Skip to content
Browse files

file courseidnumber.html was added on branch MOODLE_15_STABLE on 2005…

…-10-05 07:50:10 +0000
  • Loading branch information...
1 parent fffc5d6 commit 572ac6f7994399e0af9e2565868f84cdc420c635 mudrd8mz committed Jul 26, 2005
Showing with 0 additions and 7 deletions.
  1. +0 −7 lang/cs/help/courseidnumber.html
View
7 lang/cs/help/courseidnumber.html
@@ -1,7 +0,0 @@
-<p align="center"><b>ID &ndash; identifikační číslo kurzu</b></p>
-
-<p>Identifikační číslo kurzu (ID) se používá pouze v&nbsp;případě propojení
- kurzu s&nbsp;externím systémem, v&nbsp;Moodlu se ID nikde nezobrazuje. Pokud
- má váš kurz přidělen oficiální kód, napište jej zde ... nebo ponechte pole
- nevyplněné.</p>
-

0 comments on commit 572ac6f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.