Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 3b3a883 commit 56d845282eb7f4ec40ce7cf2055c10fc51e9455e carlesbellver committed Dec 21, 2005
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Mida de la pàgina</b></p>
+
+<p>Introduïu un nombre per tal d'especificar quantes trameses voleu veure en una pàgina.</p>
+
+<p>Aquesta preferència es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Qualificació ràpida</b></p>
+
+<p>Amb la qualificació ràpida habilitada podeu qualificar ràpidament diverses tasques en una pàgina.</p>
+
+<p>Només heu de canviar les qualificacions i els comentaris i utilitzar el botó Desa, al capdavall de la pàgina, per desar tots els canvis de la pàgina d'una sola vegada.</p>
+
+<p>Els botons de qualificació normals de la dreta continuen funcionant per si necessiteu més espai. La vostra preferència de qualificació ràpida es desarà i s'aplicarà a totes les tasques en tots els vostres cursos.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Límit de consulta</b></p>
+
+<p>Aquest paràmetre us permet limitar el nombre de participants que poden seleccionar cada opció concreta.</p>
+
+<p>Tan aviat com s'hagin habilitat els límits, cada opció pot especificar un límit. Quan s'arriba al límit ningú més pot seleccionar aquesta opció. Un límit de zero (0) significa que ningú pot seleccionar aquesta opció. </p>
+
+<p>Si els límits estan inhabilitats, qualsevol nombre de participants pot seleccionar qualsevol de les opcions. </p>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center"><b>Mostra el qüestionari en una finestra "segura"</b></p>
+
+<p>La finestra "segura" intenta proporcionar un poc més de seguretat als qüestionaris (per fer més difícil que copien o facin trampes) restringint algunes de les coses que l'estudiantat pot fer amb els navegadors.</p>
+
+<p>Va així:
+ <ul>
+ <li>El Javascript es converteix en un requeriment.</li>
+ <li>El qüestionari apareix en una nova finestra a pantalla completa.</li>
+ <li>S'impedeixen algunes accions del ratolí en el text.</li>
+ <li>S'impedeixen alguns comandaments de teclat.</li>
+ </ul>
+</p>
+
+<p>NOTA: <b>aquesta seguretat NO és total.</b>. NO confieu en aquestes proteccions com a única estratègia. És impossible implementar una protecció completa per a qüestionaris en un entorn web, així que, si us plau, no confieu en aquesta opció si esteu veritablement preocupats per les trampes de l'estudiantat. Altres estratègies que podeu provar són crear bases de dades de preguntes realment grans d'on triar aleatòriament les preguntes, o encara millor, replantejar-vos el sistema d'avaluació per tal de donar més valor a les formes constructivistes d'activitat, com ara fòrums de debat, elaboració de glossaris, escriptura de wikis, tallers, tasques, etc.
+</p>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Conjunts de dades de preguntes</b></p>
+
+<p>Un conjunt de dades és una col·lecció de dades utilitzades per crear una pregunta (com ara una pregunta calculada) que s'insereix en lloc d'una variable dins de la pregunta.</p>
+
+<p>Podeu crear un conjunt de dades "<i>privat</i>" per a una pregunta concreta, o un conjunt de dades "<i>reutilitzable</i>" que es podrà emprar en totes les preguntes d'una categoria.</p>
+
+<p>Quan creeu una pregunta que utilitzi conjunts de dades, haureu de contestar dues pantalles successives. </p>
+
+<p>La primera pantalla permet assignar un conjunt de dades concret per substituir cada variable. </p>
+
+<p>La segona pantalla permet afegir i suprimir conjunts de nombres en el conjunt de dades. Els nombres utilitzats en preguntes individuals presentades als alumnes se seleccionaran d'aquest conjunt.</p>
@@ -0,0 +1,4 @@
+<p align="center"><b>Preguntes per pàgina</b></p>
+
+<p>En qüestionaris molt llargs té sentit limitar el nombre de preguntes per pàgina i partir el qüestionari en diverses pàgines. Quan afegiu preguntes al qüestionari els salts de pàgina s'introduiran automàticament d'acord amb els paràmetres que hageu triat aquí. Tanmateix, després podreu canviar de lloc aquests salts de pàgina a mà en la pàgina d'edició.
+</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Demana contrasenya</b></p>
+
+<p>Aquest camp és opcional.</p>
+
+<p>Si especifiqueu una contrasenya aquí, els participants hauran d'introduir aquesta contrasenya abans que se'ls permeti contestar el qüestionari.</p>
@@ -0,0 +1,19 @@
+<p align="center"><b>Restringeix adreces de xarxa</b></p>
+
+<p>Aquest camp és opcional.</p>
+
+<p>Podeu restringir l'accés d'un qüestionari a una subxarxa concreta de la xarxa local o d'Internet si especifiqueu una llista d'adreces IP numèriques, completes o parcials, separada per comes.</p>
+
+<p>Això és especialment útil per a un qüestionari supervisat, quan voleu estar segurs que només es pot accedir al qüestionari des d'una certa aula.</p>
+
+<p>Per exemple: <b>192.168. , 231.54.211.0/20, 231.3.56.211</b></p>
+
+<p>Podeu usar tres tipus de números (però no podeu usar noms de domini de text com ara exemple.com):
+<ol>
+<li>Adreces IP completes, com ara <b>192.168.10.1</b>, corresponents a un únic ordenador (o servidor intermediari).</li>
+<li>Adreces parcials, com ara <b>192.168</b>, que equivalen a qualsevol ordinador l'adreça del qual comenci per aquests números. </li>
+<li>Notació CIDR, com ara <b>231.54.211.0/20</b>, que permet especificar subxarxes amb més detall.</li>
+</ol>
+</p>
+
+<p>Els espais en blanc s'ignoren.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Permet la revisió</b></p>
+
+<p>Aquesta opció controla si l'estudiantat pot revisar els seus intents anteriors del qüestionari i quan ho pot fer.</p>
@@ -0,0 +1,3 @@
+<p align="center"><b>Preguntes remotes (RQP)</b></p>
+
+<p>El Protocol de Preguntes Remotes (Remote Question Protocol) pot ser emprat per tal d'incloure preguntes en un qüestionari i que tot el processament es faci en un servidor remot. Es poden incloure preguntes en qualsevol format, sempre que hi hagi un servidor que pugui processar-lo, sense fer cap canvi en Moodle.</p>

0 comments on commit 56d8452

Please sign in to comment.