Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent b36a8fc commit 530935f1484b10578902a701f2ae6e5a41e0cdb0 carlesbellver committed Nov 22, 2004
Showing with 194 additions and 8 deletions.
  1. +11 −8 lang/ca/README
  2. +183 −0 lang/ca/exercise.php
View
19 lang/ca/README
@@ -52,16 +52,19 @@ scheduler.php
scorm.php
wiki.php
-La traducci� dels m�duls seg�ents no ha estat assignada a ning�. Entre
-par�ntesis figura el percentatge de missatges i d'ajudes tradu�des
-actualment:
+Dels m�duls seg�ents, se n'han fet c�rrec diversos membres de la comunitat
+"Moodle en catal�":
+
+attendance.php (�ngels Mustienes)
+exercise.php (�ngels Mustienes)
+hotpot.php (�ngels Mustienes)
+questionnaire.php (�ngels Mustienes)
+lesson.php (Joan Queralt)
+
+Finalment, aquests no han estat assignats encara a ning�. Entre par�ntesis
+figura el percentatge de missatges i de fitxers d'ajuda tradu�ts actualment:
-attendance.php (0% help 0%)
-exercise.php (0% help 0%)
glossary.php (100% help 96%)
-hotpot.php (0% help 0%)
-lesson.php (36% help 0%)
-questionnaire.php (0% help 0%)
quiz.php (77% help 72%)
survey.php (83% help 100%)
workshop.php (84% help 74%)
View
183 lang/ca/exercise.php
@@ -0,0 +1,183 @@
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
+
+
+$string['absent'] = 'Absent';
+$string['accumulative'] = 'Acumulatiu';
+$string['action'] = 'Acció';
+$string['ago'] = 'fa $a ';
+$string['amend'] = 'Corregir';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Corregir els elements d\'avaluació';
+$string['amendtitle'] = 'Títol de la correcció';
+$string['analysis'] = 'Anàlisi';
+$string['assess'] = 'Avalua';
+$string['assessed'] = 'Avaluat';
+$string['assessment'] = 'Avaluació';
+$string['assessmentby'] = 'Avaluació a càrrec de $a';
+$string['assessmentform'] = 'Formulari d\'avaluació';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Avaluació feta pel $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluació d\'aquesta tramesa';
+$string['assessments'] = 'Avaluacions';
+$string['atthisstageyou'] = 'En aquest estadi ja heu completat l\'avaluació.<br />Si voleu podeu revisar el vostre treball.<br /> No oblideu revisar també l\'avaluació.<br /> Ho podeu fer si cliqueu en l\'enllaç Tornar a Avaluar que hi ha a sota.';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Espereu avaluació per $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Traieu el darrer senyalador';
+$string['comment'] = 'Comentari';
+$string['comparisonofassessments'] = 'Comparació d\'avaluacions';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirmeu supressió de $a';
+$string['correct'] = 'Correcte';
+$string['count'] = 'Número';
+$string['criterion'] = 'Criteri';
+$string['deadline'] = 'Data límit';
+$string['deadlineis'] = 'La data límit és $a';
+$string['delete'] = 'Suprimeix';
+$string['deletesubmissionwarning'] = 'Advertiment: hi ha $a avaluacions associades amb aquesta tramesa.<br />Recomanem fermament que aquesta tramesa NO es suprimeixi.';
+$string['deleting'] = 'S\'està suprimint';
+$string['description'] = 'Descripció';
+$string['descriptionofexercise'] = 'En l\'assignació d\'un exercici, la seva descripció o la tasca feta per/pels $a es posarà en un document word o en un arxiu HTML. Aquest arxiu es lliurarà a l\'exercici abans que es mostri la tasca a $a. També és possible crear un conjunt de variables en el mateix exercici o tasca, a l\'igual com arxius HTML o documents Word i després lliurar-los a l\'exercici abans que es mostri a/als $a.';
+$string['detailsofassessment'] = 'Detalls de l\'avaluació';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Qualificacions finals';
+$string['doubleupload'] = 'Avís: Aquest lliurament possiblement s\'ha lliurat dues vegades. Aneu a la pàgina d\'Administració i reviseu si hi ha hagut dos lliuraments d\'aquest usuari en un termini curt de temps. Suprimiu un dels dos lliuraments abans de seguir endavant.';
+$string['duedate'] = 'Data convinguda';
+$string['edit'] = 'Edita';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Edició dels elements d\'avaluació';
+$string['element'] = 'Element';
+$string['elementweight'] = 'Mesura de l\'element';
+$string['enterpassword'] = 'Introduïu la contrasenya';
+$string['entriessaved'] = 'Entrades desades';
+$string['errorbanded'] = 'Franja d\'errada';
+$string['excellent'] = 'Excel·lent';
+$string['exerciseassessments'] = 'Avaluacions de l\'exercici';
+$string['exercisefeedback'] = 'Resposta a l\'exercici';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Lliuraments de l\'exercici';
+$string['fair'] = 'Acceptable';
+$string['generalcomment'] = 'Comentari general';
+$string['good'] = 'Bo';
+$string['gradeassessment'] = 'Avaluació de la qualificació';
+$string['gradeforassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació de $a ';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Qualificació per lliurar';
+$string['gradetable'] = 'Taula de qualificacions';
+$string['gradinggrade'] = 'Qualificació de qualificacions';
+$string['gradingstrategy'] = 'Estratègia de qualificacions';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Administració de múltiples trameses';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Ocultar el nom dels estudiants';
+$string['incorrect'] = 'Incorrecte';
+$string['late'] = 'Tard';
+$string['lax'] = 'Fluix';
+$string['leaguetable'] = 'Taula de treballs lliurats';
+$string['mail1'] = 'La vostra tasca \'$a\' ha estat avaluada per';
+$string['mail2'] = 'Els comentaris i la qualificació es poden trobar a l\'assignació de la tasca \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'Podeu veure\'l en l\'assignació de la tasca';
+$string['mail6'] = 'L\'avaluació de la tasca \'$a\' ha estat revisada';
+$string['mail7'] = 'Els comentaris fets pel $a es poden veure a l\'assignació de l\'exercici ';
+$string['managingassignment'] = 'Administració de l\'exercici';
+$string['maximum'] = 'Màxim';
+$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Qualificació màxima per a les avaluacions dels estudiants: $a';
+$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Qualificació màxima per a les trameses: $a';
+$string['maximumsize'] = 'Mesura màxima';
+$string['mean'] = 'Mitjana';
+$string['minimum'] = 'Mínim';
+$string['modulename'] = 'Exercici';
+$string['modulenameplural'] = 'Exercicis';
+$string['movingtophase'] = 'Es canvia a la fase $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Múltiples trameses';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'No s\'han lliurat les descripcions dels exercicis';
+$string['nosubmissions'] = 'No hi ha trameses';
+$string['notassessedyet'] = 'Encara sense avaluar';
+$string['notavailable'] = 'No disponible';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Observeu que la qualificació està dividida <br/> en una quantitat d\'elements d\'avaluació\'.<br />Això fa més fàcil i consistent la qualificació. Com a professor/a, heu d\'afegir <br />aquests elements abans de posar la tasca a disposició dels alumnes <br />Cliqueu sobre la tasca del curs corresponent; si no hi ha<br />elements presents us demanarà que els afegiu.<br />Podeu canviar el nombre d\'elements si utilitzeu la pantalla d\'edició de feines, <br />i podreu corregir-los des de la pantalla de l\'administrador de feines';
+$string['noteongradinggrade'] = 'Aquesta qualificació avalua si la vostra avaluació concorda amb l\'avaluació <br />del vostre treball pels $a. Com més alta sigui, major és la coincidència.';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{qualificació de l\'estudiant / Nivell de qualificació del professor/a}';
+$string['notgraded'] = 'No qualificat';
+$string['notitlegiven'] = 'No hi ha títol';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluació, tipus de qualificació, criteris o categories en una signatura determinada';
+$string['numberofcriterionelements'] = 'El nombre d\'elements del criteri ha de ser més gran que un.';
+$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
+$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Nombre d\'entrades en la taula de qualificacions';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Nombre de respostes negatives';
+$string['onesubmission'] = 'Una tramesa';
+$string['optionaladjustment'] = 'Adaptació opcional';
+$string['overallgrade'] = 'Qualificació general';
+$string['passwordprotectedexercise'] = 'Exercici protegit amb contrasenya';
+$string['phase'] = 'Fase';
+$string['phase1'] = 'Configuració de l\'exercici';
+$string['phase1short'] = 'Configuració';
+$string['phase2'] = 'Permet avaluacions i trameses $a ';
+$string['phase2short'] = 'Obrir';
+$string['phase3'] = 'Mostra les qualificacions generals i la Taula corresponent ';
+$string['phase3short'] = 'Mostra';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Si us plau, qualifiqueu l\'avaluació del treball de $a';
+$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Si us plau, qualifiqueu el treball de $a. <br />Noteu que el formulari d\'avaluació es veu al costat de l\'avaluació feta per l\'estudiant.<br /> Heu de fer les correccions necessàries i clicar en un <br />dels botons que apareixen al final de la pàgina.';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Si us plau, Utilitzeu aquest formulari per lliurar el treball';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Si us plau, ompliu aquest formulari <br />quan hagueu seguit totes les indicacions de l\'exercici de sota.';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Si us plau, cliqueu sobre el títol per a veure aquest exercici <br />i seguiu les indicacions. <br/> Quan estigueu d\'acord amb el treball, cliqueu en l\'enllaç Avaluar (o Tornar a Avalauar)<br /> A la dreta del títol. Quan ja hagueu fet l\'avaluació, es visualitzaran <br />noves indicacions per seguir endavant.';
+$string['poor'] = 'Pobre';
+$string['present'] = 'Present';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Raó per ajustar';
+$string['reassess'] = 'Torna a Avaluar';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Requalifica les avaluacions dels estudiants';
+$string['resubmissionfor'] = 'Tornar a lliurar a $a';
+$string['resubmitnote'] = '* vol dir que $a pot fer trameses. <br /> Aquest senyalador pot assignar-se a qualsevol tramesa, tornar a avaluar-la i clicar <br />en el botó <b> $a pot tornar a lliurar</b> button. <br />l\'estudiant pot fer nous lliuraments quan aquesta marca estigui present en <b>qualsevol</b> de les seves trameses.';
+$string['rubric'] = 'Signatura';
+$string['savedok'] = 'S\'ha desat';
+$string['saveentries'] = 'Desa entrades';
+$string['savemyassessment'] = 'Desa la meva avaluació';
+$string['saveweights'] = 'Desar mesures';
+$string['scale10'] = 'Escala sobre 10';
+$string['scale100'] = 'Escala sobre 100';
+$string['scale20'] = 'Escala sobre 20';
+$string['scalecorrect'] = 'Escala sobre 2 punts, Correcte/Incorrecte';
+$string['scaleexcellent4'] = 'Escala sobre 4 punts, Excel·lent - Molt pobre';
+$string['scaleexcellent5'] = 'Escala sobre 5 punts, Excel·lent - Molt pobre';
+$string['scaleexcellent7'] = 'Escala sobre 7 punts, Excel·lent - Molt pobre';
+$string['scalegood3'] = 'Escala de 3 punts, Bo - Pobre';
+$string['scalepresent'] = 'Escala sobre 2 punts, Present/Absent';
+$string['scaleyes'] = 'Escala sobre 2 punts, Sí/No';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Formulari d\'avaluació de l\'exercici';
+$string['standarddeviation'] = 'Desviació típica';
+$string['strict'] = 'Estricte';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a pot tornar a trametre';
+$string['studentassessments'] = ' trameses de $a';
+$string['studentnotallowed'] = '$a No pot trametre (o no ho necessita)';
+$string['studentsubmissions'] = ' Trameses de $a ';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a trameses dels estudiants per a avaluació';
+$string['submission'] = 'Tramesa';
+$string['submissions'] = 'Trameses';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'No es pot fer tameses - Ha vençut la data límit';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Descripció de l\'exercici tramés';
+$string['submitted'] = 'Tramés';
+$string['submittedby'] = 'Tramés per';
+$string['suggestedgrade'] = 'Qualificació suggerida';
+$string['teacherassessment'] = 'Avaluació de $a ';
+$string['teacherassessmenttable'] = 'Taula d\'avaluació de $a';
+$string['teacherscomment'] = 'Comentari del professor/a';
+$string['theexercise'] = 'L\'exercici';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'L\'exercici i la tamesa fets per $a';
+$string['thegradeis'] = 'La qualificació és $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Hi ha resposta de $a';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Aquesta tramesa és de $a.<br />La vostra avaluació de les trameses anteriors ja està disponible. <br />Reviseu el nou lliurament, corregiu l\'avaluació<br /> i cliqueu en un dels botons que hi ha al peu de pàgina.';
+$string['title'] = 'Titol';
+$string['typeofscale'] = 'Tipus d\'escala';
+$string['unassessed'] = '$a no avaluats';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a avaluacions dels estudiants no qualificats';
+$string['usemaximum'] = 'Usa el màxim';
+$string['usemean'] = 'Usa la mitjana';
+$string['usepassword'] = 'Usa contrasenya';
+$string['verylax'] = 'Molt fluix';
+$string['verypoor'] = 'Molt pobre';
+$string['verystrict'] = 'Molt estricte';
+$string['view'] = 'Veure';
+$string['viewteacherassessment'] = 'Mostra l\'avaluació de $a ';
+$string['warningonamendingelements'] = 'Avís: Hi ha avaluacions trameses. <br />NO CANVIEU el nombre d\'elements, els tipus d\'escales o les mesures de cada element.';
+$string['weightederrorcount'] = 'Nombre d\'errades ponderades: $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Ponderació per a la qualificació de les avaluacions';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Ponderació per a las avaluacions de $a ';
+$string['weights'] = 'Mesures';
+$string['weightssaved'] = 'Mesures desades';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Mesures utilitzades per a la qualificació general';
+$string['wrongpassword'] = 'Contrasenya incorrecta per a aquesta tasca';
+$string['yourassessment'] = 'La vostra avaluació';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Els vostres comentaris van aquí';
+$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
+
+?>

0 comments on commit 530935f

Please sign in to comment.