Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Dec 17, 2002
1 parent 82fc646 commit 5736c5fcf44ef234eccee951bf00b79b2cd1b698
Showing with 18 additions and 33 deletions.
  1. +17 −32 lang/ca/help/questions.html
  2. +1 −1 lang/ca/moodle.php
@@ -1,27 +1,26 @@
-<h2>Fent preguntes</h2>
+<h2>Preguntes</h2>
-<p>Les preguntes socr&agrave;tiques resten obertes, s&oacute;n preguntes sonda dissenyades per promoure l'avaluaci&oacute; cr&iacute;tica d'idees, i per encoratjar la creaci&oacute; de noves idees. M&eacute;s avall hi ha alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:</p>
+<p>Una bona manera d'ajudar la gent a pensar sobre un tema &eacute;s fer-los una pregunta sobre aquest tema. Una bona pregunta realment ens pot ajudar a reunir la informaci&oacute;, avaluar les nostres idees i formar idees noves.</p>
+
+<p>Fer preguntes amb la intenci&oacute; espec&iacute;fica d'ajudar els altres a aprendre es coneix com <i>fer preguntes socr&agrave;tiques</i>, en honor del vell fil&ograve;sof grec.</p>
+
+<p>Fer preguntes socr&agrave;tiques t'exigeix escoltar molt atentament l'altra persona per mirar d'expressar-te d'una manera &uacute;til, constructiva i si hi ha sort sense entrar en conflicte.</p>
+
+<p>Ac&iacute; davall teniu alguns exemples d'aquest tipus de preguntes:</p>
<H3>Preguntes de clarificaci&oacute;</H3>
<UL>
-<LI>Qu&egrave; vols dir amb ____?</LI>
+<LI>Qu&egrave; vols dir quan dius ____?</LI>
<LI>Quin punt destacaries com a principal?</LI>
<LI>Quina relaci&oacute; t&eacute; _____ amb _____?</LI>
<LI>Pots expressar-ho d'una altra forma?</LI>
-<LI>La teua afirmaci&oacute; b&agrave;sica &eacute;s _____ o _____?</LI>
-<LI>Quina creus que &eacute;s ac&iacute; la idea principal?</LI>
-<LI>A veure si t'he ent&egrave;s, vols dir que _____ o que _____?</LI>
-<LI>Quina relaci&oacute; t&eacute; a&ccedil;&ograve; amb el nostre problema/debat/assumpte?</LI>
-<LI>Qu&egrave; vols dir, Miquel, amb aquest comentari? Qu&egrave; creus que vol dir Miquel amb aquest comentari?</LI>
+<li>Deixa'm veure si t'he ent&egrave;s; vols dir _____ o _____?</li>
+<li>Quina relaci&oacute; t&eacute; a&ccedil;&ograve; amb el nostre problema/discussi&oacute;/idea?</li>
<LI>Marta, pots resumir amb paraules teues el que ha dit Pau? ... Pau, &eacute;s aix&ograve; el que volies dir?</LI>
<LI>Pots donar-me un exemple?</LI>
-<LI>A&ccedil;&ograve; seria un exemple de... ?</LI>
-<LI>Podries explicar m&eacute;s aix&ograve;?</LI>
-<LI>Afegiries alguna cosa m&eacute;s?</LI>
-<LI>Per qu&egrave; dius aix&ograve;?</LI>
+<li>Seria _____ un bon exemple d'aix&ograve;?</li>
</UL>
-
<h3>Preguntes que sondegen pressuposicions</h3>
<ul>
<li>Qu&egrave; est&agrave;s pressuposant?</li>
@@ -33,34 +32,19 @@ <h3>Preguntes que sondegen pressuposicions</h3>
<li>Sempre &eacute;s aix&iacute;? Per qu&egrave; penses que podem assumir aix&ograve; en aquest cas?</li>
<li>Per qu&egrave; haur&iacute;em de pressuposar aix&ograve;?</li>
</ul>
-
<h3>Preguntes que sondegen raons i proves</h3>
<ul>
- <li>Qu&egrave; en seria un exemple?</li>
- <li>Com ho saps?</li>
- <li>Per qu&egrave; penses que &eacute;s veritat?</li>
- <li>Tens alguna prova d'aix&ograve;?</li>
- <li>Quina difer&egrave;ncia representa aix&ograve;?</li>
- <li>Quines raons tens per a dir aix&ograve;?</li>
- <li>Quina altra informaci&oacute; necessites?</li>
<li>Ens pots explicar les teues raons?</li>
- <li>S&oacute;n adequades aquestes raons?</li>
- <li>Per qu&egrave; dius aix&ograve;?</li>
- <li>Que et va portar a creure aix&ograve;?</li>
<li>Com s'aplica aix&ograve; a aquest cas?</li>
- <li>Qu&egrave; et faria canviar d'opini&oacute;?</li>
- <li>Per&ograve;, &eacute;s una bona base per a creure aix&ograve;?</li>
- <li>Hi ha una ra&oacute; per a dubtar d'aquesta prova?</li>
+ <li>Hi ha alguna ra&oacute; per a dubtar d'aquesta prova?</li>
<li>Qui est&agrave; en situaci&oacute; de saber si aix&ograve; &eacute;s veritat?</li>
<li>Qu&egrave; diries a alg&uacute; que diguera que ____?</li>
<li>Alg&uacute; m&eacute;s pot donar dades que recolzen aquest punt de vista?</li>
<li>Per mitj&agrave; de quin raonament vas arribar a aquesta conclusi&oacute;?</li>
<li>Com podr&iacute;em descobrir si aix&ograve; &eacute;s veritat?</li>
</ul>
-
<h3>Preguntes sobre punts de vista o perspectives</h3>
<ul>
- <li>El terme &quot;implicar&quot; requerir&agrave; clarificaci&oacute; quan es fa&ccedil;a servir amb els estudiants m&eacute;s joves.</li>
<li>Qu&egrave; estas implicant amb aix&ograve;?</li>
<li>Quan dius que _____, est&agrave;s implicant que _____?</li>
<li>Per&ograve;, si f&oacute;ra aix&iacute;, qu&egrave; m&eacute;s s'esdevendria en conseq&uuml;&egrave;ncia? Per qu&egrave;?</li>
@@ -70,7 +54,6 @@ <h3>Preguntes sobre punts de vista o perspectives</h3>
<li>Si s'esdevenen _____ i _____, qu&egrave; m&eacute;s podria ser tamb&eacute; veritat?</li>
<li>Si diem que ____ &eacute;s &egrave;tic, qu&egrave; tal _____? </li>
</ul>
-
<h3>Preguntes que sondegen implicacions i conseq&uuml;&egrave;ncies</h3>
<ul>
<li>Com ho podem descobrir?</li>
@@ -80,14 +63,16 @@ <h3>Preguntes que sondegen implicacions i conseq&uuml;&egrave;ncies</h3>
<li>Podem descompondre aquesta pregunta?</li>
<li>Est&agrave; clara aquesta pregunta? L'entenem?</li>
<li>Aquesta pregunta, &eacute;s f&agrave;cil o dif&iacute;cil de contestar? Per qu&egrave;?</li>
- <li>Aquesta pregunta, ens demana que avaluem alguna cosa? Qu&egrave;?</li>
<li>Estem tots i totes d'acord que la pregunta &eacute;s aquesta?</li>
<li>Per a contestar aquesta pregunta, quines altres preguntes hem de contestar abans?</li>
- <li>No estic segur d'entendre com est&agrave;s interpretant aquesta pregunta. Aix&ograve; &eacute;s el mateix que _____?</li>
<li>Com enunciaries aquesta idea?</li>
<li>Per qu&egrave; &eacute;s important aquesta idea?</li>
<li>&Eacute;s aquesta la pregunta m&eacute;s important, o n'hi ha una altra de subjacent que &eacute;s la realment important? </li>
+ <li>Pots veure com es podria relacionar aix&ograve; amb _____?
</ul>
<HR>
<FONT SIZE=1><I>Preguntes adaptades de Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA. </I></FONT>
+
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("escriure", get_string("helpwriting"), "moodle", true, true) ?></P>
+<P ALIGN=RIGHT><? helpbutton("llegir", get_string("helpreading"), "moodle", true, true) ?></P>
View
@@ -177,7 +177,7 @@
$string['help'] = "Ajuda";
$string['helphtml'] = "Com escriure HTML";
$string['helppicture'] = "Com penjar una imatge";
-$string['helpquestions'] = "Com fer preguntes";
+$string['helpquestions'] = "Feu bones preguntes";
$string['helptext'] = "Com escriure text";
$string['hide'] = "";
$string['home'] = "Inici";

0 comments on commit 5736c5f

Please sign in to comment.