Permalink
Browse files

some new helpfiles for quiz

  • Loading branch information...
1 parent 5af41da commit 53d23b3b1620b4f1ecd428bbaf7382c020529b9c koenr committed May 22, 2005
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Straffactor</b></p>
+
+<p>Je kunt instellen welk deel van de behaalde score moet afgetrokken worden voor elk fout antwoord. Dit is enkel relevant als de test in adaptieve modus loopt, zodat de leerlign meerdere keren kan antwoorden op elke vraag. De straffactor moet een getal zijn tussen 0 en 1. Een straffactor van 1 betekent dat de leerling het antwoord van de eerste keer juist moet hebben om een cijfer te krijgen. Een straffactor van 0 betekent dat de leerling zo dikwijls als hij wil mag proberen en toch nog het volledig cijfer krijgt als hij het antwoord juist heeft.</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Strafpunten toepassen</b></p>
+
+<p>Als een test in de adaptieve modus loopt, dan mag een leerling nog eens proberen na het geven van een fout antwoord. In dit geval wil je misschien voor elk fout antwoord strafpunten geven die dan afgetrokken worden van het totaalcijfer van de vraag. Het aantal strafpunten wordt voor elke vraag afzonderlijk gekozen wanneer je de vraag ingeeft of bewerkt.</p>
+
+<p>Deze instelling heeft geen effect, tenzij de test in adaptieve modus loopt.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Aantal vragen per pagina</b></p>
+
+<p>Voor langere testen is het een goed idee om de vragen van de test te verdelen over verschillende pagina's door het aantal vragen per pagina te beperken. Wanneer je vragen aan de test toevoegd, zullen de paginascheidingen automatisch ingevoegd worden, afhankelijk van de instelling die je hier gemaakt hebt. Je zult later ook de paginascheidingen met de hand kunnen verplaatsen op de pagina voor het bewerken van de test.
+</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Vragen op afstand (RQP)</b></p>
+
+<p>Het Remote Question Protocol kan gebruikt worden om vragen in een test te zetten waarvan de verwerking op een andere server gebeurt. Die vragen mogen in gelijk welke opmaak waarvoor een server beschikbaar is aangemaakt worden zonder enige wijziging aan Moodle.</p>

0 comments on commit 53d23b3

Please sign in to comment.