Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061127)

  • Loading branch information...
1 parent 3dd1cc2 commit 5480a9bee09a45ec1731668ffb9f90c68ddcbf43 moodler committed Nov 27, 2006
Showing with 4 additions and 0 deletions.
  1. +4 −0 install/lang/da_utf8/installer.php
View
4 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -11,6 +11,7 @@
$string['admindirerror'] = 'Det angivende admin biblioteket er forkert';
$string['admindirname'] = 'Adminbibliotek';
+$string['bypassed'] = 'Forbigået';
$string['caution'] = 'Pas på';
$string['check'] = 'Kontroller';
$string['closewindow'] = 'Luk dette vindue';
@@ -63,6 +64,7 @@
<li>På nogle servere kan du oprette en \'.htaccess\' fil, gemme den i moodle biblioteket med linjen <p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Det kan dog på nogle servere forårsage en fejl på <b>alle</b> PHPsiderne. i så fald kan du blive nødt til at fjerne \'.htaccess\' filen igen.</p></li>
</ol>';
+$string['moodledocslink'] = 'Moodle Doks for denne side';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet ordentligt konfigureret med MySQL udvidelsen så den kan kommunikere med MySQL. Det kan skyldes at MySQL extension/dll ikke er loadet. Kontroller venlist phpinfo() og php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['name'] = 'Navn';
$string['next'] = 'Næste';
@@ -75,6 +77,8 @@
<p>Webserveren bruger i øjeblikket version $a</p>
<p>Du bliver nødt til at opdatere PHP eller flytte systemet over på en anden webserver der har en nyere version af PHP!</p>';
$string['previous'] = 'Forrige';
+$string['report'] = 'Rapport';
+$string['restricted'] = 'Afvist';
$string['safemode'] = 'Safe mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle kan have problemer med \"Safe mode : on\"';
$string['sessionautostart'] = 'Session autostart';

0 comments on commit 5480a9b

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.