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
@@ -595,7 +592,7 @@
$string['newaccount'] = 'account ãËÁè';
$string['newcourse'] = 'ÃÒÂÇÔªÒãËÁè';
$string['newpassword'] = 'password ãËÁè';
-$string['newpasswordtext'] = 'ÊÇÑÊ´Õ $a->firstname,
+$string['newpasswordtext'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ $a->firstname,
ÃËÑʢͧ¤Ø³ ·Õè \'$a->sitename\' ¶Ù¡Êè§ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ
áÅФسä´éÃѺÃËÑʪÑèǤÃÒǴѧµèÍ仹Õé
@@ -607,7 +604,7 @@
¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍá¡éä¢ÃËÑÊ:
$a->link
-ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
+ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¡ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ \'$a->sitename\' ,
$a->signoff
@@ -644,11 +641,11 @@
$string['notavailable'] = 'äÁ辺';
$string['noteachersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂìã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['notenrolled'] = '$a äÁèä´éÊÁѤÃà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
-$string['noteuserschangednonetocourse'] = '»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙéÊÁÒªÔ¡ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé¤×¹ àÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧ¼Ùéãªé ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = '»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙéÊÁÒªÔ¡ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé¤×¹ àÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³';
$string['nothingnew'] = 'äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['notincluded'] = 'äÁèÃÇÁ';
$string['notingroup'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ¹Õé¡è͹¨Ö§¨Ðà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹡ÅØèÁ¹Õéä´é';
-$string['nousersmatching'] = 'ËÒ¼Ùéãªé·ÕèµÃ§¡Ñº \'$a\' äÁ辺';
+$string['nousersmatching'] = 'ËÒÊÁÒªÔ¡·ÕèµÃ§¡Ñº \'$a\' äÁ辺';
$string['nousersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡';
$string['now'] = 'µÍ¹¹Õé';
$string['numberweeks'] = '¨Ó¹Ç¹ (ÊÑ»´ÒËì/ËÑÇ¢éÍ)';
@@ -676,7 +673,7 @@
$string['passwordsdiffer'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['passwordsent'] = 'Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè $a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅìà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
- <P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé<</A>.';
+ <P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¡ì¹Õé<</A>.';
$string['people'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['personalprofile'] = '»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡';
$string['phone'] = 'â·ÃÈѾ·ì';
@@ -693,7 +690,7 @@
$string['publicdirectory'] = '·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊÒ¸ÒóÐ';
$string['publicdirectory0'] = 'â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§àÇçºä«µì¹Õé';
$string['publicdirectory1'] = 'áÊ´§á¤èª×èÍàÇçºä«µìà·èÒ¹Ñé¹';
-$string['publicdirectory2'] = 'áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¤ì¢Í§àÇçºä«µì';
+$string['publicdirectory2'] = 'áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¡ì¢Í§àÇçºä«µì';
$string['publicsitefileswarning'] = '»Å. ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä¿Åì·ÕèÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õéä´é';
$string['question'] = '¤Ó¶ÒÁ';
$string['readinginfofrombackup'] = '¡ÓÅѧÍèÒ¹¢éÍÁÙŨҡ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
@@ -715,7 +712,7 @@
$string['registrationsend'] = 'Ê觢éÍÁÙÅ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»Âѧ moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'ãªè â»Ã´á¨é§¢éÍÁÙÅÊӤѭ´éÇÂ';
$string['removeadmin'] = '»Å´¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÍ¡';
-$string['removecreator'] = '»Å´¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊÍÍ¡';
+$string['removecreator'] = '»Å´¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒÍÍ¡';
$string['removestudent'] = '»Å´¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÍ¡';
$string['removeteacher'] = '»Å´ÍÒ¨ÒÃÂì ÍÍ¡';
$string['rename'] = 'à»ÅÕ蹪×èÍ';
@@ -742,7 +739,7 @@
$string['scalescustomcreate'] = 'à¾ÔèÁÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´';
$string['scalescustomno'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´àͧ';
$string['scalesstandard'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´Áҵðҹ';
-$string['scalestip'] = 'à¾×èÍ·Õè¨ÐÊÃéÒ§¡ÒÃÇÑ´ã¹áºº¢Í§¤Ø³ ãËéãªéÅÔ駤ìÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡¢Í§ÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡¢Í§¤ÍÃìÊ';
+$string['scalestip'] = 'à¾×èÍ·Õè¨ÐÊÃéÒ§¡ÒÃÇÑ´ã¹áºº¢Í§¤Ø³ ãËéãªéÅÔ§¡ìÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡¢Í§ÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['schedule'] = 'µÒÃÒ§';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'ʶҹТͧµÒÃÒ§¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
$string['search'] = '¤é¹ËÒ';
@@ -833,7 +830,7 @@
$string['to'] = '¶Ö§';
$string['today'] = 'Çѹ¹Õé';
$string['todaylogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì¢Í§Çѹ¹Õé';
-$string['toomanytoshow'] = 'Áըӹǹ¼ÙéãªéÁÒ¡à¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨ÐáÊ´§';
+$string['toomanytoshow'] = 'ÁըӹǹÊÁÒªÔ¡ÁÒ¡à¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨ÐáÊ´§';
$string['top'] = 'º¹ÊØ´';
$string['topic'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['topichide'] = '«è͹ËÑÇ¢é͹Õé¨Ò¡ $a';
@@ -876,7 +873,7 @@
$string['userdata'] = '¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡';
$string['userdeleted'] = 'user account ¶Ù¡Åºä»áÅéÇ';
$string['userdescription'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´';
-$string['userfiles'] = 'ä¿Åì¼Ùéãªé';
+$string['userfiles'] = 'ä¿ÅìÊÁÒªÔ¡';
$string['username'] = 'username';
$string['usernameexists'] = 'ª×è͹ÕéÁÕ¤¹ãªéáÅéǤèСÃسÒàÅ×Í¡ãËÁè';
$string['usernotconfirmed'] = 'äÁèÊÒÁÒöÂ×¹Âѹ $a';
@@ -926,6 +923,6 @@
$string['yourlastlogin'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ';
$string['yourself'] = 'µÑǤسàͧ';
$string['yourteacher'] = '$a ¢Í§¤Ø³';
-$string['zippingbackup'] = 'zip áºç¤ÍѾ';
+$string['zippingbackup'] = 'zip ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
?>

0 comments on commit 51beec7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.