Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 68c8862 commit 54e07c7fd19d3204ed742d508fac228e4ac2cbb1 carlesbellver committed Dec 5, 2005
Showing with 34 additions and 33 deletions.
  1. +34 −33 lang/ca/grades.php
View
67 lang/ca/grades.php
@@ -3,7 +3,7 @@
$string['addcategory'] = 'Afegeix categoria';
-$string['addcategoryerror'] = 'No s\'ha pogut afegir la categoria';
+$string['addcategoryerror'] = 'No s\'ha pogut afegir la categoria.';
$string['addexceptionerror'] = 'S\'ha produït un error en afegir l\'excepció per a userid:gradeitem';
$string['allgrades'] = 'Totes les qualificacions per categoria';
$string['allstudents'] = 'Tots els estudiants';
@@ -15,40 +15,40 @@
$string['creatinggradebooksettings'] = 'S\'estan creant els paràmetres del butlletí de qualificacions';
$string['curveto'] = 'Corba a';
$string['deletecategory'] = 'Suprimeix categoria';
-$string['displaylettergrade'] = 'Mostra lletres ';
+$string['displaylettergrade'] = 'Mostra quaificacions alfabètiques';
$string['displaypercent'] = 'Mostra percentatges';
$string['displaypoints'] = 'Mostra punts';
$string['displayweighted'] = 'Mostra qualificacions ponderades';
-$string['dropped'] = 'Omet';
+$string['dropped'] = 'Omesos';
$string['dropxlowest'] = 'Omet els X més baixos';
$string['dropxlowestwarning'] = 'Nota: si ometeu els x més baixos la qualificació assumeix que tots els elements de la categoria tenen el mateix valor en punts. Si els valors en punts difereixen, els resultats poden ser impredictibles.';
$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no numèric per a la qualificació més alta o més baixa en';
-$string['errornocategorizedid'] = 'No s\'ha pogut obtindre un id sense categoria!';
-$string['errornocourse'] = 'No s\'ha pogut obtindre la informació del curs';
+$string['errornocategorizedid'] = 'No s\'ha pogut obtenir un id sense categoria';
+$string['errornocourse'] = 'No s\'ha pogut obtenir la informació del curs';
$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no-numèric per a les capçaleres reimpreses';
-$string['exceptions'] = 'Exceptions';
+$string['exceptions'] = 'Excepcions';
$string['excluded'] = 'Exclosos';
$string['extracredit'] = 'Crèdit extra';
$string['extracreditwarning'] = 'Nota: Si s\'estableixen crèdits extra a tots els elements d\'una categoria, aquests elements s\'eliminaran del càlcul de la qualificació. A partir de llavors no hi haurà puntuació total.';
-$string['forstudents'] = 'Per a estudiants';
+$string['forstudents'] = 'Per als estudiants';
$string['gradebook'] = 'Butlletí de qualificacions';
-$string['gradebookhiddenerror'] = 'El butlletí de qualificacions està configurat per romandre ocult a l\'estudiantat.';
-$string['gradecategoryhelp'] = 'Ajuda quant a les categories de qualificació';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'El butlletí de qualificacions està seleccionat actualment per ocultar tot als estudiants.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Ajuda referent a les categories de qualificació';
$string['gradeexceptions'] = 'Excepcions de qualificació';
-$string['gradeexceptionshelp'] = 'Ajuda quant a les excepcions de qualificació';
-$string['gradehelp'] = 'Ajuda quant a la qualificació';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Ajuda referent a les excepcions de qualificació';
+$string['gradehelp'] = 'Ajuda referent a la qualificació';
$string['gradeitem'] = 'Element de qualificació';
$string['gradeitemaddusers'] = 'Exclou de la qualificació';
$string['gradeitemmembersselected'] = 'Exclòs de la qualificació';
$string['gradeitemnonmembers'] = 'Inclòs en la qualificació';
$string['gradeitemremovemembers'] = 'Inclou en la qualificació';
$string['gradeitems'] = 'Elements de qualificació';
-$string['gradeletter'] = 'Lletra de qualificació';
-$string['gradeletterhelp'] = 'Ajuda quant a la lletra de qualificació';
-$string['gradeletternote'] = 'Per a suprimir una lletra de qualificació només heu de buidar<br /> qualsevol de les tres àrees de text d\'aquesta lletra i fer clic en desa els canvis.';
+$string['gradeletter'] = 'Qualificació alfabètica';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Ajuda referent a l\'escala alfabètica de qualificació';
+$string['gradeletternote'] = 'Per a suprimir un element de l\'escala alfabètica només heu de deixar buit<br /> qualsevol dels camps d\'aquest element i fer clic en \"Desa els canvis\".';
$string['gradepreferenceshelp'] = 'Ajuda quant a les preferències de qualificació';
$string['grades'] = 'Qualificacions';
-$string['gradeweighthelp'] = 'Ajuda quant al pes de qualificació';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Ajuda referent a la ponderació';
$string['hideadvanced'] = 'Oculta característiques avançades';
$string['hidecategory'] = 'Oculta';
$string['highgradeascending'] = 'Ordena per qualificació més alta ascendent';
@@ -57,24 +57,25 @@
$string['incorrectcourseid'] = 'El ID del curs és incorrecte';
$string['item'] = 'Element';
$string['items'] = 'Elements';
-$string['lettergrade'] = 'Qualificació amb lletra';
-$string['lettergradenonnumber'] = 'La qualificació alta i/o baixa eren no numèriques per';
+$string['lettergrade'] = 'Qualificació alfabètica';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'La qualificació baixa o alta no és numèrica per a';
$string['letters'] = 'Lletres';
$string['lowest'] = 'La més baixa';
$string['lowgradeletter'] = 'Baixa';
$string['max'] = 'La més alta';
$string['maxgrade'] = 'Qualificació màx.';
-$string['median'] = 'Mediana';
+$string['median'] = 'Punt mitjà';
$string['min'] = 'La més baixa';
$string['mode'] = 'Moda';
$string['no'] = 'No';
$string['nocategories'] = 'Les categories de qualificació no s\'han pogut afegir o trobar per a aquest curs';
$string['nocategoryview'] = 'Cap categoria per a veure per';
-$string['nogradeletters'] = 'No s\'han definit les lletres de qualificació';
+$string['nogradeletters'] = 'No s\'ha definit l\'escala alfabètica';
$string['nogradesreturned'] = 'No s\'han retornat qualificacions';
-$string['nolettergrade'] = 'No hi ha lletra de qualificació per';
+$string['nolettergrade'] = 'No s\'ha definit cap lletra per a';
+$string['nomode'] = 'N.D.';
$string['nonnumericweight'] = 'S\'ha rebut un valor no-numèric per a';
-$string['nonweightedpct'] = 'sense pes %%';
+$string['nonweightedpct'] = '%% no ponderat';
$string['pctoftotalgrade'] = '%% de la qualificació total';
$string['percent'] = 'Percentatge';
$string['percentascending'] = 'Ordena per percentatge ascendent';
@@ -84,18 +85,18 @@
$string['pointsascending'] = 'Ordena per punts ascendent';
$string['pointsdescending'] = 'Ordena per punts descendent';
$string['preferences'] = 'Preferències';
-$string['rawpct'] = '%% Brut';
-$string['reprintheaders'] = 'Reimprimeix capçaleres';
+$string['rawpct'] = '%% brut';
+$string['reprintheaders'] = 'Repeteix capçaleres';
$string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
$string['savepreferences'] = 'Desa les preferències';
-$string['scaledpct'] = '%% A escala';
+$string['scaledpct'] = '%% a escala';
$string['setcategories'] = 'Categories';
-$string['setcategorieserror'] = 'Heu de seleccionar les categories per al vostre curs abans de donar-les pes.';
-$string['setgradeletters'] = 'Qualificació per lletres';
+$string['setcategorieserror'] = 'Heu de seleccionar les categories per al vostre curs abans de ponderar-les.';
+$string['setgradeletters'] = 'Qualificació alfabètica';
$string['setpreferences'] = 'Preferències';
$string['setting'] = 'Paràmetre';
$string['settings'] = 'Paràmetres';
-$string['setweights'] = 'Pesos';
+$string['setweights'] = 'Ponderació';
$string['showallstudents'] = 'Mostra tots els estudiants';
$string['showhiddenitems'] = 'Mostra elements ocults';
$string['sort'] = 'ordena';
@@ -106,19 +107,19 @@
$string['statslink'] = 'Estad.';
$string['student'] = 'Estudiant';
$string['total'] = 'Total';
-$string['totalweight100'] = 'El pes total és igual a 100';
-$string['totalweightnot100'] = 'El pes total no és igual a 100';
+$string['totalweight100'] = 'El total és igual a 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'El total no és igual a 100';
$string['uncategorised'] = 'Sense categoria';
$string['useadvanced'] = 'Utilitza les característiques avançades';
$string['usepercent'] = 'Utilitza percentatge';
$string['useweighted'] = 'Utilitza pesos';
$string['viewbygroup'] = 'Grup';
$string['viewgrades'] = 'Mostra les qualificacions';
$string['weight'] = 'pes';
-$string['weightedascending'] = 'Ordena per percentatge de pes ascendent';
-$string['weighteddescending'] = 'Ordena per percentatge de pes descendent';
-$string['weightedpct'] = 'amb pes %%';
-$string['weightedpctcontribution'] = 'contribució %% ponderada';
+$string['weightedascending'] = 'Ordena per percentatge ponderat ascendent';
+$string['weighteddescending'] = 'Ordena per percentatge ponderat descendent';
+$string['weightedpct'] = '%% ponderat';
+$string['weightedpctcontribution'] = '%% ponderat de la contribució';
$string['writinggradebookinfo'] = 'S\'estan escrivint els paràmetres del butlletí de qualificacions';
$string['yes'] = '';

0 comments on commit 54e07c7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.