Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 6bd9e1b commit 54d06dd823068ee5f347fed14afa9b1bab19b020 koenr committed May 3, 2004
Showing with 8 additions and 1 deletion.
  1. +3 −0 lang/nl/forum.php
  2. +5 −1 lang/nl/moodle.php
View
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS feeds moeten inschakelen';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere locale instellingen)';
@@ -116,8 +117,10 @@
$string['repliesone'] = '$a antwoord tot nu toe';
$string['reply'] = 'Antwoord';
$string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
+$string['rssarticles'] = 'Aantal recente artikels in de RSS feed';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS discussiekanaal';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS postkanaal';
+$string['rsstype'] = 'RSS feed voor dit forum';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004043001)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -94,6 +94,8 @@
$string['backupfinished'] = 'De backup is succesvol afgerond';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Selecteer als je vakmodules met of zonder gebruikersgegevens in de backup wil';
$string['backupkeephelp'] = 'Hoeveel recente backups wil je houden voor elk vak? (oudere zullen automatisch verwijderd worden)';
+$string['backuplogdetailed'] = 'Gedetailleerde log van de bewerking';
+$string['backuploglaststatus'] = 'Laatste log van de bewerking';
$string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
$string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
@@ -137,6 +139,7 @@
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.
';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
@@ -798,6 +801,7 @@
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A %%B %%d';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';

0 comments on commit 54d06dd

Please sign in to comment.