Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080113)

  • Loading branch information...
commit 54d9b6d8477a9d91d17796f2aee74fea4865f138 1 parent 83941d0
moodler authored
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0  install/lang/nl_utf8/installer.php
View
1  install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -9,6 +9,7 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
+$string['aborting'] = 'Installatie afbreken';
$string['admindirerror'] = 'De admin-map die je opgeeft is niet juist';
$string['admindirname'] = 'Admin-map';
$string['admindirsetting'] = 'Enkele webhosts gebruiken /admin als speciale URL om je toegang te geven tot een controlepaneel of iets dergelijks. Jammer genoeg geeft dit conflicten met de standaardmap voor de Moodle-beheerpagina\'s. Je kunt dit toch aan het werk krijgen door de adminmap van jouw installatie te hernoemen en deze nieuwe mapnaam hier te zetten. Bijvoorbeeld <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />. Dit zal alle beheerlinks in Moodle aanpassen.';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.