Permalink
Browse files

Ajudes: help/scorm/mods.html help/scorm/index.html help/scorm/size.ht…

…ml help/scorm/summary.html
  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Dec 22, 2005
1 parent fb2fccc commit 549b709dcb3b460d7f1e9238bb53a12372a47fca
Showing with 24 additions and 4 deletions.
  1. +10 −0 lang/ca/help/scorm/index.html
  2. +4 −4 lang/ca/help/scorm/mods.html
  3. +3 −0 lang/ca/help/scorm/size.html
  4. +7 −0 lang/ca/help/scorm/summary.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p>SCORM</p>
+
+<ul>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=autocontinue.html">La funció de continuació automŕtica</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=browsemode.html">Com mostrar/ocultar el botó Explora</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=grademethod.html">Els mčtodes de qualificació d'un curs SCORM</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=maxgrade.html">El valor mŕxim de qualificació d'un curs SCORM</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=size.html">Definir la mida del marc o finestra del SCO</a></li>
+<li> <a href="help.php?module=scorm&amp;file=package.html">Quč és un paquet SCORM/AICC</a></li>
+</ul>
@@ -1,5 +1,5 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif" />&nbsp;<b>Paquets SCORM</b></p>
-<ul>
-<p>Un paquet SCORM &eacute;s un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'est&agrave;ndard SCORM d'objectes d'aprenentatge.</p>
-<p>Aquests paquets poden incloure p&agrave;gines web, gr&agrave;fics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El m&ograve;dul SCORM permet carregar f&agrave;cilment qualsevol paquet SCORM est&agrave;ndard i convertir-lo en part d'un curs.</p>
-</ul>
+<div class="indent">
+Un paquet SCORM és un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'estàndard SCORM d'objectes d'aprenentatge.
+Aquests paquets poden incloure pàgines web, gràfics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El mòdul SCORM permet carregar fàcilment qualsevol paquet SCORM estàndard i convertir-lo en part d'un curs.
+</div>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p><b>Mida</b></p>
+
+<p>Aquests dos paràmetres defineixen l'alçada i l'amplada del marc o finestra del SCO.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Resum del SCORM/AICC</b></p>
+
+<p>El resum és una descripció molt breu del paquet. Podeu veure'l com unes metadades.</p>
+
+<p>El resum es visualitza al capdamunt de l'estructura del curs en les pàgines de visualització i d'intents.</p>
+
+<p>És millor que no escriviu res molt extens aquí.</p>

0 comments on commit 549b709

Please sign in to comment.