Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 530935f1484b10578902a701f2ae6e5a41e0cdb0 1 parent b36a8fc
carlesbellver authored

Showing 2 changed files with 194 additions and 8 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +11 8 lang/ca/README
  2. +183 0 lang/ca/exercise.php
19 lang/ca/README
@@ -52,16 +52,19 @@ scheduler.php
52 52 scorm.php
53 53 wiki.php
54 54
55   -La traducci� dels m�duls seg�ents no ha estat assignada a ning�. Entre
56   -par�ntesis figura el percentatge de missatges i d'ajudes tradu�des
57   -actualment:
  55 +Dels m�duls seg�ents, se n'han fet c�rrec diversos membres de la comunitat
  56 +"Moodle en catal�":
  57 +
  58 +attendance.php (�ngels Mustienes)
  59 +exercise.php (�ngels Mustienes)
  60 +hotpot.php (�ngels Mustienes)
  61 +questionnaire.php (�ngels Mustienes)
  62 +lesson.php (Joan Queralt)
  63 +
  64 +Finalment, aquests no han estat assignats encara a ning�. Entre par�ntesis
  65 +figura el percentatge de missatges i de fitxers d'ajuda tradu�ts actualment:
58 66
59   -attendance.php (0% help 0%)
60   -exercise.php (0% help 0%)
61 67 glossary.php (100% help 96%)
62   -hotpot.php (0% help 0%)
63   -lesson.php (36% help 0%)
64   -questionnaire.php (0% help 0%)
65 68 quiz.php (77% help 72%)
66 69 survey.php (83% help 100%)
67 70 workshop.php (84% help 74%)
183 lang/ca/exercise.php
... ... @@ -0,0 +1,183 @@
  1 +<?PHP // $Id$
  2 + // exercise.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004110200)
  3 +
  4 +
  5 +$string['absent'] = 'Absent';
  6 +$string['accumulative'] = 'Acumulatiu';
  7 +$string['action'] = 'Acci�';
  8 +$string['ago'] = 'fa $a ';
  9 +$string['amend'] = 'Corregir';
  10 +$string['amendassessmentelements'] = 'Corregir els elements d\'avaluaci�';
  11 +$string['amendtitle'] = 'T�tol de la correcci�';
  12 +$string['analysis'] = 'An�lisi';
  13 +$string['assess'] = 'Avalua';
  14 +$string['assessed'] = 'Avaluat';
  15 +$string['assessment'] = 'Avaluaci�';
  16 +$string['assessmentby'] = 'Avaluaci� a c�rrec de $a';
  17 +$string['assessmentform'] = 'Formulari d\'avaluaci�';
  18 +$string['assessmentmadebythe'] = 'Avaluaci� feta pel $a';
  19 +$string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluaci� d\'aquesta tramesa';
  20 +$string['assessments'] = 'Avaluacions';
  21 +$string['atthisstageyou'] = 'En aquest estadi ja heu completat l\'avaluaci�.<br />Si voleu podeu revisar el vostre treball.<br /> No oblideu revisar tamb� l\'avaluaci�.<br /> Ho podeu fer si cliqueu en l\'enlla� Tornar a Avaluar que hi ha a sota.';
  22 +$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Espereu avaluaci� per $a';
  23 +$string['clearlateflag'] = 'Traieu el darrer senyalador';
  24 +$string['comment'] = 'Comentari';
  25 +$string['comparisonofassessments'] = 'Comparaci� d\'avaluacions';
  26 +$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirmeu supressi� de $a';
  27 +$string['correct'] = 'Correcte';
  28 +$string['count'] = 'N�mero';
  29 +$string['criterion'] = 'Criteri';
  30 +$string['deadline'] = 'Data l�mit';
  31 +$string['deadlineis'] = 'La data l�mit �s $a';
  32 +$string['delete'] = 'Suprimeix';
  33 +$string['deletesubmissionwarning'] = 'Advertiment: hi ha $a avaluacions associades amb aquesta tramesa.<br />Recomanem fermament que aquesta tramesa NO es suprimeixi.';
  34 +$string['deleting'] = 'S\'est� suprimint';
  35 +$string['description'] = 'Descripci�';
  36 +$string['descriptionofexercise'] = 'En l\'assignaci� d\'un exercici, la seva descripci� o la tasca feta per/pels $a es posar� en un document word o en un arxiu HTML. Aquest arxiu es lliurar� a l\'exercici abans que es mostri la tasca a $a. Tamb� �s possible crear un conjunt de variables en el mateix exercici o tasca, a l\'igual com arxius HTML o documents Word i despr�s lliurar-los a l\'exercici abans que es mostri a/als $a.';
  37 +$string['detailsofassessment'] = 'Detalls de l\'avaluaci�';
  38 +$string['displayoffinalgrades'] = 'Qualificacions finals';
  39 +$string['doubleupload'] = 'Av�s: Aquest lliurament possiblement s\'ha lliurat dues vegades. Aneu a la p�gina d\'Administraci� i reviseu si hi ha hagut dos lliuraments d\'aquest usuari en un termini curt de temps. Suprimiu un dels dos lliuraments abans de seguir endavant.';
  40 +$string['duedate'] = 'Data convinguda';
  41 +$string['edit'] = 'Edita';
  42 +$string['editingassessmentelements'] = 'Edici� dels elements d\'avaluaci�';
  43 +$string['element'] = 'Element';
  44 +$string['elementweight'] = 'Mesura de l\'element';
  45 +$string['enterpassword'] = 'Introdu�u la contrasenya';
  46 +$string['entriessaved'] = 'Entrades desades';
  47 +$string['errorbanded'] = 'Franja d\'errada';
  48 +$string['excellent'] = 'Excel�lent';
  49 +$string['exerciseassessments'] = 'Avaluacions de l\'exercici';
  50 +$string['exercisefeedback'] = 'Resposta a l\'exercici';
  51 +$string['exercisesubmissions'] = 'Lliuraments de l\'exercici';
  52 +$string['fair'] = 'Acceptable';
  53 +$string['generalcomment'] = 'Comentari general';
  54 +$string['good'] = 'Bo';
  55 +$string['gradeassessment'] = 'Avaluaci� de la qualificaci�';
  56 +$string['gradeforassessment'] = 'Qualificaci� de l\'avaluaci�';
  57 +$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Qualificaci� de l\'avaluaci� de $a ';
  58 +$string['gradeforsubmission'] = 'Qualificaci� per lliurar';
  59 +$string['gradetable'] = 'Taula de qualificacions';
  60 +$string['gradinggrade'] = 'Qualificaci� de qualificacions';
  61 +$string['gradingstrategy'] = 'Estrat�gia de qualificacions';
  62 +$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Administraci� de m�ltiples trameses';
  63 +$string['hidenamesfromstudents'] = 'Ocultar el nom dels estudiants';
  64 +$string['incorrect'] = 'Incorrecte';
  65 +$string['late'] = 'Tard';
  66 +$string['lax'] = 'Fluix';
  67 +$string['leaguetable'] = 'Taula de treballs lliurats';
  68 +$string['mail1'] = 'La vostra tasca \'$a\' ha estat avaluada per';
  69 +$string['mail2'] = 'Els comentaris i la qualificaci� es poden trobar a l\'assignaci� de la tasca \'$a\'';
  70 +$string['mail3'] = 'Podeu veure\'l en l\'assignaci� de la tasca';
  71 +$string['mail6'] = 'L\'avaluaci� de la tasca \'$a\' ha estat revisada';
  72 +$string['mail7'] = 'Els comentaris fets pel $a es poden veure a l\'assignaci� de l\'exercici ';
  73 +$string['managingassignment'] = 'Administraci� de l\'exercici';
  74 +$string['maximum'] = 'M�xim';
  75 +$string['maximumgradeforstudentassessments'] = 'Qualificaci� m�xima per a les avaluacions dels estudiants: $a';
  76 +$string['maximumgradeforsubmissions'] = 'Qualificaci� m�xima per a les trameses: $a';
  77 +$string['maximumsize'] = 'Mesura m�xima';
  78 +$string['mean'] = 'Mitjana';
  79 +$string['minimum'] = 'M�nim';
  80 +$string['modulename'] = 'Exercici';
  81 +$string['modulenameplural'] = 'Exercicis';
  82 +$string['movingtophase'] = 'Es canvia a la fase $a';
  83 +$string['multiplesubmissions'] = 'M�ltiples trameses';
  84 +$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'No s\'han lliurat les descripcions dels exercicis';
  85 +$string['nosubmissions'] = 'No hi ha trameses';
  86 +$string['notassessedyet'] = 'Encara sense avaluar';
  87 +$string['notavailable'] = 'No disponible';
  88 +$string['noteonassessmentelements'] = 'Observeu que la qualificaci� est� dividida <br/> en una quantitat d\'elements d\'avaluaci�\'.<br />Aix� fa m�s f�cil i consistent la qualificaci�. Com a professor/a, heu d\'afegir <br />aquests elements abans de posar la tasca a disposici� dels alumnes <br />Cliqueu sobre la tasca del curs corresponent; si no hi ha<br />elements presents us demanar� que els afegiu.<br />Podeu canviar el nombre d\'elements si utilitzeu la pantalla d\'edici� de feines, <br />i podreu corregir-los des de la pantalla de l\'administrador de feines';
  89 +$string['noteongradinggrade'] = 'Aquesta qualificaci� avalua si la vostra avaluaci� concorda amb l\'avaluaci� <br />del vostre treball pels $a. Com m�s alta sigui, major �s la coincid�ncia.';
  90 +$string['noteonstudentassessments'] = '{qualificaci� de l\'estudiant / Nivell de qualificaci� del professor/a}';
  91 +$string['notgraded'] = 'No qualificat';
  92 +$string['notitlegiven'] = 'No hi ha t�tol';
  93 +$string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluaci�, tipus de qualificaci�, criteris o categories en una signatura determinada';
  94 +$string['numberofcriterionelements'] = 'El nombre d\'elements del criteri ha de ser m�s gran que un.';
  95 +$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
  96 +$string['numberofentriesinleaguetable'] = 'Nombre d\'entrades en la taula de qualificacions';
  97 +$string['numberofnegativeresponses'] = 'Nombre de respostes negatives';
  98 +$string['onesubmission'] = 'Una tramesa';
  99 +$string['optionaladjustment'] = 'Adaptaci� opcional';
  100 +$string['overallgrade'] = 'Qualificaci� general';
  101 +$string['passwordprotectedexercise'] = 'Exercici protegit amb contrasenya';
  102 +$string['phase'] = 'Fase';
  103 +$string['phase1'] = 'Configuraci� de l\'exercici';
  104 +$string['phase1short'] = 'Configuraci�';
  105 +$string['phase2'] = 'Permet avaluacions i trameses $a ';
  106 +$string['phase2short'] = 'Obrir';
  107 +$string['phase3'] = 'Mostra les qualificacions generals i la Taula corresponent ';
  108 +$string['phase3short'] = 'Mostra';
  109 +$string['pleasegradetheassessment'] = 'Si us plau, qualifiqueu l\'avaluaci� del treball de $a';
  110 +$string['pleasemakeyourownassessment'] = 'Si us plau, qualifiqueu el treball de $a. <br />Noteu que el formulari d\'avaluaci� es veu al costat de l\'avaluaci� feta per l\'estudiant.<br /> Heu de fer les correccions necess�ries i clicar en un <br />dels botons que apareixen al final de la p�gina.';
  111 +$string['pleasesubmityourwork'] = 'Si us plau, Utilitzeu aquest formulari per lliurar el treball';
  112 +$string['pleaseusethisform'] = 'Si us plau, ompliu aquest formulari <br />quan hagueu seguit totes les indicacions de l\'exercici de sota.';
  113 +$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Si us plau, cliqueu sobre el t�tol per a veure aquest exercici <br />i seguiu les indicacions. <br/> Quan estigueu d\'acord amb el treball, cliqueu en l\'enlla� Avaluar (o Tornar a Avalauar)<br /> A la dreta del t�tol. Quan ja hagueu fet l\'avaluaci�, es visualitzaran <br />noves indicacions per seguir endavant.';
  114 +$string['poor'] = 'Pobre';
  115 +$string['present'] = 'Present';
  116 +$string['reasonforadjustment'] = 'Ra� per ajustar';
  117 +$string['reassess'] = 'Torna a Avaluar';
  118 +$string['regradestudentassessments'] = 'Requalifica les avaluacions dels estudiants';
  119 +$string['resubmissionfor'] = 'Tornar a lliurar a $a';
  120 +$string['resubmitnote'] = '* vol dir que $a pot fer trameses. <br /> Aquest senyalador pot assignar-se a qualsevol tramesa, tornar a avaluar-la i clicar <br />en el bot� <b> $a pot tornar a lliurar</b> button. <br />l\'estudiant pot fer nous lliuraments quan aquesta marca estigui present en <b>qualsevol</b> de les seves trameses.';
  121 +$string['rubric'] = 'Signatura';
  122 +$string['savedok'] = 'S\'ha desat';
  123 +$string['saveentries'] = 'Desa entrades';
  124 +$string['savemyassessment'] = 'Desa la meva avaluaci�';
  125 +$string['saveweights'] = 'Desar mesures';
  126 +$string['scale10'] = 'Escala sobre 10';
  127 +$string['scale100'] = 'Escala sobre 100';
  128 +$string['scale20'] = 'Escala sobre 20';
  129 +$string['scalecorrect'] = 'Escala sobre 2 punts, Correcte/Incorrecte';
  130 +$string['scaleexcellent4'] = 'Escala sobre 4 punts, Excel�lent - Molt pobre';
  131 +$string['scaleexcellent5'] = 'Escala sobre 5 punts, Excel�lent - Molt pobre';
  132 +$string['scaleexcellent7'] = 'Escala sobre 7 punts, Excel�lent - Molt pobre';
  133 +$string['scalegood3'] = 'Escala de 3 punts, Bo - Pobre';
  134 +$string['scalepresent'] = 'Escala sobre 2 punts, Present/Absent';
  135 +$string['scaleyes'] = 'Escala sobre 2 punts, S�/No';
  136 +$string['specimenassessmentform'] = 'Formulari d\'avaluaci� de l\'exercici';
  137 +$string['standarddeviation'] = 'Desviaci� t�pica';
  138 +$string['strict'] = 'Estricte';
  139 +$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a pot tornar a trametre';
  140 +$string['studentassessments'] = ' trameses de $a';
  141 +$string['studentnotallowed'] = '$a No pot trametre (o no ho necessita)';
  142 +$string['studentsubmissions'] = ' Trameses de $a ';
  143 +$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a trameses dels estudiants per a avaluaci�';
  144 +$string['submission'] = 'Tramesa';
  145 +$string['submissions'] = 'Trameses';
  146 +$string['submissionsnowclosed'] = 'No es pot fer tameses - Ha ven�ut la data l�mit';
  147 +$string['submitexercisedescription'] = 'Descripci� de l\'exercici tram�s';
  148 +$string['submitted'] = 'Tram�s';
  149 +$string['submittedby'] = 'Tram�s per';
  150 +$string['suggestedgrade'] = 'Qualificaci� suggerida';
  151 +$string['teacherassessment'] = 'Avaluaci� de $a ';
  152 +$string['teacherassessmenttable'] = 'Taula d\'avaluaci� de $a';
  153 +$string['teacherscomment'] = 'Comentari del professor/a';
  154 +$string['theexercise'] = 'L\'exercici';
  155 +$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'L\'exercici i la tamesa fets per $a';
  156 +$string['thegradeis'] = 'La qualificaci� �s $a';
  157 +$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Hi ha resposta de $a';
  158 +$string['thisisaresubmission'] = 'Aquesta tramesa �s de $a.<br />La vostra avaluaci� de les trameses anteriors ja est� disponible. <br />Reviseu el nou lliurament, corregiu l\'avaluaci�<br /> i cliqueu en un dels botons que hi ha al peu de p�gina.';
  159 +$string['title'] = 'Titol';
  160 +$string['typeofscale'] = 'Tipus d\'escala';
  161 +$string['unassessed'] = '$a no avaluats';
  162 +$string['ungradedstudentassessments'] = '$a avaluacions dels estudiants no qualificats';
  163 +$string['usemaximum'] = 'Usa el m�xim';
  164 +$string['usemean'] = 'Usa la mitjana';
  165 +$string['usepassword'] = 'Usa contrasenya';
  166 +$string['verylax'] = 'Molt fluix';
  167 +$string['verypoor'] = 'Molt pobre';
  168 +$string['verystrict'] = 'Molt estricte';
  169 +$string['view'] = 'Veure';
  170 +$string['viewteacherassessment'] = 'Mostra l\'avaluaci� de $a ';
  171 +$string['warningonamendingelements'] = 'Av�s: Hi ha avaluacions trameses. <br />NO CANVIEU el nombre d\'elements, els tipus d\'escales o les mesures de cada element.';
  172 +$string['weightederrorcount'] = 'Nombre d\'errades ponderades: $a';
  173 +$string['weightforgradingofassessments'] = 'Ponderaci� per a la qualificaci� de les avaluacions';
  174 +$string['weightforteacherassessments'] = 'Ponderaci� per a las avaluacions de $a ';
  175 +$string['weights'] = 'Mesures';
  176 +$string['weightssaved'] = 'Mesures desades';
  177 +$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Mesures utilitzades per a la qualificaci� general';
  178 +$string['wrongpassword'] = 'Contrasenya incorrecta per a aquesta tasca';
  179 +$string['yourassessment'] = 'La vostra avaluaci�';
  180 +$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Els vostres comentaris van aqu�';
  181 +$string['yoursubmission'] = 'La vostra tramesa';
  182 +
  183 +?>

0 comments on commit 530935f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.