Permalink
Browse files

Few updates v1.3

 • Loading branch information...
1 parent f7e0a0b commit 56b0cf4bfbccb66d4fcc8587bde3e0fb8cba5c9e adamtpaw committed Jun 10, 2004
Showing with 300 additions and 376 deletions.
 1. +2 −1 lang/pl/attendance.php
 2. +3 −2 lang/pl/auth.php
 3. +14 −1 lang/pl/calendar.php
 4. +7 −1 lang/pl/editor.php
 5. +7 −1 lang/pl/forum.php
 6. +9 −2 lang/pl/glossary.php
 7. +26 −6 lang/pl/lesson.php
 8. +39 −5 lang/pl/moodle.php
 9. +4 −1 lang/pl/quiz.php
 10. +5 −1 lang/pl/resource.php
 11. +184 −355 lang/pl/survey.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['absentlong'] = 'Nieobecny/a';
@@ -57,6 +57,7 @@
$string['tardiesperabsence'] = 'Ile spóźnień powinno się liczyć jako jedna niebecność?';
$string['tardylong'] = 'Spóźnienie';
$string['tardyshort'] = 'S';
+$string['teacheredit'] = 'Sprawdź obecność';
$string['thursday'] = 'Czwartek';
$string['tuesday'] = 'Wtorek';
$string['viewall'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
@@ -28,9 +28,10 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem \';\'. Przykładowa lista: \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość &lt;&gt; 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Metoda ta zapewnia uwierzytelnienie względem zewnętrznego serwera LDAP.<br> Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne, Moodle dokonuje wpisu nowego użytkownika do swojej bazy danych. Moduł ten może odczytywać atrybuty użytkownika z LDAP i wstępnie wypełnić odpowiednie pola w Moodle. Przy kolejnych logowaniach sprawdzane są tylko nazwa użytkownika i hasło.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkowników Moodle informacjami z określonych tutaj <B>pól LDAP.<B> <P> Jeżeli pola te pozostawisz puste, żadne informacje nie zostaną przeniesione z LDAP i wykorzystane zostaną wartości domyślne Moodle. <P> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Użyj serwera LDAP';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['april'] = 'Kwiecieñ';
@@ -16,11 +16,14 @@
$string['default'] = 'Domy¶lna/e';
$string['deleteevent'] = 'Usuñ termin';
$string['detailedmonthview'] = 'Szczegó³owy widok miesi±ca';
+$string['durationminutes'] = 'Czas w minutach';
$string['durationnone'] = 'Bez okresu trwania';
$string['durationuntil'] = 'A¿ do';
$string['editevent'] = 'Edycja terminu';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nie mo¿na zapisaæ tego terminu przed dat± rozpoczêcia kursu';
$string['errorinvaliddate'] = 'Nieprawid³owa data';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Okre¶l czas trwania w minutach podaj±c liczbê pomiêdzy 1 i 999';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Okre¶l ilo¶æ spotkañ podaj±c liczbê pomiêdzy 1 i 999';
$string['errornodescription'] = 'Musisz wpisaæ opis terminu';
$string['errornoeventname'] = 'Imiê jest wymagane';
$string['eventdate'] = 'Data';
@@ -30,6 +33,7 @@
$string['eventinstanttime'] = 'Czas';
$string['eventkind'] = 'Typ terminu';
$string['eventname'] = 'Imiê';
+$string['eventrepeat'] = 'Powtórzenia';
$string['eventsfor'] = 'Terminy $a';
$string['eventstarttime'] = 'Czas pocz±tkowy';
$string['eventtime'] = 'Czas';
@@ -38,10 +42,12 @@
$string['explain_lookahead'] = 'Ten parametr oznacza maksymaln± liczbê dni \"na przysz³o¶æ\" na podstawie której okre¶lony termin zostanie wy¶wietlony jako nadchodz±cy. Terminy ustalone jako rozpoczynaj±ce siê pó¼niej w stosunku do tej ilo¶ci dni nie bêd± wy¶wietlone. Zauwa¿, ¿e <strong>nie ma gwarancji</strong>, ¿e wszystkie zdarzenia zaczynaj±ce siê w danym przeci±gu czasu bêd± wy¶wietlone jako nadchodz±ce; je¶li jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostana wy¶wietlone. ';
$string['explain_maxevents'] = 'Ten parametr ustala maksymaln± liczbê wydarzeñ, które zostan± wy¶wietlone.';
$string['explain_startwday'] = 'Ten parametr ustawia sposób w jaki wszystkie miesiêczne kalendarze bêd± wy¶wietlone. Ustaw go w sposób do którego jeste¶ przyzwyczajony.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Mo¿esz wybraæ czas w formacie 12 albo 24 godzinnym. Je¶li wybierzesz \"domy¶lny\", wówczas ten format bêdzie automatycznie wybrany w zgodzie z jêzykiem, który u¿ywasz na tej stronie';
$string['february'] = 'Luty';
$string['fri'] = 'Pi.';
$string['friday'] = 'Pi±tek';
$string['globalevents'] = 'Terminy globalne';
+$string['gotocalendar'] = 'Przejd¼ do kalendarza';
$string['groupevents'] = 'Terminy grupowe';
$string['hidden'] = 'ukryty';
$string['january'] = 'Styczeñ';
@@ -54,14 +60,19 @@
$string['monday'] = 'Poniedzia³ek';
$string['monthlyview'] = 'Widok miesi±ca';
$string['newevent'] = 'Nowy termin';
+$string['noupcomingevents'] = 'Brak nadchodz±cych spotkañ';
$string['november'] = 'Listopad';
$string['october'] = 'Pa¼dziernik';
$string['oneevent'] = '1 termin';
$string['pref_lookahead'] = 'Nadchodz±ce spotkania';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadchodz±cych spotkañ';
$string['pref_startwday'] = 'Pierwszy dzieñ tygodnia';
+$string['pref_timeformat'] = 'Format wy¶wietlenia czasu';
$string['preferences'] = 'Preferencje';
$string['preferences_available'] = 'Twoje osobiste preferencje';
+$string['repeatnone'] = 'Brak powtórzeñ';
+$string['repeatweeksl'] = 'Powtórz co tydzieñ';
+$string['repeatweeksr'] = 'Spotkania';
$string['sat'] = 'So.';
$string['saturday'] = 'Sobota';
$string['september'] = 'Wrzesieñ';
@@ -71,6 +82,8 @@
$string['sunday'] = 'Niedziela';
$string['thu'] = 'Cz.';
$string['thursday'] = 'Czwartek';
+$string['timeformat_12'] = '12-godzinny (am/pm)';
+$string['timeformat_24'] = '24-godzinny';
$string['today'] = 'Dzi¶';
$string['tomorrow'] = 'Jutro';
$string['tt_deleteevent'] = 'Usuñ';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['about'] = 'O tym edytorze';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'Usuñ';
$string['filebrowser'] = 'Przejrzyj pliki';
$string['forecolor'] = 'Kolor czcionki';
+$string['fullscreen'] = 'Edytor pe³noekranowy';
$string['heading'] = 'Nag³ówek';
$string['height'] = 'Wysoko¶æ';
$string['hilitecolor'] = 'Kolor t³a';
@@ -47,6 +48,7 @@
$string['justifyright'] = 'Wyrównaj do prawej';
$string['layout'] = 'Uk³ad';
$string['left'] = 'Lewo';
+$string['lefttoright'] = 'Kierunek od lewej do prawej';
$string['linkproperties'] = 'W³a¶ciwo¶ci linku';
$string['linktarget'] = 'Cel';
$string['linktargetblank'] = 'Nowe okno';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['linktitle'] = 'Tytu³';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = '¦rodek';
+$string['minimize'] = 'Minimalizuj edytor';
$string['move'] = 'Przesuñ';
$string['normal'] = 'Normalne';
$string['notimage'] = 'Wybrany plik nie jest zdjêciem! Proszê wska¿ zdjêcie.';
@@ -76,7 +79,9 @@
$string['removelink'] = 'Usuñ link';
$string['rename'] = 'Zmieñ nazwê';
$string['right'] = 'Prawo';
+$string['righttoleft'] = 'Kierunek od prawej do lewej';
$string['rows'] = 'Rowki';
+$string['selectcolor'] = 'Wybierz kolor';
$string['selection'] = 'Zaznaczenie';
$string['showhelp'] = 'Pomoc';
$string['size'] = 'Rozmiar';
@@ -95,6 +100,7 @@
$string['upload'] = 'Prze¶lij';
$string['vertical'] = 'Pionowe';
$string['width'] = 'Szeroko¶æ';
+$string['wordclean'] = 'Czysty HTML';
$string['zip'] = 'Skompresuj';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Za³±cznik';
$string['bynameondate'] = ' $a->name w dniu $a->date napisa³(a)';
$string['configdisplaymode'] = ' Domy¶lny tryb wy¶wietlania dyskusji, je¶li nie wybrano innego.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Umo¿liwia RSS feeds dla wszystkich forów dyskusyjnych. Musisz jednak i tak w³±czyæ obs³ugê feeds manualnie dla ka¿dego forum.';
$string['configlongpost'] = ' Ka¿dy post o d³ugo¶ci przekraczaj±cej t± liczbê (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za d³ugi.';
$string['configmanydiscussions'] = ' Maksymalna ilo¶æ dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.';
$string['configmaxbytes'] = 'Domy¶lna wielko¶æ plików dla wszystkich za³±czników na tej stronie (chyba, ¿e przedmiot b±d¼ ustawienia strony nak³adaj± jeszcze inne ograniczenia)';
@@ -110,6 +111,8 @@
$string['repliesone'] = '$a odpowied¼ (jak dot±d)';
$string['reply'] = 'Odpowiedz';
$string['replyforum'] = 'Odpwiedz forum';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a dyskusji';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a postów';
$string['search'] = 'Szukaj';
$string['searchforums'] = 'Szukaj w forach';
$string['searcholderposts'] = 'Przeszukaj dawniejsze posty...';
@@ -120,7 +123,9 @@
$string['startedby'] = 'Rozpoczêta przez';
$string['subject'] = 'Temat';
$string['subscribe'] = 'Zapisz siê na to forum';
+$string['subscribeall'] = 'Zapisz wszystkich do tego forum';
$string['subscribed'] = 'Zapisany na forum';
+$string['subscribenone'] = 'Wypisz wszystkich z tego forum';
$string['subscribers'] = 'Zapisani na forum';
$string['subscribersto'] = 'Zapisani na \'$a \'';
$string['subscribestart'] = 'Przesy³aj mi kopie postów z tego forum poczt± elektroniczn±';
@@ -129,6 +134,7 @@
$string['subscriptions'] = 'Zapisy na fora';
$string['unsubscribe'] = 'Wypisz siê z tego forum';
$string['unsubscribed'] = 'Wypisany z forum';
+$string['unsubscribeshort'] = 'Wypisz';
$string['youratedthis'] = 'Oceni³e¶(a¶) to';
$string['yournewtopic'] = 'Twoja nowa dyskusja';
$string['yourreply'] = 'Twoja odpowied¼';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['addcomment'] = 'Dodaj komentarz';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'Komentarz zosta³ uaktualniony';
$string['concept'] = 'Termin';
$string['concepts'] = 'Terminy';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Umo¿liwia RSS feeds dla wszystkich s³owników pojêæ. Musisz jednak i tak w³±czyæ obs³ugê feeds manualnie dla ka¿dego s³ownika.';
$string['currentglossary'] = 'Aktualny s³ownik pojêæ';
$string['dateview'] = 'Szukaj wed³ug daty';
$string['defaultapproval'] = 'Automatycznie aprobuj wpisy definicji przez studentów';
@@ -68,6 +69,7 @@
$string['displayformatcontinuous'] = 'Ci±g³y bez autora';
$string['displayformatdefault'] = 'Prosty styl s³ownikowy';
$string['displayformats'] = 'Dostêpne formaty wygl±du';
+$string['displayformatssetup'] = 'Wy¶wietl ustawienia formatów';
$string['duplicateentry'] = 'Podwójne definicje';
$string['editcategories'] = 'Edytuj kategorie';
$string['editentry'] = 'Edytuj wpis';
@@ -81,6 +83,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Wpis zosta³ usuniêty';
$string['entryexported'] = 'Wpis zosta³ wyeksportowany';
$string['entryishidden'] = '(ten wpis jest aktualnie ukryty)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Domy¶lne ustawienia wej¶ciowe';
$string['entryusedynalink'] = 'Ten wpis powinien zostaæ automatycznie po³±czony z innymi wpisami w systemie';
$string['explainaddentry'] = 'Dodaj nowe pojêcie do tego s³ownika pojêæ.<br>Pola: Termin i Definicja musz± zostaæ wype³nione.';
$string['explainall'] = 'Wy¶wietl wszystkie pojêcia na jednej stronie';
@@ -97,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = 'Pola: Termin i Definicja musz± zostaæ wype³nione';
$string['filtername'] = 'Automatyczne linkowanie pojêæ';
$string['fullmatch'] = 'Szukaj tylko wyrazów tak jak zosta³y wpisane<br><small>(je¶li zosta³y automatycznie po³±czone)';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Domy¶lne ustawienia s³ownika';
$string['glossarytype'] = 'Typ s³ownika pojêæ';
$string['glosssaryexported'] = 'Wyeksportowano s³ownik pojêæ';
$string['importcategories'] = 'Importuj kategorie';
@@ -134,11 +138,12 @@
$string['ratingtime'] = 'Ogranicz oceny do definicji wpisanych pomiêdzy tymi datami:';
$string['rejectedentries'] = 'Odrzuæ wpisy';
$string['rejectionrpt'] = 'Raport Odrzuceñ';
+$string['rsssubscriberss'] = 'Wy¶wietl RSS feed dla $a terminów';
$string['searchindefinition'] = 'Przeszukaj ca³y tekst';
$string['secondaryglossary'] = 'Tymczasowy s³ownik pojêæ';
$string['sendinratings'] = 'Przy¶lij moje ostatnie oceny';
$string['showall'] = 'Poka¿ link &#8222;Wszystkie&#8221;';
-$string['showalphabet'] = 'Poka¿ link \"Alfabet\"';
+$string['showalphabet'] = 'Poka¿ link ';
$string['showspecial'] = 'Poka¿ link &#8222;Specjalne&#8221;';
$string['sortby'] = 'Posortuj wed³ug';
$string['sortbycreation'] = 'Wed³ug daty utworzenia';
@@ -151,6 +156,8 @@
$string['usedynalink'] = 'Automatycznie ³±cz wpisane pojêcia';
$string['waitingapproval'] = 'Oczekiwanie potwierdzenia';
$string['warningstudentcapost'] = '(Dotyczy tylko sytuacji gdy s³ownik pojêæ nie jest s³ownikiem g³ównym)';
+$string['withauthor'] = 'Terminy z autorem';
+$string['withoutauthor'] = 'Terminy bez autora';
$string['writtenby'] = 'przez';
$string['youarenottheauthor'] = 'Nie jeste¶ autorem tego wpisu, tak wiêc nie mo¿esz go edytowaæ.';
View
@@ -1,33 +1,42 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Reakcja po poprawnej odpowiedzi';
-$string['addanewpage'] = 'Dodaj now± stronê';
-$string['addpagehere'] = 'Wstaw tutaj now± stronê';
+$string['addabranchtable'] = 'WstawTabelê W±tków';
+$string['addanendofbranch'] = 'Wstaw Koniec Tabeli W±tków';
+$string['addaquestionpage'] = 'Wstaw Stronê Pytañ';
$string['answer'] = 'Odpowied¼';
$string['answersfornumerical'] = 'Odpowiedzi dla numerycznych pytañ powinny odpowiadaæ warto¶ciom Minimum i Maximum';
$string['attempt'] = 'Próba: $a';
$string['attempts'] = 'Próby';
$string['available'] = 'Dostêpne od';
+$string['branchtable'] = 'Tabela W±tków';
$string['canretake'] = 'Powtórzenie lekcji';
$string['casesensitive'] = 'Zale¿ne od wielko¶ci liter';
+$string['checkbranchtable'] = 'Sprawd¼ Tabelê W±tków';
$string['checknavigation'] = 'Sprawd¼ nawigacjê';
$string['checkquestion'] = 'Sprawd¼ pytanie';
$string['confirmdeletionofthispage'] = 'Potwierd¼ usuniêcie tej strony';
$string['congratulations'] = 'Gratualcje - koniec lekcji';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
$string['deadline'] = 'Termin koñcowy';
+$string['deleting'] = 'Usuwanie';
$string['deletingpage'] = 'Usuwanie strony: $a';
+$string['description'] = 'Opis';
$string['displayofgrade'] = 'Wy¶wietl ocenê studentowi';
+$string['endofbranch'] = 'Koniec w±tka';
$string['endoflesson'] = 'Koniec lekcji';
$string['fileformat'] = 'Format pliku';
-$string['firstanswershould'] = 'Pierwsza odpowied¼ powinna przenie¶æ do &quot;odpowiedniej&quot strony';
+$string['firstanswershould'] = 'Pierwsza odpowied¼ powinna przenie¶æ do \"odpowiedniej\" strony';
$string['gradeis'] = 'Ocena: $a';
+$string['handlingofretakes'] = 'Zarz±dzanie poprawkami';
+$string['here'] = 'tutaj';
$string['importquestions'] = 'Zaimportuj pytania';
-$string['jumpto'] = 'Przejd¼ do';
-$string['maximumnumberofanswers'] = 'Maksymalna liczba odpowiedzi';
+$string['jump'] = 'Przejd¼';
+$string['maximumnumberofanswersbranches'] = 'Maksymalna liczba odpowiedzi/przej¶æ';
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksymalna liczba prób';
+$string['minimumnumberofquestions'] = 'Minimalna liczba pytañ';
$string['modulename'] = 'Lekcja';
$string['modulenameplural'] = 'Lekcje';
$string['movepagehere'] = 'Przesuñ stronê tutaj';
@@ -39,6 +48,8 @@
$string['noanswer'] = 'Brak odpowiedzi';
$string['noattemptrecordsfound'] = 'Brak prób: nie przyznano oceny';
$string['normal'] = 'Normalnie - id¼ zgodnie z trybem lekcji';
+$string['notdefined'] = 'Brak definicji';
+$string['notitle'] = 'Brak tytu³u';
$string['numberofcorrectanswers'] = 'Ilo¶æ poprawnych odpowiedzi: $a';
$string['numberofcorrectmatches'] = 'Ilo¶æ poprawnych po³±czeñ: $a';
$string['numberofpagestoshow'] = 'Ilo¶æ stron (kart) do wy¶wietlenia';
@@ -47,13 +58,16 @@
$string['outof'] = 'Z $a';
$string['page'] = 'Strona: $a';
$string['pagecontents'] = 'Spis tre¶ci';
+$string['pages'] = 'Strony';
$string['pagetitle'] = 'Tytu³ strony';
$string['pleasecheckoneanswer'] = 'Proszê sprawd¼ jedn± odpowied¼';
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Sprawd¼ jedn± lub wiêcej odpowiedzi';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Proszê wpisz swoj± odpowied¼';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Po³±cz powy¿sze pary';
$string['questionoption'] = 'Opcja pytania';
$string['questiontype'] = 'Typ pytania';
+$string['reached'] = 'osi±gniêty';
+$string['redisplaypage'] = 'Ponownie wy¶wietl stronê';
$string['response'] = 'Informacja zwrotna';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Ta próba zosta³a usuniêta!';
$string['savepage'] = 'Zapisz stronê';
@@ -62,8 +76,14 @@
$string['singleanswer'] = 'Pojedyncza odpowied¼';
$string['thatsthecorrectanswer'] = 'To jest poprawna odpowied¼';
$string['thatsthewronganswer'] = 'To jest b³êdna odpowied¼';
+$string['thefollowingpagesjumptothispage'] = 'Nastêpuj±ce strony prowadz± do tej strony';
$string['thispage'] = 'Ta strona';
+$string['useeditor'] = 'U¿yj edytora';
+$string['usemaximum'] = 'U¿yj maksimum';
+$string['usemean'] = 'U¿yj ¶redniej';
$string['youhaveseen'] = 'Widzia³e¶ ju¿ wiêcej ni¿ jedn± stronê tej lekcji. <br/> Czy chcia³by¶ zacz±æ od ostatniej strony, któr± przegl±da³e¶?';
$string['youranswer'] = 'Twoja odpowied¼';
+$string['yourcurrentgradeis'] = 'Twoja aktualna ocena to $a';
+$string['youshouldview'] = 'Powiniene¶ zobaczyæ co najmniej &a';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 56b0cf4

Please sign in to comment.