Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 54e07c7fd19d3204ed742d508fac228e4ac2cbb1 1 parent 68c8862
authored December 05, 2005

Showing 1 changed file with 34 additions and 33 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 67  lang/ca/grades.php
67  lang/ca/grades.php
@@ -3,7 +3,7 @@
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addcategory'] = 'Afegeix categoria';
6  
-$string['addcategoryerror'] = 'No s\'ha pogut afegir la categoria';
  6
+$string['addcategoryerror'] = 'No s\'ha pogut afegir la categoria.';
7 7
 $string['addexceptionerror'] = 'S\'ha produït un error en afegir l\'excepció per a userid:gradeitem';
8 8
 $string['allgrades'] = 'Totes les qualificacions per categoria';
9 9
 $string['allstudents'] = 'Tots els estudiants';
@@ -15,40 +15,40 @@
15 15
 $string['creatinggradebooksettings'] = 'S\'estan creant els paràmetres del butlletí de qualificacions';
16 16
 $string['curveto'] = 'Corba a';
17 17
 $string['deletecategory'] = 'Suprimeix categoria';
18  
-$string['displaylettergrade'] = 'Mostra lletres ';
  18
+$string['displaylettergrade'] = 'Mostra quaificacions alfabètiques';
19 19
 $string['displaypercent'] = 'Mostra percentatges';
20 20
 $string['displaypoints'] = 'Mostra punts';
21 21
 $string['displayweighted'] = 'Mostra qualificacions ponderades';
22  
-$string['dropped'] = 'Omet';
  22
+$string['dropped'] = 'Omesos';
23 23
 $string['dropxlowest'] = 'Omet els X més baixos';
24 24
 $string['dropxlowestwarning'] = 'Nota: si ometeu els x més baixos la qualificació assumeix que tots els elements de la categoria tenen el mateix valor en punts. Si els valors en punts difereixen, els resultats poden ser impredictibles.';
25 25
 $string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no numèric per a la qualificació més alta o més baixa en';
26  
-$string['errornocategorizedid'] = 'No s\'ha pogut obtindre un id sense categoria!';
27  
-$string['errornocourse'] = 'No s\'ha pogut obtindre la informació del curs';
  26
+$string['errornocategorizedid'] = 'No s\'ha pogut obtenir un id sense categoria';
  27
+$string['errornocourse'] = 'No s\'ha pogut obtenir la informació del curs';
28 28
 $string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no-numèric per a les capçaleres reimpreses';
29  
-$string['exceptions'] = 'Exceptions';
  29
+$string['exceptions'] = 'Excepcions';
30 30
 $string['excluded'] = 'Exclosos';
31 31
 $string['extracredit'] = 'Crèdit extra';
32 32
 $string['extracreditwarning'] = 'Nota: Si s\'estableixen crèdits extra a tots els elements d\'una categoria, aquests elements s\'eliminaran del càlcul de la qualificació. A partir de llavors no hi haurà puntuació total.';
33  
-$string['forstudents'] = 'Per a estudiants';
  33
+$string['forstudents'] = 'Per als estudiants';
34 34
 $string['gradebook'] = 'Butlletí de qualificacions';
35  
-$string['gradebookhiddenerror'] = 'El butlletí de qualificacions està configurat per romandre ocult a l\'estudiantat.';
36  
-$string['gradecategoryhelp'] = 'Ajuda quant a les categories de qualificació';
  35
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'El butlletí de qualificacions està seleccionat actualment per ocultar tot als estudiants.';
  36
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Ajuda referent a les categories de qualificació';
37 37
 $string['gradeexceptions'] = 'Excepcions de qualificació';
38  
-$string['gradeexceptionshelp'] = 'Ajuda quant a les excepcions de  qualificació';
39  
-$string['gradehelp'] = 'Ajuda quant a la qualificació';
  38
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Ajuda referent a les excepcions de qualificació';
  39
+$string['gradehelp'] = 'Ajuda referent a la qualificació';
40 40
 $string['gradeitem'] = 'Element de qualificació';
41 41
 $string['gradeitemaddusers'] = 'Exclou de la qualificació';
42 42
 $string['gradeitemmembersselected'] = 'Exclòs de la qualificació';
43 43
 $string['gradeitemnonmembers'] = 'Inclòs en la qualificació';
44 44
 $string['gradeitemremovemembers'] = 'Inclou en la qualificació';
45 45
 $string['gradeitems'] = 'Elements de qualificació';
46  
-$string['gradeletter'] = 'Lletra de qualificació';
47  
-$string['gradeletterhelp'] = 'Ajuda quant a la lletra de qualificació';
48  
-$string['gradeletternote'] = 'Per a suprimir una lletra de qualificació només heu de buidar<br /> qualsevol de les tres àrees de text d\'aquesta lletra i fer clic en desa els canvis.';
  46
+$string['gradeletter'] = 'Qualificació alfabètica';
  47
+$string['gradeletterhelp'] = 'Ajuda referent a l\'escala alfabètica de qualificació';
  48
+$string['gradeletternote'] = 'Per a suprimir un element de l\'escala alfabètica només heu de deixar buit<br /> qualsevol dels camps d\'aquest element i fer clic en \"Desa els canvis\".';
49 49
 $string['gradepreferenceshelp'] = 'Ajuda quant a les preferències de qualificació';
50 50
 $string['grades'] = 'Qualificacions';
51  
-$string['gradeweighthelp'] = 'Ajuda quant al pes de qualificació';
  51
+$string['gradeweighthelp'] = 'Ajuda referent a la ponderació';
52 52
 $string['hideadvanced'] = 'Oculta característiques avançades';
53 53
 $string['hidecategory'] = 'Oculta';
54 54
 $string['highgradeascending'] = 'Ordena per qualificació més alta ascendent';
@@ -57,24 +57,25 @@
57 57
 $string['incorrectcourseid'] = 'El ID del curs és incorrecte';
58 58
 $string['item'] = 'Element';
59 59
 $string['items'] = 'Elements';
60  
-$string['lettergrade'] = 'Qualificació amb lletra';
61  
-$string['lettergradenonnumber'] = 'La qualificació alta i/o baixa eren no numèriques per';
  60
+$string['lettergrade'] = 'Qualificació alfabètica';
  61
+$string['lettergradenonnumber'] = 'La qualificació baixa o alta no és numèrica per a';
62 62
 $string['letters'] = 'Lletres';
63 63
 $string['lowest'] = 'La més baixa';
64 64
 $string['lowgradeletter'] = 'Baixa';
65 65
 $string['max'] = 'La més alta';
66 66
 $string['maxgrade'] = 'Qualificació màx.';
67  
-$string['median'] = 'Mediana';
  67
+$string['median'] = 'Punt mitjà';
68 68
 $string['min'] = 'La més baixa';
69 69
 $string['mode'] = 'Moda';
70 70
 $string['no'] = 'No';
71 71
 $string['nocategories'] = 'Les categories de qualificació no s\'han pogut afegir o trobar per a aquest curs';
72 72
 $string['nocategoryview'] = 'Cap categoria per a veure per';
73  
-$string['nogradeletters'] = 'No s\'han definit les lletres de qualificació';
  73
+$string['nogradeletters'] = 'No s\'ha definit l\'escala alfabètica';
74 74
 $string['nogradesreturned'] = 'No s\'han retornat qualificacions';
75  
-$string['nolettergrade'] = 'No hi ha lletra de qualificació per';
  75
+$string['nolettergrade'] = 'No s\'ha definit cap lletra per a';
  76
+$string['nomode'] = 'N.D.';
76 77
 $string['nonnumericweight'] = 'S\'ha rebut un valor no-numèric per a';
77  
-$string['nonweightedpct'] = 'sense pes %%';
  78
+$string['nonweightedpct'] = '%% no ponderat';
78 79
 $string['pctoftotalgrade'] = '%% de la qualificació total';
79 80
 $string['percent'] = 'Percentatge';
80 81
 $string['percentascending'] = 'Ordena per percentatge ascendent';
@@ -84,18 +85,18 @@
84 85
 $string['pointsascending'] = 'Ordena per punts ascendent';
85 86
 $string['pointsdescending'] = 'Ordena per punts descendent';
86 87
 $string['preferences'] = 'Preferències';
87  
-$string['rawpct'] = '%% Brut';
88  
-$string['reprintheaders'] = 'Reimprimeix capçaleres';
  88
+$string['rawpct'] = '%% brut';
  89
+$string['reprintheaders'] = 'Repeteix capçaleres';
89 90
 $string['savechanges'] = 'Desa els canvis';
90 91
 $string['savepreferences'] = 'Desa les preferències';
91  
-$string['scaledpct'] = '%% A escala';
  92
+$string['scaledpct'] = '%% a escala';
92 93
 $string['setcategories'] = 'Categories';
93  
-$string['setcategorieserror'] = 'Heu de seleccionar les categories per al vostre curs abans de donar-les pes.';
94  
-$string['setgradeletters'] = 'Qualificació per lletres';
  94
+$string['setcategorieserror'] = 'Heu de seleccionar les categories per al vostre curs abans de ponderar-les.';
  95
+$string['setgradeletters'] = 'Qualificació alfabètica';
95 96
 $string['setpreferences'] = 'Preferències';
96 97
 $string['setting'] = 'Paràmetre';
97 98
 $string['settings'] = 'Paràmetres';
98  
-$string['setweights'] = 'Pesos';
  99
+$string['setweights'] = 'Ponderació';
99 100
 $string['showallstudents'] = 'Mostra tots els estudiants';
100 101
 $string['showhiddenitems'] = 'Mostra elements ocults';
101 102
 $string['sort'] = 'ordena';
@@ -106,8 +107,8 @@
106 107
 $string['statslink'] = 'Estad.';
107 108
 $string['student'] = 'Estudiant';
108 109
 $string['total'] = 'Total';
109  
-$string['totalweight100'] = 'El pes total és igual a 100';
110  
-$string['totalweightnot100'] = 'El pes total no és igual a 100';
  110
+$string['totalweight100'] = 'El total és igual a 100';
  111
+$string['totalweightnot100'] = 'El total no és igual a 100';
111 112
 $string['uncategorised'] = 'Sense categoria';
112 113
 $string['useadvanced'] = 'Utilitza les característiques avançades';
113 114
 $string['usepercent'] = 'Utilitza percentatge';
@@ -115,10 +116,10 @@
115 116
 $string['viewbygroup'] = 'Grup';
116 117
 $string['viewgrades'] = 'Mostra les qualificacions';
117 118
 $string['weight'] = 'pes';
118  
-$string['weightedascending'] = 'Ordena per percentatge de pes ascendent';
119  
-$string['weighteddescending'] = 'Ordena per percentatge de pes descendent';
120  
-$string['weightedpct'] = 'amb pes %%';
121  
-$string['weightedpctcontribution'] = 'contribució %% ponderada';
  119
+$string['weightedascending'] = 'Ordena per percentatge ponderat ascendent';
  120
+$string['weighteddescending'] = 'Ordena per percentatge ponderat descendent';
  121
+$string['weightedpct'] = '%% ponderat';
  122
+$string['weightedpctcontribution'] = '%% ponderat de la contribució';
122 123
 $string['writinggradebookinfo'] = 'S\'estan escrivint els paràmetres del butlletí de qualificacions';
123 124
 $string['yes'] = 'Sí';
124 125
 

0 notes on commit 54e07c7

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.